MENY

Faresammendrag

Faresetninger (H-setninger, faresetninger, faresetninger) er ensartede advarsler om farenes art eller grad, etablert under det globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS).

Advarsler brukes som et sett med standardfraser for å kort beskrive vanlige farer forbundet med håndtering av kjemikalier. I 2011 ble listen over advarsler publisert på nytt i den fjerde reviderte utgaven av GHS.

Antall innlegg i denne ordlisten er 122.
Søk ordliste emner (regelmessige uttrykk tillatt)

ordliste

Term Definisjon
H420
Forårsaker skade på menneskers helse og miljøet ved å ødelegge ozonlaget i den øvre atmosfæren
H413
Kan forårsake langvarige skadelige effekter på vannlevene
H412
Skadelig for vannlevende liv med langvarige effekter
H411
Giftig for vannlevende liv med langvarige effekter
H410
Veldig giftig for vannlevende liv med langvarige effekter
H402
Skadelig for vannlevende organismer
H401
Giftig for vannlevende organismer
H400
Veldig giftig for vannlevende liv
H373
Kan forårsake organskader (****) ved langvarig eller gjentatt eksponering (**)
H372
Skadelig for organer (****) ved langvarig eller gjentatt eksponering (**)
H371
Kan skade organer (****) (**)
H370
Skadelig for organer (****) (**)
H362
Kan skade babyer
H361
Mistenkt for å skade fruktbarhet eller foster (***) (**)
H360
Kan skade fruktbarhet eller foster (***) (**)
H351
Mistenkt for å forårsake kreft (**)
H350
Kan forårsake kreft (*)
H341
Mistenkt for å forårsake genetiske defekter (*)
H340
Kan forårsake genetiske defekter (*)
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H334
Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
H333
Kan være skadelig ved innånding
H332
Farlig ved innånding
H331
Giftig ved innånding
H330
Dødelig ved innånding
H320
Irriterer øynene
H319
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon
H318
Forårsaker alvorlig øyeskade
H317
Kan forårsake en allergisk hudreaksjon
H316
Forårsaker mild hudirritasjon
H315 + H320
Irriterer huden og øynene
H315
Irriterer huden
H314
Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader
H313 + H333
Kan være skadelig ved hudkontakt eller ved innånding
H313
Kan være skadelig ved hudkontakt
H312 + H332
Farlig ved hudkontakt eller ved innånding
H312
Farlig ved hudkontakt
H311 + H331
Giftig ved hudkontakt eller ved innånding
H311
Giftig ved hudkontakt
H310 + H330
Dødelig ved hudkontakt eller ved innånding
H310
Dødelig ved hudkontakt
H305
Kan være skadelig ved svelging og inn i luftveiene.
H304
Kan være dødelig ved svelging og inn i luftveiene.
H303 + H333
Kan være farlig ved svelging eller ved innånding
H303+H313+H333
Kan være skadelig ved svelging
H303 + H313
Kan være skadelig ved svelging eller i kontakt med huden
H303
Kan være skadelig ved svelging
H302 + H332
Farlig ved svelging eller ved innånding
H302+H312+H332
Farlig ved svelging
H302 + H312
Farlig ved svelging eller hudkontakt
H302
Farlig ved svelging
H301 + H331
Giftig ved svelging eller ved innånding
H301+H311+H331
Giftig ved svelging
H301 + H311
Giftig ved svelging eller i kontakt med huden
H301
Giftig ved svelging
H300 + H330
Dødelig ved svelging eller innånding
H300+H310+H330
Dødelig ved svelging
H300 + H310
Dødelig ved svelging eller hudkontakt
H300
Dødelig ved svelging
H290
Kan være etsende på metaller
H281
Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake kryogene forbrenninger eller personskader
H280
Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming
H272
Kan intensivere forbrenningen; oksidasjonsmiddel
H271
Kan forårsake forbrenning og eksplosjon; sterkt oksidasjonsmiddel
H270
Kan forårsake eller forsterke svie; oksidasjonsmiddel
H261
Ved kontakt med vann frigjør brennbar gass
H260
Ved kontakt med vann, frigjør brennbare gasser
H252
Selvoppvarmende stoffer i store mengder; brannfare
H251
Selvoppvarmende stoffer; brannfare
H250
Spontan forbrenning i friluft
H242
Oppvarming kan forårsake brann
H241
Oppvarming kan forårsake eksplosjon eller brann
H240
Eksplosjon kan oppstå ved oppvarming
H232
Kan antennes spontant ved kontakt med luft
H231
Ved reaksjon kan en eksplosjon oppstå selv i fravær av luft ved forhøyet trykk og / eller temperatur
H230
Reaksjoner kan forårsake en eksplosjon selv i fravær av luft
H229
Trykkbehandlet sylinder: kan sprenge ved oppvarming
H228
Brannfarlig solid
H227
Brannfarlig væske
H226
Brannfarlig væske og damp
H225
Brannfarlig væske og damp
H224
Ekstremt brennbar væske og damp
H223
Brennbare aerosoler
H222
Brennbare aerosoler
H221
Brennbar gass
H220
Brennbar gass
H208
Fare for brann; økt risiko for eksplosjon med redusert desensibiliseringsmiddel
H207
Fare for brann eller fremspring; økt risiko for eksplosjon med redusert desensibiliseringsmiddel
H206
brann
H205
Mulighet for masseeksplosjon ved brann
H204
Risiko for brann eller fremspring
H203
Eksplosiv; brannfarlig
H202
Eksplosiv; betydelig spredningsfare
H201
Eksplosiv; fare for masseeksplosjon
H200
Flyktig eksplosiv
EUH 401
For å unngå fare for helse og miljø, må bruksanvisningen følges.
EUH 210
Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på forespørsel.
EUH 209A
Kan bli brannfarlig i bruk.
EUH 209
Kan bli veldig brannfarlig når den brukes.
EUH 208
Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan forårsake allergiske reaksjoner.
EUH 207
Merk følgende! Inneholder kadmium! Farlige damper genereres under bruk. Se informasjon
EUH 206
Advarsel! Ikke bruk sammen med andre produkter. Kan gi fra seg farlige gasser (klor).
EUH 205
Inneholder epoksykomponenter. Kan forårsake en allergisk reaksjon.
EUH 204
Inneholder isocyanater. Kan forårsake en allergisk reaksjon.
EUH 203
inneholder krom (VI). Kan forårsake en allergisk reaksjon.
EUH 202
Cyanoakrylat. Fare! Klistrer seg til huden og øynene på få sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
EUH 201A
Merk følgende! Inneholder bly.
EUH 201
Inneholder bly. Ikke bruk på overflater
EUH 071
Irriterer luftveiene.
EUH 070
Giftig i kontakt med øynene.
EUH 066
Gjentatt eksponering kan forårsake tørr eller sprukket hud.
EUH 059
Farlig for ozonlaget.
EUH 044
Eksplosjonsfare ved oppvarming i trange rom.
EUH 032
Kontakt med syrer frigjør en meget giftig gass.
EUH 031
Kontakt med syrer frigjør giftig gass.
EUH 029
Ved kontakt med vann dannes giftig gass.
EUH 019
Kan danne eksplosive peroksider.
EUH 018
Under bruk kan det dannes brennbare / eksplosive damper / luftblandinger.
EUH 014
Reagerer voldsomt med vann.
Russland og Usbekistan vil utvikle transport av landbruksprodukter.
19:20 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fra 1. februar 2022 vil Vladivostok Postal Customs Post til Vladivostok Customs bli overført til Central Postal Customs og omdøpt til Vladivostok Postal Customs Post til Central Postal Customs.
18:53 27-01-2022 Flere detaljer ...
OTEKO Group of Companies oppsummerte resultatene for 2021. Omlastningsvolumet ved konsernets terminaler i havnen i Taman økte fra 17,2 til 31,3 millioner tonn (+82%).
18:44 27-01-2022 Flere detaljer ...
Nesten halvparten av eksporten, 49,5 %, var matvarer og landbruksråvarer.
19:24 26-01-2022 Flere detaljer ...