MENY

Tollprosedyre for frigjøring til innenlandsk forbruk

Artikkel 134. Innhold og anvendelse av tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk

 1. Tollprosedyre frigjøring for innenlandsk forbruk er en tollprosedyre som brukes i forbindelse med utenlandske varer, i samsvar med hvilke varer er lokalisert og brukt i Unionens tollterritorium uten begrensninger for deres besittelse, bruk og (eller) avhending, fastsatt i internasjonale avtaler og handler innen tollregulering i forhold til utenlandske varer, med mindre annet er bestemt av denne koden.
 2. Varer som er underlagt tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, får status som unionsvarer, med unntak av betinget frigitte varer spesifisert i artikkel 1 nr. 126 i denne koden.
 3. Det er tillatt å anvende tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk i forhold til:
  1. varer som er produkter for bearbeiding av varer som tollprosedyren for behandling i tollområdet ble anvendt på, og eksportert fra tollområdet til Unionen i samsvar med tollprosedyren for gjeneksport;
  2. midlertidig eksporterte kjøretøyer for internasjonal transport, underlagt tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet i samsvar med nr. 3 i nr. 277 i artikkel 184 i denne koden, for å fullføre tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet i samsvar med artikkel XNUMX i denne koden;
  3. midlertidig eksporterte kjøretøyer for internasjonal transport i tilfelle fastsatt i artikkel 3 nr. 277 annet ledd i denne kodeksen.

Artikkel 135. Vilkår for å plassere varer under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk

 1. Vilkårene for å plassere varer under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk er:
  1. betaling av importtoll og avgifter i samsvar med denne koden;
  2. betaling av spesielle antidumpingutligningstoll i samsvar med denne koden;
  3. overholdelse av forbud og begrensninger i samsvar med artikkel 7 i denne koden;
  4. overholdelse av tiltakene for beskyttelse av det indre marked etablert i en annen form enn spesiell, antidumping, utligningstoll og (eller) andre toll som er etablert i samsvar med artikkel 50 i traktaten om Unionen.
 2. Vilkårene for å plassere varene spesifisert i artikkel 1 nr. 3 nr. 134 i denne koden under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk er:
  1. plassering av varer under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk innen 3 år fra dagen etter dagen for deres faktiske eksport fra Unionens tollområde;
  2. bevaring av uendret tilstand av varer, med unntak av endringer på grunn av naturlig slitasje, samt endringer på grunn av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring;
  3. evnen til å identifisere varer av tollmyndighetene;
  4. innlevering til tollmyndigheten av informasjon om omstendighetene ved eksport av varer fra Unionens tollområde, noe som bekreftes av innsending av toll og (eller) andre dokumenter eller informasjon om slike dokumenter;
  5. overholdelse av vilkårene spesifisert i nr. 1 og 2 i nr. 1 i denne artikkelen.

Artikkel 136. Fremveksten og avslutningen av forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll i forhold til varer plassert (plassert) under tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk, fristen for betaling og beregning

 1. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til varer plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, oppstår fra deklaranten fra det øyeblikket tollmyndigheten registrerer varedeklarasjonen.
 2. Forpliktelse til å betale importtoll og avgifter for varer plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, som importeres til adressen til en mottaker fra en avsender under ett transportdokument (transport) og den totale tollverdi som ikke overstiger beløpet som tilsvarer 200 euro, og hvis kommisjonen bestemmer et annet beløp av et slikt beløp, oppstår ikke beløpet av kommisjonen som fastsettes av kommisjonen til den valutakurs som er i kraft på dagen for registrering av varene erklæring fra tollmyndigheten. Samtidig inkluderer tollverdien i forbindelse med dette avsnitt ikke kostnadene for transport (transport) av varer som importeres til Unionens tollterritorium til ankomststedet, kostnadene for lasting, lossing eller omlasting av slike varer og forsikringskostnader i forbindelse med slik transport (transport), lasting, lossing eller omlasting av slike varer.
  Forpliktelsen til å betale skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til varer spesifisert i artikkel 199 og 200 i denne koden og plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk oppstår ikke.
  Kommisjonen har rett til å bestemme et annet beløp av beløpet enn beløpet fastsatt i første ledd i dette avsnittet, der plikten til å betale importtoll og avgifter på varer som er plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk, importert til adressen til en mottaker fra en avsender, ett om gangen transport (transport) dokument oppstår ikke.
 3. Deklarantens forpliktelse til å betale importtoll og avgifter for varer som er plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, avsluttes av deklaranten ved følgende omstendigheter:
  1. frigjøring av varer i samsvar med tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk med bruk av privilegier for betaling av importtoll og avgifter som ikke er forbundet med restriksjoner på bruk og (eller) avhending av disse varene;
  2. oppfyllelse av plikten til å betale importtoll, avgifter og (eller) deres innkreving i beløp beregnet og betalt i samsvar med nr. 1 i nr. 14 i denne artikkelen, med mindre annet er bestemt i nr. 5 i denne artikkelen;
  3. tollmyndighetens anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av ødeleggelse og (eller) ugjenkallelig tap av utenlandske varer på grunn av en ulykke eller force majeure, eller det faktum at det ikke er gjenopprettelig tap av disse varene resultat av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, med unntak av tilfeller når fristen for betaling av importtoll og for uopprettelig tap i samsvar med denne koden med hensyn til disse utenlandske varene skatter har kommet;
  4. nektelse om å frigjøre varer i samsvar med tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk - i forhold til plikten til å betale importtoll og avgifter som oppstår ved registrering av en erklæring om varer;
  5. tilbakekall av tollerklæringen i samsvar med artikkel 113 i denne koden og (eller) kansellering av frigjøring av varer i samsvar med artikkel 4 nr. 118 i denne koden - i forhold til plikten til å betale importtoll og avgifter som oppstår fra registrering av erklæringen for varer;
  6. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet;
  7. forvaring av tollmyndighetene for varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden;
  8. plassering for midlertidig lagring eller plassering under en av tollprosedyrene for varer som ble beslaglagt eller arrestert under verifisering av en kriminalitetsrapport, under saksbehandling i en straffesak eller en administrativ lovovertredelsessak (gjennomføring av en administrativ prosedyre) og som et det ble besluttet å returnere dem hvis slike varer ikke tidligere ble frigitt;
 4. Forpliktelsen til å betale importtoll og avgifter i forhold til varer som er underlagt tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk med bruk av fordeler for betaling av importtoll og avgifter forbundet med begrensninger for bruk og (eller) avhending av disse varer avsluttes av klarereren ved følgende omstendigheter:
  1. utløp av fem år fra datoen for frigjøring av varer i samsvar med tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, med mindre en annen gyldighetsperiode for begrensninger for bruk og (eller) avhending av disse varene er etablert, forutsatt at i løpet av denne perioden fristen for betaling av importtoll og avgifter er ikke fastsatt i nr. 5 i denne artikkelen;
  2. utløp av en annen fastsatt gyldighetsperiode for restriksjoner på bruk og (eller) avhending av varer, forutsatt at fristen for betaling av importtoll og avgifter fastsatt i nr. 11 i denne artikkelen ikke har kommet i denne perioden;
  3. plassering av varer under tollprosedyren for destruksjon før utløpet av 5 år fra datoen for frigjøring av varer i samsvar med tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk eller før utløpet av en annen fastlagt gyldighetsperiode for begrensninger på bruken og ( eller) avhending av disse varene, forutsatt at fristen i løpet av denne perioden ikke har kommet til betaling av importtoll og avgifter fastsatt i nr. 11 i denne artikkelen;
  4. oppfyllelse av forpliktelsen til å betale importtoll og (eller) innkreving av de beløp som beregnes og betales i samsvar med nr. 2 nr. 14 i denne artikkelen når tilfelle av omstendighetene spesifisert i nr. 11 i denne artikkelen;
  5. anerkjennelse fra tollmyndigheten i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering før utløpet av fem år fra datoen for frigjøring av varer i samsvar med tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk eller før utløpet av en annen etablert periode med gyldigheten av begrensninger for bruk og (eller) avhending av varer med tanke på ødeleggelse og (eller) uopprettelig tap av utenlandske varer på grunn av en ulykke eller force majeure eller faktum av uopprettelig tap av disse varene som følge av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, bortsett fra tilfeller der før slik ødeleggelse eller uopprettelig tap i samsvar med dette Med hensyn til disse utenlandske varene, har koden satt fristen for betaling av toll og avgifter fastsatt av avsnitt 5 i denne artikkelen
  6. plassering av varer under tollprosedyren for avslag til fordel for staten før utløpet av 5 år fra datoen for frigjøring av varene i samsvar med tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk eller før utløpet av en annen fastsatt gyldighetsperiode for begrensninger om bruk og (eller) avhending av varer;
  7. plassering av varer under tollprosedyren for gjeneksport, forutsatt at fristen for betaling av importtoll og avgifter fastsatt i nr. 11 i denne artikkelen ikke har kommet før plassering under slik tollprosedyre;
  8. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet.
 5. Oppfyllelse av plikten til å betale importtoll og (eller) innkreving av dem i beløp beregnet og betalt i samsvar med nr. 1 i nr. 14 i denne artikkelen, i forhold til varer plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk med betaling i samsvar med med internasjonale traktater i Unionen eller internasjonale traktater ved inngåelse i Unionen av importtoll til lavere satser enn de som er fastsatt av Unified Customs Tariff of the Eurasian Economic Union, avslutter ikke forpliktelsen til å betale importtoll på beløpet av forskjell i mengden av importtoll beregnet til de satser som er fastsatt av Den enhetlige tolltariff for Den Eurasiske økonomiske union, og mengden av importtoll betalt ved frigjøring av varer, eller i et annet beløp fastsatt i samsvar med internasjonale traktater innenfor Union eller internasjonale traktater om tiltredelse av Unionen.
 6. Forpliktelsen til å betale importtoll for varer som er spesifisert i nr. 5 i denne artikkelen, i det beløpet som er spesifisert i dette avsnittet, ender når følgende omstendigheter oppstår:
  1. oppfyllelse av plikten til å betale importtoll og (eller) deres innkreving i beløp beregnet og betalt i samsvar med nr. 3 tredje ledd i denne artikkelen;
  2. utløp av fem år fra datoen for løslatelse i samsvar med tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk av varer som er oppført i listen fastsatt av Kommisjonen i samsvar med nr. 5 i nr. 7 i denne artikkelen, hvis internasjonale traktater i Unionen eller internasjonale traktater om tiltredelse av Unionen eller Kommisjonen i samsvar med annet ledd i paragraf 7 i denne artikkelen, er det ikke etablert noen annen periode der varene beholder statusen som utenlandske varer, forutsatt at fristen for betaling i løpet av denne perioden av importtoll etablert i paragraf 13 i denne artikkelen har ikke kommet;
  3. utløpet av en annen periode etablert ved internasjonale traktater i Unionen eller internasjonale traktater om tiltredelse av Unionen, der varene beholder status som utenlandske varer, forutsatt at fristen for betaling av importtoll fastsatt i nr. 13 i denne perioden denne artikkelen har ikke kommet;
  4. utløpet av perioden som er bestemt av Kommisjonen i samsvar med annet ledd i paragraf 7 i denne artikkelen, i forhold til varene som er oppført i listen (lister) som er bestemt av Kommisjonen i samsvar med annet ledd i paragraf 7 i denne artikkelen , forutsatt at fristen for betaling av importtoll fastsatt i nr. 13 i denne artikkelen i løpet av denne perioden;
  5. å plassere varer under tollprosedyren for avslag til fordel for staten;
  6. anerkjennelse fra tollmyndigheten, i samsvar med lovgivningen i medlemsstaten om tollregulering, før forekomsten av omstendighetene fastsatt i nr. 2 - 4 i dette avsnittet, det faktum at destruksjon og (eller) ugjenkallelig tap av utenlandske varer på grunn av en ulykke eller force majeure, eller det faktum at dette varetapet kan gjenopprettes som et resultat av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, unntatt i tilfeller der, før slik ødeleggelse eller uopprettelig tap i i samsvar med denne koden, med hensyn til disse utenlandske varene, er forfallsdatoen for betaling av toll som fastsatt i nr. 13 i denne artikkelen kommet;
  7. plassering av varer under tollprosedyren for destruksjon, forutsatt at fristen for betaling av importtoll fastsatt i nr. 13 i denne artikkelen ikke har kommet før slik plassering under tollprosedyren for destruksjon;
  8. plassering av varer under tollprosedyren for gjeneksport, forutsatt at fristen for betaling av importtoll fastsatt i nr. 13 i denne artikkelen ikke har kommet før plassering under slik tollprosedyre;
  9. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet.
 7. Av varene som det i henhold til internasjonale traktater i Unionen eller internasjonale traktater om tiltredelse av Unionen er fastsatt anvendelse av lavere tollsatser for import enn de som er fastsatt i Den enhetlige tolltariff for Den Eurasiske økonomiske union, Kommisjonen bestemmer listen (lister) over varer som får status som unionsvarer etter 5 år fra datoen for frigjøring av varer i samsvar med tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk.
  I forhold til visse kategorier av de spesifiserte varene har Kommisjonen rett til å bestemme listen (lister) over varer som får status som unionsvarer etter en annen periode som er lengre enn den som er spesifisert i første ledd i denne paragrafen, og også å fastslå en slik periode.
 8. Forpliktelsen til å betale spesiell, antidumping, utligningstoll på varer som er plassert (plassert) under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk, avsluttes av deklaranten ved følgende omstendigheter:
  1. oppfyllelse av forpliktelsen til å betale spesielle, antidumping-, utligningstoll og (eller) innkreving av dem i beløp beregnet og betalt i samsvar med nr. 16 i denne artikkelen;
  2. tollmyndighetens anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av ødeleggelse og (eller) uopprettelig tap av utenlandske varer på grunn av en ulykke eller force majeure eller det faktum at dette var ugjenkallelig tap som et resultat av naturlig tap under normale forhold for transport (transport) og (eller) lagring, med unntak av tilfeller når, før slik ødeleggelse eller uopprettelig tap i samsvar med denne koden med hensyn til disse utenlandske varene, fristen for betaling av spesielle, antidumping, utjevningstoll har kommet;
  3. nektelse av å frigjøre varer i samsvar med tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk - i forhold til plikten til å betale spesiell, antidumpingutligningstoll som oppsto ved registrering av en varedeklarasjon;
  4. tilbakekalling av tollerklæringen i samsvar med artikkel 113 i denne koden og (eller) kansellering av frigjøring av varer i samsvar med artikkel 4 nr. 118 i denne koden - i forhold til plikten til å betale spesiell, antidumping, utligning plikter som oppsto under registreringen av tollerklæringen;
  5. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet;
  6. forvaring av tollmyndighetene for varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden;
  7. plassering for midlertidig lagring eller plassering under en av tollprosedyrene for varer som ble beslaglagt eller arrestert under verifisering av en kriminalitetsrapport, under prosesser i en straffesak eller en administrativ lovovertredelsessak (gjennomfører en administrativ prosedyre) og som det det ble besluttet å returnere dem hvis slike varer ikke tidligere ble frigitt.
 9. For varer plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, er plikten til å betale importtoll og avgifter gjenstand for utførelse (importtoll, skatter betales) før frigjøring av varer i samsvar med tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, med mindre en annen frist for betaling av importtoll og avgifter er fastsatt i samsvar med denne koden.
 10. Når det gjelder varer plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk med anvendelse av insentiver for betaling av importtoll, avgifter knyttet til begrensninger i bruk og (eller) avhending av disse varene, plikten til å betale importtoll og skatter er underlagt utførelse ved omstendigheter, spesifisert i avsnitt 11 i denne artikkelen.
 11. I tilfelle følgende omstendigheter skal fristen for betaling av importtoll og avgifter i forhold til varene spesifisert i nr. 10 i denne artikkelen være:
  1. i tilfelle klarereren nekter slike privilegier - dagen for angivelsen for varer som er sendt inn for å plassere varer under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk, endringer i forhold til nektelse av privilegier ved betaling av importtoll og avgifter;
  2. i tilfelle handlinger i strid med målene og vilkårene for å gi fordeler for betaling av importtoll, avgifter og (eller) begrensninger for bruk og (eller) avhending av disse varene i forbindelse med anvendelse av slike fordeler, inkludert hvis kommisjonen av slike handlinger førte til tap av slike varer, - den første dagen for utførelsen av disse handlingene, og hvis denne dagen ikke er fastsatt, - dagen for varens plassering under tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk;
  3. i tilfelle tap av varer, med unntak av ødeleggelse og (eller) uopprettelig tap på grunn av en ulykke eller force majeure eller uopprettelig tap som følge av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, - dagen for tap av varer, og hvis denne dagen ikke er fastslått, - dagen for varenes plassering under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk;
  4. hvis overholdelse av målene og vilkårene for å gi fordeler for betaling av importtoll, avgifter og (eller) overholdelse av begrensninger for bruk og (eller) avhending av disse varene i forbindelse med anvendelse av slike fordeler ansett som ubekreftet i samsvar med artikkel 316 i denne koden - dagen for vareplassering under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk.
 12. Når det gjelder varer plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk med betaling i samsvar med internasjonale avtaler i Unionen eller internasjonale avtaler ved innføring i Unionen av importtoll til lavere tollsatser for import enn de som er fastsatt av Unified Customs Tariff for den Eurasiske økonomiske union, er forpliktelsen til betaling av importtoll underlagt utførelse når forholdene er spesifisert i nr. 13 i denne artikkelen.
 13. I tilfelle følgende omstendigheter er fristen for betaling av importtoll for varene spesifisert i nr. 12 i denne artikkelen:
  1. i tilfelle frivillig betaling av importtoll - dagen for oppføringen i erklæringen for varer som er sendt inn for å plassere varer under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, endringer i beregningen av importtoll, eller en annen dag som er bestemt av Kommisjonen i samsvar med internasjonale traktater i Unionen eller internasjonale avtaler om tiltredelse av Unionen;
  2. i tilfelle å iverksette tiltak i strid med restriksjoner for bruk av varer fastsatt i artikkel 4 nr. 126 i denne koden, og (eller) i strid med andre forhold som er etablert ved internasjonale traktater i Unionen eller internasjonale traktater om å bli med i Unionen, - den første dagen for igangsetting av disse handlingene, og hvis denne dagen ikke er satt, - dagen for varens plassering under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk.
 14. Med mindre annet er bestemt i denne koden, skal det betales importtoll og avgifter:
  1. i forhold til varene spesifisert i nr. 9 i denne artikkelen - i mengden av importtoll og avgifter beregnet i samsvar med denne koden i erklæringen for varer, med tanke på tollpreferanser og fordeler ved betaling av importtoll og avgifter;
  2. i forhold til varene spesifisert i nr. 10 i denne artikkelen - i mengden av importtoll og avgifter beregnet i samsvar med denne koden i varedeklarasjonen, med tanke på tollpreferanser og ikke betalt i forbindelse med søknaden privilegier ved betaling av importtoll og avgifter, og hvis slike varer, før utløpet av 5 år fra datoen for frigjøring av varene i samsvar med tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk eller før utløpet av en annen fastlagt gyldighetsperiode av restriksjoner på bruk og (eller) avhending av varer, ble plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet for deres reparasjoner i samsvar med artikkel 3 nr. 176 i denne koden, - også i mengden av importtoll og skatter beregnet i samsvar med nr. 1 - 6 i artikkel 186 i denne koden;
  3. med hensyn til varene spesifisert i nr. 12 i denne artikkelen - i mengden av differansen i mengden av importtoll beregnet i samsvar med denne koden til de tollsatser for import som er fastsatt av den enhetlige tolltariffen til Den Eurasiske økonomiske union og beløpene for importtoll betalt ved frigjøring av varer, eller i et annet beløp fastsatt i samsvar med internasjonale traktater i Unionen eller internasjonale traktater ved tiltrædelse av Unionen.
 15. I forhold til varer plassert (plassert) under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, er forpliktelsen til å betale spesiell, antidumping, utligningstoll gjenstand for utførelse (spesiell, antidumping, utligningstoll er underlagt betaling) før frigjøring av varer i samsvar med tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk.
 16. Spesiell antidumpingutligningstoll på varer som er plassert (plassert) under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk, skal betales med det beløp som er beregnet i erklæringen for varer, idet det tas hensyn til detaljene fastsatt i kapittel 12 i dette Kode.
 17. I forhold til varer plassert (plassert) under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk under frigjøringen før de innleverer en erklæring om varer, skal denne artikkelen gjelde med tanke på detaljene fastsatt i artikkel 137 i denne koden.

Artikkel 137. Spesialiteter ved fremveksten og avslutningen av forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll, betalingsperioden for og beregning av varer som er plassert (plassert) under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, ved frigjøring av varer før innlevering av varedeklarasjon

 1. Når det gjelder varer plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, deklarert for frigjøring før innlevering av en deklarasjon for varer, plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll for disse varene oppstår fra den personen som sendte inn søknaden om frigjøring av varer før innlevering av en erklæring om varer, fra det øyeblikket tollmyndigheten registrerte en søknad om frigjøring av varer til innlevering av en erklæring om varer.
 2. Når det gjelder varer plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, deklarert for frigjøring før de innleverer en deklarasjon for varer, avsluttes plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll av personen som sendte søknaden om frigjøring av varer før deklarasjonen for varer inngis under følgende omstendigheter:
  1. tollmyndighetens anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av ødeleggelse og (eller) uopprettelig tap av utenlandske varer på grunn av en ulykke eller force majeure eller det faktum at dette var ugjenkallelig tap som et resultat av naturlig tap under normale forhold for transport (transport) og (eller) lagring, hvis slike ødeleggelse eller det uopprettelige tapet skjedde før frigjøringen av slike varer;
  2. nektelse om å frigjøre varer før innlevering av en erklæring om varer;
  3. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet;
  4. forvaring av tollmyndighetene for varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden;
  5. plassering for midlertidig lagring eller plassering under en av tollprosedyrene for varer som ble beslaglagt eller arrestert under verifisering av en kriminalitetsrapport, under prosesser i en straffesak eller en administrativ lovovertredelsessak (gjennomfører en administrativ prosedyre) og som det det ble besluttet å returnere dem hvis slike varer ikke tidligere ble frigitt.
 3. Når det gjelder varer plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, hvis frigivelse ble gjort før innlevering av en erklæring om varer, skal plikten til å betale importtoll og avgifter avsluttes for den som sendte inn søknaden om frigjøring av varer før innlevering av erklæringen for varer, når følgende omstendigheter har oppstått:
  1. tollmyndighetens instruksjon av et elektronisk dokument eller tollmyndighetens påføring av de relevante merkene som er spesifisert i artikkel 17 nr. 120 i denne kodeksen, hvis fordeler for betaling av importtoll og avgifter påføres varene, som er ikke forbundet med restriksjoner på bruk og (eller) avhending av disse varene;
  2. oppfyllelse av plikten til å betale toll, avgifter og (eller) deres innkreving i beløp beregnet og betalt i samsvar med nr. 1 i nr. 12 i denne artikkelen, med mindre annet er bestemt i nr. 4 og 5 i denne artikkelen, samt sending et elektronisk dokument fra tollmyndigheten, eller påføring av tollmyndigheten av de relevante merkene spesifisert i artikkel 17 nr. 120 i denne koden;
  3. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet.
 4. Hvis det gjelder varer plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, hvis frigivelse ble gjort før innlevering av en erklæring om varer, og som et elektronisk dokument ble sendt av tollmyndigheten eller tilsvarende notater angitt i artikkel 17 nr. 120 i denne koden ble anvendt, fordeler for betaling av importtoll og avgifter forbundet med begrensninger for bruk og (eller) avhending av disse varene, plikt til å betale importtoll og avgifter for slike varer avsluttes av personen som sendte inn søknaden om frigjøring av varer før innlevering av en varedeklarasjon, etter at omstendighetene er oppgitt i artikkel 4 nr. 136 i denne kodeksen.
 5. Hvis det i forhold til varer plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, hvis frigivelse ble gjort før innlevering av en erklæring om varer, og som et elektronisk dokument ble sendt av tollmyndigheten eller tilsvarende notater angitt i nr. 17 i artikkel 120 i denne koden er laget, i samsvar med internasjonale traktater innenfor rammen av Unionen eller internasjonale traktater om tiltredelse av Unionen, betales importtoll til lavere satser for importtoll enn de som er fastsatt av Unified Customs Tariff for Den Eurasiske økonomiske union, oppfyllelse av plikten til å betale importtoll og (eller) deres innkreving i beløp beregnet og underlagt betaling i samsvar med nr. 1 i nr. 12 i denne artikkelen, avslutter ikke forpliktelsen til å betale importtoll i størrelsen på forskjellen i mengden av importtoll beregnet med satsene for importtoll fastsatt av Unified Customs Tariff of the Eurasian Economy Den økonomiske unionen, og beløpene for importtoll betalt ved frigjøring av varer, eller i et annet beløp etablert i samsvar med internasjonale traktater i Unionen eller internasjonale traktater ved tiltredelse av Unionen. En slik forpliktelse til å betale importtoll skal avsluttes for den personen som har sendt inn en søknad om frigjøring av varer før de innleverer en erklæring om varer, når det foreligger omstendighetene fastsatt i artikkel 6 nr. 136 i denne kodeksen.
 6. Når det gjelder varer plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, hvis frigivelse ble gjort før innlevering av en erklæring om varer, plikten til å betale spesiell, antidumpingutligningstoll avsluttes av personen som sendte inn søknad om frigjøring av varer før innlevering av erklæring om varer, når følgende omstendigheter har oppstått:
  1. oppfyllelse av plikten til å betale spesiell, antidumping, utligningstoll og (eller) innkreving av dem i beløp beregnet og betalt i samsvar med nr. 13 i denne artikkelen, og sende elektronisk dokument av tollmyndighet eller påføring av tollmyndighet de aktuelle merkene spesifisert i artikkel 17 nr. 120 i denne kodeksen;
  2. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet.
 7. Når det gjelder varer plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, hvis frigjøring ble gjort før innsendelsen av erklæringen for varer, og som erklæringen for varene ble sendt inn for senest i perioden angitt i nr. 16 i Artikkel 120 i denne koden, og i forhold til varer, hvis erklærer er en autorisert økonomisk operatør - senest i perioden spesifisert i artikkel 4 nr. 441 i denne koden, er plikten til å betale importtoll og avgifter underlagt utførelse (importtoll, avgifter er underlagt betaling) før innlevering av en deklarasjon for varer, hvis en annen frist for betaling av importtoll, er avgifter ikke fastsatt i samsvar med denne koden.
 8. Hvis det gjelder varer plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, hvis frigivelse ble gjort før innlevering av en erklæring om varer, og som et elektronisk dokument ble sendt av tollmyndigheten eller tilsvarende notater angitt i artikkel 17 nr. 120 i denne koden ble anvendt, fordeler for betaling av importtoll og avgifter forbundet med begrensninger for bruk og (eller) avhending av disse varene, plikt til å betale importtoll og avgifter med hensyn til slike varer skal utføres når det oppstår omstendigheter og innen tidsrammene spesifisert i artikkel 11 nr. 136 i denne kodeksen.
 9. Hvis, i forhold til varer plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, hvis frigivelse ble gjort før innlevering av en erklæring om varer, og som tollmyndigheten har sendt et elektronisk dokument for eller de relevante merkene spesifisert i nr. 17 i artikkel 120 i denne koden er laget, i samsvar med internasjonale traktater innenfor rammen av Unionen eller internasjonale traktater om tiltredelse av Unionen, er det blitt betalt importtoll til lavere satser for importtoll enn de som ble opprettet av Unified Tolltariff for Den Eurasiske økonomiske union, plikten til å betale importtoll er underlagt oppfyllelse når det oppstår omstendigheter og innen tidsrammen spesifisert i paragraf 13 artikkel 136 i denne koden.
 10. Når det gjelder varer plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, hvis frigjøring ble gjort før innsendelsen av erklæringen for varer, og som erklæringen for varene ble sendt inn for senest i perioden angitt i nr. 16 i Artikkel 120 i denne koden, og i forhold til varer hvis klarerende er autorisert økonomisk operatør - senest i perioden angitt i artikkel 4 nr. 441 i denne koden, er plikten til å betale spesiell antidumpingutligningstoll gjenstand for utførelse (spesiell, antidumping, utjevningstoll er underlagt betaling) før innlevering av varedeklarasjon.
 11. Hvis det gjelder varer plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, hvis frigivelse ble gjort før innlevering av en erklæring om varer, ble ikke erklæringen om varer levert før utløpet av perioden angitt i artikkel 16 nr. 120 4 i denne koden, og i forhold til varer som deklaranten er en autorisert økonomisk operatør - før utløpet av perioden angitt i artikkel 441 nr. 16 i denne koden, plikten til å betale importtoll, skatter, spesielle, -dumping, utligningsplikt er underlagt utførelse. Fristen for betaling av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll er den siste dagen i perioden spesifisert i artikkel 120 nr. 4 i denne koden, og for varer deklarert av den autoriserte økonomiske operatøren - den siste dagen av perioden spesifisert i artikkel 441 nr. XNUMX i denne kodeksen.
 12. Importtoll og skatt skal betales:
  1. i forhold til varene spesifisert i nr. 7 i denne artikkelen - i mengden av importtoll og avgifter beregnet i samsvar med denne koden i erklæringen for varer, med tanke på tollpreferanser og fordeler ved betaling av importtoll og avgifter;
  2. i forhold til varene spesifisert i nr. 8 i denne artikkelen - i mengden av importtoll og avgifter beregnet i samsvar med denne koden i varedeklarasjonen, med tanke på tollpreferanser og ikke betalt i forbindelse med søknaden privilegier ved betaling av importtoll og avgifter, og hvis slike varer, før utløpet av 5 år fra datoen for frigjøring av varene i samsvar med tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk eller før utløpet av en annen fastlagt gyldighetsperiode av restriksjoner på bruk og (eller) avhending av varer, ble plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet for deres reparasjoner i samsvar med artikkel 3 nr. 176 i denne koden, - også i mengden av importtoll og skatter beregnet i samsvar med nr. 1 - 6 i artikkel 186 i denne koden;
  3. i forhold til varene spesifisert i nr. 9 i denne artikkelen - i mengden av forskjellen i mengder av importtoll beregnet i samsvar med denne koden til de tollsatser for import som er fastsatt av Den enhetlige tolltariffen til Den Eurasiske økonomiske unionen og beløpene for importtoll betalt ved frigjøring av varer, eller i et annet beløp fastsatt ved internasjonale traktater i Unionen eller internasjonale traktater ved tiltrædelse av Unionen.
 13. I forhold til varene spesifisert i nr. 10 i denne artikkelen skal det betales spesiell antidumpingutligningstoll med det beløp som er beregnet i varedeklarasjonen, med tanke på detaljene angitt i kapittel 12 i denne koden.
 14. Når det gjelder varene spesifisert i nr. 11 i denne artikkelen, bestemmes grunnlaget for beregning av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll på grunnlag av informasjonen spesifisert i søknaden om frigjøring av varer og dokumenter levert sammen med en slik uttalelse.
  Hvis varekodene i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet bestemmes på grupperingsnivå med antall tegn mindre enn 10:
  • for beregning av toll brukes den høyeste av tollsatsene som tilsvarer varene som inngår i en slik gruppering;
  • for beregning av skatt, brukes den høyeste av merverdiavgiftssatsene, den høyeste av avgiftssatsene (avgiften eller avgiften) som tilsvarer varene som inngår i en slik gruppe, for hvilke den høyeste av satsene av tollavgifter er etablert;
  • for beregning av spesiell, antidumping-, utjevningstoll, brukes den høyeste av satsene for spesielle, antidumping-, utligningstoll som tilsvarer varene som inngår i en slik gruppering, idet det tas hensyn til avsnitt seks i denne paragrafen.
   Spesiell antidumpingutligningstoll beregnes på grunnlag av varenes opprinnelse, bekreftet i samsvar med kapittel 4 i denne koden, og (eller) annen informasjon som er nødvendig for å bestemme disse tollene.
   Hvis varens opprinnelse og (eller) annen informasjon som kreves for å bestemme den angitte avgiften ikke bekreftes, beregnes spesiell antidumpingutligningstoll basert på de høyeste satsene for spesielle antidumpingutligningstoll som er etablert for varer fra samme kode for varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet hvis klassifiseringen av varene utføres på nivå med 10 tegn, eller varene som inngår i grupperingen, hvis varekodene i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet er bestemt på grupperingsnivå med antall tegn mindre enn 10.
 15. Hvis det i følge med varene spesifisert i nr. 11 i denne artikkelen senere blir inngitt en varedeklarasjon, betales toll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll med beløpet beregnet i samsvar med denne koden i erklæringen for varer, basert på informasjonen spesifisert i varedeklarasjonen. Refusjon (motregning) av overdrevent betalte og (eller) altfor innkrevde mengder toll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll skal utføres i samsvar med kapittel 10 og artikkel 76 i denne kodeksen.

Artikkel 138. Spesialiteter ved betaling av importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til varer spesifisert i artikkel 3 nr. 134 i denne kodeksen

 1. Når varene spesifisert i artikkel 1 nr. 3 nr. 134 i denne koden er plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, betales importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstollbeløp på importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utjevningsgebyrer som ville betales som om utenlandske varerplassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet og brukt til fremstilling av varer spesifisert i artikkel 1 nr. 3 nr. 134 i denne koden, i samsvar med normene for frigjøring, ble plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk.
  Importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll for disse varene beregnes i samsvar med artikkel 1 nr. 175 i denne koden.
 2. På beløpene til importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utlignet avgift betalt (innkrevd) i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, betales renter, som om utsettelse av betaling ble gitt i forhold til disse beløpene fra datoen for varens plassering under tollprosedyrebehandlingen i tollområdet på dagen for opphør av plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll.
  Den spesifiserte renten beregnes og betales i samsvar med artikkel 60 i denne koden.
  Hvis driften av tollprosedyren for behandling i tollområdet i samsvar med nr. 3 i artikkel 173 i denne kodeksen ble suspendert, skal ikke renten som er fastsatt i dette avsnittet for perioden med suspensjon av tollprosedyren belastes eller betales.
 3. Når varene spesifisert i artikkel 3 nr. 3 nr. 134 i denne koden er plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, beregnes og betales importtoll og skatt i samsvar med artikkel 186 i denne koden, som om slike varer var bearbeidede produkter.

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...