MENY

Tollprosedyre for midlertidig eksport

Artikkel 227. Innhold og anvendelse av tollprosedyren for midlertidig eksport

 1. Tollprosedyre midlertidig eksport - en tollprosedyre som brukes på unionsvarer, ifølge hvilke slike varer eksporteres fra Unionens tollområde for deres midlertidige beliggenhet og brukes utenfor den uten å betale eksporttoll, med forbehold om vilkår for å plassere varer under denne tollprosedyren og deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre.
 2. Varer plassert under tollprosedyren for midlertidig eksport og som faktisk eksporteres fra Unionens tollområde (heretter i dette kapitlet - midlertidig eksporterte varer), mister statusen til Unionens varer.
 3. Det er tillatt å anvende tollprosedyren for midlertidig eksport i forhold til de som eksporteres fra Unionens tollområde:
  1. varer plassert under tollprosedyren for midlertidig eksport for å fullføre tollprosedyren for midlertidig eksport i samsvar med artikkel 2 nr. 231 i denne koden;
  2. Unionsvarer spesifisert i artikkel 2 nr. 5 nr. 303 i denne kodeksen.
 4. Tollprosedyren for midlertidig eksport gjelder ikke for følgende varer:
  1. matvarer, drikkevarer, inkludert alkoholholdige drikker, tobakk og tobakkprodukter, råvarer, halvfabrikata, forbruksvarer og prøver, unntatt tilfeller av eksport fra Unionens tollområde i enkelt eksemplarer for reklame og (eller) demonstrasjon formål eller som utstillinger eller industriell design;
  2. avfall, inkludert industrielt.
 5. Kommisjonen har rett til å bestemme hvilke kategorier midlertidig eksporterte varer som erstatning for utenlandske varer er tillatt for, samt tilfeller av slik erstatning.
 6. Det er tillatt å anvende tollprosedyren for midlertidig eksport med hensyn på naturgass som transporteres med rørledning, i tilfeller som er fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene.

Artikkel 228. Vilkår for å plassere varer under tollprosedyren for midlertidig eksport og deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre

 1. Vilkårene for å plassere varer under tollprosedyren for midlertidig eksport er:
  1. muligheten for å identifisere varer plassert under tollprosedyren for midlertidig eksport, når de deretter blir plassert under tollprosedyren for å fullføre denne tollprosedyren. identifikasjon varer er ikke påkrevd i tilfeller der erstatning av midlertidig eksporterte varer i samsvar med internasjonale traktater fra medlemsstatene med en tredjepart eller i tilfeller som er bestemt i samsvar med artikkel 5 nr. 227 i denne kodeksen;
  2. overholdelse av forbud og begrensninger i samsvar med artikkel 7 i denne koden.
 2. Vilkårene for bruk av varer i samsvar med tollprosedyren for midlertidig eksport er:
  1. overholdelse av gyldighetsperioden for tollprosedyren for midlertidig eksport fastsatt av tollmyndigheten,
  2. overholdelse av begrensningene for bruk og avhending av midlertidig eksporterte varer, etablert i artikkel 230 i denne koden.

Artikkel 229. Varigheten av tollprosedyren for midlertidig eksport

 1. Varigheten av tollprosedyren for midlertidig eksport er ikke begrenset, med mindre annet er bestemt i samsvar med annet ledd i dette avsnittet.
  Avhengig av formålet med å eksportere varer fra Unionens tollområde, så vel som for varer som lovgivningen i en medlemsstat fastslår plikten til å returnere dem til denne statens territorium, er lovgivningen i en tollregulering kan bestemme varigheten av tollprosedyren for midlertidig eksport.
 2. Når varer plasseres under tollprosedyren for midlertidig eksport, fastsetter tollmyndigheten på grunnlag av erklæringen fra klarereren, basert på målene og omstendighetene ved eksport av varer fra Unionens tollområde, gyldighetsperioden for dette tollprosedyre.
 3. Gyldighetsperioden for tollprosedyren for midlertidig eksport, fastsatt av tollmyndigheten, på anmodning fra personen, kan forlenges før utløpet av denne perioden eller senest 1 måned etter utløpet. Når gyldighetsperioden for tollprosedyren for midlertidig eksport som er fastsatt av tollmyndigheten, forlenges, etter at den er utløpt, gjenopptas gyldigheten av denne tollprosedyren fra datoen for avslutningen av denne tollprosedyren.
 4. Hvis, i forhold til varer, i samsvar med nr. 1 i nr. XNUMX i denne artikkelen, lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering bestemmer gyldighetsperioden for tollprosedyren for midlertidig eksport, fastsatt (utvidet) av tollmyndigheten, gyldighetsperioden for denne tollprosedyren kan ikke overstige en slik periode.
 5. I tilfelle eierskapet til midlertidig eksporterte varer overføres til en utenlandsk person som lovgivningen i et medlemsland ikke fastslår plikten til å returnere dem til den statens territorium, er gyldigheten av tollprosedyren for midlertidig eksport med hensyn til disse varene utvides ikke, og disse varene er underlagt plassering under tollprosedyren eksport.

Artikkel 230. Begrensninger for bruk og avhending av midlertidig eksporterte varer

 1. Midlertidig eksporterte varer må forbli uendret, bortsett fra endringer på grunn av naturlig slitasje, samt endringer på grunn av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring.
 2. Det er tillatt å utføre operasjoner med midlertidig eksporterte varer som er nødvendige for å sikre deres sikkerhet, inkludert reparasjoner, bortsett fra overhaling, modernisering, vedlikehold og andre operasjoner som er nødvendige for å opprettholde varer i god stand, forutsatt at tollmyndighetens identifikasjon av varer er sikret når de er plassert under tollinnførselsprosedyren.

Artikkel 231. Fullføring og avslutning av tollprosedyren for midlertidig eksport

 1. Før utløpet av tollprosedyren for midlertidig eksport etablert av tollmyndigheten, avsluttes virkningen av denne tollprosedyren ved å plassere de midlertidig eksporterte varene under tollprosedyren for gjenimport, med unntak av tilfellet fastsatt i nr. 2 i avsnitt 4 i denne artikkelen.
 2. Før utløpet av tollprosedyren for midlertidig eksport etablert av tollmyndigheten, kan driften av denne tollprosedyren fullføres ved å plassere de midlertidig eksporterte varene under tollprosedyrene for eksport, behandling utenfor tollområdet, midlertidig eksport, bortsett fra tilfelle fastsatt i nr. 2 nr. 4 i denne artikkelen, og også hvis midlertidig eksporterte varer i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene er gjenstand for obligatorisk gjenimport til Unionens tollområde.
 3. Midlertidig eksporterte varer kan plasseres under tollprosedyrene spesifisert i punkt 1 og 2 i denne artikkelen i ett eller flere partier.
 4. Tollprosedyren avsluttes:
  1. ved utløpet av gyldighetsperioden for tollprosedyren for midlertidig eksport fastsatt av tollmyndigheten, hvis gyldigheten av en slik tollprosedyre ikke er utvidet;
  2. ved avsløring, før fullføringen av tollprosedyren, fakta om kapitalreparasjoner, moderniseringsoperasjoner i forhold til midlertidig eksporterte varer i strid med nr. 2 i artikkel 230 i denne kodeksen.
 5. Varer som importeres til Unionens tollterritorium, for hvilke virkningen av tollprosedyren for midlertidig eksport er avsluttet på grunnlag fastsatt i nr. 2 nr. 4 i denne artikkel, skal ligge i tollområdet til Unionen skal være underlagt tollprosedyrene som gjelder utenlandske varer, med unntak av tollprosedyren for gjenimport, og for eksport fra Unionens tollterritorium - som skal henføres under tolleksportprosedyren.

Artikkel 232. Fremveksten og avslutningen av plikten til å betale eksporttoll i forhold til varer plassert (plassert) under tollprosedyren for midlertidig eksport, betalingsperioden for og beregning av dem

 1. Forpliktelsen til å betale eksporttoll for varer plassert under tollprosedyren for midlertidig eksport oppstår for klarereren fra det øyeblikket tollmyndigheten registrerer varedeklarasjonen.
 2. Forpliktelsen til å betale eksporttoll i forhold til varer plassert (plassert) under tollprosedyren for midlertidig eksport avsluttes av klarereren når følgende omstendigheter inntreffer:
  1. fullføring av tollprosedyren for midlertidig eksport i samsvar med artikkel 1 nr. 2 og 231 i denne koden;
  2. plassering av varer for hvilke virkningen av tollprosedyren for midlertidig eksport er avsluttet etter tollprosedyrer i samsvar med artikkel 7 nr. 129 eller artikkel 5 nr. 231 i denne kodeksen;
  3. nektelse om å frigjøre varer i samsvar med tollprosedyren for midlertidig eksport - i forhold til plikten til å betale eksporttoll som oppsto ved registrering av en varedeklarasjon;
  4. tilbakekalling av en erklæring for varer i samsvar med artikkel 113 i denne koden og (eller) annullering av frigjøring av varer i samsvar med artikkel 4 nr. 118 i denne koden - i forhold til plikten til å betale eksporttoll som oppsto ved registrering en erklæring om varer;
  5. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet;
  6. forvaring av tollmyndighetene for varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden;
  7. plassering for midlertidig lagring eller plassering under en av tollprosedyrene for varer som ble beslaglagt eller arrestert under verifisering av en kriminalitetsrapport, under prosesser i en straffesak eller en administrativ lovovertredelsessak (gjennomfører en administrativ prosedyre) og som det det ble besluttet å returnere dem hvis slike varer ikke tidligere ble frigitt.

3. Plikten til å betale eksporttoll skal oppfylles dersom den midlertidige eksporttollprosedyren ikke er fullført i samsvar med nr. 1 og 2 i artikkel 231 i denne kodeksen før utløpet av den midlertidige eksporttollprosedyren som er opprettet av tollmyndigheten.

Ved forekomst av denne omstendigheten, skal datoen for utløpet av tollprosedyren for midlertidig eksport som er opprettet av tollmyndigheten, anses som fristen for betaling av eksporttoll.

4. Ved den omstendigheten som er spesifisert i nr. 3 i denne artikkelen, skal eksporttoll betales som om varene som er plassert under tollprosedyren for midlertidig eksport ble lagt under tollprosedyren for eksport uten anvendelse av privilegier ved betaling av eksporttoll.

For beregning av eksporttoll brukes satsene for eksporttoll med virkning fra registreringsdagen av tollmyndigheten for en erklæring for varer som er arkivert for å plassere varer under tollprosedyren for midlertidig eksport.

5. På beløpene som er betalt (samlet) i henhold til nr. 4 i denne artikkelen, betales renter, som om betalingsutsettelse ble gitt i forhold til disse beløpene, hvis dette er fastslått av lovgivningen i medlemmet Stat på hvis territorium varene ble plassert under tollprosedyren for midlertidig eksport. Den spesifiserte renten beregnes og betales i henhold til prosedyren fastsatt i lovgivningen i medlemslandene.

6. Når du plasserer varer under tollprosedyrer i samsvar med artikkel 7 nr. 129 nr. 5 eller artikkel 231 nr. 10 i denne koden etter oppfyllelse av plikten til å betale eksporttoll og (eller) innkreve dem (i helt eller delvis), er beløpene for eksporttoll som er betalt og (eller) samlet inn i samsvar med denne artikkelen, tilbakelevert (motregnet) i samsvar med kapittel XNUMX i denne koden.

Artikkel 233. Spesifikasjoner for beregning og betaling av eksporttoll i forbindelse med midlertidig eksporterte varer når de er underlagt tollprosedyren for eksport

1. Når midlertidig eksporterte varer er underlagt tollprosedyren for eksport, for beregning av eksporttoll, anvendes satsene for eksporttoll i kraft på registreringsdagen av tollmyndigheten for erklæringen for varer arkivert for å plassere varer under tollprosedyren for eksport, med mindre en annen dag er fastsatt i lovgivningen i medlemsstaten i samsvar med artikkel 1 nr. 53 annet ledd i denne kodeksen.

Hvis det for å beregne eksporttoll kreves å omregne utenlandsk valuta til en medlemsstats valuta, gjøres en slik omregning til den valutakurs som gjelder den dagen som er spesifisert i første ledd i denne paragrafen.

2. På summen av eksporttoll som er betalt (samlet) for varer plassert (plassert) under tollprosedyren for eksport, betales renter, som om betalingsutsettelse ble gitt med hensyn til de angitte beløpene, hvis dette er etablert ved lovgivningen i medlemsstaten, på det territoriet varene ble plassert under tollprosedyren for midlertidig eksport. Den spesifiserte renten beregnes og betales i henhold til prosedyren fastsatt i lovgivningen i medlemslandene.

Artikkel 234. Spesifikasjoner for beregning og betaling av eksporttoll ved plassering av varer under tollprosedyren som tollprosedyren for midlertidig eksport er avsluttet for

1. Når varer er underlagt tollprosedyren for eksport av varer som tollprosedyren for midlertidig eksport er avsluttet for, er satsene for eksporttoll som gjaldt den dagen tollmyndigheten registrerte en erklæring for varer som ble arkivert for å plassere varer under tollprosedyren for midlertidig eksport brukes for å beregne eksporttoll. hvis en annen dag ikke er fastsatt av lovgivningen i medlemsstaten i samsvar med artikkel 1 nr. 53 annet ledd i denne kodeksen.

Hvis det for å beregne eksporttoll kreves å omregne utenlandsk valuta til en medlemsstats valuta, gjøres en slik omregning til den valutakurs som gjelder den dagen som er spesifisert i første ledd i denne paragrafen.

2. På beløpene for eksporttoll som er betalt (innkrevd) for varer plassert (plassert) under tollprosedyren for eksport, som tollprosedyren for midlertidig eksport er avsluttet for, betales renter som om en utsettelse betaling ble gitt i forhold til disse beløpene hvis det er etablert i lovgivningen i medlemsstaten på hvis territorium varene ble plassert under tollprosedyren for midlertidig eksport. Den spesifiserte renten beregnes og betales i henhold til prosedyren fastsatt i lovgivningen i medlemslandene.

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...