MENY

Tollprosedyre ved tolltransitt

Artikkel 142. Innhold og anvendelse av tollprosedyren ved tollforsendelse

 1. Tollprosedyre tolltransitt - en tollprosedyre der varer transporteres (fraktes) fra avgangstollmyndigheten til bestemmelsestollmyndigheten uten å betale toll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll, underlagt vilkårene for plassering av varer under denne tollprosedyren.
 2. Tollprosedyren for tolltransisjon brukes:
  1. for transport (transport) gjennom tollområdet i Unionen av utenlandske varer som ikke er underlagt andre tollprosedyrer, så vel som Unionens varer:
   • plassert under tolleksportprosedyren i tilfeller fastlagt av Kommisjonen;
   • plassert under tollprosedyren i en gratis tollsone, transportert fra ett territorium FEZ til et annet territorium i FEZ i tilfelle fastsatt i artikkel 8 nr. 207 i denne kodeksen;
  2. for transport (transport) fra en del av Unionens tollterritorium til en annen del av Unionens tollterritorium gjennom territoriene til stater som ikke er medlemmer av Unionen, og (eller) sjøveien av EU-varer og utenlandske varer spesifisert i artikkel 4 nr. 302 i denne koden.
 3. Tollprosedyren for tolltransitering brukes ved transport (transport) av varer:
  1. fra tollmyndigheten på ankomststedet til tollmyndigheten på avgangsstedet;
  2. fra tollmyndigheten på ankomststedet til tollmyndigheten for innlandet;
  3. fra den interne tollmyndigheten til tollmyndigheten på avgangsstedet;
  4. fra en intern tollmyndighet til en annen intern tollmyndighet;
  5. mellom tollmyndigheter gjennom territoriene til stater som ikke er medlemmer av Unionen, og (eller) havet.
 4. Utenlandske varerplassert under tollprosedyren for tolltransport beholde statusen til utenlandske varer.
 5. Foreningsvarerplassert under tollprosedyren for tolltransitt beholder statusen til unionsvarer, med unntak av saken som er spesifisert i artikkel 3 nr. 307 i denne kodeksen, og saker som Kommisjonen fastslår i samsvar med artikkel 17 nr. 304 i denne kodeksen.
 6. For transport (transport) gjennom Unionens tollterritorium er følgende utenlandske varer ikke plassert under tollprosedyren for tolltransitt:
  1. varer om bord på et fly som under den internasjonale transporten foretok en mellomliggende, tvungen eller teknisk landing i Unionens tollterritorium uten å losse (lossing) disse varene;
  2. varer som, etter å ha ankommet Unionens tollterritorium, ikke forlot varetransportstedet over Unionens tollgrense og forlot Unionens tollterritorium;
  3. varer transportert langs kraftledninger;
  4. andre varer i tilfellene som er beskrevet i denne koden.
 7. Utenlandske varer plassert under tollprosedyrer for transport (transport) gjennom Unionens tollterritorium er plassert under tollprosedyren for tolltransitt i de tilfeller som er foreskrevet i denne koden og (eller) lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 8. I forhold til unionsvarer og utenlandske varer spesifisert i artikkel 4 nr. 302 i denne koden, transportert fra en del av Unionens tollterritorium til en annen del av Unionens tollterritorium gjennom territoriene til stater som ikke er medlemmer av Unionen, og (eller) til sjøs, blir tollprosedyren for tolltransisjon anvendt ut fra hensynet til detaljene spesifisert i kapittel 43 i denne koden.
 9. I forhold til varer til personlig bruk, internasjonale postforsendelser, varer som transporteres med rørtransport, skal tollprosedyren for tolltransisjon anvendes under hensyn til detaljene spesifisert i artikkel 263, 287 og 294 i denne koden.
 10. Det særegne ved anvendelsen av tollprosedyren for tolltransitt i forhold til varer som transporteres gjennom bare en medlemsstats territorium, kan fastsettes ved lovgivningen i den medlemsstaten om tollregulering.
 11. Funksjoner ved anvendelsen av tollprosedyren for tolltransitt i forhold til varer som transporteres over Unionens tollgrense i umontert eller demontert form, inkludert ufullstendig eller ufullstendig form, transportert over territoriene til to eller flere medlemsstater i løpet av en viss periode av en eller flere kjøretøyer for internasjonal transport bestemmes av Kommisjonen. (se beslutning av styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 138 datert 07.11.2017)
 12. Det spesielle ved anvendelsen av tollprosedyren for tolltransitt i forhold til varer som transporteres gjennom Unionens tollterritorium med forskjellige (to eller flere) transportmåter, bestemmes av Kommisjonen.

Artikkel 143. Vilkår for å plassere varer under tollprosedyren for tollforsendelse

 1. Vilkårene for å plassere varer under tollprosedyren for tolltransitt for transport (transport) gjennom Unionens tollområde er:
  1. å sikre oppfyllelsen av plikten til å betale importtoll og avgifter i samsvar med artikkel 146 i denne kodeksen - i forhold til utenlandske varer;
  2. å sikre oppfyllelsen av plikten til å betale spesiell, antidumpingutligningstoll i samsvar med artikkel 146 i denne kodeksen i tilfeller som Kommisjonen bestemmer - i forhold til utenlandske varer;
  3. sikre muligheten for å identifisere varer på de måter som er fastsatt i artikkel 341 i denne kodeksen,
  4. overholdelse av kjøretøyet for internasjonal transport med kravene spesifisert i artikkel 364 i denne kodeksen, hvis varene transporteres i lasterommene (avdelingene) til kjøretøyet, som pålegges tollforsegling og forsegling;
  5. overholdelse av forbud og begrensninger i samsvar med artikkel 7 i denne koden.
 2. Vilkår for plassering av unionsvarer, inkludert unionsvarer sendt med post, og utenlandske varer spesifisert i artikkel 4 nr. 302 i denne koden under tollprosedyren for tolltransitt for transport (transport) fra en del av Unionens tollområde til en annen del av tollområdet til Unionen gjennom territoriene til stater som ikke er medlemmer av Unionen, og (eller) sjøveien, er definert av artikkel 304-306 i denne koden.
 3. Deklaranten av varer som transporteres gjennom Unionens tollterritorium ved bruk av to eller flere transportmåter plassert under tollprosedyren for tolltransitt, kan være personene spesifisert i artikkel 1 nr. 1 nr. 83 i denne kodeksen, eller medlemsland ansikt, som i samsvar med lovgivningen i denne medlemsstaten har fullmakter i forhold til varer som transporteres med to eller flere transportmåter, og sørger for organisering av slik godstransport.
 4. Når varer plasseres under tollprosedyren for tolltransitt avgangstollsted fastsetter tolltransittperioden i samsvar med artikkel 144 i denne koden, bestemmer leveringsstedet for varene i samsvar med artikkel 145, 263 og 304 i denne koden, utfører identifikasjon av varer, dokumenter for dem i samsvar med artikkel 341 i denne koden.
  Hvis godstransport, bortsett fra godstransport med vann eller fly, utføres i lasterommet (kupeen) til et kjøretøy som oppfyller kravene spesifisert i artikkel 364 i denne kodeksen, eller en del derav, identifisering, i tillegg til andre identifikasjonsmetoder som er fastsatt i artikkel 341 i denne kodeksen, må det sikres ved å påføre tetninger på slike lasterom (rom) til et kjøretøy eller dets del, med unntak av tilfellene fastsatt i nr. XNUMX i dette avsnittet.
  Påføring av tetninger på lasterom (rom) til et kjøretøy eller dets del er ikke påkrevd ved transport av levende dyr, internasjonale postforsendelser i postcontainere (postposer, postcontainere), så vel som ved transport gjennom territoriet til stater som er ikke medlemmer av Unionen, i ett lasterom (rom) i et kjøretøy eller deler derav av varer plassert under tollprosedyren for tolltransitt, sammen med varer som ikke er plassert under tollprosedyren for tolltransitt.

Artikkel 144. Tolltransittens løpetid

 1. Når du plasserer varer under tollprosedyren for tolltransitt, setter tollmyndigheten for avgang den perioden varene skal leveres fra avgangstollmyndigheten til bestemmelsestollmyndigheten (heretter kalt tollforsendelsesperioden).
 2. For varer som transporteres med jernbane, er tollovergangsperioden satt til en hastighet på 2 tusen kilometer per 1 måned, men ikke mindre enn 7 kalenderdager.
  I forhold til varer som transport (transport) utføres av andre transportmåter, fastsettes tolltransittperioden i samsvar med vanlig transporttid (transport) av varer basert på transportmåten og egenskapene til kjøretøyet, den etablerte transportveien for gods, andre transportbetingelser og (eller) uttalelser deklaranten eller transportøren, samt å ta hensyn til kravene til arbeids- og hvilestyret til føreren av kjøretøyet i samsvar med internasjonale traktater av medlemslandene med en tredjepart, men ikke mer enn fristen for tolltransitt.
 3. Fristen for tolltransitt kan ikke overstige perioden som er bestemt med en hastighet på 2 tusen kilometer per 1 måned, eller den perioden som Kommisjonen bestemmer basert på detaljene i transport av varer som er plassert under tollprosedyren for tolltransitt.
 4. Tidsforsendelsesperioden fastsatt av tollmyndigheten på en begrunnet anmodning fra klarereren eller transportøren kan forlenges innen den periode som er fastsatt i nr. 3 i denne artikkelen.
  Fremgangsmåten for å utføre tolloperasjoner knyttet til forlengelsen av tollforsendelsesperioden fastsettes av Kommisjonen. (se avgjørelse truffet av styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 170 av 13.12.2017)

Artikkel 145. Leveringssted for varer. Endring av leveringssted for varer

 1. Når du plasserer varer under tollprosedyren for tolltransitt, bestemmer tollmyndigheten for avgang stedet hvor varene som er plassert under tollprosedyren for tolltransitt skal leveres (heretter - leveringsstedet).
 2. Leveringsstedet bestemmes på grunnlag av informasjon om destinasjonsstedet spesifisert i transportdokumentene, med mindre annet er bestemt i nr. 3 - 5 i denne artikkelen.
  Leveringsstedet er tollkontrollsonen som er lokalisert i aktivitetsområdet til destinasjonstollmyndigheten. I dette tilfellet leveres varer som transporteres fra ankomststedet til tollmyndigheten, med mindre annet er bestemt i denne koden og (eller) lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
  Leveringsstedet for gods som transporteres med jernbane er tollkontrollsonen på destinasjonsstasjonen, på innfartsveiene til destinasjonsstasjonen eller på ikke-offentlige jernbanespor ved siden av destinasjonsstasjonen.
 3. Ved transport (transport) av varer innenfor en medlemsstats territorium har tollmyndigheten for avgang rett til å fastslå leveringsstedet for varer, uavhengig av informasjonen spesifisert i transportdokumentene (transport), i tilfeller som er etablert i lovgivningen av dette medlemslandet om tollregulering.
 4. Når du transporterer (transporterer) varer over territoriene til to eller flere medlemsland, har tollmyndigheten for avgang rett til å bestemme leveringsstedet for varene, uavhengig av informasjonen som er spesifisert i transportdokumentene (frakt), i tilfeller som er internasjonale traktater i Unionen og (eller) i andre tilfeller fastlagt av Kommisjonen.
 5. Når du transporterer (transporterer) varer fra en del av Unionens tollterritorium til en annen del av Unionens tollterritorium gjennom territoriene til stater som ikke er medlemmer av Unionen, og (eller) sjøveien, skal tollmyndigheten i avgang har rett til å bestemme leveringssted for varer uavhengig av informasjonen spesifisert i transportdokumentene (transport), i de tilfeller som er fastsatt i artikkel 8 nr. 9 og 304 i denne koden, og (eller) i andre tilfeller bestemt av kommisjonen.
 6. Strukturer, lokaler (deler av lokaler) og (eller) åpne områder (deler av åpne områder) til en autorisert økonomisk operatør som har sertifikater av den andre eller tredje typen, som er tollkontrollsonen, kan utpekes som leveringssted for varer som transporteres fra ankomststedet, hvis slike varer sendes til konstruksjonene, lokalene (deler av lokalet) og (eller) til åpne områder (deler av åpne områder) til et slikt i samsvar med transportdokumentene (frakt). autorisert økonomisk operatør.
 7. Hvis destinasjonen endres under transport (transport) av varer i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt, i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene på transportområdet, kan leveringsstedet for varer endres med tillatelse av tollmyndigheten.
  For å få tillatelse fra tollmyndigheten til å endre leveringssted carrier har rett til å søke enhver tollmyndighet som ligger langs ruten med en søknad om å endre leveringsstedet, utarbeidet i hvilken som helst form. Sammen med søknaden om endring på vareleveringsstedet sendes det inn dokumenter som bekrefter endringen i destinasjonen, en transittdeklarasjon og andre dokumenter for varer.
  Tillatelse til å endre leveringssted godtas av tollmyndigheten senest dagen etter dagen for mottakelse av søknaden og dokumentene som er spesifisert i paragraf to i denne paragrafen. Etter utstedelse av tillatelse til å endre leveringssted, er effekten av tollprosedyren for tolltransisjon for varer som leveringsstedet er endret fullført, og varene er underlagt tollprosedyren for tolltransitt.
  Fremgangsmåten for å utføre tolloperasjoner knyttet til innhenting av tillatelse fra tollmyndigheten til å endre varelevering bestemmes av Kommisjonen. (se vedtaket fra styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 170 av 13.12.2017)
  Det er tillatt å endre leveringssted for varer uten å fullføre tollprosedyren for tolltransitt, hvis et slikt leveringssted ligger i samme region som tollmyndigheten, der leveringsstedet for varer opprinnelig ble opprettet av tollmyndigheten , på den måten som er foreskrevet i lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.

Artikkel 146. Sikre oppfyllelsen av plikten til å betale toll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll under tollprosedyren for tolltransitt

 1. Sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale toll og avgifter under tollprosedyren for tolltransisjon skal stilles i samsvar med kapittel 9 i denne kodeksen, idet det tas hensyn til denne artikkelen og artikkel 271 og 287 i denne kodeksen.
  I tilfeller hvor sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale spesiell, antidumpingutligningstoll er en forutsetning for å plassere varer under tollprosedyren for tolltransitt i samsvar med artikkel 2 nr. 1 nr. 143 i denne kodeksen, slik sikkerhet leveres i samsvar med artikkel 75 i denne koden, under hensyn til bestemmelsene i disse artiklene.
 2. Når du plasserer varer, med unntak av varer til personlig bruk og internasjonal post, under tollprosedyren for tolltransitt, bestemmes sikkerhetsbeløpet for oppfyllelse av plikten til å betale toll og avgifter basert på tollbeløp og skatter som skal betales i medlemsstaten, tollmyndigheten som produserer frigjøring av varerhvis varene på datoen for registrering av transittdeklarasjonen ble plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk eller tollprosedyren for eksport uten anvendelse av tollpreferanser og fordeler ved betaling av importtoll, avgifter eller fordeler for betaling av henholdsvis eksporttoll, men ikke mindre enn tollbeløpet, skatter som skulle betales i andre medlemsland, gjennom hvis territorium frakt (transport) av varer vil bli utført i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt, hvis Produktet ble plassert på territoriene til disse medlemsstatene under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk eller tollprosedyren for eksport uten anvendelse av tollpreferanser og fordeler ved betaling av importtoll, avgifter eller fritak for betaling av eksporttoll , henholdsvis.
  Mengden av toll og avgift spesifisert i første ledd i denne paragrafen bestemmes på grunnlag av den høyeste verdien av tollsatsene, avgiftene, verdien av varene og (eller) deres fysiske egenskaper i fysiske termer (mengde, vekt, volum eller andre egenskaper) som kan bestemmes på grunnlag av tilgjengelig informasjon, hvis fremgangsmåte for bruk er fastlagt i lovgivningen i medlemslandene.
 3. Kommisjonen har rett til å bestemme detaljene for å bestemme sikkerhetsbeløpet for oppfyllelse av plikt til å betale toll, avgifter og sikkerhetsbeløpet for oppfyllelse av plikten til å betale spesielle, antidumpingutligningsutgifter ved plassering varer (godskomponenter) som transporteres over tollgrensen til Unionen i umontert eller demontert tilstand under tollprosedyren for tolltransittform, inkludert ufullstendig eller ufullstendig form. (se beslutning av styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 138 datert 07.11.2017)
 4. Når det gjelder varer plassert under tollprosedyren for tolltransitt, er ikke håndhevelsen av plikten til å betale toll og avgifter og fullbyrdelsen av plikten til å betale spesiell, antidumpingutligningsavgift gitt i følgende tilfeller:
  1. sikkerhetsbeløpet for oppfyllelsen av plikten til å betale toll og avgifter og sikkerhetsbeløpet for oppfyllelsen av plikten til å betale spesielle, antidumpingutligningsavgifter, dersom stillingen av slik sikkerhet er en forutsetning for å plassere varer under tollprosedyren for tolltransitt i samsvar med artikkel 2 nr. 1 nr. 143 i denne koden, overstiger summen ikke beløpet som tilsvarer 500 euro til den valutakursen som er i kraft på dagen for registrering av transittdeklarasjonen;
  2. klarereren er et tollbærer som utfører transporten (transporten) av de deklarerte varene, eller en autorisert økonomisk operatør som har et sertifikat for oppføring i registeret over autoriserte økonomiske aktører av den første eller tredje typen;
  3. varer transporteres med tog, fly eller transporteres med rørledning, bortsett fra tilfelle når slik transport (transport) er en del av transport (transport) av varer som bruker to eller flere transportformer;
  4. utenlandske varer transporteres med vannfartøyer, inkludert fartøy med blandet (elv-sjø) navigasjon, mellom havnene i en medlemsstat og (eller) medlemsstater uten å komme inn på en indre vassdrag i en medlemsstat og (eller) medlemsstater, med unntak av tilfellet når slik transport er en del av transport av varer som bruker to eller flere transportmåter;
  5. i tilfeller opprettet av lovgivningen i et medlemsland, der varer plasseres under tollprosedyren for tolltransitt, hvis transport (transport) av varer utføres gjennom territoriet til denne medlemsstaten;
  6. i tilfellene som er etablert i artikkel 1 nr. 1 nr. 304 i nr. 1 i denne kodeksen, så vel som i saker som fastsettes av Kommisjonen i samsvar med artikkel 1 nr. 304 nr. XNUMX i artikkel XNUMX i denne kodeksen;
  7. i tilfeller som er fastsatt av internasjonale traktater i Unionen og (eller) internasjonale traktater fra medlemslandene med en tredjepart;
  8. tollmyndigheten tok en avgjørelse om bruk av toll eskorte;
  9. varene er ment for offisiell bruk av diplomatiske oppdrag og konsulære kontorer som er lokalisert i Unionens tollterritorium, som avgangstollstedet for hver spesifikke forsendelse har informasjon fra Utenriksdepartementet i den medlemsstaten der tollkontoret avgang ligger. Den spesifiserte informasjonen overføres til tollmyndigheten av Utenriksdepartementet i den medlemsstaten der tollmyndigheten for avgang er lokalisert, etter mottak:
   • fra Utenriksdepartementet i den medlemsstaten som er mottakerstat for det diplomatiske oppdraget eller konsulatet som er mottakeren av varene;
   • eller fra et diplomatisk oppdrag eller konsulat som ligger på territoriet til den medlemsstaten der avgangstollstedet er lokalisert, og som er det diplomatiske oppdraget eller konsulatet i staten hvis diplomatiske oppdrag eller konsulat er mottakeren av varene;
  10. varer er beregnet for offisiell bruk av representasjonskontorer for stater ved internasjonale organisasjoner, internasjonale organisasjoner eller deres representasjonskontorer, andre organisasjoner eller deres representasjonskontorer lokalisert i Unionens tollområde, som tollmyndigheten for avgang for hver spesifikke transport har informasjon om fra Utenriksdepartementet i medlemsstaten der avgangstollstedet er lokalisert. Den spesifiserte informasjonen overføres til tollmyndigheten av Utenriksdepartementet i den medlemsstaten der avgangstollstedet er lokalisert, etter mottak fra Utenriksdepartementet i den medlemsstaten som er vertsstat for representasjonene til stater til internasjonale organisasjoner, internasjonale organisasjoner eller deres representasjoner, andre organisasjoner eller deres representasjonskontorer som er mottakere av varer;
  11. varer er ment for personlig bruk, inkludert varer for opprinnelig etablering, ansatte ved diplomatiske oppdrag, ansatte i konsulære poster, personell (ansatte, tjenestemenn) fra representasjoner fra stater til internasjonale organisasjoner, internasjonale organisasjoner eller deres representasjoner, andre organisasjoner eller deres representasjoner lokalisert i Unionens tollterritorium, samt deres familiemedlemmer, som avgangstollstedet for hver spesifikke forsendelse har informasjon fra Utenriksdepartementet i den medlemsstaten der avgangstollstedet er lokalisert. Denne informasjonen overføres til tollmyndigheten av Utenriksdepartementet i medlemsstaten der avgangstollstedet er lokalisert, etter mottak fra Utenriksdepartementet i den medlemsstaten som er vertsstat for det diplomatiske oppdraget, konsulat, staters oppdrag til internasjonale organisasjoner, internasjonale organisasjoner eller deres representasjoner, andre organisasjoner eller deres representasjoner, ansatte, ansatte, personell (ansatte, tjenestemenn) som mottaker varer, eller fra en diplomatisk misjon eller konsulat på territoriet til den medlemsstaten der tollmyndigheten for avreise er lokalisert, som er et diplomatisk oppdrag eller statens konsulat, de ansatte, ansatte ved den diplomatiske oppdrag eller konsulat som mottaker varene,
  12. varer er ment for bruk i kulturell, vitenskapelig forskning, idrettskonkurranser eller forberedelser for dem, eliminering av konsekvensene av naturkatastrofer, ulykker, katastrofer, sikre forsvarsevne og statlig (nasjonal) sikkerhet i medlemslandene, gjenutstyre deres væpnede styrker, som beskytter statens grenser - medlemmer, bruk av statlige organer i medlemsstatene, som det fremgår av det aktuelle statlige organet i den berørte medlemsstaten, og ber om frigjøring av slike varer uten å stille sikkerhet for oppfyllelsen av plikten til betale toll og avgifter og (eller) uten å stille sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale spesiell, antidumpingutligningstoll, innlevert av tollmyndigheten i den medlemsstaten som er spesifisert av Kommisjonen, på hvis territorium bestemmelsesstedet, til tollmyndigheten i den medlemsstat som er utpekt av Kommisjonen, på hvis territorium tollmyndigheten for avgang er lokalisert;
  13. med hensyn til gods som transporteres på vei, utført tolldeklarasjon med spesifikasjonene spesifisert i artikkel 114 i denne kodeksen, med det formål å plassere dem under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, og for slike varer er det betalt toll, skatter, spesiell, antidumping, utligningstoll, hvis transport i samsvar med tollprosedyren for tolltransisjon bare vil bli utført gjennom territoriet til den medlemsstaten der erklæringen om varer er innlevert, og av deklaranten for varer plassert under tollprosedyren for tolltransitt og varedeklaranten som er plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk, er en og samme person.
 5. Hvis det i forhold til varer plassert under tollprosedyren for tolltransitt, et visst sikkerhetsbeløp for oppfyllelsen av plikten til å betale toll og avgifter og sikkerhetsbeløpet for oppfyllelsen av plikten til å betale spesiell antidumping , utjevningstoll, hvis tilveiebringelsen av en slik sikkerhet er en forutsetning for å plassere varer under tollprosedyren tolltransisjon i samsvar med artikkel 2 nr. 1 nr. 143 i denne koden, samlet sett, overstige beløpet spesifisert i dokumentene spesifisert i artikkel 147 i denne koden med ikke mer enn et beløp som tilsvarer 500 euro til den valutakurs som var i kraft på dagen for registreringen av transittdeklarasjonen, tilveiebringelse av ekstra sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale toll, avgifter og (eller ) sikkerhet for oppfyllelse av forpliktelsen til å betale spesiell, antidumpingutligningstoll er ikke nødvendig.
 6. Sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale toll og avgifter stilles for varer som transporteres under en transittdeklarasjon. Generell sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale toll og avgifter kan stilles i forhold til varer som transporteres under flere transittdeklarasjoner.
 7. Sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale toll og avgifter i forbindelse med varer som transporteres under en transittdeklarasjon, kan stilles til avgangstollmyndigheten eller bestemmelsestollmyndigheten.
  Generell sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale toll og avgifter kan stilles til avgangstollmyndigheten, destinasjonstollmyndigheten eller annen tollmyndighet i medlemsstaten, på hvis territorium tollmyndigheten for avgang eller bestemmelses tollmyndighet er lokalisert og bestemmes av lovgivningen i en slik medlemsstat om tollregulering.
 8. Funksjoner ved anvendelsen av generell sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale toll og avgifter i tilfeller der plassering av varer under tollprosedyren for tolltransisjon vil bli utført av tollmyndigheten i en medlemsstat, og den generelle sikkerheten for oppfyllelse av plikten til å betale toll og skatt blir gitt til tollmyndigheten i et annet medlemsland, er bestemt av en internasjonal traktat i Unionen.
  Funksjoner ved anvendelsen av generell sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale toll og avgifter i tilfeller der plassering av varer under tollprosedyren for tolltransisjon vil bli utført av tollmyndigheten i et medlemsland, tollmyndigheten i som er gitt generell sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale toll og skatt, er etablert i lovgivningen til dette statsmedlemmet.

Artikkel 147. Funksjoner ved bekreftelse av sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale toll og avgifter under tolltransitt

 1. Hvis plassering av varer under tollprosedyren for tolltransitering vil bli utført av tollmyndighetene i ett medlemsland, og sikkerhet for oppfyllelsen av forpliktelsen til å betale toll og avgifter stilles til tollmyndighetene i et annet medlemsland i som destinasjonstollmyndigheten er lokalisert, for å bekrefte at det er stilt slik sikkerhet sertifikat sikre oppfyllelsen av plikten til å betale toll og skatter (heretter - sikkerhetssertifikatet).
  Hvis plassering av varer under tollprosedyren for tolltransisjon vil bli utført av tollmyndigheten i medlemsstaten, som tollmyndigheten har fått sikkerhet for å oppfylle plikten til å betale toll og avgifter, er det lov til å bruke et sikkerhetssertifikat eller annet dokument som bekrefter aksepten av sikkerheten for oppfyllelse av forpliktelsen til å betale toll og avgifter, hvis form og fremgangsmåte for bruk er etablert i lovgivningen i denne medlemsstaten.
 2. Sikkerhetssertifikatet utstedes i form av et elektronisk dokument.
  Det er lov å utstede et sikkerhetssertifikat i form av et papirdokument når det sikres oppfyllelse av plikten til å betale toll og avgifter i forbindelse med varer til personlig bruk, samt hvis tollmyndigheten ikke har mulighet til å gi sikkerhetssertifikatet i form av et elektronisk dokument på grunn av feilinformasjonssystemer som brukes av tollmyndigheter forårsaket av tekniske feil, forstyrrelser i driften av kommunikasjon (telekommunikasjonsnett og Internett), strømbrudd.
 3. Sikkerhetssertifikatet er utarbeidet i det beløpet som er bestemt av personen som stilte sikkerhet for oppfyllelsen av plikten til å betale toll og skatt, innenfor beløpet for den stillede sikkerheten for oppfyllelsen av plikten til å betale toll og skatt. En internasjonal traktat i Unionen, fastsatt i artikkel 8 nr. 146 i denne kodeksen, kan bestemme tilfeller og betingelser når et sikkerhetssertifikat (sikkerhetssertifikater) under den generelle sikkerheten for oppfyllelse av plikten til å betale toll og avgifter ) utarbeides (utstedes) til et beløp som overstiger beløpet for den oppgitte sikkerhet oppfyllelse av plikten til å betale toll og skatt.
 4. Sikkerheten for oppfyllelse av plikten til å betale toll og avgifter i forbindelse med varer som transporteres under en transittdeklarasjon, bekreftes av ett eller flere sikkerhetssertifikater.
  I tilfelle generell sikkerhet for oppfyllelsen av plikten til å betale toll og avgifter, kan ett sikkerhetssertifikat bekrefte sikkerheten til plikten til å betale toll og avgifter i forhold til varer som transporteres under flere transittdeklarasjoner.
 5. Sikkerhetssertifikatets form, strukturen og formatet til et slikt sikkerhetssertifikat i form av et elektronisk dokument, fremgangsmåten for å fylle ut dem og gjøre endringer (tillegg) til sikkerhetssertifikatet, prosedyren for å bestemme gyldighetsperioden, prosedyre for bruk av sikkerhetssertifikatet, inkludert prosedyren for overlevering til tollmyndigheten, registrering, nektelse av registrering, kansellering av registrering, avslutning av gyldighet (kansellering), samt begrunnelse for registreringsnektelse, kansellering av registrering, kansellering gyldighet (kansellering) av sikkerhetssertifikatet bestemmes av kommisjonen. (se Beslutning truffet av styret for Den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 199 datert 19.11.2019. november 01.12.2021 - trer i kraft 3. desember 14.01.2020) (se avgjørelse truffet av styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 01.12.2021 datert XNUMX. januar XNUMX - kommer trådte i kraft XNUMX. desember XNUMX)
 6. For tollmyndighetens avgangsmyndighet er bekreftelse på at det stilles sikkerhet for oppfyllelsen av plikten til å betale toll og avgifter:
  1. et sikkerhetssertifikat, utstedt i form av et elektronisk dokument, registrert av tollmyndigheten og mottatt av tollmyndigheten for avgang ved bruk av informasjonssystemene til tollmyndighetene;
  2. et sikkerhetssertifikat utarbeidet i form av et papirdokument og registrert av tollmyndigheten, og informasjon om et slikt sikkerhetssertifikat og fra et slikt sikkerhetssertifikat mottatt av tollmyndigheten for avgang ved bruk av tollmyndighetenes informasjonssystemer.
 7. En internasjonal traktat i Unionen, fastsatt i artikkel 8 nr. 146 i denne kodeksen, kan fastsette detaljene for å bekrefte generell sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale toll og avgifter.
 8. Tollmyndigheten for avgang anerkjenner ikke som bekreftelse på at det stilles sikkerhet for oppfyllelsen av plikten til å betale toll og avgifter, hvis sikkerhetssertifikat, informasjon om som er erklært i transittdeklarasjonen, i følgende tilfeller:
  1. gyldigheten til sikkerhetssertifikatet er utløpt på tidspunktet for innsending av transittdeklarasjonen;
  2. informasjonen spesifisert i sikkerhetssertifikatet utstedt i form av et elektronisk dokument, eller informasjon om sikkerhetssertifikatet utstedt i form av et dokument på papir og (eller) fra et slikt sikkerhetssertifikat som finnes i tollmyndighetenes informasjonssystem ikke samsvarer med informasjonen spesifisert i transittdeklarasjonen;
  3. tollmyndigheten for avgang mottok ikke informasjon om sikkerhetssertifikatet og (eller) informasjon fra den i samsvar med nr. 6 i denne artikkelen når den anvendte sikkerhetssertifikatet, utarbeidet i form av et dokument på papir.
 9. Tollmyndigheter i samsvar med artikkel 368 i denne koden utveksler de sikkerhetssertifikater utstedt i form av et elektronisk dokument, informasjon om registrerte sikkerhetssertifikater utstedt i form av et papirdokument og informasjon fra dem, samt informasjon om sikkerhetssertifikater, hvis gyldighet er avsluttet (om kansellerte sertifikater), manglende bruk av sikkerhetssertifikatet, kansellering av registreringen av sikkerhetssertifikatet, muligheten for oppsigelse (innløsning) av sikkerhetssertifikatet.

Artikkel 148. Lossing, omlading (omlasting) og annen last med gods, samt utskifting av kjøretøy under transport (transport) av varer i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt gjennom Unionens tollområde

 1. Lossing, omlading (omlasting), inkludert fra et kjøretøy av en type transport til et kjøretøy av en annen type transport, og annen lasteoperasjon med varer som transporteres i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt gjennom Unionens tollterritorium, som samt utskifting av kjøretøy som frakter slike varer, tillates med tillatelse fra tollmyndigheten i det aktivitetsområdet som slike operasjoner utføres for, med unntak av tilfellene spesifisert i nr. 2 i denne artikkelen.
 2. Hvis operasjonene spesifisert i nr. 1 i denne artikkelen i forbindelse med varer og kjøretøy kan utføres uten å fjerne de pålagte tollseglene og selene, eller hvis tollforsegling og forsegling ikke pålegges varene, er slike operasjoner tillatt etter en tilsvarende melding til tollmyndigheten, i det område hvor slike operasjoner utføres, i elektronisk eller skriftlig form.
 3. Fremgangsmåten for å utføre tolloperasjoner relatert til å skaffe tillatelse fra tollmyndigheten for lossing, omlading (omlasting) og annen lasteoperasjon med varer som transporteres i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt gjennom Unionens tollområde, samt for erstatning kjøretøy som transporterer slike varer, eller med varsel fra tollmyndigheten om igangsetting av slike operasjoner, bestemmes av Kommisjonen. (se avgjørelse truffet av styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 170 av 13.12.2017)
 4. Tollmyndigheten har rett til å nekte å utstede tillatelse til å utføre lastoperasjoner med varer som transporteres i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt gjennom Unionens tollterritorium, hvis det er forbud mot slike operasjoner under transport (frakt) dokumenter, dokumenter som bekrefter overholdelse av begrensninger, eller andre dokumenter utstedt av offentlige etater.
 5. På anmodning fra en person, med tillatelse fra tollmyndigheten, kan fraktoperasjoner med varer som transporteres i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt gjennom Unionens tollområde utføres utenfor tollmyndighetens åpningstider.

Artikkel 149. Tiltak truffet i tilfelle en ulykke, force majeure eller andre forhold som oppstår under transport (transport) av varer i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt

 1. I tilfelle en ulykke, force majeure eller andre omstendigheter som hindrer transportøren i å overholde forpliktelsene fastsatt i artikkel 150 i denne koden, er transportøren forpliktet til å treffe alle tiltak for å sikre sikkerheten til varer og kjøretøy, straks informere nærmeste tollmyndighet om disse omstendighetene og varens beliggenhet, samt transportere varer eller sikre transporten (transport) (hvis kjøretøyet er skadet) til nærmeste tollmyndighet eller et annet sted spesifisert av tollmyndigheten.
  Tollmyndigheten som har mottatt en melding om disse omstendighetene, er forpliktet til å underrette tollmyndigheten om avgang og tollmyndigheten for bestemmelsesstedet om omstendighetene som har oppstått som hindrer transport (transport) av varer i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt .
 2. Fremgangsmåten for å utføre tolloperasjoner i tilfelle en ulykke, force majeure eller andre forhold som oppstår under transport (transport) av varer i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt bestemmes av Kommisjonen. (se avgjørelse fra styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 170 av 13.12.2017)
 3. Utgifter pådratt transportøren i forbindelse med overholdelse av kravene i nr. 1 i denne artikkelen refunderes ikke av tollmyndighetene.

Artikkel 150. Transportørens forpliktelser under transport (transport) av varer i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt

 1. Ved transport (transport) av varer i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt, er transportøren, uansett om han er en deklarant for varer som er underlagt en slik tollprosedyre, med unntak av saken som er spesifisert i nr. 2 i denne artikkelen. forpliktet:
  1. levere varer og dokumenter for dem innen den tidsperioden som tollmyndigheten for avgang har fastsatt til leveringsstedet, etter en bestemt transportvei (transport) av varer, hvis den er etablert;
  2. sørge for sikkerheten til varer, tollforseglinger og sel eller andre identifikasjonsmidler hvis de ble brukt;
  3. forhindre lossing, omlastning (omlasting) og utførelse av annen lastoperasjon med gods som er transportert (transportert) i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt, samt utskifting av kjøretøy som frakter slike varer, uten tillatelse fra tollmyndighetene, unntatt for saken som er beskrevet i nr. 2 artikkel 148 i denne kodeksen.
 2. I tilfelle transport (transport) av varer utføres ved hjelp av to eller flere typer transport, pålegges plikten spesifisert i nr. 1 i denne artikkelen deklaranten for varer som er plassert under tollprosedyren for tolltransitt.
 3. I tilfelle manglende levering av varer som transporteres med jernbane, plassert under tollprosedyren for tolltransitt, til leveringsstedet bestemt av tollmyndigheten for avgang, skal hvert jernbanefartøy i medlemsstatene som har akseptert disse varene for transport er forpliktet til å gi, på anmodning fra tollmyndigheten, informasjon om disse ikke-leverte varene. Tilsvarende forespørsel og informasjon kan overføres både skriftlig og ved hjelp av informasjonssystemer og informasjonsteknologi.

Artikkel 151. Fullføring og avslutning av tollprosedyren for tollforsendelse

 1. Handlingen med tollprosedyren for tolltransport avsluttes etter levering av varene til leveringsstedet for varene, bestemt av tollmyndigheten for avgang.
 2. På leveringsstedet, før tollprosedyren for tolltransisjon er fullført, plasseres varene i tollkontrollsonen, inkludert uten å laste ut varene fra kjøretøyet de ble levert på.
  Varer plasseres i tollkontrollsonen når som helst på dagen.
 3. For å fullføre tollprosedyren for tolltransitt, transportøren eller, hvis det er foreskrevet i lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering, deklaranten varer plassert under tollprosedyren for tolltransitt må sende en transittdeklarasjon til destinasjonens tollmyndighet, samt andre tilgjengelige dokumenter:
  1. når det gjelder varer som transporteres på vei - innen 3 timer fra ankomsttidspunktet til levering av varene, og i tilfelle ankomst av varer utenfor tollmyndighetens arbeidstid - innen 3 timer fra tidspunktet for påbegynnelse av arbeidet til denne tollmyndigheten;
  2. i forhold til varer som transporteres med vann-, luft- eller jernbanetransport - i løpet av den tid som er fastsatt av den teknologiske prosessen (tidsplanen) for havnen, flyplassen eller jernbanestasjonen under internasjonal transport, eller annen periode fastsatt i medlemsstatens lovgivning om tollregulering .
 4. På vegne av transportøren kan handlingene fastsatt i nr. 3 i denne artikkelen utføres av personer som handler på vegne av et slikt transportør, hvis dette er tillatt i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 5. På forespørsel fra tollmyndigheten er transportøren forpliktet til å presentere varene.
 6. Destinasjonens tollmyndighet, innen 1 time fra datoen for innlevering av dokumentene spesifisert i nr. 3 i denne artikkelen, registrerer innsendingen på den måten som er foreskrevet i lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 7. Bestemmelsestollmyndigheten fullfører tollprosedyren for tolltransitt så snart som mulig, men senest fire timer av tollmyndighetens arbeidstid fra det øyeblikket registreringen av innleveringen av dokumentene er spesifisert i nr. 4 i denne artikkelen, og hvis innsending av slike dokumenter blir registrert mindre enn 3 timer før utløpet av tollmyndighetens arbeidstid - innen 4 timer fra øyeblikket av begynnelsen av denne tollmyndighetens arbeidstid.
 8. Hvis tollmyndigheten bestemmer seg for å gjennomføre tollinspeksjon, er fristen for å fullføre tollprosedyren for tolltransitt med skriftlig tillatelse fra lederen (lederen) av tollmyndigheten til bestemmelsesstedet, hans autoriserte nestleder (nestleder) for tollet bestemmelsesmyndighet eller personer som erstatter dem, kan forlenges med en tid som kreves for tollkontroll, men ikke mer enn ti virkedager fra dagen etter registreringsdagen for innsending av dokumentene spesifisert i nr. 10 i denne artikkelen, med mindre lovgivningen i medlemsstatene fastsetter en kortere periode, avhengig av hvilken type transport transport (transport) av varer.
 9. Avslutningen av tollprosedyren for tolltransitt formaliseres ved hjelp av informasjonssystemet til tollmyndigheten ved å generere et elektronisk dokument eller ved å sette passende merker på transittdeklarasjonen eller andre dokumenter som brukes som transittdeklarasjon.
 10. Fremgangsmåten for å utføre tolloperasjoner knyttet til fullføringen av tollprosedyren for tolltransitt, inkludert avhengig av hvilken type transport transport av gods utføres med, bestemmes av Kommisjonen. (se avgjørelse fra styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 170 av 13.12.2017)
 11. Medlemsstatslovgivningen om tollregulering kan avgjøre tilfeller når tollprosedyre for tolltransisjon slutter med plassering av varer for midlertidig lagring, registrering av en tollerklæring, frigjøring av varer, avgang av varer fra tollområdet til Unionen, samt tollmyndigheters forvaring av varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden.
  Fremgangsmåten for å utføre tolloperasjoner knyttet til fullførelsen av tollprosedyren for tolltransitt, inkludert avhengig av hvilken type transport transporten (transport) av varer utføres i, er i disse tilfellene fastsatt av lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 12. I tilfelle fastsatt i artikkel 7 nr. 145 i denne koden, så vel som hvis varene leveres til en annen tollmyndighet enn bestemmelsestollmyndigheten, ender tollprosedyren for tolltransisjon på den måten som er foreskrevet i denne artikkelen.
 13. Hvis varene ikke leveres helt eller delvis til varens leveringssted og tollprosedyren ikke er fullført i tilfellene fastsatt i nr. 12 i denne artikkelen, skal tollprosedyren for tolltransisjon avsluttes.
  Fremgangsmåten for å utføre tolloperasjoner knyttet til avslutningen av tollprosedyren for tolltransitt, tidsrammen der tollprosedyren for tolltransitt er underlagt avslutning, samt prosedyren for registrering av avslutning av tollprosedyren for tolltransitt bestemmes av Kommisjonen. (se avgjørelse truffet av styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 170 av 13.12.2017)
 14. Når varer leveres til tollkontrollsonen opprettet i strukturer, lokaler (deler av lokaler) og (eller) i åpne områder (deler av åpne områder) til en autorisert økonomisk operatør som har sertifikater av den andre eller tredje typen, skal tollprosedyren for tolltransitt ender med funksjonene som er etablert artikkel 440 i denne koden.

Artikkel 152. Tolloperasjonerlaget etter levering av varer til leveringsstedet

 1. Med mindre annet er bestemt i medlemsstatens lovgivning om tollregulering, etter registrering av tollmyndigheten for bestemmelsesstedet for innlevering av dokumentene spesifisert i artikkel 3 nr. 151 i denne koden, personene spesifisert i nr. 1 tredje ledd i Artikkel 3 i denne koden er forpliktet til å utføre tolloperasjoner knyttet til plassering av varer for midlertidig lagring eller deres tollerklæring:
  1. For varer som transporteres på vei, senest 8, tollmyndighetens arbeidstider etter registrering av innlevering av dokumenter av bestemmelses tollmyndighet;
  2. i forhold til varer som transporteres med skip, fly eller jernbanetransport - i løpet av den tid som er fastsatt av den teknologiske prosessen (tidsplanen) for havnen, flyplassen eller jernbanestasjonen under internasjonal transport, eller annen periode som er fastsatt i medlemsstatens lovgivning om tollregulering .
 2. Når det gjelder varer som transporteres med vannscooter, kreves det at tolloperasjoner knyttet til plassering av varer for midlertidig lagring utføres av personene som er spesifisert i nr. 1 i første ledd og artikkel 4 nr. 1 nr. 83 i denne koden.
 3. I tilfelle personene som er spesifisert i artikkel 1 nr. 3 tredje ledd i denne kodeksen ikke utfører tolloperasjonene fastsatt i nr. 1 i nr. 83 i denne artikkelen, er transportøren forpliktet til å utføre tolloperasjoner relatert til plassering av varer for midlertidig lagring i samsvar med kapittel 1 i denne koden, senest 16 virkedag etter dagen for registrering av tollmyndigheten på bestemmelsesstedet for innlevering av dokumenter.
  Medlemsstatens lovgivning om tollregulering kan fastsette vilkårene og (eller) fremgangsmåten for å varsle transportøren om svikt fra personene som er spesifisert i artikkel 1 nr. 3 nr. 1 - 83 i denne koden for tolloperasjoner knyttet til plassering av varer for midlertidig lagring eller deres tollerklæring. (se ordre fra Russlands finansdepartement nr. 57n datert 16.04.2019)
 4. Bestemmelsene i nr. 1 - 3 i denne artikkelen får ikke anvendelse dersom det er avgitt en foreløpig tollerklæring i forhold til varene.
 5. Når du utfører, i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, tolloperasjoner relatert til tollangivelse av varer, er personene spesifisert i nr. 1 - 3 i artikkel 1 nr. 83 i denne kodeksen forpliktet til å utføre tolloperasjoner knyttet til plassering av varer for midlertidig lagring i samsvar med kapittel 16 i denne koden, innen 3 timer fra mottakelsesdatoen:
  1. tillatelse fra tollmyndigheten til å tilbakekalle tollerklæringen i samsvar med artikkel 113 i denne koden;
  2. tollmyndighetens beslutning om å suspendere frigjøring av varer i samsvar med artikkel 124 i denne koden;
  3. nektelse om å frigjøre varer i samsvar med artikkel 125 i denne koden.
 6. Varer som tolloperasjonen etablert ved denne artikkelen ikke har blitt utført innen de tidsperioder som er spesifisert i nr. 1 og 5 i denne artikkelen, skal tilbakeholdes av tollmyndighetene i samsvar med kapittel 51 i denne koden.
 7. Bestemmelsene i denne artikkelen gjelder ikke:
  1. i forhold til Unionens varer ankommet til Unionens tollterritorium og utenlandske varer spesifisert i artikkel 4 nr. 302 i denne koden, plassert under tollprosedyren for tolltransitt for transport (transport) gjennom territoriet til en stat som ikke er medlem av Unionen;
  2. i forhold til internasjonale postforsendelser;
  3. etter at tollprosedyren for tolltransisjon på avgangsstedet er fullført for varer som eksporteres fra Unionens tollområde;
  4. etter at tollprosedyren for tolltransisjon er fullført for varer levert til tollkontrollsonen, opprettet i strukturer, lokaler (deler av lokaler) og (eller) i åpne områder (deler av åpne områder) til en autorisert økonomisk operatør som har sertifikater av den andre eller tredje typen.

Artikkel 153. Fremveksten og avslutningen av plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll på utenlandske varer plassert (plassert) under tollprosedyren for tolltransitt, under transport (transport) gjennom Unionens tollområde, fristen for betaling og beregning

 1. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til utenlandske varer plassert under tollprosedyren for tolltransitt oppstår:
  1. fra klarereren - fra det tidspunktet tollregistret registrerer transittdeklarasjonen;
  2. fra et jernbanetransportør i et medlemsland som har akseptert varer plassert under tollprosedyren for tolltransport for jernbanetransport på territoriet til et av medlemslandene på den måten som er fastsatt i internasjonale traktater innen jernbanetransport og handlinger Rådet for jernbanetransport til medlemslandene i Commonwealth of Independent States, hvis overføring av varer utføres mellom jernbanetransportører i medlemsstatene, eller på den måte som er foreskrevet i lovgivningen i medlemsstatene på transportområdet, hvis overføring av varer utføres mellom jernbanetransportører i en medlemsstat, fra det øyeblikket godset godtas for transport på foreskrevet måte.
 2. Plikten til å betale spesiell, antidumpingutligningsavgift oppstår ikke når varer til personlig bruk og internasjonal post er underlagt tollprosedyren for tolltransitt.
 3. Forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll på utenlandske varer plassert (plassert) under tollprosedyren for tolltransisjon, avsluttes av klarereren, så vel som av jernbaneselskapet til medlemmet Stat spesifisert i nr. 2 nr. 1 i denne artikkelen som utfører transport (transport) av varer til leveringsstedet, bestemt av tollmyndigheten for avgang, i tilfelle følgende omstendigheter:
  1. fullføring av tollprosedyren for tolltransitt i samsvar med artikkel 151 i denne koden, med unntak av tilfellet spesifisert i nr. 2 i dette avsnittet;
  2. aksept av varer av en autorisert økonomisk operatør i samsvar med artikkel 440 i denne koden;
  3. plassering av varer som effekten av tollprosedyren for tolltransisjon er avsluttet for midlertidig lagring i samsvar med artikkel 6 nr. 129 i denne koden;
  4. plassering av varer som tollprosedyren for tolltransisjon er avsluttet under tollprosedyrer i samsvar med artikkel 7 nr. 129 i denne koden;
  5. oppfyllelse av forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll og (eller) deres innkreving i beløp beregnet og betalt i samsvar med nr. 6 i denne artikkelen;
  6. tollmyndighetens anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av destruksjon og (eller) uopprettelig tap av utenlandske varer på grunn av en ulykke eller force majeure eller det faktum at dette var ugjenkallelig tap som et resultat av naturlig tap under normale forhold for transport (transport) og (eller) lagring, med unntak av tilfeller når fristen for betaling av importtoll, før slik ødeleggelse eller uopprettelig tap i samsvar med denne koden med hensyn til disse utenlandske varene, avgifter, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll har kommet;
  7. nektelse om å frigjøre varer i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt - i forhold til plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll som oppsto under registreringen av en transittdeklarasjon;
  8. tilbakekalling av en transittdeklarasjon i samsvar med artikkel 113 i denne koden og (eller) kansellering av frigjøring av varer i samsvar med artikkel 4 nr. 118 i denne koden - i forhold til plikten til å betale importtoll, skatter, spesielle, antidumping, utligningstoll som oppsto under registreringen av en transittdeklarasjon;
  9. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet;
  10. forvaring av tollmyndighetene for varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden;
  11. plassering for midlertidig lagring eller plassering under en av tollprosedyrene for varer som ble beslaglagt eller arrestert under verifisering av en kriminalitetsrapport, under prosesser i en straffesak eller en administrativ lovovertredelsessak (gjennomfører en administrativ prosedyre) og som det det ble besluttet å returnere dem hvis slike varer ikke tidligere ble frigitt.
 4. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll på utenlandske varer som er plassert (plassert) under tollprosedyren for tolltransisjon, avsluttes av jernbaneselskapet i medlemsstaten som overførte varene tollprosedyren for tolltransport, transportert med transport, et jernbanetransportør i en annen medlemsstat på den måten som er fastsatt i internasjonale traktater innen jernbanetransport og handlinger fra Rådet for jernbanetransport i medlemsstatene i Commonwealth of Independent States , eller et jernbanetransportør i sitt eget land på den måten som er fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene på transportområdet, når de overfører varer i samsvar med den fastsatte prosedyren.
 5. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll er underlagt utførelse dersom varene ikke leveres til varen som leveres innen tollforsendelsesperioden fastsatt av tollmyndigheten og tollprosedyren ikke er fullført i de tilfeller som er fastsatt i artikkel 12 nr. 151 i denne av kodeksen.
  Ved forekomst av denne omstendigheten anses datoen for å plassere varene under tollprosedyren for tolltransitt som fristen for betaling av importtoll, skatter, spesielle, antidumping-, utligningstoll.
 6. Ved den omstendigheten som er spesifisert i nr. 5 i denne artikkelen, skal det betales importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll som om utenlandske varer plassert under tollprosedyren for tolltransitt ble plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk uten å anvende tollpreferanser og fordeler ved betaling av importtoll, avgifter og i forhold til varer til personlig bruk - som om varer til personlig bruk ble overgått til fri omsetning.
  For beregning av importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll, anvendes tollsatsene for importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll, med virkning fra registreringsdagen av tollmyndigheten av transittdeklarasjonen.
  Hvis tollmyndigheten ikke har nøyaktig informasjon om varene (art, navn, mengde, opprinnelse og (eller) tollverdi), skal grunnlaget for beregning av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll som skal betales bestemmes på grunnlag av tollinformasjonen, og klassifiseringen av varer utføres under hensyntagen til artikkel 3 nr. 20 i denne koden. Hvis varekodene i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet bestemmes på grupperingsnivå med antall tegn mindre enn 10:
  • for å beregne importtoll, brukes den høyeste satsen for importtoll som tilsvarer varene som inngår i en slik gruppering;
  • for beregning av skatt, brukes den høyeste av merverdiavgiftssatsene og den høyeste av avgiftssatsene (avgiftsavgift eller avgiftsavgift) som tilsvarer varene som inngår i en slik gruppe, for hvilke den høyeste av satsene av importtoll er etablert;
  • for beregning av spesiell, antidumping, utligningstoll, brukes den høyeste av satsene for spesiell, antidumping, utligningstoll som tilsvarer varene som inngår i en slik gruppering, med tanke på åttende ledd i denne paragrafen.
 7. Spesiell antidumpingutligningstoll beregnes ut fra varens opprinnelse, bekreftet i samsvar med kapittel 4 i denne koden, og (eller) annen informasjon som er nødvendig for å bestemme de spesifiserte tollene. Hvis varenes opprinnelse og (eller) annen informasjon som kreves for å bestemme den spesifiserte avgiften ikke bekreftes, beregnes spesiell antidumpingutligningstoll basert på de høyeste satsene for spesielle antidumpingutligningstoll som er etablert for samme kode for varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet hvis klassifiseringen av varene utføres på nivå med 10 tegn, eller varene som inngår i grupperingen, hvis varekodene i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet er bestemt på grupperingsnivå med antall tegn mindre enn 10.
  Når du fastslår senere nøyaktig informasjon om varene, beregnes importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll på grunnlag av slik nøyaktig informasjon, og en tilbakebetaling (motregning) av for mye og (eller) altfor samlet innmengde import toll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll eller innkreving av ubetalte beløp i samsvar med kapittel 10 og 11 og artikkel 76 og 77 i denne koden.
  Importtoll og avgifter for internasjonale postforsendelser er underlagt betaling i det beløp som er fastsatt i artikkel 7 nr. 287 i denne koden.
 8. I tilfelle å plassere varer under tollprosedyren for tolltransitt for midlertidig lagring i samsvar med artikkel 6 nr. 129 i denne koden, eller plassere slike varer under tollprosedyrer i samsvar med artikkel 7 nr. 129 i denne koden, eller tilbakeholdelse av varer fra tollmyndighetene i samsvar med kapittel 51 i denne koden etter oppfyllelse av plikten til å betale toll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll og (eller) innkreving (helt eller delvis) av mengden toll, avgifter, spesiell, antidumping, utlignet toll betalt og (eller) innkrevd i samsvar med denne artikkelen, kan returneres (motregnes) i samsvar med kapittel 10 og artikkel 76 i denne koden.
 9. Hvis sikkerheten for oppfyllelse av plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll i samsvar med nr. 3 i artikkel 62 i denne koden, stilles av en annen person enn deklaranten for varer plassert under tollprosedyre for tolltransitt, slik annen person er solidarisk forpliktet til å betale toll, skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll med klarereren.
 10. Hvis transport internasjonal transport som transporterer utenlandske varer plassert under tollprosedyren for tolltransitt ledsages av en organisasjon bestemt i samsvar med lovgivningen i en medlemsstat i samsvar med artikkel 3 nr. 343 i denne koden, skal en slik organisasjon være solidarisk forpliktet til betale importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll med klarereren.
 11. I tilfelle at under godstransport med jernbane, var ikke deklaranten for varer som er plassert under tollprosedyren for tolltransitt, jernbanetransportøren i medlemsstaten som godtok varene som ble plassert under tollprosedyren for tolltransitt for transport i samsvar med prosedyren som er fastsatt i internasjonale traktater innen jernbanetransport og handlinger fra Rådet for jernbanetransport i medlemsstatene i Commonwealth of Independent States eller lovgivningen i medlemsstatene på transportområdet, er et slikt jernbanetransportør i fellesskap og særskilt forpliktet til å betale importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll med klarereren.

Artikkel 154. Ansvar for personer i tilfelle brudd på tollprosedyren for tolltransitt

 1. I tilfelle manglende levering av alle varer plassert under tollprosedyren for tollforsendelse, og dokumenter for dem til leveringsstedet for varer, skal personene spesifisert i artikkel 150 i denne koden være ansvarlige i samsvar med lovgivningen i medlemmet Stat, tollmyndigheten som frigjorde varene i samsvar med tollprosedyren tollforsendelse.
  I andre tilfeller av manglende oppfyllelse av forpliktelser under transport (transport) av varer i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt, inkludert i tilfelle manglende levering av en del av varene som er plassert under tollprosedyren for tolltransitt, personene spesifisert i artikkel 150 i denne kodeksen skal holdes ansvarlige i samsvar med lovgivningen i den medlemsstat på hvis territorium bruddet er oppdaget.
 2. Ansvaret for manglende oppfyllelse av transportørens forpliktelser ved transport av varer med jernbane i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt skal bæres av et jernbanefartøy som har akseptert varer for transport gjennom territoriet til et av medlemsstatene på den måten som er fastsatt av internasjonale traktater innen jernbanetransport og handlinger fra Rådet for jernbanetransport av stater - medlemmer av Commonwealth of Independent States eller lovgivningen i medlemslandene innen transport, hvis overføring av varer utføres mellom jernbanetransportører av ett medlemsland.
  For manglende oppfyllelse av forpliktelser under godstransport med jernbane i samsvar med tollprosedyren for tolltransitt, skal jernbaneselskapet spesifisert i første ledd i denne paragrafen være ansvarlig i samsvar med lovgivningen i medlemsstaten for transport gjennom territoriet hvor varene aksepteres.

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...