MENY

Tollprosedyre for et tollager

Artikkel 155. Innhold og anvendelse av tollprosedyren til et tollager

 1. Tollprosedyre tollager - en tollprosedyre som brukes på utenlandske varer, i henhold til hvilke slike varer lagres i et tollager uten betaling av importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll, underlagt vilkårene for å plassere varer under denne toll fremgangsmåten og deres bruk i samsvar med en slik tollprosedyre.
 2. Varer plassert under tollprosedyren til et tollager beholder status som utenlandske varer.
 3. Det er tillatt å bruke tollprosedyren til et tollager for å suspendere følgende:
  1. tollprosedyre for midlertidig import (opptak) ved å plassere varer under tollprosedyren til et tollager av varer som tidligere er plassert under tollprosedyren for midlertidig import (opptak);
  2. tollprosedyren for behandling i tollterritoriet ved å plassere under tollprosedyren for et tollagervare som er plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet, og (eller) produkter for behandling av varer som tidligere er plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet;
  3. tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk ved å legge under tollprosedyren for en tollagervare plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, og (eller) produkter for behandling av varer som tidligere er plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk .
  4. Det er lov å anvende tollprosedyren til et tollager i forhold til varer som på grunn av deres store dimensjoner eller spesielle forhold for lasting, lossing og (eller) lagring ikke kan plasseres i tollageret.
   Lagring av slike varer kan utføres på steder som ikke er tollager, med forbehold om tillatelse fra tollmyndigheten for lagring på slike steder, utstedt i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
  5. Kommisjonen har rett til å bestemme listen over varer som tollprosedyren for tollageret ikke gjelder for. (se vedtaket fra styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 203 datert 11.12.2018)

Artikkel 156. Vilkår for å plassere varer under tollprosedyren til et tollager og deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre

 1. Vilkårene for å plassere varer under tollprosedyren til et tollager er:
  1. holdbarhet og (eller) salg av varer dagen for tollangivelsen i samsvar med tollprosedyren på tollageret er mer enn 180 kalenderdager;
  2. overholdelse av forbud og begrensninger i samsvar med artikkel 7 i denne koden.
 2. Vilkårene for bruk av varer i samsvar med tollprosedyren på tollageret er:
  1. plassering og plassering av varer i tollageret, og varene som er spesifisert i artikkel 4 nr. 155 i denne koden - på de stedene som er spesifisert i tillatelsen fra tollmyndigheten til å oppbevare varer på et sted som ikke er tollager;
  2. overholdelse av gyldighetsperioden for tollprosedyren på tollageret;
  3. overholdelse av bestemmelsene i artikkel 158 i denne koden når du utfører operasjoner med varer plassert under tollprosedyren til et tollager.

Artikkel 157. Varigheten av tollprosedyren til et tollager

 1. Gyldighetsperioden for tollprosedyren til et tollager kan ikke overstige 3 år fra datoen for varens plassering under en slik tollprosedyre, med unntak av tilfellene angitt i nr. 3 og 4 i denne artikkelen.
 2. Ved gjentatt anvendelse av tollprosedyren til et tollager i forhold til utenlandske varer som er lokalisert i Unionens tollområde, inkludert når forskjellige personer oppgir som deklarant for disse varene, den totale gyldighetsperioden for tollprosedyren for en toll lageret ikke kan overstige perioden fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen.
 3. Varer som er plassert under tollprosedyren til et tollager, før utløpet av perioden fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen, må plasseres under tollprosedyrene fastsatt i denne koden, eller frigjøres som leveranser i samsvar med kapittel 39 i denne Kode.
  Varer med begrenset holdbarhet og (eller) salg må plasseres under en annen tollprosedyre senest 180 kalenderdager før utløpsdato og (eller) salg.
 4. I tilfelle avslutning av funksjonen til et tollager, varer som er plassert under tollprosedyren til et tollager og er lokalisert i et slikt tollager, senest 60 kalenderdager fra dagen etter dagen for avslutningen av dette. tollager, må plasseres i et annet tolllager eller plasseres under tollprosedyrer gitt av denne koden, eller frigjøres som forsyninger i samsvar med kapittel 39 i denne koden.

Artikkel 158. Handlinger utført på varer som ligger under tollprosedyre av tollager

 1. Personer med fullmakt i forhold til varer, eller deres representanter har rett til å utføre med varer plassert under tollprosedyren til et tollager, de vanlige operasjonene som er nødvendige for å sikre deres sikkerhet, inkludert inspeksjon og måling av varer, flytting av dem til tollageret, og i forhold til varer spesifisert i artikkel 4 nr. 155 i denne koden - innenfor lagringsstedet for slike varer, forutsatt at disse operasjonene ikke medfører en endring i varenes tilstand, brudd på emballasjen og (eller) midler til identifikasjon.
 2. Med tillatelse fra tollmyndigheten kan varer plassert under tollprosedyren på tollageret utføres med enkle monteringsoperasjoner, samt operasjoner for:
  1. utvalg av prøver og (eller) vareprøver;
  2. klargjøring av varer for salg og transport (transport), inkludert oppdeling av en batch, dannelse av forsendelser, sortering, emballering, ompakking, merking, operasjoner for å forbedre presentasjonen;
  3. vedlikehold - i forhold til varer i løpet av lagringsperioden som slike operasjoner er påkrevd.
 3. Operasjoner utført med varer plassert under tollprosedyren til et tollager bør ikke endre egenskapene til disse varene knyttet til en endring i koden i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet.
 4. Det er ikke tillatt å bruke varer plassert under tollprosedyren til et tollager, i henhold til deres funksjonelle formål.
 5. Med hensyn til hele eller deler av varene som er plassert under tollprosedyren på tollageret, kan det gjøres transaksjoner som gir overføring av rettighetene til besittelse, bruk og (eller) avhending av disse varene.

Artikkel 159. Lagring av varer i et tollager

 1. Varene må plasseres på et tollager eller på de stedene som er spesifisert i tollmyndighetens tillatelse til lagring av varer på et sted som ikke er tollager innen 5 virkedager fra dagen etter dagen for deres plassering under tollprosedyren. av tollageret.
 2. Varer som kan skade andre varer eller kreve spesielle lagringsforhold, må plasseres i tollager utstyrt i samsvar med lagringsbetingelsene for slike varer.

Artikkel 160. Varer som har blitt ubrukelige, bortskjemte eller skadet i løpet av oppbevaringsperioden i et tollager

Varer som har blitt ubrukelige, skadet eller skadet som et resultat av en ulykke eller force majeure i løpet av oppbevaringsperioden i et tollager, når de er underlagt den tollprosedyre valgt av klarereren, anses å være importert til tollområdet Union i ubrukelig, skadet eller skadet tilstand.

Artikkel 161. Fullføring og avslutning av tollprosedyren på tollageret

 1. Før utløpet av tollprosedyren for tollageret, fastsatt i artikkel 157 i denne koden, avsluttes denne tollprosedyren:
  1. å plassere varer under tollprosedyrer som gjelder utenlandske varer på de vilkår som er fastsatt i denne koden, med unntak av tollprosedyren for tolltransitt, med mindre annet er bestemt i dette avsnittet;
  2. gjenopptakelse av tollprosedyren for behandling i tollområdet, hvis handling ble suspendert i samsvar med nr. 3 i artikkel 173 i denne koden;
  3. gjenopptakelse av tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, hvis effekt ble suspendert i samsvar med artikkel 3 nr. 197 i denne koden;
  4. gjenopptakelse av tollprosedyren for midlertidig import (opptak), hvis drift ble suspendert i samsvar med artikkel 3 nr. 224 i denne koden;
  5. plassere varer under tollprosedyren for tolltransitt, hvis slike varer er plassert under denne tollprosedyren for transport fra territoriet til medlemsstaten, hvis tollmyndighet har laget frigjøring av varer når de blir plassert under tollprosedyren til et tollager, på et annet medlemslands territorium;
  6. frigjøring av varer som forsyninger i samsvar med kapittel 39 i denne koden;
  7. anerkjennelse fra tollmyndighetene i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av destruksjon og (eller) uopprettelig tap av varer på grunn av en ulykke eller force majeure eller det faktum at det er ugjenkallelig tap av disse varene som følge av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring;
  8. forekomst av omstendigheter bestemt av Kommisjonen og (eller) lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering, før varene er under tollkontroll.
 2. Varer plassert under tollprosedyren i et obligasjonslager kan plasseres under tollprosedyrene i ett eller flere partier.
 3. Varer som er plassert under tollprosedyren til et tolager i umontert eller demontert form, inkludert ufullstendig eller ufullstendig form, kan plasseres under andre tollprosedyrer for å fullføre tollprosedyren til et tollager med erklæring om en produktkode i samsvar med Varenomenklatur for utenlandsk økonomisk aktivitet som tilsvarer kodevarene i fullstendig eller fullstendig form, når det i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet er mulig å anvende merknadene til avsnitt XVI i varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet og ( eller) reglene for tolking av varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet 2 (a), underlagt følgende vilkår:
  1. klarereren av varer plassert under tollprosedyren til et tollager og varer plassert under tollprosedyrene for å fullføre tollprosedyren til et tollager er den samme personen;
  2. varer ble flyttet over Unionens tollgrense innenfor rammen av en transaksjon;
  3. framlegging av en avgjørelse om klassifisering av varer som transporteres over Unionens tollgrense i umontert eller demontert form, inkludert ufullstendig eller ufullstendig form, i tilfeller fastlagt av Kommisjonen;
  4. andre vilkår fastsatt av Kommisjonen er oppfylt.
 4. Etter at tollagerens tollprosedyre er fullført, kan varene eksporteres fra tollageret senest fem virkedager fra dagen etter dagen for omstendighetene fastsatt i nr. 5 - 1 og 6 i avsnitt 8 i denne artikkelen.
 5. Hvis tollprosedyren på tollageret ikke er fullført i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, skal tollprosedyren på tollageret avsluttes etter utløpet av periodene angitt i artikkel 1 nr. 2 og 157 i denne kodeksen, og slike varer holdes tilbake av tollmyndighetene i samsvar med kapittel 51 i denne koden.
 6. Hvis handlingene som er spesifisert i andre ledd i paragraf 3 og artikkel 4 i denne kodeksen ikke har blitt utført innen de tidsperioder som er angitt i dem, avsluttes tollprosedyren på tollageret etter utløpet av disse periodene, og varer holdes tilbake av tollmyndighetene i samsvar med kapittel 157 i denne kodeksen ...

Artikkel 162. Fremveksten og avslutningen av forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll i forhold til varer plassert (plassert) under tollprosedyren til et tollager, fristen for betaling og beregning

 1. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til varer plassert (plassert) under tollprosedyren til et tollager oppstår:
  1. fra klarereren - fra tidspunktet for registrering av tollmyndigheten for varedeklarasjonen;
  2. fra eieren av tollageret - fra det øyeblikket varene plasseres på tollageret.
 2. Forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll i forhold til varer som er plassert (plassert) under tollprosedyren til et tollager, avsluttes av klarereren ved følgende omstendigheter:
  1. plassering av varer i et tollager;
  2. fullføring av tollprosedyren på tollageret i samsvar med artikkel 161 i denne koden, hvis lagring av varer ikke ble utført i tollageret, inkludert fullføring av tollprosedyren på tollageret etter forekomst av omstendighetene som er spesifisert i nr. 1 i nr. 6 i denne artikkelen.
  3. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til varer som er plassert (plassert) under tollprosedyren til et tollager, avsluttes av eieren av tollageret når tollprosedyren til tollmagasinet i samsvar med artikkel 161 i denne koden, inkludert å fullføre tollprosedyren på tollageret etter at omstendighetene er spesifisert i nr. 2 nr. 6 i denne artikkelen.
  4. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til varer som er plassert (plassert) under tollprosedyren til et tollager, avsluttes for de personene som er spesifisert i nr. 2 og 3 i denne artikkelen, etter forekomsten av følgende omstendigheter:
   1. plassering av varer som tollprosedyren for et tollager har blitt avsluttet under tollprosedyrer i samsvar med artikkel 7 nr. 129 i denne koden;
   2. oppfyllelse av forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll og (eller) deres innkreving i beløp beregnet og betalt i samsvar med nr. 7 i denne artikkelen;
   3. tollmyndighetens anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av destruksjon og (eller) uopprettelig tap av utenlandske varer på grunn av en ulykke eller force majeure eller det faktum at dette var ugjenkallelig tap som et resultat av naturlig tap under normale forhold for transport (transport) og (eller) lagring, med unntak av tilfeller når fristen for betaling av importtoll, før slik ødeleggelse eller uopprettelig tap i samsvar med denne koden med hensyn til disse utenlandske varene, avgifter, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll har kommet;
   4. nektelse av å frigjøre varer i samsvar med tollprosedyren til et tollager - i forhold til plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll som oppsto ved registrering av en varedeklarasjon;
   5. tilbakekalling av en erklæring for varer i samsvar med artikkel 113 i denne koden og (eller) kansellering av frigjøring av varer i samsvar med artikkel 4 nr. 118 i denne koden - i forhold til plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle , antidumping, utligningstoll som oppsto under registrering av varedeklarasjonen;
   6. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet;
   7. forvaring av tollmyndighetene for varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden;
   8. plassering for midlertidig lagring eller plassering under en av tollprosedyrene for varer som ble beslaglagt eller arrestert under verifisering av en kriminalitetsrapport, under prosesser i en straffesak eller en administrativ lovovertredelsessak (gjennomfører en administrativ prosedyre) og som det det ble besluttet å returnere dem hvis slike varer ikke tidligere ble frigitt.
  5. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til varer plassert under tollprosedyren til et tollager er underlagt oppfyllelse når omstendighetene er spesifisert i nr. 6 i denne artikkelen.
  6. I tilfelle følgende omstendigheter er forfallsdatoen for betaling av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll:
   1. på klarereren:
    • i tilfelle tap av varer før de plasseres i et tollager, med unntak av ødeleggelse og (eller) uopprettelig tap på grunn av en ulykke eller force majeure eller uopprettelig tap som følge av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, - dagen for et slikt tap, og hvis denne dagen ikke er fastsatt, - dagen for å plassere varene under tollprosedyren på tollageret;
    • i tilfelle tap eller overføring av varer til en annen person før tollprosedyren på tollageret er fullført, hvis lagringen av varene ikke ble utført i tollageret, med unntak av ødeleggelse og (eller) uopprettelig tap på grunn av en ulykke eller force majeure eller uopprettelig tap som følge av naturlig tap under normale forhold transport (transport) og (eller) lagring, - dagen for slik tap eller overføring, og hvis denne dagen ikke er satt, - dagen for plassering av varer under tollprosedyren til tollageret;
    • i tilfelle eksport av varer utenfor lagringsstedet, hvis lagring av varer ikke ble utført i et tollager i samsvar med artikkel 4 nr. 155 i denne kodeksen, - dagen for slik eksport, og hvis denne dagen er ikke angitt, - dagen for å plassere varene under tollprosedyren på tollageret;
   2. hos eieren av tollageret:
    • i tilfelle tap av varer, med unntak av ødeleggelse og (eller) uopprettelig tap på grunn av en ulykke eller force majeure eller uopprettelig tap som følge av naturlig tap under normale lagringsforhold, - dagen for tap av varer, og hvis dette dagen er ikke satt, - dagen for vareplassering på tollageret;
    • i tilfelle frigjøring av varer fra tollageret uten å sende inn dokumenter som bekrefter fullføringen av tollprosedyren på tollageret, - dagen for utstedelsen av varene, og hvis denne dagen ikke er satt, - dagen for plassering av varer i tollageret.
  7. Ved forekomst av omstendighetene spesifisert i nr. 6 i denne artikkelen, innførselstoll, skatter, spesiell antidumpingutligningstoll betales som om varene som er plassert under tollprosedyren til et tollager ble plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk uten anvendelse av tollpreferanser og fordeler ved betaling av importtoll og skatter.
   For beregning av importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll, brukes tollsatsene for importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll, med virkning fra registreringsdagen av tollmyndigheten av en erklæring for varer arkivert for å plassere varer under tollprosedyren til et tollager.
   Hvis tollmyndigheten ikke har den nøyaktige informasjonen som er nødvendig for å bestemme tollverdien av varer, tollverdi varer bestemmes på grunnlag av informasjonen som er tilgjengelig for tollmyndigheten.
  8. Ved senere fastsettelse av den nøyaktige informasjonen som er nødvendig for å bestemme tollverdien til varer, blir tollverdien av varer bestemt på grunnlag av slik presis informasjon, og de overbetalte og (eller) altfor innkrevde mengder importtoll, skatter, spesielle, anti -dumping, utjevningstoll tilbakebetales (motregnes) eller innkreving av ubetalte beløp i samsvar med kapittel 10 og 11 og artikkel 76 og 77 i denne koden.
  9. I tilfelle tollprosedyren til et tollager er fullført i samsvar med artikkel 161 i denne koden, eller plassering i samsvar med artikkel 7 nr. 129 i denne koden under tollprosedyrer som gjelder for utenlandske varer, eller tollens tilbakeholdelse av slike varer myndigheter i samsvar med kapittel 51 i denne koden etter utførelsesforpliktelser til å betale toll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll og (eller) deres innkreving (helt eller delvis) mengden toll, avgifter, spesielle, antidumping, utlignet avgift betalt og (eller) innkrevd i samsvar med denne artikkelen, kan returneres (motregnes) i samsvar med kapittel 10 og artikkel 76 i denne koden.