MENY

Gratis lagertollprosedyre

Artikkel 211. Innhold og anvendelse av tollprosedyren til et gratis lager

 1. Tollprosedyre gratis lager - en tollprosedyre anvendt på utenlandske varer og varer fra Unionen, ifølge hvilke slike varer plasseres og brukes på et gratis lager uten å betale toll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll, underlagt vilkårene for plassere varer under denne tollprosedyren og deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre.
 2. På et gratis lager kan varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager plasseres og brukes, så vel som Foreningsvarerikke plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og utenlandske varerplassert under andre tollprosedyrer.
 3. Unionsvarer plasseres under tollprosedyren til et gratis lager etter klarerandens valg.
  Lovgivningen i et medlemsland kan bestemme varekategoriene i Unionen, som for plassering i et frilager etablert på territoriet til denne medlemsstaten, er underlagt obligatorisk plassering under tollprosedyren for et frilager.
 4. Når det gjelder unionsvarer som er i et frilager og ikke er underlagt tollprosedyren til et frilager, er det tillatt å utføre alle operasjoner, inkludert de som er fastsatt i artikkel 1 nr. 213 i denne koden.
 5. Utenlandske varer plassert under tollprosedyren for et frilager beholder statusen for utenlandske varer, og unionsvarer som er plassert under tollprosedyren for et frilager beholder statusen som unionsvarer.
 6. Varer produsert (mottatt) fra unionsvarer plassert under tollprosedyren til et gratis lager får status som unionsvarer.
  Hvis lovgivningen i medlemsstatene tillater plassering og bruk av unionsvarer på et frilager som ikke er plassert under tollprosedyren til et frilager, så varer (mottatt) fra unionsvarer plassert under tollprosedyren til et frilager og unionsvarer som ikke er under tollprosedyre gratis lager, får status som unionsvarer.
 7. Varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager og unionsvarer (heretter - varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager) skaffe seg status som utenlandske varer, med unntak av saken som er spesifisert i andre ledd i denne paragrafen.
  Hvis varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager eksporteres fra Unionens tollområde, bestemmes statusen for slike varer i samsvar med artikkel 218 i denne koden.
 8. Hvis varene i et gratis lager ikke kan identifiseres av tollmyndigheten som varer som var på territoriet til et gratis lager før det ble opprettet, eller som varer plassert under tollprosedyren for et gratis lager eller produsert (mottatt) på et gratis lager , anses slike varer med det formål å eksportere dem fra territoriet til et frilager utenfor Unionens tollområde som Unionens varer, og for andre formål - som utenlandske varer importert til Unionens tollterritorium.
 9. Når du importerer varene spesifisert i nr. 8 i denne artikkelen til Unionens tollterritorium, som tidligere ble eksportert fra Unionens tollterritorium i samsvar med tolleksportprosedyren, kan ikke tollprosedyren for gjenimport brukes på slike varer.
 10. Utenlandske varer som er underlagt beskyttelsestiltakene på det innenlandske markedet, plassert under tollprosedyren til et gratis lager, må identifiseres i varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, for å kunne eksportere slike varer fra territoriet til et gratis lager til resten av tollområdet til Unionen.
  I tilfelle utenlandske varer som er underlagt beskyttelsestiltakene på det innenlandske markedet, plassert under tollprosedyren til et gratis lager, brukes til fremstilling av varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, men kan ikke identifiseres i slike varer, må varer produsert (mottatt) fra slike utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager eksporteres fra Unionens tollterritorium.
 11. Eieren av et gratis lager kan plassere og (eller) bruke unionsvarer på territoriet til et gratis lager uten å plassere dem under tollprosedyren til et gratis lager, med tanke på avsnitt 3 i denne artikkelen.
 12. Kommisjonen har rett til å bestemme listen over varer og (eller) varekategorier som tollprosedyren for et frilager ikke gjelder for.
  I samsvar med lovgivningen i medlemsstatene kan det fastsettes en liste over utenlandske varer og (eller) kategorier av utenlandske varer som tollprosedyren for et frilager ikke gjelder for den medlemsstatenes territorium.
 13. Deler, forsamlinger, forsamlinger som kan identifiseres av tollmyndigheten som inkludert (inkludert) i sammensetningen av varer som er plassert under tollprosedyren til et frilager, regnes med det formål å eksportere dem fra territoriet til et frilager som varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og i forhold til bestemmelsene i denne koden gjelder.

Artikkel 212. Vilkår for å plassere varer under tollprosedyren til et gratis lager og deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre

 1. Betingelsen for å plassere varer under tollprosedyren til et gratis lager er overholdelse av forbud og begrensninger i forhold til utenlandske varer i samsvar med artikkel 7 i denne koden.
 2. Deklaranten av varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager kan være en person som er eier av et gratis lager, og i tilfeller som er fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering, også andre personer.
 3. Vilkårene for bruk av varer i samsvar med tollprosedyren for et gratis lager er:
  1. plassering og plassering av varer plassert under tollprosedyren til et frilager på territoriet til et frilager i løpet av driftsperioden, under hensyntagen til nr. 5 i denne artikkelen og nr. 5 i artikkel 213 i denne kodeksen;
  2. bruken av varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, av deklaranten som plasserte dem under en slik tollprosedyre, eller av andre personer som er bestemt i samsvar med dette kapittelet;
  3. begå i forhold til varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, handlinger i samsvar med artikkel 213 i denne koden.
 4. Ved avslutning av driften av et frilager, må vilkårene for bruk av varer i samsvar med tollprosedyren til et frilager, spesifisert i nr. 3 i denne artikkelen, overholdes til fullførelsen eller avslutningen av denne tollprosedyren i samsvar med med artikkel 3 nr. 215 i denne kodeksen.
 5. Medlemsstatens lovgivning kan fastslå tilfeller når varer plassert under tollprosedyren for et frilager kan plasseres og lokaliseres på territoriene til flere gratis lagre, hvis eier er en juridisk enhet som er en deklarant for varer plassert under tollprosedyre for et frilager, tilfeller av bevegelse av slike varer og varer produsert (mottatt) fra varer plassert under tollprosedyren for et frilager mellom slike lagre, samt detaljene for tolloperasjoner i disse tilfellene og spesifikasjonene for toll kontroll i forhold til slike varer.

Artikkel 213. Tiltak truffet i forhold til varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og i forhold til varer laget (mottatt) fra varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager

 1. Når det gjelder varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og varer laget (mottatt) fra varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, er følgende operasjoner tillatt på territoriet til et gratis lager:
  1. Oppbevaring;
  2. operasjoner for lasting (lossing) av varer og andre lastoperasjoner knyttet til lagring;
  3. operasjoner som er nødvendige for å sikre sikkerheten til varer, så vel som normal drift for å klargjøre varer for transport (transport) og salg, inkludert å dele et parti, danne forsendelser, sortering, emballasje, ompakking, merking, operasjoner for å forbedre de kommersielle kvalitetene;
  4. operasjoner for behandling (behandling) av varer, produksjon av varer (inkludert montering, demontering, installasjon, montering), reparasjon eller vedlikehold av varer, inkludert i løpet av hvilken utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratis lager deltar eller bidrar til produksjons (mottak) varer, selv om slike utenlandske varer helt eller delvis forbrukes (konsumeres) i ferd med å produsere (motta) varer og (eller) ikke inngår i varer produsert (mottatt) fra varer plassert under tollprosedyren av et gratis lager (heretter i dette kapittelet - operasjoner for behandling av varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager). Utenlandske varer som deltar i eller letter produksjonen (mottakelsen) av varene i løpet av operasjonen for behandling av varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager inkluderer ikke varer som er hjelpemidler i den teknologiske prosessen (for eksempel utstyr , maskiner, inventar);
  5. bruk (drift) av utstyr, maskiner og samlinger, reservedeler til dem for å utføre operasjoner for behandling av varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, samt andre operasjoner knyttet til driften og driften av et gratis lager;
  6. bruk av varer til bygging av industriell eiendom og tilleggsinfrastruktur (heretter i dette kapittelet - eiendom) på territoriet til et gratis lager;
  7. prøvetaking og (eller) vareprøver i samsvar med artikkel 17 i denne koden;
  8. andre operasjoner etablert ved lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering i samsvar med målene om å lage gratis varehus.
 2. Det faktum at det er helt eller delvis forbruk av varer, inkludert når du bruker (forbruk) i prosessen med å produsere (motta) varer, sikre produksjonsprosesser, vedlikeholde og betjene utstyr, maskiner og enheter som brukes på territoriet til et gratis lager, samt for bygging av eiendomsobjekter, kan reflekteres i rapporteringen som sendes til tollmyndigheten i samsvar med artikkel 424 nr. XNUMX i denne koden.
 3. Listen over operasjoner i forhold til varer plassert under tollprosedyren for et frilager, fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen, kan reduseres i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering når det opprettes et frilager basert på formål med dets opprettelse.
 4. Operasjonene fastsatt i nr. 1 - 3 og 5 i nr. 1 i denne artikkelen er kun tillatt av eieren av et gratis lager.
  Medlemsstatens lovgivning om tollregulering kan bestemme andre personer som har rett til å utføre operasjonene spesifisert i dette avsnittet.
 5. Med tillatelse fra tollmyndigheten er det tillatt å eksportere varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og (eller) varer produsert (mottatt) fra varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, fra territoriet til et gratis lager uten å fullføre tollprosedyren for et gratis lager i følgende tilfeller:
  1. de spesifiserte varene, som er utstyr eller andre grunnleggende produksjonsanlegg, satt i drift og brukt av eieren av et gratis lager, eller deler av de spesifiserte grunnleggende produksjonsanleggene, eksporteres til resten av Unionens tollområde for reparasjon (bortsett fra overhaling, modernisering), vedlikehold eller utførelse av andre operasjoner som er nødvendige for å opprettholde slike varer i normal (fungerende) tilstand;
  2. de spesifiserte varene eksporteres til resten av Unionens tollterritorium for å utføre operasjoner for teknisk testing, forskning, testing, verifisering, inkludert de som er foreskrevet i produksjonsprosessen, samt for demonstrasjon som prøver;
  3. de spesifiserte varene eksporteres til resten av medlemsstatens territorium, på hvis territorium eieren av det gratis lageret er inkludert i registeret over eiere av gratis lagre, for å utføre tolloperasjoner etter fullført tollprosedyre av frilageret utenfor frilageret i tollmyndigheten autorisert i samsvar med lovgivningen til statsmedlemmet om tollregulering forplikter tolloperasjoner i forhold til slike varer;
  4. de spesifiserte varene eksporteres for plassering og opphold på territoriet til et annet gratis lager i de tilfeller som er fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 nr. 212 i denne kodeksen.
 6. Varene spesifisert i nr. 1 og 2 i nr. 5 i denne artikkelen kan gjenimporteres til territoriet til et frilager før utløpet av perioden fastsatt av tollmyndigheten, basert på målene og omstendighetene ved slike operasjoner. Perioden fastsatt av tollmyndigheten kan forlenges etter en begrunnet anmodning fra deklaranten om disse varene.
  Når det gjelder varene som er spesifisert i nr. 3 tredje ledd i denne artikkelen, må tollprosedyren til et frilager være fullført før utløpet av perioden fastsatt av tollmyndigheten. Perioden fastsatt av tollmyndigheten kan forlenges etter en begrunnet anmodning fra deklaranten om disse varene.
  Varene spesifisert i nr. 4 fjerde ledd i denne artikkelen må plasseres på territoriet til et annet gratis lager før utløpet av perioden fastsatt av tollmyndigheten. Perioden fastsatt av tollmyndigheten kan forlenges etter en begrunnet anmodning fra deklaranten om disse varene.
 7. Prosedyren for tollmyndighetens utstedelse av tillatelsen spesifisert i nr. 5 i denne artikkelen skal fastsettes i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 8. Når det gjelder hele eller deler av varene som er plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og (eller) varer laget (mottatt) fra varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, kan det gjøres transaksjoner som sørger for overføring av rettighetene til eierskap, bruk og (eller) avhending av disse varene. I dette tilfellet må tollprosedyren til et gratis lager fullføres i samsvar med prosedyren fastsatt i denne koden, bortsett fra tilfeller der det i samsvar med nr. 9 i denne artikkelen er tillatt å overføre disse varene uten å fullføre tollprosedyren til et gratis lager.
 9. Det er tillatt å overføre varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og (eller) varer laget (mottatt) fra varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, uten å fullføre tollprosedyren for et gratis lager som er i besittelse og ( eller) bruk:
  1. til en entreprenør (underleverandør) eller annen person som skal utføre bygg- og (eller) installasjonsarbeid på territoriet til et gratis lager;
  2. til transportøren for deres transport;
  3. personer som skal utføre reparasjoner (med unntak av større reparasjoner, modernisering), vedlikehold og andre operasjoner som er nødvendige for å opprettholde slike varer i normal (fungerende) tilstand;
  4. personer som skal utføre operasjoner med teknisk testing, forskning, testing, verifisering av slike varer, som er bestemt av produksjonsprosessen, samt demonstrasjon som prøver;
  5. personer som skal utføre operasjoner i forbindelse med varer som eksporteres fra et gratis varehus territorium i de tilfeller som er fastsatt i nr. 1 og 2 i nr. 5 i denne artikkelen.
 10. Overføring av varer i besittelse og (eller) bruk av personene spesifisert i nr. 9 i denne artikkelen fritar ikke deklaranten for varer som er plassert under tollprosedyren til et gratis lager fra å overholde vilkårene for bruk av varene i samsvar med tollprosedyre for et gratis lager som er fastsatt i dette kapittelet.

Artikkel 214. identifikasjon utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, i varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager

 1. For å identifisere utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, kan følgende metoder brukes i varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager:
  1. påføring av eieren av et gratis lager eller tollmyndighetene for segl, stempler, digital og annen merking på utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager;
  2. detaljert beskrivelse, fotografering, målestokk av utenlandske varer;
  3. sammenligning av forhåndsvalgte prøver og (eller) prøver av utenlandske varer og varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer;
  4. bruk av eksisterende produktmerking, inkludert i form av serienumre;
  5. andre metoder som kan brukes basert på arten av varene som er plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og operasjonene som er utført for behandling av varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, inkludert ved å undersøke de innsendte dokumentene som inneholder detaljerte informasjon om bruk av utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, i den teknologiske prosessen for å utføre operasjoner for behandling av varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, samt om teknologien for deres produksjon, eller ved å utføre tollkontroll under operasjoner for behandling av varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager.
 2. Fremgangsmåten for å identifisere utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager i varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager er etablert i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.

Artikkel 215. Fullføring og avslutning av tollprosedyren for et gratis lager

 1. Tollprosedyren til et gratis lager må være fullført i følgende tilfeller:
  1. avslutning av funksjonen til et gratislager innen 6 måneder fra datoen for avslutning av funksjonen til et gratislager;
  2. eksport av varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, varer produsert (mottatt) fra varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, fra territoriet til et gratis lager, med unntak av tilfellene med eksport av slike varer:
   • for de formålene som er spesifisert i artikkel 5 nr. 213 i denne koden;
   • for begravelse, nøytralisering, utnyttelse eller ødeleggelse på annen måte i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene, hvis slike varer har mistet forbrukeregenskapene og er uegnet til bruk i den egenskapen de er ment for;
  3. overføring av klarereren av rettighetene til besittelse, bruk og (eller) avhending av varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og (eller) varer laget (mottatt) fra varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, til en annen person i samsvar med nr. 10 i denne artikkelen, bortsett fra overføring av varer i tilfellene spesifisert i artikkel 9 nr. 213 i denne koden.
 2. Etter at tollprosedyren for et frilager er fullført, kan varedeklaranten være den personen som var varedeklaranten når de er plassert under tollprosedyren for et frilager, og hvis dette er foreskrevet i lovgivningen i medlemmet Staten om tollregulering, en annen person.
 3. Etter avslutningen av driften av et frilager fullføres handlingen av tollprosedyren for et frilager ved å legge under tollprosedyrene fastsatt i denne koden, med unntak av tollprosedyren for tolltransitt, varer lokalisert i territorium til et gratis lager, plassert under tollprosedyren for et gratis lager, varer laget (mottatt) fra varer, plassert under tollprosedyren til et gratis lager, med tanke på nr. 4 og 5 i denne artikkelen, eller fullført uten å plassere under tollprosedyrer i samsvar med nr. 7 og 9 i denne artikkelen.
  Hvis tollprosedyren til et frilager ikke er fullført i samsvar med nr. 1 i dette avsnitt, skal virkningen av denne tollprosedyren avsluttes ved utløpet av perioden angitt i nr. 1 første ledd i denne artikkelen, og varene holdes tilbake av tollmyndighetene i samsvar med kapittel 51 i denne koden.
 4. For eksport av varer fra territoriet til et frilager utenfor Unionens tollterritorium, avsluttes handlingen av tollprosedyren for et frilager med lokalene:
  1. under tollprosedyren for gjeneksport:
   • utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager og eksportert fra territoriet til et gratis lager i uendret tilstand, bortsett fra endringer på grunn av naturlig slitasje, samt endringer på grunn av naturlig tap under normale transportforhold (transport ) og (eller) lagring;
   • varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren på et gratis lager og ikke anerkjent som unionsvarer i samsvar med artikkel 218 i denne koden;
  2. under tollprosedyren for eksport:
   • EU-varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager;
   • varer laget (mottatt) fra varer fra Unionen;
   • varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren på et gratis lager og anerkjent i henhold til artikkel 218 i denne koden som unionsvarer.
 5. For eksport av varer fra territoriet til et frilager til resten av Unionens tollområde, avsluttes handlingen av tollprosedyren for et frilager med lokalene:
  1. i henhold til tollprosedyrene spesifisert i nr. 1, 4, 5, 7, 10 og 14-16 i artikkel 2 nr. 127 i denne koden, utenlandske varer plassert under tollprosedyren for et frilager, eksportert fra territoriet til et frilager i uendret tilstand, bortsett fra endringer på grunn av naturlig slitasje, samt endringer på grunn av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, og varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under toll prosedyre for et gratis lager, med tanke på avsnitt 6 i denne artikkelen;
  2. under tollprosedyren for gjenimport:
   • EU-varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, som forble uendret, bortsett fra endringer på grunn av naturlig slitasje, samt endringer på grunn av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring;
   • varer produsert (mottatt) utelukkende fra unionsvarer som er plassert under tollageprosedyren for frilager, etter fullført tollprosedyre for frilager for unionsvarer.
 6. Hvis sammensetningen av varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et frilager inkluderer utenlandske varer som faller inn under beskyttelsestiltakene i det indre markedet, skal slike varer eksporteres fra territoriet til et frilager til resten av Unionens tollterritorium kan plasseres under tollprosedyrene spesifisert i artikkel 1 nr. 7 nr. 2 og 127 i denne koden, med forbehold om at utenlandske varer som er plassert under tollprosedyren til et gratis lager i disse varene, blir identifisert.
 7. Tollprosedyren til et gratis lager avsluttes uten å legge det under tollprosedyrer i saken som er beskrevet i nr. 9 i denne artikkelen, samt i følgende tilfeller:
  1. varer plassert under tollprosedyren for et frilager og varer produsert (mottatt) fra varer plassert under tollprosedyren for et frilager har mistet sine forbrukeregenskaper og blitt uegnet til bruk i den kapasiteten de er beregnet på, eksporteres fra territorium til et gratis lager for begravelse, nøytralisering, bruk eller ødeleggelse på annen måte i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene. I dette tilfellet slutter handlingen av tollprosedyren for et gratis lager i forhold til en del av varene som er plassert under tollprosedyren til et gratis lager, tilsvarende antall varer begravet, gjort uskadelig, kastet og (eller) ødelagt på annen måte, og bestemt i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering;
  2. varer plassert under tollprosedyren på et gratis lager blir ødelagt og (eller) uopprettelig tapt på grunn av en ulykke eller force majeure eller uopprettelig tapt som følge av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, og faktum av slik ødeleggelse eller ugjenkallelig tap anerkjennes av tollmyndigheten i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 8. Fremgangsmåten for å fullføre tollprosedyren for et frilager i de tilfeller som er fastsatt i nr. 7 i denne artikkelen, skal fastsettes i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 9. Ved avslutning av driften av et frilager, effekten av tollprosedyren for et frilager i forhold til varer plassert under tollprosedyren til et frilager og som er utstyr satt i drift og brukt av eieren av et frilager , eller varer som brukes av eieren av et gratis lager for å lage eiendomsgjenstander på territoriet til et gratis lager, og som er en integrert del av slike eiendomsgjenstander, fullført uten å plassere de spesifiserte varene under tollprosedyrer på den måten som er foreskrevet av lovgivningen i medlemsstatene.
  Disse varene får status som unionsvarer fra datoen for fullføring av tollprosedyren for et gratis lager.
 10. Når klarereren overfører rettighetene til besittelse, bruk og (eller) avhending av varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og (eller) varer laget (mottatt) fra varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, til en annen person slutter handlingen med tollprosedyren for et frilager i samsvar med nr. 1 i nr. 5 i denne artikkelen.
 11. Gjennomføring av tollprosedyren for et frilager ved avvikling av eieren av et frilager utføres i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.

Artikkel 216. Fremveksten og avslutningen av plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll i forhold til utenlandske varer plassert (plassert) under tollprosedyren til et gratis lager, fristen for betaling og beregning

 1. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll for utenlandske varer plassert (plassert) under tollprosedyren til et gratis lager, oppstår fra deklaranten fra det øyeblikket tollmyndigheten registrerer en erklæring om varer , og i forhold til varer som er deklarert for frigjøring før de innleverer en erklæring om varer, for en person som sendte inn en søknad om frigjøring av varer før den innleverte en erklæring om varer - fra det øyeblikket tollmyndigheten registrerte en søknad om frigjøring av varer til innlevering av en erklæring om varer.
 2. Forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll for utenlandske varer plassert (plassert) under tollprosedyren til et frilager, avsluttes av deklaranten ved følgende omstendigheter:
  1. fullføring av tollprosedyren for et frilager i samsvar med artikkel 215 i denne koden, inkludert etter at omstendighetene er spesifisert i nr. 4 i denne artikkelen, bortsett fra fullføring av tollprosedyren for et frilager ved å legge under toll prosedyre for eksport av varer som er spesifisert i artikkel 2 nr. 4 215 nr. XNUMX i nr. XNUMX i denne kode;
  2. eksport fra tollområdet til Unionen av varer spesifisert i artikkel 2 nr. 4 nr. 215 i nr. XNUMX i denne koden, plassert under tollprosedyren for eksport;
  3. plassering av varer som tollprosedyren for et gratis lager er avsluttet for, og (eller) varer produsert (mottatt) fra varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, innenfor rammen av anvendelsen av en slik tollprosedyre , som er avsluttet, under tollprosedyrer i samsvar med artikkel 7 nr. 129 i denne koden;
  4. oppfyllelse av forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll og (eller) deres innkreving i beløp beregnet og betalt i samsvar med nr. 5 i denne artikkelen;
  5. tollmyndighetens anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av destruksjon og (eller) ugjenkallelig tap av utenlandske varer plassert under tollprosedyren for et gratis lager, og (eller) varer laget (mottatt) fra varer plassert under tollprosedyren på et frilager på grunn av en ulykke eller force majeure eller det faktum at det ikke kan gjenopprettes tap av disse varene som følge av naturlig tap under normale forhold (transport) og (eller) lagring, med unntak av tilfeller der før slik ødeleggelse eller uopprettelig tap i samsvar med denne koden i forhold til disse utenlandske varene, er fristen for betaling av importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll kommet;
  6. nektelse om å frigjøre varer i samsvar med tollprosedyren til et gratis lager - i forhold til plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll som oppsto ved registrering av en varedeklarasjon eller en søknad om frigjøring av varer før innlevering av en erklæring om varer;
  7. tilbakekalling av en erklæring for varer i samsvar med artikkel 113 i denne koden og (eller) kansellering av frigjøring av varer i samsvar med artikkel 4 nr. 118 i denne koden - i forhold til plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle , antidumping, utligningstoll som oppsto under registrering av varedeklarasjonen;
  8. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet;
  9. forvaring av tollmyndighetene for varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden;
  10. plassering for midlertidig lagring eller plassering under en av tollprosedyrene for varer som ble beslaglagt eller arrestert under verifisering av en kriminalitetsrapport, under prosesser i en straffesak eller en administrativ lovovertredelsessak (gjennomfører en administrativ prosedyre) og som det det ble besluttet å returnere dem hvis slike varer ikke tidligere ble frigitt.
 3. Forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll er underlagt oppfyllelse når omstendighetene er spesifisert i nr. 4 i denne artikkelen.
 4. I tilfelle følgende omstendigheter er forfallsdatoen for betaling av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll:
  1. i tilfelle eksport fra territoriet til et frilager for utenlandske varer plassert under tollprosedyren for et frilager, og (eller) varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren for et frilager, før fullføringen av tollprosedyren for et gratis lager for slike varer, eller uten tillatelse fra tollmyndigheten i tilfellene spesifisert i artikkel 5 nr. 213 i denne koden, bortsett fra tilfeller der slike varer kan eksporteres fra territoriet til et gratis lager uten fullføre tollprosedyren for et gratis lager i de tilfeller som er fastsatt i artikkel 2 nr. 1 nr. 215 i denne kodeksen, - dagen for fjerning fra det gratis lagerets territorium, og hvis denne dagen ikke er fastsatt, - dagen å avsløre faktumet med slik fjerning fra territoriet til gratislageret;
  2. i tilfelle overføring av utenlandske varer plassert under tollprosedyren for et gratis lager, og (eller) varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, til en annen person før tollprosedyren for et gratis lager for slike varer, unntatt tilfeller der slike varer kan overføres i de tilfeller som er fastsatt i artikkel 9 nr. 213 i denne koden - dagen for overføring av varer, og hvis denne dagen ikke er satt, - dagen for avsløring faktum av slik overføring;
  3. i tilfelle manglende retur til territoriet til et gratis lager før utløpet av perioden fastsatt av tollmyndigheten i samsvar med nr. 6 i nr. 213 i artikkel 1 i denne koden, varer som eksporteres fra territoriet til et gratis lager i tilfeller spesifisert i artikkel 2 nr. 5 nr. 213 og 6, - dagen for utløpet av perioden fastsatt av tollmyndigheten i samsvar med nr. 213 i artikkel XNUMX nr. XNUMX i denne koden;
  4. dersom tollprosedyren for et frilager ikke er fullført før utløpet av perioden fastsatt av tollmyndigheten i samsvar med nr. 6 i nr. 213 i artikkel 3 i denne kodeksen, i forhold til varer som eksporteres fra territoriet til et frilager i saken spesifisert i artikkel 5 nr. 213 tredje ledd i denne kodeksen, - dagen for utløpet av denne perioden;
  5. i tilfelle manglende plassering på territoriet til et annet gratis lager før utløpet av perioden fastsatt av tollmyndigheten i samsvar med nr. 6 i artikkel 213 nr. 4 i denne koden, varer som eksporteres fra territoriet til et gratis lager i saken spesifisert i artikkel 5 nr. 213 nr. 6 i denne kodeksen - dagen utløpet av perioden fastsatt av tollmyndigheten i samsvar med tredje ledd i artikkel 213 tredje ledd i artikkel XNUMX;
  6. i tilfelle tap av utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, og (eller) varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, med unntak av ødeleggelse og (eller) uopprettelig tap på grunn av en ulykke eller force majeure, eller uopprettelig tap som følge av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, - dagen for tap av varer, og hvis denne dagen ikke er satt, - dagen av å avsløre faktumet med et slikt tap;
  7. hvis tollmyndigheten unnlater å sende inn dokumenter som bekrefter begravelsen, nøytraliseringen, bruken eller annen ødeleggelse av varene som er spesifisert i artikkel 2 nr. 1, nr. 215, tredje ledd, i denne koden til tollmyndigheten innen den tidsperioden som er fastsatt av den - dagen for eksport av slike varer utenfor territoriet til et gratis lager;
  8. i tilfelle avslutning i samsvar med artikkel 5 nr. 139 i artikkel 2 nr. 4 i denne kode for tollprosedyren for eksport i forhold til varene spesifisert i artikkel 215 nr. 5 nr. 139 i nr. XNUMX i denne koden, med unntak av avslutningen av tollprosedyren for eksport med hensyn til de spesifiserte varene, som på det tidspunktet slik opphør er lokalisert på territoriet til et frilager - dagen etter dagen for utløpet av perioden fastsatt i nr. Artikkel XNUMX i denne kodeksen.
 5. Hvis omstendighetene spesifisert i nr. 4 i denne artikkelen skjedde i forhold til utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et frilager, skal importtoll, skatter, spesielle, antidumping-, utligningstoll betales som om slike utenlandske varer ble plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk uten anvendelse av tollpreferanser og fordeler ved betaling av importtoll og avgifter.
  Hvis omstendighetene spesifisert i nr. 4 i denne artikkelen skjedde i forhold til varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et frilager, og i slike varer i samsvar med artikkel 214 i denne koden, blir utenlandske varer plassert under toll den gratis lagerprosedyren, importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll betales i forhold til utenlandske varer plassert under den gratis lagertollprosedyren og brukt til fremstilling av varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under gratis lagertollprosedyre, som om slike utenlandske varer ble plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk uten anvendelse av tollpreferanser og fordeler ved betaling av importtoll og avgifter.
  I tilfellene spesifisert i første og annet ledd i denne paragrafen, for beregning av importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll, importtollsatser, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll blir anvendt, i kraft på registreringsdagen av tollmyndigheten for erklæringen for varer, arkivert for å plassere varer under tollprosedyren til et gratis lager, og i forhold til varer, hvis frigjøring når den er plassert under tollprosedyren av et gratis lager, ble laget før innlevering av erklæringen for varer, - på dagen for registrering av tollmyndigheten av en søknad om frigjøring av varer før innlevering av en erklæring om varer.
 6. Hvis omstendighetene spesifisert i nr. 4 i denne artikkelen skjedde i forhold til varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et frilager, og i slike varer i samsvar med artikkel 214 i denne kodeksen, utenlandske varer plassert under toll prosedyre for et frilager, importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll betales som om slike varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren for et frilager ble plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk uten anvendelse av tollpreferanser og fordeler ved betaling av importtoll og avgifter. I dette tilfellet beregnes importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i samsvar med kapittel 7 og 12 i denne koden.
  For å beregne importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll, brukes satsene for importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll med virkning den dagen som er fristen for betaling av importtoll avgifter, skatter, spesielle, antidumping-, utligningstoll i samsvar med nr. 4 i denne artikkelen i forhold til varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager. Hvis det, for å bestemme tollverdien på varer, samt å beregne importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll, er det nødvendig å konvertere utenlandsk valuta til en medlemsstats valuta, en slik konvertering er laget til valutakursen som gjelder den dagen det er forfallsdato importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll i samsvar med nr. 4 i denne artikkelen. Hvis tollmyndigheten ikke har nøyaktig informasjon om varene (art, navn, mengde, opprinnelse og (eller) tollverdi), skal grunnlaget for beregning av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll som skal betales bestemmes på grunnlag av tollinformasjonen, og klassifiseringen av varer utføres under hensyntagen til artikkel 3 nr. 20 i denne koden.
  Hvis produktkoden i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet bestemmes på grupperingsnivå med antall tegn mindre enn 10:
  • for beregning av importtoll brukes den høyeste av tollsatsene, tilsvarende varene som inngår i en slik gruppering;
  • for beregning av skatt, brukes den høyeste av merverdiavgiftssatsene, den høyeste av avgiftssatsene (avgiften eller avgiften) som tilsvarer varene som inngår i en slik gruppe, for hvilke den høyeste av satsene av tollavgifter er etablert;
  • for beregning av spesiell, antidumping, utligningstoll, brukes den høyeste av satsene for spesielle, antidumping, utligningstoll som tilsvarer varene som inngår i en slik gruppering, med tanke på tiende ledd i denne paragrafen. Spesiell antidumpingutligningstoll beregnes ut fra varens opprinnelse, bekreftet i samsvar med kapittel 4 i denne koden, og (eller) annen informasjon som er nødvendig for å bestemme de spesifiserte tollene. Hvis varens opprinnelse og (eller) annen informasjon som kreves for å bestemme den spesifiserte tollsatsen ikke blir bekreftet, beregnes spesiell, antidumping-, utjevningstoll basert på de høyeste satsene for spesielle, antidumping-, utligningstoll som er etablert for varer fra samme kode for varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet hvis klassifiseringen av varene utføres på nivå med 10 tegn, eller varene som inngår i grupperingen, hvis varekodene i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet er bestemt på grupperingsnivå med antall tegn mindre enn 10.
   Når du fastslår senere nøyaktig informasjon om varene, beregnes importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll på grunnlag av slik nøyaktig informasjon, og en tilbakebetaling (motregning) av for mye og (eller) altfor samlet innmengde import toll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll eller innkreving av ubetalte beløp i samsvar med kapittel 10 og 11 og artikkel 76 og 77 i denne koden.
 7. På beløpene til importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utlignetoll betalt (innkrevd) i samsvar med nr. 5 i denne artikkelen, skal det betales renter, som om det ble gitt en utsettelse av betaling for de angitte beløp fra datoen for å plassere varene under tollprosedyre gratis lager på dagen for utløpet av fristen for betaling av importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll. Den spesifiserte renten beregnes og betales i samsvar med artikkel 60 i denne koden.
 8. I tilfelle fullført tollprosedyre for et frilager, eller eksport fra tollområdet til Unionen av varer spesifisert i artikkel 2 nr. 4 nr. 215 nr. 7 i denne koden, plassert under tollprosedyren for eksport, eller plassering av varer under tollprosedyren i samsvar med artikkel 129 nr. 51 i denne koden som gjelder utenlandske varer, eller tollmyndigheters tilbakeholdelse av slike varer i samsvar med kapittel 10 i denne koden etter oppfyllelse av plikten til å betale toll , avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll og (eller) deres innkreving (helt eller delvis) mengden av toll, avgifter, spesiell, antidumping, utlignet toll betalt og (eller) innkrevd i samsvar med dette artikkelen kan tilbakebetales (motregnes) i samsvar med kapittel 76 og artikkel XNUMX i denne koden.

Artikkel 217. Funksjoner ved beregning og betaling av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll når varer plasseres under tollprosedyren for et gratis lager, og varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under toll prosedyre for et gratis lager, under separate tollprosedyrer

 1. Når du plasserer utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et frilager og ikke blir utsatt for behandling av varer som er plassert under tollprosedyren til et frilager på territoriet til et frilager, under tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk for beregning av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll, satsene for importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll blir anvendt, med virkning fra registreringsdagen av tollmyndigheten for en erklæring for varer som er sendt inn for å plassere varer under tollprosedyren til et gratis lager, og i forhold til varer, hvis frigjøring, når de er plassert under tollprosedyren for et gratis lager, ble gjort før innlevering av erklæringen om varene , - på dagen for tollmyndighetens registrering av søknaden om frigjøring av varer før innlevering av erklæringen for varene, med unntak av saken spesifisert i andre ledd i denne paragrafen.
  Når du setter under tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk av utstyr plassert under tollprosedyren til et gratis lager, satt i drift og brukt av eieren av et gratis lager for å utføre operasjonene fastsatt i artikkel 1 nr. 213 i dette Kode for beregning av importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll, satsene for importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll, gjelder på dagen for registrering av tollmyndigheten i en erklæring for varer som er arkivert for å plassere utstyr under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk.
 2. Når de er plassert under tollprosedyrene spesifisert i artikkel 1 nr. 5 nr. 7, nr. 10, 14, 2, 127 og XNUMX, skal varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et frilager:
  1. med forbehold om identifisering i de spesifiserte varene av utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, utført i samsvar med artikkel 214 i denne koden, beregnes importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll i forhold til utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager og brukt til fremstilling av varer, produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager. På samme tid, for beregning av importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll, brukes satsene for importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll, som er i kraft på dagen for tollvesenets registrering av en erklæring for varer som er arkivert for å plassere varer under tollprosedyren til et gratis lager., og i forhold til varer, hvor frigivelsen ble gjort før tollprosedyren til et gratis lager. innlevering av en erklæring for varer, - på dagen for registrering av tollmyndigheten av en søknad om frigjøring av varer før innlevering av en erklæring om varer;
  2. i fravær dagen for tollmyndighetens registrering av en erklæring om varer med hensyn til varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, identifikasjon av utenlandske varer plassert under tollprosedyren for et gratis lager, i varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, utført i samsvar med artikkel 214 i denne koden, beregnes importtoll, avgifter i forhold til varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager. Samtidig, for beregning av importtoll og -avgift, brukes satsene for importtoll og -avgift med virkning fra registreringsdagen av tollmyndigheten for erklæringen for varer som er levert for plassering under tollprosedyrene spesifisert i nr. 1, 5, 7, 10 og 14 i artikkel 2 nr. 127 i denne kodeksen. I dette tilfellet er grunnlaget for beregning av importtoll til verdisatsen den estimerte verdien av varer som er produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et frilager, prosedyren for å bestemme hvilken som er fastsatt av Kommisjonen.
 3. Ved fullføring av tollprosedyren for et gratis lager ved å plassere varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, under tollprosedyrer i samsvar med artikkel 10 nr. 215 i denne koden, importtoll, avgifter beregnes i forhold til varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager. På samme tid, for beregning av importtoll og -avgift, brukes satsene for importtoll og avgift med virkning fra registreringsdagen av tollmyndigheten for erklæringen for varer som er levert for å plassere varer under de angitte tollprosedyrene. i nr. 1, 5, 7, 10 og 14 i artikkel 2 nr. 127 i denne kodeksen.
 4. Hvis det for å beregne importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll i tilfellene spesifisert i nr. 1 - 3 i denne artikkelen, er det nødvendig å konvertere utenlandsk valuta til valutaen til et medlemsland, en slik konvertering foretas til den valutakurs som gjelder den dagen anvendelsen av importtollsatsene, avgiftene, spesielle, antidumping-, utligningstollene, som er fastsatt for hvert tilfelle.

Artikkel 218. Bestemmelse av statusen for varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren for et frilager

 1. Hvis varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren for et frilager eksporteres fra Unionens tollområde, bestemmes statusen for slike varer i samsvar med kriteriene for tilstrekkelig behandling av varer, som kan uttrykkes i:
  1. endre varekoden i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet på nivået med et av de første 4 tegnene;
  2. endringer i vareverdien når prosentandelen av kostnaden for materialene som brukes eller merverdien når en fast andel i prisen på det endelige produktet (ad valorem-regel);
  3. oppfyllelse av de nødvendige vilkårene, utførelse av produksjon og teknologisk drift som er tilstrekkelig til å anerkjenne varer som unionsvarer.
 2. Varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et frilager for eksport med formål fra Unionens tollområde, anerkjennes som varer fra Unionen, hvis, som et resultat av operasjoner for fremstilling (mottak) varer oppfylles ett av følgende vilkår:
  1. det var en endring i varekoden i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet på nivået med et av de første 4 tegnene, bortsett fra tilfellene spesifisert i nr. 3 i denne artikkelen;
  2. prosentandelen av verdien av utenlandske varer plassert under tollprosedyren for et frilager ikke overstiger en fast andel i prisen på det endelige produktet, eller merverdien når en fast andel i prisen på det endelige produktet, bortsett fra tilfeller spesifisert i nr. 3 i denne artikkelen;
  3. i forhold til varene, er vilkårene oppfylt, produksjon og teknologiske operasjoner har blitt utført som er tilstrekkelig for anerkjennelse av varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren på et frilager som unionsvarer, unntatt for saken spesifisert i paragraf 3 i paragraf XNUMX i denne artikkelen.
 3. Varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren for et frilager, blir ikke anerkjent som unionsvarer hvis bare disse operasjonene er utført med hensyn til slike varer som ikke oppfyller kriteriene for tilstrekkelig behandling, uavhengig av oppfyllelse av andre betingelser.
  Endring av varekoden i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet på nivået med noen av de første 4 sifrene og verdivurderingsregelen brukes ikke som kriterier for tilstrekkelig behandling av varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, hvis det er i forhold til varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, en liste over betingelser, produksjon og teknologiske operasjoner som er tilstrekkelig til å gjenkjenne varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, varer fra Unionen.
 4. Listen over betingelser, produksjon og teknologiske operasjoner som er tilstrekkelig for anerkjennelse av varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et frilager, varer fra Unionen, samt en liste over operasjoner, hvis utførelse gjør ikke oppfyller kriteriene for tilstrekkelig behandling for å bestemme statusen for varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et frilager, blir bestemt av Kommisjonen.
 5. Fremgangsmåten for å bruke ad valorem-delingsregelen som et kriterium for tilstrekkelig behandling av varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et frilager, fastsettes av Kommisjonen.
  Verdirettdelingsregelen brukes ikke som et kriterium for tilstrekkelig behandling når det utføres reparasjonsoperasjoner for unionsvarer som er plassert under tollprosedyren til et gratis lager.
 6. Status for varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager bestemmes av et autorisert statlig organ eller en autorisert organisasjon i et medlemsland.
 7. Som et dokument som bekrefter statusen for varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, avgir et autorisert statlig organ eller en autorisert organisasjon i et medlemsland en uttalelse om anerkjennelse av varer laget (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren et gratis lager, unionsvarer eller en konklusjon om anerkjennelse av varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager som ikke varer fra Unionen. Formene for disse konklusjonene, strukturen og formatet til slike konklusjoner i form av elektroniske dokumenter, fremgangsmåten for utfylling av dem, samt prosedyren for utstedelse og anvendelse av dem, bestemmes av Kommisjonen.
 8. I fravær, kansellering eller ugyldiggjøring av et dokument som bekrefter statusen for varer som er produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren til et gratis lager, slike varer, etter fullført tollprosedyre for et gratis lager for å eksportere dem fra Unionens tollområde, skal betraktes som varer fra Unionen. og for andre formål - som utenlandske varer.

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...