MENY

Re-eksport tollprosedyre

Artikkel 238. Innhold og anvendelse av tollprosedyren for gjeneksport

 1. Tollprosedyre reeksport - en tollprosedyre som brukes på utenlandske varer og varer fra Unionen, i samsvar med hvilke utenlandske varer eksporteres fra Unionens tollterritorium uten betaling av importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll og (eller) med tilbakebetaling (motregnet) av beløpene for slike avgifter og avgifter i samsvar med artikkel 242 i denne koden, og Foreningsvarer - uten å betale eksporttoll, underlagt vilkårene for å plassere varer under denne tollprosedyren.
 2. Tollprosedyren for gjeneksport gjelder:
  1. utenlandske varer importert til Unionens tollterritorium og lokalisert i Unionens tollterritorium, inkludert utenlandske varer plassert under tollprosedyrer;
  2. varer mottatt (dannet) som et resultat av prosessering i Unionens tollterritorium (prosesseringsprodukter, avfall, unntatt avfall som er spesifisert i artikkel 3 nr. 170 i denne koden, og (eller) rester), for å fullføre toll prosedyre for behandling i tollområdet i samsvar med artikkel 1 nr. 173 i denne koden;
  3. avfall, med unntak av avfall som er spesifisert i artikkel 3 nr. 195 i denne kodeksen, og (eller) rester fra prosessering for innenlandsk forbruk, for å fullføre tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk i samsvar med nr. 1 første ledd i Artikkel 2 i denne kodeksen;
  4. varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren i den frie tollsonen, for å fullføre tollprosedyren i den frie tollsonen i samsvar med artikkel 1 nr. 5 nr. 207 i denne koden;
  5. varer produsert (mottatt) fra utenlandske varer plassert under tollprosedyren for et gratis lager, for å fullføre tollprosedyren for et gratis lager i samsvar med artikkel 1 nr. 4 i nr. 215 i denne koden;
  6. Unionsvarer som tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk har blitt brukt for, hvis varene eksporteres fra Unionens tollområde på grunn av manglende oppfyllelse av vilkårene for transaksjonen på grunnlag av hvilke varene ble transportert over Unionens tollgrense, inkludert når det gjelder kvantitet, kvalitet, beskrivelse eller emballasje, hvis samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 2 nr. 239 i denne kodeksen;
  7. varer plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk, for hvilke det i henhold til internasjonale traktater i Unionen eller internasjonale traktater ved tiltredelse av Unionen påføres lavere tollsatser for importtoll enn de som er fastsatt i den enhetlige tolltariffen av Den Eurasiske økonomiske union, hvis disse varene eksporteres fra Unionens tollområde på grunn av manglende oppfyllelse av vilkårene for transaksjonen på grunnlag av hvilke varene ble transportert over Unionens tollgrense, inkludert i mengde, kvalitet, beskrivelse eller emballasje, underlagt vilkårene fastsatt i artikkel 2 nr. 239 i denne koden.
 3. Unionsvarer spesifisert i nr. 6 nr. 2 i denne artikkelen, plassert under tollprosedyren for gjeneksport og faktisk eksportert fra Unionens tollområde, mister statusen som unionsvarer.
 4. Det er tillatt å anvende tollprosedyren for gjeneksport i forhold til de som eksporteres fra Unionens tollområde:
  1. varer spesifisert i artikkel 1 nr. 3 nr. 176 i denne koden, plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, for å fullføre tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet i samsvar med artikkel 2 nr. 2 nr. 184 i denne koden;
  2. varer plassert under en spesiell tollprosedyre, i tilfeller fastlagt av Kommisjonen;
  3. kjøretøy for internasjonal transport i samsvar med artikkel 7 nr. 276 i denne koden;
  4. utenlandske varer spesifisert i artikkel 2 nr. 5 nr. 303 i denne kodeksen.
  5. Varene spesifisert i nr. 4 i denne artikkelen er plassert under tollprosedyren for reeksport uten å bli importert til Unionens tollområde.

Artikkel 239. Vilkår for å plassere varer under tollprosedyren for reeksport

 1. Vilkårene for å plassere varene spesifisert i artikkel 1 nr. 5 i nr. 2-238 i denne koden under tollprosedyren for gjeneksport er:
  1. overholdelse av forbud og begrensninger i samsvar med artikkel 7 i denne koden;
  2. innsending til tollmyndigheten av informasjon om omstendighetene ved import av varer til Unionens tollområde, eksport av varer fra Unionens tollområde, som bekreftes ved innsending av toll og (eller) andre dokumenter eller informasjon om slike dokumenter.
 2. Vilkårene for å plassere varene spesifisert i artikkel 6 nr. 7 nr. 2 og 238 i denne koden under tollprosedyren for gjeneksport er:
  1. plassering av varer under tollprosedyren for gjeneksport innen 1 år fra dagen etter dagen for deres plassering under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk;
  2. innsending til tollmyndigheten av informasjon om omstendighetene ved import av varer til Unionens tollområde, manglende oppfyllelse av vilkårene for transaksjonen på grunnlag av hvilke varene ble transportert over Unionens tollgrense, plassering disse varene under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, bruk av disse varene etter å ha blitt plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, som bekreftes ved innsending av toll og (eller) andre dokumenter eller informasjon om slike dokumenter. For å bekrefte manglende oppfyllelse av vilkårene for transaksjonen, på grunnlag av hvilke varene ble transportert over tollgrensen til Unionen, kan tollmyndigheten overleveres dokumenter utstedt av autoriserte organisasjoner i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene;
  3. manglende bruk av varer i Unionens tollterritorium og manglende reparasjon av dem, bortsett fra tilfeller der bruk av varer var nødvendig for å oppdage mangler eller andre forhold som førte til eksport av varer fra tollområdet i Unionen;
  4. evnen til å identifisere varer av tollmyndigheten;
  5. overholdelse av forbud og begrensninger i samsvar med artikkel 7 i denne koden.

Artikkel 240. Handlinger med varer plassert under tollprosedyren for reeksport

 1. For transport (transport) gjennom Unionens tollterritorium, plasseres varer under tollprosedyren for gjeneksport under tollprosedyren for tolltransitt, med unntak av:
  1. varer som er spesifisert i artikkel 6 nr. 2 nr. 238 i denne kodeksen;
  2. varer som eksporteres fra havnen FEZ eller logistisk FEZ og avgangsstedet for slike varer er stedet for varetransport over Unionens tollgrense, som en slik havn FEZ eller logistisk FEZ grenser til;
  3. andre varekategorier bestemt av Kommisjonen.
 2. Varer plassert under tollprosedyren for gjeneksport må eksporteres fra Unionens tollområde innen en periode som ikke overstiger fire måneder fra dagen etter dagen for at slike varer er under en slik tollprosedyre, med unntak av varer som importeres til territoriet til havnen FEZ eller logistikk FEZ.
 3. Hvis slike varer ikke ble plassert under tollprosedyren for tolltransisjon eller forlatt Unionens tollområde innen 3 virkedager etter dagen for å plassere utenlandske varer under tollprosedyren for gjeneksport, må de plasseres i midlertidig lagring .
 4. Hvis utenlandske varer plassert under tollprosedyren for gjeneksport ikke eksporteres fra Unionens tollområde, med unntak av tilfellene av ødeleggelse og (eller) uopprettelig tap på grunn av en ulykke eller force majeure eller uopprettelig tap som følge av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, før utløpet av perioden fastsatt i nr. 2 i denne artikkelen, avsluttes tollprosedyren for gjeneksport, og slike utenlandske varer holdes tilbake av tollmyndigheten i samsvar med kapittel 51 i denne koden.

Artikkel 241. Fremveksten og avslutningen av plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll i forhold til utenlandske varer plassert (plassert) under tollprosedyren for gjeneksport, fristen for betaling og beregning

 1. Forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til utenlandske varer plassert under tollprosedyren for gjeneksport, oppstår for deklaranten fra det øyeblikket tollmyndigheten registrerer erklæringen for varene.
 2. Forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til utenlandske varer som er plassert (plassert) under tollprosedyren for gjeneksport, avsluttes av deklaranten ved følgende omstendigheter:
  1. den faktiske eksporten av utenlandske varer fra Unionens tollområde, bekreftet av tollmyndigheten på avgangsstedet på den måten som Kommisjonen bestemmer i samsvar med artikkel 93 i denne kodeksen;
  2. plassering av varer som tollprosedyren for gjeneksport er avsluttet etter tollprosedyrer i samsvar med nr. 7 i artikkel 129 i denne kodeksen;
  3. oppfyllelse av forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll og (eller) deres innkreving i de beløp som beregnes og betales i samsvar med nr. 4-6 i denne artikkelen;
  4. tollmyndighetens anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av destruksjon og (eller) uopprettelig tap av utenlandske varer på grunn av en ulykke eller force majeure eller det faktum at dette var ugjenkallelig tap som et resultat av naturlig tap under normale forhold for transport (transport) og (eller) lagring, med unntak av tilfeller når fristen for betaling av importtoll, før slik ødeleggelse eller uopprettelig tap i samsvar med denne koden med hensyn til disse utenlandske varene, avgifter, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll har kommet;
  5. avslag på å frigjøre varer i samsvar med tollprosedyren for gjeneksport - i forhold til plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll som oppstod ved registrering av en varedeklarasjon;
  6. tilbakekalling av en erklæring for varer i samsvar med artikkel 113 i denne koden og (eller) kansellering av frigjøring av varer i samsvar med artikkel 4 nr. 118 i denne koden - i forhold til plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle , antidumping, utligningstoll som oppsto under registrering av varedeklarasjonen;
  7. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet;
  8. forvaring av tollmyndighetene for varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden;
  9. plassering for midlertidig lagring eller plassering under en av tollprosedyrene for varer som ble beslaglagt eller arrestert under verifisering av en kriminalitetsrapport, under prosesser i en straffesak eller en administrativ lovovertredelsessak (gjennomfører en administrativ prosedyre) og som det det ble besluttet å returnere dem hvis slike varer ikke tidligere ble frigitt.
 3. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll skal oppfylles i tilfelle utenlandske varer plassert under tollprosedyren for gjeneksport ikke eksporteres fra Unionens tollområde før utløpet av perioden fastsatt av artikkel 2 nr. 240 i denne kodeksen.
  Ved forekomst av denne omstendigheten er datoen for betaling av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll dagen for å plassere varene under tollprosedyren for gjeneksport.
 4. Ved forekomst av omstendighetene som er spesifisert i nr. 3 i denne artikkelen, skal importtoll, skatter, spesiell antidumpingutligningstoll betales som om utenlandske varer plassert under tollprosedyren for gjeneksport ble plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk uten anvendelse av tollpreferanser og fordeler ved betaling av importtoll og skatter, unntatt tilfellene spesifisert i nr. 5 og 6 i denne artikkelen.
  For beregning av importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll, anvendes tollsatsene for importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll, med virkning fra registreringsdagen av tollmyndigheten av en erklæring for varer arkivert for å plassere varer under tollprosedyren for reeksport.
 5. Hvis omstendighetene spesifisert i nr. 3 i denne artikkelen skjedde i forhold til betinget frigjorte varer spesifisert i artikkel 1 nr. 1 nr. 126 i denne koden, skal det betales importtoll og avgifter i mengden importtoll, skatter som ikke er betalt ved frigjøring varer i samsvar med tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk i forbindelse med anvendelse av fordeler for betaling av importtoll og avgifter. Spesiell antidumpingutligningstoll på de spesifiserte varene er ikke underlagt betaling.
 6. Hvis omstendighetene spesifisert i nr. 3 i denne artikkelen skjedde i forhold til produkter for behandling av varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet, er importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll gjenstand for betaling i mengden importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll som ville bli betalt som om utenlandske varer som ble plassert under tollprosedyren for behandling i tollterritoriet og brukt til fremstilling av bearbeidede produkter i samsvar med normene for frigjøring av bearbeidede produkter ble plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk.
  For å beregne importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll, brukes tollsatsene for import, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll, med virkning fra registreringsdagen av tollmyndigheten til en erklæring for varer som er arkivert for å plassere varer under tollprosedyren for behandling i tollterritoriet, og i forhold til varer, hvis frigjøring, når den ble plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet, ble utført før innsending av erklæring for varene, - på dagen for registrering av tollmyndigheten av søknaden om frigjøring av varer før innlevering av erklæringen for varene.
  Hvis det, for å beregne importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll, kreves å konvertere utenlandsk valuta til en medlemsstats valuta, gjøres en slik konvertering til den valutakursen som gjelder den dagen spesifisert i paragraf to i denne paragrafen.
 7. På beløpene til importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utlignet avgift betalt (innkrevd) i samsvar med nr. 6 i denne artikkelen, betales renter, som om utsettelse av betaling ble gitt i forhold til disse beløpene fra datoen for varens plassering under tollprosedyrebehandlingen i tollområdet den dagen varene er plassert under tollprosedyren for gjeneksport. Den spesifiserte renten beregnes og betales i samsvar med artikkel 60 i denne koden.
  Hvis driften av tollprosedyren for behandling i tollområdet i samsvar med nr. 3 i artikkel 173 i denne kodeksen ble suspendert, skal ikke renten som er fastsatt i dette avsnittet for perioden med suspensjon av tollprosedyren belastes eller betales.
 8. I tilfelle den faktiske eksporten av utenlandske varer fra Unionens tollområde, bekreftet av tollmyndigheten på avgangsstedet på den måten som er bestemt av Kommisjonen, eller plassering av slike varer i samsvar med artikkel 7 nr. 129 i denne koden under tollprosedyrer som gjelder utenlandske varer, eller tollvesenets tilbakeholdelse av slike varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden etter oppfyllelse av plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll og (eller) deres innkreving (helt eller delvis) importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utlignetoll betalt og (eller) innkrevd i samsvar med denne artikkelen skal returneres i samsvar med kapittel 10 og artikkel 76 i denne koden.
 9. Deklaranten har ikke forpliktelse til å betale eksporttoll i forhold til varer plassert under tollprosedyren for gjeneksport.

Artikkel 242. Refusjon (motregning) av importtollbeløp, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll

 1. Når det gjelder varene spesifisert i artikkel 6 nr. 7 nr. 2 og 238 i denne kodeksen, plassert under tollprosedyren for gjeneksport og faktisk eksportert fra Unionens tollterritorium, en refusjon (motregning) av beløpene på importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utlignet toll betalt (innkrevd) i forbindelse med anvendelsen av tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, bortsett fra i tilfelle når beløpene for toll og avgifter på import er betalt ( samlet) i forbindelse med kommisjon for handlinger i strid med formålene og vilkårene for å gi fordeler for betaling av importtoll, avgifter og (eller) i strid med restriksjoner på bruk og (eller) avhending av disse varene i forbindelse med bruken av slike fordeler.
 2. Refusjon (motregnet) av importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen skal utføres i samsvar med kapittel 10 og artikkel 76 i denne koden.

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?