MENY

Tollprosedyre for behandling utenfor tollområdet

Artikkel 176. Innhold og anvendelse av tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet

 1. Tollprosedyre behandling utenfor tollområdet - tollprosedyren som brukes på varene i Unionen, i henhold til hvilke slike varer eksporteres fra Unionens tollområde for å motta, som et resultat av behandlingsoperasjoner utenfor Unionens tollområde, produktene for behandlingen som er beregnet for senere import til Unionens tollområde, uten betaling av eksporttoll for slike varer i Unionen, underlagt vilkårene for å plassere varene under denne tollprosedyren og deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre.
 2. Varer som er plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet og som faktisk eksporteres fra Unionens tollområde, mister statusen som unionsvarer.
 3. Det er lov å anvende tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet:
  1. i forhold til varer som tidligere er plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk med anvendelse av privilegier i betaling av importtoll, avgifter forbundet med begrensninger for bruk og (eller) avhending av disse varene, eller en del av slike varer , hvis slike varer eller deler derav eksporteres fra Unionens tollområde for reparasjon og på tidspunktet for plassering under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet har status som utenlandske varer,
  2. i forhold til de som eksporteres fra Unionens tollområde:
   • varer plassert under tollprosedyren for midlertidig eksport for å fullføre tollprosedyren for midlertidig eksport i samsvar med artikkel 2 nr. 231 i denne koden;
   • kjøretøyer for internasjonal transport i tilfelle som er foreskrevet i artikkel 3 nr. 277 nr. XNUMX i denne koden.
 4. Varene spesifisert i nr. 2 nr. 3 i denne artikkelen plasseres under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet uten å bli importert til Unionens tollterritorium.
 5. Kommisjonen har rett til å bestemme listen over varer som tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet ikke gjelder for. (se beslutning av styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 203 datert 11.12.2018)

Artikkel 177. Vilkår for å plassere varer under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet og deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre

 1. Vilkårene for å plassere varer under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet er:
  1. tilgjengeligheten av et dokument om vilkårene for behandling av varer utenfor Unionens tollområde, utstedt av det autoriserte organet i en medlemsstat og som inneholder informasjon spesifisert i artikkel 181 i denne koden. En erklæring for varer kan brukes som et slikt dokument hvis formålet med å anvende tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet er reparasjon av varer;
  2. muligheten for at tollmyndighetene kan identifisere unionsvarer som er underlagt tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet i produktene for behandlingen, unntatt tilfeller av erstatning av bearbeidede produkter med tilsvarende utenlandske varer, som definert i artikkel 183 i denne koden , i samsvar med den spesifiserte artikkelen i denne koden;
  3. sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale eksporttoll i samsvar med kapittel 9 i denne kodeksen, unntatt i tilfeller der det i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene sikkerhet for oppfyllelse av plikten til å betale eksporttoll er ikke gitt;
  4. overholdelse av forbud og begrensninger i samsvar med artikkel 7 i denne koden.
 2. Vilkårene for bruk av varer i samsvar med tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet er:
  1. overholdelse av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet;
  2. overholdelse av bestemmelsene i artikkel 179 i denne koden når de utfører behandlingsoperasjoner med varer plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet utenfor Unionens tollområde.
  3. I forbindelse med anvendelsen av dette kapittelet betyr tollmyndighetens identifikasjon av unionsgodene i produktene for bearbeiding av dem at det ved en av metodene spesifisert i artikkel 180 i denne kodeksen etableres at behandlingen utenfor tollområdet til Unionen for å skaffe bearbeidede produkter ble utsatt for varer plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet.

Artikkel 178. Varighet av tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet

 1. Gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet er fastsatt på grunnlag av perioden for behandling av varer utenfor Unionens tollområde, som definert i dokumentet om vilkårene for behandling av varer utenfor tollområdet til Union.
 2. Den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet forlenges etter anmodning fra personen når perioden for behandling av varer utenfor tollområdet til Unionen forlenges.
 3. Medlemsstatens lovgivning kan bestemme at når den utvidede perioden for behandling av varer utenfor Unionens tollområde, kan den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet forlenges senest ti virkedager etter at utløp. Når gyldigheten av tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet som er opprettet av tollmyndigheten, utvides, etter at den er utløpt, gjenopptas gyldigheten av en slik tollprosedyre fra datoen for avslutningen av denne tollprosedyren.

Artikkel 179. Behandlingsoperasjoner utenfor Unionens tollterritorium

Behandlingsoperasjoner utenfor Unionens tollområde inkluderer:

 • behandling eller bearbeiding av varer;
 • produksjon av varer, inkludert montering, montering, demontering og montering;
 • reparasjon av varer, inkludert restaurering, utskifting av komponenter, modernisering.

Artikkel 180. identifikasjon Foreningsvarer i produktene for behandlingen

Følgende metoder kan brukes for å identifisere Unionens varer i produktene for bearbeiding:

 • påføring av klarereren, en person som utfører bearbeidingsoperasjoner utenfor Unionens tollterritorium, eller av tollmyndigheter for segl, frimerker, digital og annen merking på Foreningsvarer;
 • detaljert beskrivelse, fotografering, bilde på en skala av Unionens varer;
 • sammenligning av forhåndsvalgte prøver og (eller) prøver av unionsvarer og produkter for bearbeiding av dem;
 • bruk av eksisterende produktmerking, inkludert i form av serienumre;
 • andre metoder som kan brukes basert på varenes art og prosesseringsoperasjoner som er utført utenfor Unionens tollområde, inkludert ved å undersøke de innsendte dokumentene som inneholder detaljert informasjon om bruken av unionsvarer i den teknologiske prosessen for å utføre prosessoperasjoner utenfor Unionens tollterritorium, samt om teknologien for produksjon av bearbeidede produkter.

Artikkel 181. Dokument om vilkårene for behandling av varer utenfor Unionens tollområde

 1. Et dokument om vilkårene for behandling av varer utenfor tollområdet i Unionen, utstedt av et autorisert organ i en medlemsstat, kan fås av enhver medlemsland ansiktpå territoriet som dette dokumentet er utstedt for.
 2. Et dokument om vilkårene for behandling av varer utenfor tollområdet i Unionen må inneholde informasjon:
  1. på det autoriserte organet i medlemsstaten som utstedte dokumentet,
  2. om personen som dokumentet ble utstedt til;
  3. om personen (personer) som direkte vil utføre behandlingsoperasjoner utenfor Unionens tollterritorium;
  4. på Unionens varer og produkter fra deres bearbeiding (navn, kode i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet, mengde og kostnad). Medlemsstatenes lovgivning om tollregulering kan gi mulighet for å angi koden for Unionens varer og produkter for deres behandling på nivået av vareposten i varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet;
  5. på dokumenter som bekrefter retten til å eie, bruke og (eller) avhende varer;
  6. utbytter av bearbeidede produkter i kvantitative og (eller) prosentvise termer;
  7. om behandling av operasjoner utenfor Unionens tollområde og metodene for gjennomføring av dem,
  8. om metodene for identifikasjon av unionsvarer som er underlagt tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet i produktene for behandlingen;
  9. perioden for behandling av varer utenfor tollområdet til Unionen;
  10. om erstatning av bearbeidede produkter med tilsvarende utenlandske varer, som definert i artikkel 183 i denne kodeksen, hvis slik erstatning er tillatt;
  11. på tollmyndigheten (tollmyndighetene), som skal plassere varer under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet og fullføringen av denne tollprosedyren.
 3. Perioden for behandling av varer utenfor Unionens tollområde kan ikke overstige 2 år.
 4. Perioden for behandling av varer utenfor tollområdet til Unionen inkluderer:
  1. varigheten av produksjonsprosessen for behandling av varer;
  2. den tid det tar for selve importen til tollområdet i Unionen av bearbeidede produkter og deres plassering under tollprosedyrer som fullfører virkningen av tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet.
 5. Perioden for behandling av varer utenfor tollområdet til Unionen beregnes fra den dagen varene plasseres under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, og i tilfelle tollangivelse av varer i flere partier - fra dagen da første vareparti plasseres under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet.
 6. Perioden for behandling av varer utenfor Unionens tollterritorium kan forlenges innen perioden angitt i nr. 3 i denne artikkelen.
 7. Medlemsstatens lovgivning kan fastsette tilleggsinformasjon som skal spesifiseres i et dokument om vilkårene for behandling av varer utenfor Unionens tollområde.
 8. Skjemaet for et dokument om vilkårene for behandling av varer utenfor Unionens tollterritorium, prosedyren for utfylling av det og prosedyren for utstedelse av et slikt dokument, innføring av endringer (tillegg) til det, samt tilbaketrekking (kansellering) og (eller) fornyelsen av den er etablert av lovgivningen i medlemsstatene. (se ordre fra Finansdepartementet i Russland nr. 7 datert 14.01.2020. januar XNUMX)
 9. Hvis erklæringen for varer brukes som et dokument på vilkårene for behandling av varer utenfor Unionens tollterritorium, skal informasjon om vilkårene for behandling av varer utenfor Unionens tollterritorium angis av deklaranten i varedeklarasjonen.

Artikkel 182. Produksjonshastigheter for bearbeidede produkter

 1. Utbyttet av bearbeidede produkter forstås som mengden og (eller) prosentandelen av bearbeidede produkter dannet som et resultat av prosesseringsoperasjoner utenfor Unionens tollterritorium av en viss mengde unionsvarer.
 2. Hvis foredlingsoperasjoner utenfor Unionens tollområde utføres i forhold til varer, hvis egenskaper forblir praktisk talt i samsvar med de fastsatte tekniske kravene, og fører til mottakelse av bearbeidede produkter av konstant kvalitet, godkjenner organene i Medlemsstatene kan fastsette standardnormer for produksjon av bearbeidede produkter.

Artikkel 183. Erstatning av bearbeidede produkter med tilsvarende utenlandske varer

 1. Med tillatelse fra tollmyndigheten er det lov å erstatte bearbeidede produkter med utenlandske varer, som i deres beskrivelse, kvalitet og tekniske egenskaper sammenfaller med slike bearbeidede produkter (heretter i denne artikkelen - ekvivalent utenlandske varer), hvis prosesseringsoperasjonen utenfor Unionens tollterritorium er en reparasjon, så vel som prosesseringsoperasjoner utenfor Unionens tollterritorium utføres i forhold til varer som transporteres med rørledninger.
  Når det gjelder eksport fra Unionens tollterritorium for reparasjonsgaranti i feil form av deler, forsamlinger, forsamlinger som var en del av varer som tidligere ble importert til Unionens tollterritorium og plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk, utenlandske varer som, når det gjelder beskrivelse, kvalitet og tekniske egenskaper sammenfallende med bearbeidede produkter, regnes som likeverdige utenlandske varer uten å ta hensyn til deres brukervennlighet og (eller) forverring.
 2. Hvis det er tillatt å erstatte bearbeidede produkter med likeverdige utenlandske varer, er det tillatt å importere disse tilsvarende utenlandske varene til Unionens tollterritorium før eksport av unionsvarer fra Unionens tollterritorium.
 3. Fremgangsmåten og vilkårene for å erstatte bearbeidede produkter med tilsvarende utenlandske varer er fastlagt i lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.

Artikkel 184. Fullføring og avslutning av tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet

 1. Før utløpet av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, blir effekten av denne tollprosedyren fullført ved å plassere de bearbeidede produktene under tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk, og produktene for bearbeiding av varer som ble eksportert fra Unionens tollterritorium for deres gratis (garanti) reparasjon, under tollprosedyren gjenimport, med unntak av tilfellet fastsatt i andre ledd i denne paragrafen.
  Virkningen av tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet kan ikke fullføres ved å plassere bearbeidede produkter under tollprosedyren for gjenimport dersom slike bearbeidede produkter er bearbeidede produkter av varer, ved frigjøring, i samsvar med tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk ble tilstedeværelsen av en mangel (mangler) tatt i betraktning, noe som var årsaken til umotivert (garanti) reparasjon av disse varene.
 2. Før utløpet av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, kan denne tollprosedyren fullføres:
  1. plassere varer plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet under tollprosedyren for eksport, med unntak av varene spesifisert i nr. 2 i dette avsnitt, eller tollprosedyren for gjenimport,
  2. plassering av varene spesifisert i artikkel 1 nr. 3 nr. 176 i denne koden, plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, under tollprosedyren for gjeneksport;
  3. plassering av bearbeidede produkter under tollprosedyren for eksport i tilfeller, på betingelser og på den måten Kommisjonen bestemmer.
 3. Effekten av tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet kan ikke fullføres ved å plassere varer under tollprosedyren for eksport, hvis lovgivningen i medlemsstatene fastslår at varer plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, og (eller ) produktene under behandlingen er obligatoriske å returnere til denne medlemsstats territorium.
 4. Bearbeidede produkter kan plasseres under tollprosedyrer i en eller flere omganger.
 5. Etter utløpet av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, skal denne tollprosedyren avsluttes.

Artikkel 185. Fremveksten og avslutningen av forpliktelsen til å betale eksporttoll på unionsvarer som er plassert (plassert) under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, vilkår for betaling og beregning

 1. Forpliktelsen til å betale eksporttoll på unionsvarer plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet oppstår for deklaranten fra det øyeblikket tollmyndigheten registrerer varedeklarasjonen.
 2. Forpliktelsen til å betale eksporttoll på unionsvarer som er plassert (plassert) under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, avsluttes av deklaranten ved følgende omstendigheter:
  1. fullføring av tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet i samsvar med artikkel 184 i denne kodeksen, inkludert etter at omstendighetene er spesifisert i nr. 1 i nr. 4 i denne artikkelen;
  2. plassering av varer som tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet har blitt avsluttet for, og (eller) mottatte (dannede) varer som et resultat av prosesseringsoperasjoner utenfor Unionens tollterritorium som en del av anvendelsen av en slik tollprosedyre, som er avsluttet, under tollprosedyrer i samsvar med artikkel 7 nr. 129 i denne kodeksen;
  3. oppfyllelse av plikten til å betale eksporttoll og (eller) innkreving av de beløp som beregnes og betales i samsvar med nr. 5 i denne artikkelen;
  4. nektelse om å frigjøre varer i samsvar med tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet - i forhold til plikten til å betale eksporttoll som oppsto ved registrering av en varedeklarasjon;
  5. tilbakekalling av en erklæring for varer i samsvar med artikkel 113 i denne koden og (eller) annullering av frigjøring av varer i samsvar med artikkel 4 nr. 118 i denne koden - i forhold til plikten til å betale eksporttoll som oppsto ved registrering en erklæring om varer;
  6. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet;
  7. forvaring av tollmyndighetene for varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden;
  8. plassering for midlertidig lagring eller plassering under en av tollprosedyrene for varer som ble beslaglagt eller arrestert under verifisering av en kriminalitetsrapport, under prosesser i en straffesak eller en administrativ lovovertredelsessak (gjennomfører en administrativ prosedyre) og som det det ble besluttet å returnere dem hvis slike varer ikke tidligere ble frigitt.
 3. Forpliktelsen til å betale eksporttoll for unionsvarer som er plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, er underlagt oppfyllelse dersom forholdene spesifisert i nr. 4 i denne artikkelen inntreffer.
 4. Ved forekomst av følgende omstendigheter vurderes forfallsdato for betaling av eksporttoll:
  1. i tilfelle tap av varene spesifisert i nr. 1 i denne artikkelen, før fullføringen av tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet - dagen for tap av slike varer, og hvis denne dagen ikke er fastsatt, - dagen tollvesenet autoritet avslører faktumet om tap av slike varer;
  2. i tilfelle tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet ikke er fullført i samsvar med artikkel 184 i denne koden - dagen for utløpet av tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet.
 5. Ved forekomst av omstendighetene spesifisert i nr. 4 i denne artikkelen skal eksporttoll betales som om unionsvarer som er plassert under tollprosedyren for foredling utenfor tollområdet ble plassert under tollprosedyren for eksport uten anvendelse av privilegier i betaling av eksporttoll.
  For å beregne eksporttoll brukes satsene for eksporttoll med virkning fra registreringsdagen av tollmyndigheten for en erklæring for varer som er arkivert for å plassere varer under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet.
 6. På beløpene som er betalt (innkrevd) eksporttoll i samsvar med nr. 5 i denne artikkelen, skal det betales renter, som om betalingsutsettelse ble gitt i forhold til disse beløpene, hvis dette er fastslått i lovgivningen i medlemsstaten i hvis territorium varene ble plassert under tollbehandlingsprosedyre utenfor tollområdet. Den spesifiserte renten beregnes og betales i henhold til prosedyren fastsatt i lovgivningen i medlemslandene.
 7. I tilfelle fullført tollprosedyre for behandling utenfor tollområdet eller plassering i samsvar med artikkel 7 nr. 129 i denne varekoden under tollprosedyrene fastsatt i denne koden, eller tollmyndighetene tilbakeholder varer i samsvar med med kapittel 51 i denne koden etter oppfyllelse av plikten til å betale eksporttoll og (eller) deres innkreving (helt eller delvis) skal beløpene for eksporttoll betalt og (eller) innkrevd i samsvar med denne artikkelen tilbakebetales (forskjøvet) i samsvar med kapittel 10 i denne koden.

Artikkel 186. Spesifikasjoner for beregning og betaling av importtoll og avgifter for bearbeidede produkter når de er underlagt tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk

 1. Når prosesseringsprodukter er underlagt tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, beregnes importtollene basert på kostnadene for prosesseringsoperasjoner utenfor Unionens tollterritorium.
 2. Kostnadene ved behandling utenfor Unionens tollterritorium bestemmes som summen av faktisk påløpte kostnader for:
  1. prosessering (reparasjon);
  2. utenlandske varer som brukes i prosesseringsprosessen (reparasjon), hvis de ikke er inkludert i kostnadene for prosessering (reparasjons).
 3. Hvis verdien av prosesseringsoperasjoner utenfor tollområdet til Unionen som er deklarert under tollerklæringen av bearbeidede produkter ikke er dokumentert, eller de fremlagte dokumentene ikke bekrefter den deklarerte informasjonen om kostnadene ved slike operasjoner, bestemmes det som forskjellen mellom toll verdien av bearbeidede produkter og verdien av varer plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet.
 4. Hvis det brukes spesifikke tollsatser for importtoll på bearbeidede produkter, bestemmes mengden importtoll som skal betales som produktet av importtollbeløpet beregnet til en spesifikk sats for bearbeidede produkter etter forholdet mellom kostnadene for prosesseringsoperasjoner utenfor Unionens tollterritorium til tollverdien av bearbeiding av produkter som om de bearbeidede produktene ble plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk.
 5. Når prosessering av produkter legges under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk skatter når det gjelder bearbeidede produkter, blir de beregnet i samsvar med lovgivningen i medlemsstaten på hvis territorium de bearbeidede produktene er underlagt tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk.
  Hvis behandlingsoperasjonen utenfor Unionens tollområde var reparasjon av varer som ble eksportert fra Unionens tollområde, beregnes og betales ikke avgifter (avgift eller avgift).
 6. Når prosesseringsprodukter er underlagt tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, betales importtoll og avgifter i mengden importtoll og avgift beregnet i samsvar med nr. 1-5 i denne artikkelen, med mindre annet er bestemt i nr. 7 i denne artikkelen.
 7. Når du plasserer bearbeidede produkter oppnådd som et resultat av foredlingsoperasjoner utenfor Unionens tollterritorium i forhold til utenlandske varer spesifisert i artikkel 1 nr. 3 nr. 176 i denne koden, under tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk, innførselstoll , betales ikke skatter beregnet i samsvar med nr. 1-5 i denne artikkelen, unntatt i tilfeller der fristen for betaling av importtoll og i samsvar med artikkel 11 nr. 136 i denne koden i forhold til disse utenlandske varene skatter kommer.
  Forpliktelsen til å betale importtoll og avgifter for bearbeidede produkter oppnådd som et resultat av foredlingsoperasjoner utenfor Unionens tollområde i forhold til utenlandske varer spesifisert i artikkel 1 nr. 3 nr. 176 i denne kodeksen skal opphøre ved opphør av plikten til å betale importtoll, avgifter på disse utenlandske varene.

Artikkel 187. Funksjoner ved beregning og betaling av eksporttoll i forhold til varer som ikke har gjennomgått prosesseringsoperasjoner utenfor Unionens tollområde, og bearbeidede produkter når de er underlagt tolleksportprosedyren

 1. Når du plasserer varer som ikke har gjennomgått foredlingsoperasjoner utenfor Unionens tollterritorium, under tollprosedyren for eksport, for beregning av eksporttoll, brukes satsene for eksporttoll med virkning fra registreringsdagen av tollmyndigheten i erklæringen for varer som er arkivert for å plassere varer under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet ...
  Hvis det for å beregne eksporttoll kreves å omregne utenlandsk valuta til en medlemsstats valuta, gjøres en slik omregning til den valutakurs som gjelder den dagen som er spesifisert i første ledd i denne paragrafen.
 2. På beløpene til eksporttoll som er betalt (innkrevd) for varer som ikke har gjennomgått foredlingsoperasjoner utenfor Unionens tollområde, plassert (plassert) under tollprosedyren for eksport, betales renter, som om utsettelse av betaling ble gitt i forhold til disse beløpene, hvis det er etablert i lovgivningen i medlemsstaten på hvis territorium varene ble plassert under tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet. Den spesifiserte renten beregnes og betales i henhold til prosedyren fastsatt i lovgivningen i medlemslandene.
 3. Spesifikasjonene for å beregne og betale eksporttoll og avgifter for bearbeidede produkter plassert under eksporttollprosedyren i de tilfeller som er etablert i samsvar med artikkel 3 nr. 2 nr. 184 i denne kodeksen, fastsettes av Kommisjonen når slike tilfeller blir etablert .

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...