MENY

Tollprosedyre for behandling i tollområdet

Artikkel 163. Innhold og anvendelse av tollprosedyren for behandling i tollområdet

 1. Tollprosedyre behandling i tollområdet - tollprosedyren som brukes på utenlandske varer, i samsvar med hvilke slike varer blir behandlet i Unionens tollområde for å få sine bearbeidede produkter beregnet for senere eksport fra Unionens tollområde, uten betaling med hensyn til slike varer. utenlandske varer, importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll, underlagt vilkårene for å plassere varer under denne tollprosedyren og deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre.
 2. Varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet beholder statusen av utenlandske varer, og varer mottatt (dannet) som et resultat av prosessering i tollområdet i Unionen (bearbeidede produkter, avfall og rester) får status som utenlandske varer.
 3. Det er tillatt å bruke tollprosedyren for behandling i tollområdet for å avbryte tollprosedyren for midlertidig import (opptak) ved å plassere varer under tollprosedyren for midlertidig import (opptak) under den.
 4. Kommisjonen har rett til å bestemme listen over varer som tollprosedyren for behandling i tollområdet ikke gjelder for. (se beslutning av styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 203 datert 11.12.2018)

Artikkel 164. Vilkår for å plassere varer under tollprosedyren for behandling i tollområdet og deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre

 1. Vilkårene for å plassere varer under tollprosedyren for behandling i tollområdet er:
  1. tilgjengelighet av et dokument om vilkårene for behandling av varer i Unionens tollterritorium, utstedt av et autorisert organ i en medlemsstat og som inneholder informasjon spesifisert i artikkel 168 i denne koden. En erklæring om varer kan brukes som et slikt dokument hvis formålet med å anvende tollprosedyren for behandling i tollområdet er reparasjon av varer, så vel som i andre tilfeller fastlagt av Kommisjonen; (se avgjørelse truffet av styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 180 av 12.11.2018)
  2. muligheten for at tollmyndighetene identifiserer utenlandske varer under tollprosedyren for behandling i tollområdet i produktene for behandlingen, unntatt tilfeller av erstatning av slike utenlandske varer med tilsvarende varer i samsvar med artikkel 172 i denne koden;
  3. overholdelse av forbud og begrensninger i samsvar med artikkel 7 i denne koden.
 2. Vilkårene for bruk av varer i samsvar med tollprosedyren for behandling i tollområdet er:
  1. overholdelse av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling i tollområdet;
  2. overholdelse av bestemmelsene i artikkel 166 i denne kodeksen når man utfører operasjoner med varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet;
  3. funn av varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet med personene spesifisert i dokumentet om vilkårene for behandling av varer i Unionens tollterritorium, og bruk av slike varer til å utføre operasjoner for behandling av varer av disse personene.
 3. I forbindelse med anvendelsen av dette kapittelet betyr tollmyndighetens identifisering av utenlandske varer i produktene for bearbeiding av dem etablering ved en av metodene spesifisert i artikkel 167 i denne koden at varene som er plassert under tollbehandlingsprosedyren var utsatt for operasjoner for behandling av varer i Unionens tollterritorium for å skaffe bearbeidede produkter. i tollområdet.

Artikkel 165. Varighet av tollprosedyren for behandling i tollområdet

 1. Gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling i tollterritoriet fastsettes på grunnlag av perioden for behandling av varer i tollområdet til Unionen, som definert i dokumentet om vilkårene for behandling av varer i tollområdet til Union.
 2. Den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling i tollområdet forlenges etter anmodning fra personen ved forlengelse av perioden for behandling av varer i tollområdet i Unionen.
 3. Medlemsstatens lovgivning kan bestemme at når den forlengede perioden for behandling av varer i Unionens tollområde, kan den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling i tollområdet forlenges senest ti virkedager etter at utløp. Når utvidelsen av tollprosedyren for behandling i tollområdet, opprettet av tollmyndigheten, etter utløpet, gjenopptas virkningen av en slik tollprosedyre fra datoen for avslutningen av denne tollprosedyren.

Artikkel 166. Behandlingsoperasjoner i Unionens tollterritorium

 1. Behandlingsoperasjoner i Unionens tollområde inkluderer:
  1. behandling eller bearbeiding av varer;
  2. produksjon av varer, inkludert montering, montering, demontering og montering;
  3. reparasjon av varer, inkludert restaurering, utskifting av komponenter, modernisering;
  4. bruk av varer som letter eller letter produksjonen av bearbeidede produkter, selv om disse varene konsumeres helt eller delvis i prosesseringsprosessen. Denne operasjonen må utføres samtidig med en av operasjonene spesifisert i avsnitt 1 - 3 i dette avsnittet.
 2. Behandlingsoperasjoner i Unionens tollområde inkluderer ikke:
  1. operasjoner for å sikre varenes sikkerhet under klargjøring for salg og transport (transport), inkludert emballasje, emballering og sortering av varer der varer ikke mister sine individuelle egenskaper;
  2. avkom, oppdrett og fôring av dyr, inkludert fugler, fisk, samt voksende krepsdyr og bløtdyr;
  3. voksende trær og andre planter;
  4. kopiering og reproduksjon av informasjon, lyd og videoopptak på alle slags informasjonsbærere;
  5. bruk av utenlandske varer som hjelpemidler i den teknologiske prosessen (utstyr, maskiner, inventar, etc.);
  6. andre operasjoner bestemt av Kommisjonen.
 3. Når du utfører foredlingsoperasjoner i Unionens tollterritorium, er bruk av unionsvarer tillatt, med unntak av varer som tollsatsene for eksporttoll er fastsatt for av lovgivningen i medlemsstatene og som er inkludert i listen som er bestemt av kommisjonen.
  Kommisjonen har rett til å avgjøre sakene når Foreningsvarer, som satsene for eksporttoll er fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene og som er inkludert i listen fastsatt i første ledd i dette avsnitt, kan brukes når de utfører foredling i tollområdet til Union.

Artikkel 167. identifikasjon utenlandske varer i produktene under behandlingen

For å identifisere utenlandske varer i produktene under behandlingen, kan følgende metoder brukes:

 • påføring av klarereren, personen som utfører behandlingsoperasjoner, eller tjenestemenn i tollmyndighetene for segl, stempler, digital og annen merking på utenlandske varer;
 • detaljert beskrivelse, fotografering, målestokk av utenlandske varer;
 • sammenligning av forhåndsvalgte prøver og (eller) prøver av utenlandske varer og produkter fra behandlingen av dem;
 • bruk av eksisterende produktmerking, inkludert i form av serienumre;
 • andre metoder som kan brukes basert på varenes art og behandlingsoperasjonene som er utført i Unionens tollområde, inkludert ved å undersøke de innsendte dokumentene som inneholder detaljert informasjon om bruken av utenlandske varer i den teknologiske prosessen for å utføre behandlingsoperasjoner i Unionens tollterritorium, samt teknologi for produksjon av bearbeidede produkter, eller gjennom tollkontroll under prosesseringsoperasjoner i Unionens tollterritorium.

Artikkel 168. Dokument om vilkårene for behandling av varer i Unionens tollterritorium

 1. Et dokument om vilkårene for behandling av varer i Unionens tollområde, utstedt av et autorisert organ i en medlemsstat, kan fås av enhver medlemsland ansikt, på territoriet som dette dokumentet er utstedt, inkludert de som utfører behandlingsoperasjoner eller som ikke direkte utfører slike handlinger.
 2. Dokumentet om vilkårene for behandling av varer i Unionens tollterritorium må inneholde informasjon:
  1. på det autoriserte organet i medlemsstaten som utstedte dokumentet,
  2. om personen som dokumentet ble utstedt til;
  3. om personen (personer) som direkte vil utføre behandling i Unionens tollterritorium;
  4. på utenlandske varer og produkter for bearbeiding (navn, kode i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet, mengde og kostnad). Medlemsstatens lovgivning om tollregulering kan gi muligheten for å spesifisere koden for utenlandske varer og produkter for bearbeiding av dem på varenivået i varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet, samt muligheten for ikke å angi kostnadene for varer og produkter for behandlingen;
  5. på varer fra Unionen, for hvilke tollsatsene for eksporttoll er fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene, og som sikrer implementering av den teknologiske prosessen for behandling av utenlandske varer (navn, kode i samsvar med varenomenklaturen for utenlandske varer Økonomisk aktivitet og mengde), hvis dette er fastsatt i lovgivningen i medlemsstaten;
  6. på dokumenter som bekrefter retten til å eie, bruke og (eller) avhende varer;
  7. utbytter av bearbeidede produkter i kvantitative og (eller) prosentvise termer;
  8. om behandlingsoperasjoner i tollområdet, metoder for gjennomføring av dem;
  9. om metodene for identifisering av utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet i produktene for behandlingen;
  10. om avfall og rester (navn, kode i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet, mengde og kostnad). Medlemsstatens lovgivning om tollregulering kan gi muligheten for å angi koden for avfall og rester på nivået på vareposten i varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet, samt muligheten for ikke å angi verdien av slike avfall og rester;
  11. perioden for behandling av varer i Unionens tollområde;
  12. om erstatning av varer med tilsvarende varer som definert i artikkel 172 i denne kodeksen, hvis slik erstatning er tillatt;
  13. om muligheten for videre kommersiell bruk av avfall;
  14. på tollmyndigheten (tollmyndighetene), som skal plassere varer under tollprosedyren for behandling i tollområdet og fullføringen av denne tollprosedyren.
 3. Perioden for behandling av varer i Unionens tollområde kan ikke overstige 3 år eller en lengre periode som Kommisjonen bestemmer for visse varekategorier. (se beslutning av styret for den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 203 datert 11.12.2018)
 4. Perioden for behandling av varer i Unionens tollområde inkluderer:
  1. varigheten av produksjonsprosessen for behandling av varer;
  2. tiden som kreves for faktisk eksport fra tollområdet i Unionen av bearbeidede produkter og utførelsen av tolloperasjoner knyttet til deponering av avfall og rester av utenlandske varer.
 5. Perioden for behandling av varer i Unionens tollområde beregnes fra den dagen varene blir plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet, og i tilfelle tollangivelse av varer i flere partier - fra den første dagen batch av varer plasseres under tollprosedyren for behandling i tollområdet.
 6. Perioden for behandling av varer i Unionens tollterritorium kan forlenges innen perioden angitt i nr. 3 i denne artikkelen.
 7. Medlemsstatens lovgivning kan fastsette tilleggsinformasjon som skal spesifiseres i et dokument om vilkårene for behandling av varer i Unionens tollområde.
 8. Skjemaet for et dokument om vilkårene for behandling av varer i Unionens tollterritorium, prosedyren for utfylling av det og prosedyren for utstedelse av et slikt dokument, innføring av endringer (tillegg) til det, samt tilbaketrekking (kansellering) og (eller) fornyelsen av den er etablert av lovgivningen i medlemsstatene. (se ordre fra Finansdepartementet i Russland nr. 246n datert 24.12.2019)
 9. Hvis erklæringen for varer brukes som et dokument om vilkårene for behandling av varer i Unionens tollterritorium, skal informasjon om vilkårene for behandling av varer i Unionens tollterritorium angis av deklaranten i varedeklarasjonen.

Artikkel 169. Produksjonshastigheter for bearbeidede produkter

 1. Utbyttet av bearbeidede produkter forstås som mengden og (eller) prosentandelen av bearbeidede produkter dannet som et resultat av prosesseringsoperasjoner i Unionens tollterritorium av en viss mengde utenlandske varer.
 2. Hvis prosessering i Unionens tollterritorium utføres i forhold til varer, hvis egenskaper forblir praktisk talt i samsvar med de fastsatte tekniske kravene, og fører til mottak av bearbeidede produkter av konstant kvalitet, godkjenner organene i Medlemsstatene kan fastsette standardnormer for produksjon av bearbeidede produkter.

Artikkel 170. Avfall fra prosessering i Unionens tollområde og produksjonstap

 1. Avfall generert som et resultat av prosessering i Unionens tollterritorium skal underlegges plassering under tollprosedyrene fastsatt i denne koden, bortsett fra tilfeller der nevnte avfall i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene er anerkjent som uegnet for deres videre kommersielle bruk eller slikt avfall i samsvar med lovgivningen i medlemslandene er underlagt begravelse, nøytralisering, bruk eller destruksjon på annen måte.
 2. Avfall generert som et resultat av prosessering i Unionens tollterritorium, når det er plassert under tollprosedyren som er valgt av klarereren, skal anses som importert til Unionens tollterritorium i denne staten.
 3. Avfallet som er spesifisert i nr. 1 i denne artikkelen, og som ikke er underlagt tollprosedyrer, får status som varer i Unionen og regnes som ikke under tollkontroll fra datoen for deres anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene som uegnet for videre kommersiell bruk eller fra datoen for innlevering av dokumenter til tollmyndigheten, som bekrefter fakta om begravelse, nøytralisering, bruk eller ødeleggelse av det genererte avfallet på en annen måte, eller faktumet om overføring til slike operasjoner.
 4. Utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollterritoriet, uigenkallelig tapt som et resultat av prosessering i Unionens tollterritorium og anerkjent av tollmyndighetene som produksjonstap, er ikke underlagt tollprosedyrer etter fullføring av tollprosedyren for behandling i tollområdet.

Artikkel 171. Rester av utenlandske varer som stammer fra prosesseringsoperasjoner i Unionens tollterritorium

Rester av utenlandske varer dannet som et resultat av prosesseringsoperasjoner i Unionens tollterritorium i samsvar med normene for produksjon av bearbeidede produkter er underlagt tollprosedyrer i samsvar med artikkel 173 i denne koden.

Artikkel 172. Erstatning av utenlandske varer med tilsvarende varer

 1. Med tillatelse fra tollmyndigheten er det lov å erstatte utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet eller planlagt å bli plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet i samsvar med dokumentet på vilkårene for å behandle varer i Unionens tollområde, med varer fra Unionen, som når det gjelder beskrivelse, kvalitet og tekniske egenskaper sammenfaller med slike utenlandske varer (heretter i denne artikkelen - tilsvarende varer).
  Ved import til tollområdet i Unionen for reparasjon i feil form av deler, forsamlinger, enheter som var en del av varene som tidligere ble eksportert fra Unionens tollterritorium i samsvar med tolleksportprosedyren, EU-varer, som i beskrivelsen sammenfaller kvalitet og tekniske egenskaper med importert til Unionens tollområde av slike deler, blir forsamlinger, forsamlinger betraktet som likeverdige varer uten å ta hensyn til tilstanden til deres brukbarhet og (eller) forverring.
 2. Bearbeidingsprodukter oppnådd som et resultat av prosesseringsoperasjoner i Unionens tollterritorium med tilsvarende varer anses som foredlingsprodukter av utenlandske varer i samsvar med bestemmelsene i dette kapittelet.
 3. Tilsvarende varer får status som utenlandske varer, og varer erstattet av dem får status som unionsvarer.
 4. Hvis det er tillatt å erstatte utenlandske varer med likeverdige varer, er det tillatt å eksportere fra Unionens tollterritorium av behandlingsprodukter hentet fra tilsvarende varer før import av utenlandske varer til Unionens tollterritorium.
 5. Fremgangsmåten og vilkårene for å erstatte utenlandske varer med tilsvarende varer er fastlagt i lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.

Artikkel 173. Fullføring, suspensjon og avslutning av tollprosedyren for behandling i tollområdet

 1. Før utløpet av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling i tollområdet, avsluttes driften av denne tollprosedyren med plassering av mottatte varer (dannet) som et resultat av behandlingsoperasjoner i Unionens tollområde ( behandle produkter, avfall, unntatt avfall som er spesifisert i artikkel 3 nr. 170 i denne kodeksen, og (eller) balanser), og (eller) utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet og ikke utsatt for prosesseringsoperasjoner i tollområdet til Unionen, under tollprosedyren for gjeneksport.
 2. Før utløpet av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling i tollområdet, kan effekten av denne tollprosedyren fullføres:
  1. plassering av mottatte varer (dannet) som et resultat av prosessering i Unionens tollterritorium (prosessering av produkter, avfall, unntatt avfall som er spesifisert i artikkel 3 nr. 170 i denne kodeksen, og (eller) rester), og ( eller) utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollterritoriet og som ikke er underlagt bearbeidingsoperasjoner i Unionens tollterritorium, under tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk eller under en annen tollprosedyre som gjelder utenlandske varer under vilkår fastsatt i denne koden, med unntak av tollprosedyren for tolltransitt, tollprosedyre for midlertidig import (opptak). Samtidig betales ikke spesiell, antidumpingutligningstoll med hensyn til bearbeidede produkter, og det er ikke noe krav om å sende inn dokumenter som bekrefter overholdelse av tiltak for å beskytte det indre marked i en annen form enn spesiell, antidumping, utligning plikter og (eller) etablert i samsvar med artikkel 50 i traktaten om Unionens andre gebyrer;
  2. gjenopptakelse av tollprosedyren for midlertidig import (opptak), hvis drift ble suspendert i samsvar med artikkel 3 nr. 224 i denne koden;
  3. anerkjennelse fra tollmyndighetene i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av ødeleggelse og (eller) uopprettelig tap på grunn av en ulykke eller force majeure eller det faktum at det er ugjenkallelig tap som følge av naturlig tap under normale forhold av transport (transport) og (eller) lagring av mottatte varer (dannet) som et resultat av prosesseringsoperasjoner i Unionens tollområde (prosesseringsprodukter, avfall og (eller) rester), og (eller) utenlandske varer plassert under tollprosedyre for behandling i tollområdet og ikke utsatt for prosessering i Unionens tollområde;
  4. anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene av avfall generert som et resultat av prosessering i Unionens tollområde, uegnet for videre kommersiell bruk, eller oversendelse til tollmyndigheten av dokumenter som bekrefter faktum med begravelse, nøytralisering, bortskaffelse eller destruksjon av det genererte avfallet på en annen måte, eller det faktum at de overføres til slike operasjoner;
  5. anerkjennelse fra tollmyndighetene av en del av utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet som produksjonstap;
  6. forekomst av omstendigheter bestemt av Kommisjonen og (eller) lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering, før varene er under tollkontroll.
 3. Før utløpet av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling i tollterritoriet, kan effekten av denne tollprosedyren suspenderes hvis varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet, og (eller) produkter av deres prosessering under tollprosedyren til et tollager eller produkter av behandlingen under tollprosedyren prosedyren for midlertidig import (opptak).
 4. Bearbeidede produkter kan plasseres under tollprosedyrer i en eller flere omganger.
 5. Etter utløpet av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling i tollområdet, avsluttes denne tollprosedyren.

Artikkel 174. Fremveksten og avslutningen av plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll på varer plassert (plassert) under tollprosedyren for behandling i tollområdet, betalingsperioden og beregning

 1. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet oppstår for deklaranten fra det øyeblikket tollmyndigheten registrerer erklæringen for varene, og i forhold til varer deklarert for frigjøring før innlevering av varedeklarasjon, fra en person som sendte inn en søknad om frigjøring av varer før de innleverte en erklæring om varer - fra det øyeblikket tollmyndigheten registrerte en søknad om frigjøring av varer til innlevering av en erklæring om varer.
 2. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til varer som er plassert (plassert) under tollprosedyren for behandling i tollområdet, avsluttes av klarereren når følgende omstendigheter oppstår:
  1. fullføring av tollprosedyren for behandling i tollområdet i samsvar med nr. 1 og nr. 1, 2, 4-6 i artikkel 2 nr. 173 i denne koden før utløpet av tollprosedyren for behandling i tollområdet etablert av tollmyndighet, inkludert etter omstendigheter, spesifisert i nr. 1 og 2 i nr. 4 i denne artikkelen;
  2. plassering av varer som tollprosedyren for behandling i tollterritoriet er avsluttet for, og (eller) mottatte varer (dannet) som et resultat av prosessering i Unionens tollterritorium innenfor rammen av anvendelsen av slike en tollprosedyre, hvis handling er avsluttet, for midlertidig lagring i samsvar med artikkel 6 nr. 129 i denne kodeksen;
  3. plassering av varer som tollprosedyren for behandling i tollterritoriet er avsluttet for, og (eller) mottatte (dannede) varer som et resultat av prosessering i Unionens tollterritorium innenfor rammen av anvendelsen av slike en tollprosedyre, som er avsluttet, under tollprosedyrer i samsvar med artikkel 7 nr. 129 i denne kodeksen;
  4. oppfyllelse av forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll og (eller) deres innkreving i beløp beregnet og betalt i samsvar med nr. 5 i denne artikkelen;
  5. tollmyndighetens anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av destruksjon og (eller) ugjenkallelig tap av utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet, og (eller) mottatte varer ( dannet) som et resultat av bearbeidingsoperasjoner på tollområdet, på grunn av en ulykke eller force majeure eller det faktum at det ikke kan gjenopprettes tap av disse varene som følge av naturlig tap under normale forhold (transport) og (eller) lagring, unntatt i tilfeller der før slik ødeleggelse eller uopprettelig tap i samsvar med denne koden i forhold til disse varene, er fristen for betaling av importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll kommet;
  6. nektelse av frigjøring av varer i samsvar med tollprosedyren for behandling i tollområdet - i forhold til plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll som oppsto ved registrering av varedeklarasjon eller søknad om frigjøring av varer før innlevering av en varedeklarasjon;
  7. tilbakekalling av en erklæring for varer i samsvar med artikkel 113 i denne koden og (eller) kansellering av frigjøring av varer i samsvar med artikkel 4 nr. 118 i denne koden - i forhold til plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle , antidumping, utligningstoll som oppsto under registrering av varedeklarasjonen;
  8. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet;
  9. forvaring av tollmyndighetene for varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden;
  10. plassering for midlertidig lagring eller plassering under en av tollprosedyrene for varer som ble beslaglagt eller arrestert under verifisering av en kriminalitetsrapport, under prosesser i en straffesak eller en administrativ lovovertredelsessak (gjennomfører en administrativ prosedyre) og som det det ble besluttet å returnere dem hvis slike varer ikke tidligere ble frigitt.
 3. Forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll er underlagt oppfyllelse når omstendighetene er spesifisert i nr. 4 i denne artikkelen.
 4. I tilfelle følgende omstendigheter er forfallsdatoen for betaling av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll:
  1. i tilfelle overføring av utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet, før fullførelsen av en slik tollprosedyre til en person (personer) som ikke er spesifisert i dokumentet om vilkårene for behandling i tollområdet - dagen av overføring av varer, og hvis denne dagen ikke er satt - dagen varene plasseres under tollprosedyren for behandling i tollområdet;
  2. i tilfelle tap av utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet før fullførelsen av en slik tollprosedyre, med unntak av ødeleggelse og (eller) uopprettelig tap på grunn av en ulykke eller force majeure eller uopprettelig tap som et resultat av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, - dagen for varetap, og hvis denne dagen ikke er satt, - dagen for varens plassering under tollprosedyren for behandling i tollområdet;
  3. dersom tollprosedyren for behandling i tollområdet ikke er fullført før utløpet av tollprosedyren for behandling i tollområdet opprettet av tollmyndigheten - dagen for utløpet av tollprosedyren for behandling i tollområdet etablert av tollmyndigheten autoritet.
 5. Ved forekomst av omstendighetene spesifisert i nr. 4 i denne artikkelen, innførselstoll, skatter, spesiell antidumpingutligningstoll betales som om varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet ble plassert under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk uten anvendelse av tollpreferanser og fordeler ved betaling av importtoll og skatter.
  For å beregne importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll, anvendes satsene for importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll, med virkning fra registreringsdagen av tollmyndigheten til en erklæring for varer som er arkivert for å plassere varer under tollprosedyren for behandling i tollområdet, og i forhold til varer, hvis frigivelse ble gjort før innlevering av erklæringen om varer - på dagen for registrering av tollmyndigheten i søknad om frigjøring av varer før innlevering av varedeklarasjonen.
 6. På beløpene til importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utlignetoll betalt (innkrevd) i samsvar med nr. 5 i denne artikkelen, skal det betales renter, som om det ble gitt en utsettelse av betaling for de angitte beløp fra datoen for å plassere varene under tollprosedyrebehandlingen i tollområdet på dagen for utløpet av fristen for betaling av importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll. Den spesifiserte renten beregnes og betales i samsvar med artikkel 60 i denne koden.
  Hvis driften av tollprosedyren for behandling i tollområdet i samsvar med nr. 3 i artikkel 173 i denne kodeksen ble suspendert, skal ikke renten som er fastsatt i dette avsnittet for perioden med suspensjon av tollprosedyren belastes eller betales.
 7. I tilfelle tollprosedyren for behandling i tollområdet er fullført, eller plassering for midlertidig lagring i samsvar med artikkel 6 nr. 129 i denne koden for varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet, og (eller) varer mottatt (dannet) som et resultat av operasjoner under behandling i tollterritoriet, eller plassering i samsvar med artikkel 7 nr. 129 i denne koden for slike varer under tollprosedyrene fastsatt i denne koden, eller tollens tilbakeholdelse av slike varer myndigheter i samsvar med kapittel 51 i denne koden etter oppfyllelse av plikten til å betale toll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll og (eller) innkreving av dem (helt eller delvis) beløpene for toll, avgifter , skal spesiell, antidumping, utligningstoll betalt og (eller) innkrevd i samsvar med denne artikkel tilbakebetales (motregnes) i samsvar med kapittel 10 og artikkel 76 av denne koden.

Artikkel 175. Spesifikasjoner for beregning og betaling av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll for bearbeidede produkter når de er underlagt tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk

 1. Når prosesseringsprodukter er underlagt tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk, er importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll underlagt betaling i mengden av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligning avgifter som skulle betales som om utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet og brukt til fremstilling av bearbeidede produkter i samsvar med normene for produksjon av bearbeidede produkter, ble plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlands forbruk .
  For å beregne importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll, anvendes satsene for importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll, med virkning fra registreringsdagen av tollmyndigheten til en erklæring for varer som er arkivert for å plassere varer under tollprosedyren for behandling i tollområdet, og i forhold til varer, hvis frigivelse ble gjort før innlevering av erklæringen om varer - på dagen for registrering av tollmyndigheten i søknad om frigjøring av varer før innlevering av varedeklarasjonen.
  Hvis det for å beregne toll og skatt kreves å konvertere utenlandsk valuta til en medlemsstats valuta, gjøres en slik omregning til den valutakurs som gjelder den dagen som er spesifisert i første ledd i denne paragrafen.
 2. På beløpene til importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utlignet avgift betalt (innkrevd) i samsvar med nr. 1 i denne artikkelen, betales renter, som om utsettelse av betaling ble gitt i forhold til disse beløpene fra datoen for varens plassering under tollprosedyrebehandlingen i tollområdet på dagen for opphør av forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll. Den spesifiserte renten beregnes og betales i samsvar med artikkel 60 i denne koden.
  Hvis driften av tollprosedyren for behandling i tollområdet i samsvar med nr. 3 i artikkel 173 i denne kodeksen ble suspendert, skal ikke renten som er fastsatt i dette avsnittet for perioden med suspensjon av tollprosedyren belastes eller betales.

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?