MENY

Tilpasset prosesseringsprosedyre for innenlandsk forbruk

Artikkel 188. Innhold og anvendelse av tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk

 1. Tollprosedyre behandling for innenlandsk forbruk - en tollprosedyre anvendt på utenlandske varer, ifølge hvilke slike varer behandles for innenlandsk forbruk for å få sine bearbeidede produkter beregnet for senere plassering under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, uten betaling til mht. slike utenlandske varer, importtoll, underlagt vilkårene for å plassere varene under denne tollprosedyren og deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre.
 2. Varer plassert under tollprosedyren for bearbeiding for innenlands forbruk beholder statusen for utenlandske varer, og mottatte varer (dannet) som et resultat av behandling for innenlandsk forbruk (bearbeidede produkter, avfall og rester) får status som utenlandske varer.
 3. Tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk gjelder varer, hvis liste er opprettet i lovgivningen i medlemslandene.

Artikkel 189. Vilkår for å plassere varer under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk og deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre

 1. Vilkårene for å plassere varer under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk er:
  1. tilgjengeligheten av et dokument om vilkårene for behandling av varer for innenlandsk forbruk, utstedt av et autorisert organ i en medlemsstat og som inneholder informasjon spesifisert i artikkel 193 i denne koden;
  2. muligheten for at tollmyndigheter identifiserer utenlandske varer som er underlagt tollprosedyren for behandling for innenlands forbruk i produktene for behandlingen;
  3. hvis den dagen varene er underlagt tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, beregnes mengdene av importtoll for bearbeidede produkter, som om de ble plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk når de importeres til Unionens tollterritorium, under hensyntagen til normene for produksjon av bearbeidede produkter, inneholdt i dokumentet om vilkårene for behandling av varer til innenlandsk forbruk, er mindre enn mengden av importtoll beregnet for varer plassert under tollprosedyre for behandling for innenlands forbruk, som om slike varer ble plassert under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk;
  4. umuligheten av å gjenopprette bearbeidede produkter til sin opprinnelige tilstand på en økonomisk fordelaktig måte;
  5. betaling av spesielle, antidumping-, utligningstoll;
  6. betaling av skatt hvis skattefritak ikke er gitt;
  7. overholdelse av tiltakene for å beskytte det indre marked etablert i en annen form enn spesiell, antidumping, utligningstoll og (eller) andre avgifter som er etablert i samsvar med artikkel 50 i traktaten om Unionen,
  8. overholdelse av forbud og begrensninger i samsvar med artikkel 7 i denne koden.
 2. Vilkårene for bruk av varer i samsvar med tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk er:
  1. overholdelse av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk;
  2. overholdelse av bestemmelsene i artikkel 191 i denne kodeksen når du utfører transaksjoner med varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk;
  3. å finne varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk hos de personene som er spesifisert i dokumentet om vilkårene for behandling av varer til innenlandsk forbruk, og bruke slike varer til å utføre operasjoner for behandling av varer av disse personene.
 3. I forbindelse med anvendelsen av dette kapittelet betyr tollmyndighetens identifisering av utenlandske varer i produktene for bearbeiding av dem etablering ved en av metodene spesifisert i artikkel 192 i denne koden at varene som er plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk bruk ble utsatt for operasjoner for bearbeiding av varer til innenlandsk forbruk for å skaffe bearbeidede produkter.

Artikkel 190. Varighet av tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk

 1. Gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk fastsettes på grunnlag av perioden for behandling av varer til innenlandsk forbruk, bestemt i dokumentet om vilkårene for behandling av varer til innenlandsk forbruk.
 2. Den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk forlenges etter anmodning fra personen etter forlengelse av perioden for behandling av varer til innenlandsk forbruk.
 3. Medlemsstatens lovgivning kan bestemme at når den forlengede perioden for behandling av varer til innenlandsk forbruk, kan den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk forlenges senest ti virkedager etter utløpet. Når gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, fastsatt av tollmyndigheten, forlenges etter utløpet, gjenopptas gyldigheten av en slik tollprosedyre fra datoen for avslutningen av denne tollprosedyren.

Artikkel 191. Behandlingsoperasjoner for innenlandsk forbruk

 1. Behandlingsoperasjoner for innenlandsk forbruk inkluderer:
  1. behandling eller bearbeiding av varer;
  2. produksjon av varer, inkludert montering, montering, demontering og montering.
 2. Behandlingsoperasjoner for innenlandsk forbruk inkluderer ikke:
  1. operasjoner for å sikre varenes sikkerhet under klargjøring for salg og transport (transport), inkludert emballasje, emballering og sortering av varer der varer ikke mister sine individuelle egenskaper;
  2. avkom, oppdrett og fôring av dyr, inkludert fugler, fisk, samt voksende krepsdyr og bløtdyr;
  3. voksende trær og andre planter;
  4. kopiering og reproduksjon av informasjon, lyd og videoopptak på alle slags informasjonsbærere;
  5. andre operasjoner bestemt av Kommisjonen.
 3. Når du utfører prosesseringsoperasjoner for innenlandsk forbruk, er bruk av unionsvarer tillatt.

Artikkel 192. identifikasjon utenlandske varer i produktene under behandlingen

For å identifisere utenlandske varer i produktene under behandlingen, kan følgende metoder brukes:

 • påføring av klarereren, personen som utfører behandlingsoperasjoner, eller tjenestemenn i tollmyndighetene for segl, stempler, digital og annen merking på utenlandske varer;
 • detaljert beskrivelse, fotografering, målestokk av utenlandske varer;
 • sammenligning av forhåndsvalgte prøver og (eller) prøver av utenlandske varer og produkter fra behandlingen av dem;
 • bruk av eksisterende produktmerking, inkludert i form av serienumre;
 • andre metoder som kan brukes basert på varenes art og bearbeidingsoperasjoner utført for innenlandsk forbruk, inkludert ved å undersøke de innsendte dokumentene som inneholder detaljert informasjon om bruken av utenlandske varer i den teknologiske prosessen for behandling av prosesseringsoperasjoner for innenlandsk forbruk, som så vel som på teknologiproduksjon av bearbeidede produkter, eller gjennom tollkontroll under prosesseringsoperasjoner for innenlandsk forbruk.

Artikkel 193. Dokument om vilkårene for behandling av varer til innenlandsk forbruk

 1. Et dokument om vilkårene for behandling av varer til innenlands forbruk, utstedt av et autorisert organ i en medlemsstat, kan fås av enhver medlemsland ansikt, på det territoriet dette dokumentet er utstedt, inkludert de som ikke direkte utfører operasjoner for behandling av varer.
 2. Et dokument om vilkårene for behandling av varer til innenlandsk forbruk må inneholde informasjon:
  1. på det autoriserte organet i medlemsstaten som utstedte dokumentet,
  2. om personen som dokumentet ble utstedt til;
  3. om personen (personer) som direkte vil utføre prosesser for innenlandsk forbruk;
  4. på utenlandske varer og produkter for bearbeiding (navn, kode i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet, mengde og kostnad). Medlemsstatens lovgivning om tollregulering kan gi muligheten for å spesifisere koden for utenlandske varer og produkter for bearbeiding av dem på varenivået i varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet, samt muligheten for ikke å angi kostnadene for varer og produkter for behandlingen;
  5. på dokumenter som bekrefter retten til å eie, bruke og (eller) avhende varer;
  6. utbytter av bearbeidede produkter i kvantitative og (eller) prosentvise termer;
  7. om prosesseringsoperasjoner for innenlandsk forbruk og metodene for gjennomføring av dem;
  8. om metodene for å identifisere utenlandske varer plassert under tollprosedyren for bearbeiding for innenlandsk forbruk i produktene for behandlingen
  9. om avfall og rester (navn, kode i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet, mengde og kostnad). Medlemsstatens lovgivning om tollregulering kan gi muligheten for å angi koden for avfall og rester på nivået på vareposten i varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet, samt muligheten for ikke å angi verdien av slike avfall og rester;
  10. perioden for behandling av varer til innenlandsk forbruk;
  11. om muligheten for videre kommersiell bruk av avfall;
  12. om tollmyndigheten (tollmyndighetene), som skal plassere varer under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk og fullførelsen av denne tollprosedyren;
  13. om umuligheten av å gjenopprette bearbeidede produkter til sin opprinnelige tilstand på en økonomisk fordelaktig måte.
 3. Perioden for behandling av varer til innenlandsk forbruk kan ikke overstige ett år eller en lengre periode som Kommisjonen bestemmer for visse varekategorier.
 4. Begrepet for behandling av varer til innenlandsk forbruk inkluderer:
  1. varigheten av produksjonsprosessen for behandling av varer;
  2. tiden det tar å plassere bearbeidede produkter under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk.
 5. Perioden for behandling av varer til innenlandsk forbruk beregnes fra den dagen varene er plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, og i tilfelle tollangivelse av varer i flere partier - fra dagen da den første varepartiet er plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk.
 6. Perioden for behandling av varer til innenlandsk forbruk kan forlenges innen perioden angitt i nr. 3 i denne artikkelen.
 7. Lovgivningen i medlemsstatene kan fastsette tilleggsinformasjon som skal angis i dokumentet om vilkårene for behandling av varer til innenlandsk forbruk.
 8. Skjemaet for et dokument om vilkårene for behandling av varer til innenlandsk forbruk, fremgangsmåten for utfylling og prosedyren for utstedelse av et slikt dokument, innføring av endringer (tillegg) til det, samt tilbaketrekking (kansellering) og (eller) fornyelsen er etablert av lovgivningen i medlemsstatene. (se ordre fra Finansdepartementet i Russland nr. 5 datert 14.01.2020. januar XNUMX)

Artikkel 194. Produksjonshastigheter for bearbeidede produkter

 1. Produksjonshastigheten for bearbeidede produkter forstås som mengden og (eller) prosentandelen av bearbeidede produkter dannet som et resultat av prosesseringsoperasjoner for innenlandsk forbruk av en viss mengde utenlandske varer.
 2. Hvis prosessering for innenlandsk forbruk utføres i forhold til varer, hvis egenskaper forblir praktisk talt i samsvar med de fastsatte tekniske kravene, og fører til mottakelse av bearbeidede produkter av konstant kvalitet, kan de godkjente organene i medlemsstatene opprette standardnormer for produksjon av bearbeidede produkter.

Artikkel 195. Avfall som stammer fra prosessering for innenlandsk forbruk og produksjonstap

 1. Avfall som genereres som et resultat av prosessering for innenlandsk forbruk, er underlagt tollprosedyrene fastsatt i denne koden, bortsett fra tilfeller der nevnte avfall i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene er anerkjent som uegnet for videre kommersiell bruk. eller slikt avfall i samsvar med lovgivningen medlemsland er underlagt begravelse, nøytralisering, bruk eller ødeleggelse på annen måte.
 2. Avfall generert som et resultat av bearbeidingsoperasjoner for innenlandsk forbruk, når det er underlagt tollprosedyren som er valgt av klarereren, regnes som importert til Unionens tollterritorium i denne tilstanden.
 3. Avfallet som er spesifisert i nr. 1 i denne artikkelen, og som ikke er underlagt tollprosedyrer, får status som varer i Unionen og regnes som ikke under tollkontroll fra datoen for deres anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene som uegnet for videre kommersiell bruk eller fra datoen for innlevering av dokumenter til tollmyndigheten, som bekrefter fakta om begravelse, nøytralisering, bruk eller ødeleggelse av det genererte avfallet på en annen måte, eller faktumet om overføring til slike operasjoner.
 4. Utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, uopprettelig tapt som følge av prosessering for innenlandsk forbruk og anerkjent av tollmyndighetene som produksjonstap, er ikke underlagt tollprosedyrer når tollprosedyren for behandling er fullført for innenlandsk forbruk.

Artikkel 196. Rester av utenlandske varer dannet som et resultat av bearbeidingsoperasjoner for innenlandsk forbruk

Rester av utenlandske varer dannet som et resultat av prosessering for innenlandsk forbruk i samsvar med normene for produksjon av bearbeidede produkter, er underlagt tollprosedyrer i samsvar med artikkel 197 i denne koden.

Artikkel 197. Fullføring, suspensjon og avslutning av tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk

 1. Før utløpet av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, blir effekten av denne tollprosedyren fullført ved plassering av mottatte varer (dannet) som et resultat av prosesseringsoperasjoner for innenlandsk forbruk (prosesseringsprodukter, avfall , med unntak av avfall spesifisert i artikkel 3 nr. 195 i denne kodeksen, og (eller) balanser), og (eller) utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlands forbruk og ikke utsatt for prosesseringsoperasjoner for innenlands forbruk, under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk. På samme tid betales ikke spesiell antidumping, utligningstoll og bekreftelse på overholdelse av tiltak for å beskytte det indre markedet i en annen form enn spesiell, antidumping, utligningstoll og (eller) andre plikter etablert i samsvar med artikkel 50 i traktaten om unionen er ikke påkrevd.
 2. Før utløpet av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, kan effekten av denne tollprosedyren være fullført:
  1. plassering av utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk og ikke utsatt for prosessering for innenlandsk forbruk, avfall, med unntak av avfall spesifisert i artikkel 3 nr. 195 i denne kodeksen, og (eller) rester som skyldes behandling operasjoner for innenlandsk forbruk, under en annen tollprosedyre som gjelder utenlandske varer, på vilkårene fastsatt i denne koden, med unntak av tollprosedyren for tolltransitt;
  2. anerkjennelse fra tollmyndighetene i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av destruksjon og (eller) uopprettelig tap på grunn av en ulykke eller force majeure eller det faktum at det er ugjenkallelig tap som følge av naturlig tap under normale forhold av transport (transport) og (eller) lagring av mottatte varer (generert) som et resultat av prosessering for innenlands forbruk (bearbeidede produkter, avfall og (eller) rester), og (eller) utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk og ikke utsatt for prosessering for innenlandsk forbruk;
  3. anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene av avfall generert som et resultat av prosessering for innenlands forbruk, uegnet for videre kommersiell bruk eller oversendelse til tollmyndigheten av dokumenter som bekrefter faktum med begravelse, nøytralisering, avhending eller destruksjon av generert avfall på en annen måte, eller det faktum at de overføres for å utføre slike operasjoner;
  4. tollmyndighetens anerkjennelse av en del av utenlandske varer som er underlagt tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk som produksjonstap;
  5. forekomst av omstendigheter bestemt av Kommisjonen og (eller) lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering, før varene er under tollkontroll.
 3. Før utløpet av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, kan effekten av denne tollprosedyren bli suspendert i tilfelle varer som er plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk og (eller) deres produkter er plassert under tollprosedyren til et tollager.
 4. Etter utløpet av den fastsatte gyldighetsperioden for tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, avsluttes denne tollprosedyren.

Artikkel 198. Fremveksten og avslutningen av forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll på varer som er plassert (plassert) under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, fristen for betaling og beregning

 1. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, oppstår fra deklaranten fra det øyeblikket tollmyndigheten registrerer deklarasjonen for varer, og i forhold til varer deklarert for frigjøring før innlevering av varedeklarasjon, fra en person som sendte inn en søknad om frigjøring av varer før de innleverte en erklæring om varer - fra det øyeblikket tollmyndigheten registrerte en søknad om frigjøring av varer til innlevering av en erklæring for varer.
 2. Forpliktelsen til å betale importtoll på varer som er plassert (plassert) under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, avsluttes av klarereren når følgende omstendigheter oppstår:
  1. fullføring av tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk i samsvar med nr. 1 og nr. 1, 3 - 5 i artikkel 2 nr. 197 i denne kodeksen, inkludert etter at omstendighetene er spesifisert i nr. 1 og 2 i dette artikkel;
  2. plassering av varer som tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk er avsluttet for, og (eller) mottatte varer (dannet) som et resultat av prosessering for innenlandsk forbruk innenfor rammen av anvendelsen av en slik tollprosedyre, handling som er avsluttet, for midlertidig lagring i samsvar med artikkel 6 nr. 129 i denne kodeksen;
  3. plassering av varer som tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk er avsluttet for, og (eller) varer oppnådd (dannet) som et resultat av prosessering for innenlandsk forbruk som en del av anvendelsen av en slik tollprosedyre, som har blitt avsluttet, under tollprosedyrer i samsvar med artikkel 7 nr. 129 i denne kodeksen;
  4. oppfyllelse av plikten til å betale importtoll og (eller) deres innkreving i beløp beregnet og betalt i samsvar med nr. 7 i denne artikkelen;
  5. tollmyndighetens anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av destruksjon og (eller) ugjenkallelig tap av utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet, og (eller) mottatte varer ( dannet) som et resultat av prosesseringsoperasjoner for innenlands forbruk, på grunn av en ulykke eller force majeure eller det faktum at det ikke kan gjenopprettes tap av disse varene som et resultat av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, med unntak av tilfeller når fristen for betaling av importtoll er kommet før slik ødeleggelse eller uopprettelig tap i samsvar med denne koden i forhold til disse varene;
  6. avslag på å frigjøre varer i samsvar med tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet - i forhold til plikten til å betale importtoll som oppsto ved registrering av en varedeklarasjon eller en søknad om frigjøring av varer før innlevering av en varedeklarasjon;
  7. tilbakekalling av erklæringen for varer i samsvar med artikkel 113 i denne koden og (eller) annullering av frigjøring av varer i samsvar med artikkel 4 nr. 118 i denne koden - i forhold til plikten til å betale importtoll som oppsto under registrering av erklæringen for varer;
  8. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet;
  9. forvaring av tollmyndighetene for varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden;
  10. plassering for midlertidig lagring eller plassering under en av tollprosedyrene for varer som ble beslaglagt eller arrestert under verifisering av en kriminalitetsrapport, under prosesser i en straffesak eller en administrativ lovovertredelsessak (gjennomfører en administrativ prosedyre) og som det det ble besluttet å returnere dem hvis slike varer ikke tidligere ble frigitt.
 3. Plikten til å betale skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll for varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, med mindre annet er bestemt i nr. 4 i denne artikkelen, opphører for deklaranten når følgende omstendigheter inntreffer :
  1. oppfyllelse av plikten til å betale skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll og (eller) deres innkreving i beløp beregnet og betalt i samsvar med nr. 13 i denne artikkelen;
  2. tollmyndighetens anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av destruksjon og (eller) ugjenkallelig tap av utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling i tollområdet på grunn av en ulykke eller force majeure , eller det faktum at det er ugjenkallelig tap av disse varene som et resultat av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, unntatt i tilfeller der, før slik ødeleggelse eller uopprettelig tap i samsvar med denne koden, i forhold til av disse varene er fristen for betaling av skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll kommet;
  3. nektelse om å frigjøre varer i samsvar med tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk - i forhold til plikten til å betale skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll som oppsto ved registrering av varedeklarasjon eller søknad om frigjøring av varer før innlevering av en erklæring om varer;
  4. tilbakekalling av en erklæring for varer i samsvar med artikkel 113 i denne koden og (eller) kansellering av frigjøring av varer i samsvar med artikkel 4 nr. 118 i denne koden - i forhold til plikten til å betale skatt, spesiell antidumping , utjevningsavgifter som oppstod ved registrering av varedeklarasjon;
  5. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet;
  6. forvaring av tollmyndighetene for varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden;
  7. plassering for midlertidig lagring eller plassering under en av tollprosedyrene for varer som ble beslaglagt eller arrestert under verifisering av en kriminalitetsrapport, under prosesser i en straffesak eller en administrativ lovovertredelsessak (gjennomfører en administrativ prosedyre) og som det det ble besluttet å returnere dem hvis slike varer ikke tidligere ble frigitt.
 4. Når det gjelder varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, som ble frigitt før innlevering av en erklæring om varer, plikt til å betale skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll, avsluttes av klarereren ved forekomsten av følgende omstendigheter:
  1. oppfyllelse av plikten til å betale skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll, samt at tollmyndigheten sender et elektronisk dokument eller at tollmyndigheten påfører de relevante merkene spesifisert i artikkel 17 nr. 120 i dette Kode;
  2. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet.
 5. Forpliktelsen til å betale importtoll for varer som er plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, er underlagt oppfyllelse av omstendighetene spesifisert i nr. 6 i denne artikkelen.
 6. I følgende tilfeller vurderes fristen for betaling av importtoll:
  1. i tilfelle overføring av utenlandske varer før fullføringen av tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk til en person (personer) som ikke er spesifisert i dokumentet om vilkårene for behandling av varer for innenlandsk forbruk - dagen for overføring av varer, og hvis denne dagen er ikke angitt, - dagen for å legge varene til tollprosedyren for innenlands forbruk;
  2. i tilfelle tap av mottatte varer (dannet) som et resultat av prosessering for innenlandsk forbruk, og (eller) utenlandske varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, før tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk er fullført, med unntak av ødeleggelse og (eller) uopprettelig tap på grunn av en ulykke eller force majeure eller uopprettelig tap som følge av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, - dagen for tap av varer, og hvis denne dagen ikke er fastsatt, - dagen for varens plassering under tollbehandlingsprosedyren for innenlandsk forbruk;
  3. hvis tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk ikke er fullført i samsvar med artikkel 197 i denne koden - dagen for utløpet av tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, fastsatt av tollmyndigheten.
 7. Ved forekomst av omstendighetene som er spesifisert i nr. 6 i denne artikkelen, er importtoll underlagt betaling som om varer som er plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, ble lagt under tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk uten anvendelse av toll preferanser og fordeler ved betaling av importtoll ...
  For å beregne importtoll brukes satsene for importtoll som er i kraft på dagen for registrering av tollmyndigheten for en erklæring for varer som er arkivert for å plassere varer under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, og for varer frigitt før varedeklarasjonen er innlevert - den dagen registrering av tollmyndigheten av en søknad om frigjøring av varer før innlevering av en varedeklarasjon.
 8. Det betales renter på innbetalte (innkrevde) tolltoll i samsvar med nr. 7 i denne artikkelen, som om utsettelse av betaling ble gitt i forhold til disse beløpene fra den dagen varene ble plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk til dagen for utløpet av betalingsfristen. importtoll. Den spesifiserte renten beregnes og betales i samsvar med artikkel 60 i denne koden.
  Hvis tiltaket av tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk i samsvar med artikkel 3 nr. 197 i denne kodeksen ble suspendert, skal ikke renter som er fastsatt i dette avsnittet for perioden med suspensjon av tollprosedyren belastes eller betales.
 9. I tilfelle tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk er fullført, eller plassering for midlertidig lagring i samsvar med artikkel 6 nr. 129 i denne koden for varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, og (eller) mottatte varer ( dannet) som et resultat av operasjoner for behandling for innenlandsk forbruk, eller plassering av slike varer i samsvar med artikkel 7 nr. 129 i denne koden under tollprosedyrene fastsatt i denne koden, eller tollvesenets tilbakeholdelse av slike varer i samsvar med Kapittel 51 i denne koden etter oppfyllelse av plikten til å betale importtoll og (eller) innkreving av dem (helt eller delvis) beløpene for innbetalt importtoll som er innbetalt og (eller) innkrevd i samsvar med denne artikkelen er gjenstand for tilbakebetaling (forskjøvet) i samsvar med kapittel 10 i denne koden.
 10. For varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, med unntak av varer som er deklarert for frigjøring før de innleverer en deklarasjon for varer, er plikten til å betale skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll gjenstand for utførelse (skatter, spesiell, antidumping, utligningstoll betales) før frigjøring av varer i samsvar med tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk.
 11. Når det gjelder varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, hvis frigivelse ble gjort før innlevering av en erklæring om varer, og som erklæringen for varer ble levert for senest i perioden angitt i nr. 16 i Artikkel 120 i denne kodeksen, og i forhold til varer, hvis erklærer er autorisert økonomisk operatør - senest i perioden angitt i artikkel 4 nr. 441 i denne kodeksen, plikten til å betale skatt, spesiell, antidumping, utligning avgifter er gjenstand for utførelse (avgifter, spesielle, antidumping-, utligningsavgifter skal betales) før innlevering av varedeklarasjon.
 12. Når det gjelder varer plassert under tollprosedyren for behandling for innenlandsk forbruk, som ble frigitt før innsendelsen av erklæringen for varer, og som deklarasjonen for varer ikke ble levert før utløpet av perioden angitt i avsnitt 16 i artikkel 120 i denne koden, og i forhold til varer, hvis erklærer en autorisert økonomisk operatør handler - før utløpet av perioden angitt i artikkel 4 nr. 441 i denne koden, fristen for betaling av skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll er den siste dagen i perioden som er spesifisert i artikkel 16 nr. 120 i denne kodeksen, og i forhold til varer, hvis erklærer den autoriserte økonomiske operatøren handler - den siste dagen i perioden angitt i nr. 4 i artikkel 441 i denne kodeksen.
 13. Når det gjelder varene spesifisert i punkt 10 og 11 i denne artikkelen, skal skatter, spesielle, antidumping-, utligningstoll betales med det beløp som er beregnet i samsvar med denne koden i varedeklarasjonen, med tanke på spesifikasjonene gitt i kapittel 12 i denne koden.
 14. Når det gjelder varene spesifisert i nr. 12 i denne artikkelen, bestemmes grunnlaget for beregning av betalbar skatt, spesiell antidumpingutligningstoll på grunnlag av informasjonen spesifisert i søknaden om frigjøring av varer og de fremlagte dokumentene sammen med en slik uttalelse.
  Hvis varekodene i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet bestemmes på grupperingsnivå med antall tegn mindre enn 10:
  • for beregning av skatt, brukes den høyeste av merverdiavgiftssatsene, den høyeste av avgiftssatsene (avgiften eller avgiften) som tilsvarer varene som inngår i en slik gruppe, for hvilke den høyeste av satsene av tollavgifter er etablert;
  • for beregning av spesiell, antidumping, utligningstoll, brukes den høyeste av satsene for spesiell, antidumping, utligningstoll som tilsvarer varene som inngår i en slik gruppering, med hensyn til avsnitt fem i denne klausulen.

Spesiell antidumpingutligningstoll beregnes ut fra varens opprinnelse, bekreftet i samsvar med kapittel 4 i denne koden, og (eller) annen informasjon som er nødvendig for å bestemme de spesifiserte tollene. Hvis varenes opprinnelse og (eller) annen informasjon som kreves for å bestemme den spesifiserte avgiften ikke bekreftes, beregnes spesiell antidumpingutligningstoll basert på de høyeste satsene for spesielle antidumpingutligningstoll som er etablert for samme kode for varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet hvis klassifiseringen av varene utføres på nivå med 10 tegn, eller varene som inngår i grupperingen, hvis varekodene i samsvar med varenomenklaturen for utenlandsk økonomisk aktivitet er bestemt på grupperingsnivå med antall tegn mindre enn 10.
Hvis det i forhold til varene spesifisert i nr. 12 i denne artikkelen, deretter blir deklarert for varer, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll med det beløp som er beregnet i samsvar med denne koden i varedeklarasjonen, basert på informasjonen spesifisert i erklæringer for varer. Refusjon (motregning) av overdrevent betalte og (eller) altfor innkrevde mengder av skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll skal utføres i samsvar med kapittel 10 og artikkel 76 i denne kodeksen.

Artikkel 199. Spesifikasjoner for beregning og betaling av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll for bearbeidede produkter når de er underlagt tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk

 1. Når bearbeidingsprodukter er underlagt tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, beregnes importtoll for bearbeidede produkter og betales i samsvar med artikkel 136 i denne koden.
 2. Når prosesseringsprodukter er underlagt tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk, har klarereren ikke forpliktelse til å betale skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll.

Artikkel 200. Spesialiteter ved betaling av avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til utenlandske varer som ikke har gjennomgått prosesseringsoperasjoner, rester og avfall generert som et resultat av prosesseringsoperasjoner for innenlandsk forbruk, når de er underlagt toll prosedyre for frigjøring til innenlandsk forbruk

Når utenlandske varer som ikke har gjennomgått prosesseringsoperasjoner, samt rester og avfall generert som et resultat av prosesseringsoperasjoner for innenlandsk forbruk, er underlagt tollprosedyren for frigjøring for innenlandsk forbruk, har klarereren ikke plikt til å betale skatt, spesielle, antidumping-, utjevningstoll ....

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?