MENY

Kapittel 19 - Generelle bestemmelser om tollprosedyrer

Artikkel 127. Anvendelse av tollprosedyrer

 1. Varer som transporteres over Unionens tollgrense, og andre varer i de tilfeller som er etablert i denne koden for å finne og bruke i Unionens tollterritorium, eksportere fra Unionens tollområde og (eller) finne og bruke utenfor tollområdet Unionens territorium er underlagt plassering under tollprosedyrer, med mindre annet er bestemt i denne koden.
 2. Avhengig av formålet med lokalisering og bruk av varer i Unionens tollterritorium, deres eksport fra Unionens tollområde og (eller) plassering og bruk utenfor Unionens tollterritorium, brukes følgende tollprosedyrer for varene:
 3. Varer plassert under tollprosedyren kan plasseres under andre tollprosedyrer eller samme tollprosedyre:
  1. å fullføre tollprosedyren som varene er plassert under;
  2. å avbryte tollprosedyren som varene er plassert under;
  3. for transport (transport) av varer gjennom Unionens tollterritorium og (eller) for transport fra en del av Unionens tollterritorium til en annen del av Unionens tollterritorium gjennom territoriene til stater som ikke er medlemmer av Unionen, og (eller) sjøveien i samsvar med denne koden.
 4. Innholdet i tollprosedyrer og bestemmelser som regulerer prosedyren for anvendelse av tollprosedyrer, inkludert vilkårene for å plassere varer under tollprosedyrer, vilkår og prosedyrer for bruk av varer i samsvar med tollprosedyrene etter at de er plassert under slike tollprosedyrer, prosedyren for å fullføre, avslutte, suspendere og gjenoppta tollprosedyrene, samt omstendighetene for fremveksten og opphør av plikten til å betale toll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll, perioden og (eller) detaljene for beregning og betaling i forhold til varer plassert (plassert) under tollprosedyrer, eller varer mottatt (dannet) produsert (mottatt) innenfor rammen av anvendelsen av tollprosedyrer bestemmes av de relevante kapitlene i denne seksjonen, og i de tilfeller som er foreskrevet i denne koden - av Kommisjonen og (eller) lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 5. Medlemsstatens lovgivning om tollregulering, i tillegg til vilkårene for å plassere varer under tollprosedyrer, med unntak av tollprosedyren for tollforsendelse og tollprosedyren for behandling utenfor tollområdet, kan fastsette en slik betingelse for plassering varer under tollprosedyrer som sikrer oppfyllelse av plikt til å betale toll og avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll.

Artikkel 128. Plassering av varer under tollprosedyre

 1. Personene spesifisert i artikkel 83 i denne koden har rett til å velge tollprosedyren fastsatt i denne koden ved å søke om tollangivelse av varer, eller når deklarerer varer for frigjøring før de innleverer en erklæring for varer, eller ved å importere varer til havneområde. FEZ eller logistisk FEZ.
 2. Plasseringen av varer under tollprosedyren begynner fra det øyeblikket tollmyndigheten er innlevert en tollerklæring eller søknad om frigjøring av varer til innlevering av en erklæring om varer, med mindre annet er bestemt i denne koden, og slutter med frigjøring av varer, bortsett fra saken som er nevnt i artikkel 1 nr. 204 i denne kodeksen.
 3. Dagen for å plassere varer under tollprosedyren er dagen for frigjøring av varer, med unntak av saken som er nevnt i artikkel 1 nr. 204 i denne kodeksen.
 4. Plikten til å bekrefte overholdelse av vilkårene for å plassere varer under den deklarerte tollprosedyren, ligger hos klarereren.
 5. Varer som er underlagt sanitær- og karantene-, veterinær-, karantenefytosanitær og andre typer statlig kontroll (tilsyn) blir først under tollprosedyren etter gjennomføring av riktig type statlig kontroll (tilsyn).
 6. Hvis tollprosedyrer defineres under innføringen av et tiltak for ikke-tariferingsregulering, der plassering av varer som et slikt tiltak er pålagt ikke er tillatt for, skal ikke disse varene være underlagt slike tollprosedyrer, uavhengig av bestemmelsene i denne seksjonen.

Artikkel 129. Fullføring, avslutning, suspensjon og fornyelse av tollprosedyren

 1. Handlingen med tollprosedyrer er underlagt fullføring i de tilfeller, prosedyrer og vilkår som er fastsatt i denne koden, og hvis det er fastsatt i denne koden - av Kommisjonen eller lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 2. Handlingen med tollprosedyren anses å være fullført før utløpet av gyldighetsperioden for tollprosedyren etablert av tollmyndigheten, hvis tolldeklarasjonarkivert for å plassere varer under tollprosedyren for å fullføre denne tollprosedyren, registrert av tollmyndigheten innen fristen for fullføring av tollprosedyren, med unntak av tilfellet da tollmyndigheten nektet å frigjøre varene i samsvar med deklarert tollprosedyre eller tollerklæringen ble trukket tilbake i samsvar med artikkel 113 i denne koden.
 3. I tilfelle avvikling av en person som er deklarant for varer som er underlagt tollprosedyren, kan lovgivningen i medlemsstatene fastsette en annen periode før tollprosedyren må være fullført enn den som er foreskrevet i denne koden. , og det kan også bestemmes personer som er forpliktet til å fullføre handlingene i tollprosedyren.
 4. Effekten av tollprosedyrer avsluttes i tilfeller, prosedyrer og vilkår som er fastsatt i denne koden, og hvis det er foreskrevet i denne koden, av Kommisjonen eller lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 5. I tilfellene som er fastsatt i denne koden, skal varer som er plassert under tollprosedyren, hvis drift er avsluttet, så vel som mottatte (dannede) varer, produsert (mottatt) som en del av anvendelsen av en slik tollprosedyre, være tilbakeholdt av tollmyndighetene i samsvar med kapittel 51 i denne koden.
 6. Varer plassert under tollprosedyren, hvis virkning er avsluttet, så vel som varer mottatt (dannet), produsert (mottatt) som en del av anvendelsen av en slik tollprosedyre, som ikke holdes tilbake av tollmyndighetene i samsvar med nr. 5 i denne artikkelen, skal være midlertidig lagret i samsvar med kapittel 16 i denne koden.
 7. Ligger i tollområdet til Unionen utenlandske varer, med hensyn til hvilken handling tollprosedyren er avsluttet, for ytterligere lokalisering og bruk i Unionens tollterritorium eller eksport fra Unionens tollterritorium, er underlagt plassering under tollprosedyrene som gjelder for utenlandske varer, med unntak av tilfeller som er beskrevet i denne koden.
  Varer mottatt (dannet), produsert (mottatt) som en del av anvendelsen av tollprosedyrer, som er avsluttet, for videre plassering og bruk i Unionens tollterritorium, eksport fra Unionens tollområde eller import til slikt territorium skal være underlagt tollprosedyrene som gjelder for disse varene, avhengig av statusen de fikk i løpet av tollprosedyrene, med unntak av tilfellene som er angitt i denne koden.
  Varer som befinner seg utenfor Unionens tollområde, som tollprosedyren er avsluttet for, for videre opphold utenfor Unionens tollområde, er underlagt tollprosedyrene som gjelder for EU-varer, og for import til Unionens tollterritorium - under tollprosedyrene som gjelder i forhold til utenlandske varer.
 8. Når varer er plassert under tollprosedyrer i samsvar med nr. 7 i denne artikkelen etter at tollprosedyrene er avsluttet, skal bestemmelsene i denne koden gjelde for slike varer uten å ta hensyn til detaljene i beregning og betaling av toll, avgifter, spesielle, anti -dumping, utjevningstoll fastsatt i denne koden, og som brukes når du plasserer varer under tollprosedyrer for å fullføre de relevante tollprosedyrene, med unntak av detaljene fastsatt i artikkel 226 i denne koden.
 9. Virkningen av tollprosedyren kan bli suspendert ved å plassere varer som er plassert under tollprosedyren, eller produktene fra behandling av slike varer under en annen tollprosedyre, så vel som i tilfellet fastsatt i artikkel 1 nr. 133 i denne kodeksen.
  Tollprosedyrene som brukes til å avbryte driften av andre tollprosedyrer, så vel som tilfeller der driften av tollprosedyren kan bli suspendert, bestemmes av denne koden, og hvis den er foreskrevet av denne koden, av Kommisjonen.
  Fremgangsmåten for å suspendere og gjenoppta driften av tollprosedyrene i etablerte saker fastsettes av Kommisjonen.

Artikkel 130. Utvidelse av gyldighetsvilkårene for tollprosedyrer

 1. Gyldighetsperioden for tollprosedyrer etablert av tollmyndigheten forlenges av tollmyndigheten før den utløper, og i tilfellene som er fastsatt i denne koden eller lovgivningen i medlemsstatene i samsvar med artikkel 3 nr. 165 nr. 3 i Artikkel 178 og artikkel 3 nr. 190 i denne koden - etter utløpet innen vilkårene fastsatt i denne koden, eller vilkårene som er bestemt av Kommisjonen eller etablert av lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering i samsvar med denne koden.
 2. Fremgangsmåten for å forlenge gyldighetsperioden for tollprosedyrer etablert av tollmyndigheten, er fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.

Artikkel 131. Overholdelse av tiltak for å beskytte det indre marked etablert i en annen form enn spesiell antidumping-, utligningstoll og (eller) annen avgift som er etablert i samsvar med artikkel 50 i traktaten om Unionen, når varene tolles fremgangsmåte

Overholdelse av tiltakene for å beskytte det indre marked, etablert i en annen form enn spesiell, antidumping, utligningstoll og (eller) andre avgifter som er etablert i samsvar med artikkel 50 i traktaten om Unionen, bekreftes når varer er underlagt tollprosedyrer, vilkårene for plassering for å sikre overholdelse av slike tiltak med mindre annet er bestemt i denne koden, Unionstraktaten eller kommisjonens handlinger, som innfører slike tiltak.

Artikkel 132. Overholdelse av vilkårene for bruk av varer i samsvar med deklarert tollprosedyre

1. Plikten til å overholde vilkårene for bruk av varer i samsvar med den deklarerte tollprosedyren, med forbehold for overholdelse etter at varene er plassert under tollprosedyren, skal pålegges deklaranten, så vel som andre personer i samsvar med med denne koden.

2. Personene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen er ansvarlige for brudd på vilkårene for bruk av varer i samsvar med deklarert tollprosedyre i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene.

Artikkel 133. Konsekvenser av beslag (beslag), inndragning eller omgjøring til eierskap (inntekt) til en medlemsstat av varer som er underlagt tollprosedyren

 1. I tilfelle beslag av varer plassert under tollprosedyren, eller innføring av beslag av slike varer i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene, suspenderes virkningen av tollprosedyren med hensyn til disse varene.
 2. Hvis det tas en beslutning om å avbryte beslag av varer eller om å avbryte pålegg av beslag, skal tollprosedyren gjenopptas fra dagen etter dagen da en slik beslutning trer i kraft, eller den dagen som er angitt i en slik avgjørelse .
 3. Ved gjenopptakelse av tollprosedyren skal ikke renter, hvis opptjening og betaling er gitt i samsvar med dette avsnittet, for suspensjonsperioden for tollprosedyren belastes eller betales.
 4. I tilfelle konfiskering eller forvandling til eierskap (inntekt) av et medlemsland ved rettsavgjørelse av varer som er plassert under tollprosedyren, avsluttes virkningen av tollprosedyren med hensyn til disse varene.
 5. Hvis det å bringe en person til administrativt eller strafferettslig ansvar i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene er forbundet med manglende overholdelse av vilkårene for bruk av varer i samsvar med tollprosedyren, og den innrømmede manglende overholdelse innebærer umuligheten av ytterligere anvendelse av denne tollprosedyren, må tollprosedyren være fullført innen 15 kalenderdager fra dagen etter datoen for ikrafttredelsen av den relevante beslutningen om å holde personen ansvarlig.
  Hvis tollprosedyren ikke er fullført innen tidsperioden angitt i første ledd i denne paragrafen, avsluttes tollprosedyren, og varene holdes tilbake av tollmyndighetene i samsvar med kapittel 51 i denne koden.

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...