MENY

Tollfri tollprosedyre

Artikkel 243. Innhold og anvendelse av tollprosedyren for tollfri handel

 1. Tollprosedyre tollfri handel - tollprosedyren som gjelder utenlandske varer og varer fra Unionen, i henhold til hvilke slike varer lokaliseres og selges i detaljhandel i tollfrie butikker uten betaling av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligning avgifter med hensyn til utenlandske varer, underlagt vilkår for å plassere varer under denne tollprosedyren og deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre.
 2. Varer plassert under tollprosedyren for avgiftsfri handel selges:
  1. enkeltpersoner som forlater Unionens tollområde;
  2. enkeltpersoner som ankommer Unionens tollområde;
  3. fysiske personer som forlater en medlemsstat for en annen medlemsstat og fysiske personer som kommer inn i en medlemsstat fra en annen medlemsstat,
  4. diplomatiske oppdrag, konsulære kontorer, staters oppdrag til internasjonale organisasjoner, internasjonale organisasjoner eller deres oppdrag lokalisert i Unionens tollterritorium, samt medlemmer av det diplomatiske personalet ved et diplomatisk oppdrag, konsulære tjenestemenn og familiemedlemmer som bor sammen med dem, ansatte (ansatte, tjenestemenn) i representasjoner fra stater til internasjonale organisasjoner, internasjonale organisasjoner eller deres representasjoner;
  5. andre organisasjoner eller deres representasjoner og deres personell, hvis slik gjennomføring er forutsatt i samsvar med lovgivningen i medlemsstaten på det territoriet slike organisasjoner eller deres representasjoner er lokalisert.
 3. Varer plassert under tollprosedyren for avgiftsfri handel selges til personene spesifisert i nr. 1 tredje ledd i denne artikkelen i tollfrie butikker som opererer på steder der varer flyttes over tollgrensen til Unionen.
 4. Salg av varer til personer spesifisert i nr. 2 nr. 2 i denne artikkelen er tillatt i tollfrie butikker som opererer på steder for varetransport over Unionens tollgrense med fly- og vanntransport, og hvis dette er fastslått av lovgivningen i medlemsstatene, også på steder for varebevegelse gjennom tollgrensen til Unionen med andre transportmidler.
  Listen over steder for varetransport over tollgrensen, der salg av varer til personer spesifisert i nr. 2 nr. 2 i denne artikkelen er tillatt, bestemmes av lovgivningen i medlemslandene.
 5. Salg av varer til personer spesifisert i nr. 3 nr. 2 i denne artikkelen er tillatt i tollfrie butikker som opererer på steder der varer flyttes over Unionens tollgrense med fly.
 6. Varer plassert under tollprosedyren for avgiftsfri handel selges til personer spesifisert i nr. 4 og 5 i nr. 2 i denne artikkelen i tollfrie butikker bestemt i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene.
 7. Foreningsvarerplassert under tollprosedyren for avgiftsfri handel, solgt til personer spesifisert i nr. 1 nr. 2 i denne artikkelen, mister statusen som unionsvarer.
  Unionsvarer plassert under tollprosedyren for avgiftsfri handel solgt til personer spesifisert i nr. 2 nr. 5 til 2 i denne artikkelen beholder statusen som unionsvarer.
  Utenlandske varerplassert under tollprosedyren for avgiftsfri handel, solgt til de personene som er spesifisert i nr. 4 og 5 i nr. 2 i denne artikkelen, etter at slikt salg oppnår status som unionsvarer.
 8. Den tollfrie tollprosedyren gjelder ikke for varer som er forbudt for omsetning i samsvar med lovgivningen i den medlemsstaten på hvis territorium den tollfrie butikken ligger.
  Kommisjonen har rett til å bestemme listen over andre varer som tollprosedyren for tollfri handel ikke gjelder for. (Se avgjørelse truffet av styret for Den Eurasiske økonomiske kommisjon nr. 203 datert 11.12.2018)
 9. Uten å underlegge tollprosedyren for avgiftsfri shopping, kan avgiftsfrie butikker innkvartere og bruke varene som er nødvendige for å sikre at disse avgiftsfrie butikkene fungerer.

Artikkel 244. Vilkår for å plassere varer under tollprosedyren for tollfri handel og deres bruk i samsvar med slik tollprosedyre

 1. Betingelsen for å plassere varer under tollprosedyren for tollfri handel er overholdelse av forbudene og begrensningene i samsvar med artikkel 7 i denne koden.
 2. Deklaranten av varer plassert under tollprosedyren for avgiftsfri handel kan bare være en person som er eier av den avgiftsfrie butikken der disse varene vil bli lokalisert og solgt.
 3. Vilkårene for bruk av varer i samsvar med tollprosedyren for tollfri handel er:
  1. finne varer i tollfrie butikker;
  2. salg av varer i tollfrie butikker til personer spesifisert i artikkel 2 nr. 243 i denne koden;
  3. overholdelse av vilkårene for salg av visse kategorier utenlandske varer plassert under tollprosedyren for avgiftsfri handel, fastsatt i artikkel 245 i denne koden.

Artikkel 245. Betingelse for salg i avgiftsfrie butikker av visse varekategorier plassert under tollprosedyren for avgiftsfri shopping

Varer som alkoholholdige drikkevarer og øl, tobakk og tobakkvarer, som er underlagt tollprosedyren for tollfri handel, selges i tollfrie butikker til personer spesifisert i artikkel 2 nr. 2 nr. 243 i denne kodeksen, i kvantitative normer , innenfor hvilke varer til personlig bruk importert til tollområdet i Unionen uten å betale toll og avgifter.

Artikkel 246. Fullføring og avslutning av tollprosedyren for tollfri handel

 1. Handlingen med tollprosedyren for tollfri handel ender med salg av varer plassert under denne tollprosedyren i tollfrie butikker til de personene som er spesifisert i artikkel 2 nr. 243 i denne koden, med unntak av salg av utenlandske varer til personene spesifisert i artikkel 3 nr. 2 nr. 243 i denne kodeksen.
 2. Når du selger utenlandske varer plassert under tollprosedyren for tollfri handel i tollfrie butikker til personer spesifisert i artikkel 3 nr. 2 nr. 243 i denne kodeksen, fullføres virkningen av tollprosedyren for tollfri handel ved å plassere disse utenlandske varene under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk.
 3. En erklæring om varer i forhold til utenlandske varer som er spesifisert i nr. 2 i denne artikkelen, for plassering under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk, må sendes inn av eieren av den tollfrie butikken senest 10го dagen i måneden etter salget av disse varene.
  I tilfelle avslag på å frigjøre varer, må erklæringen for varer med hensyn til de spesifiserte varene for deres plassering under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk, være innlevert av eieren av avgiftsfri butikk senest 5 virkedager fra dagen etter dagen for nektet å frigjøre varene.
 4. Tollfrie tollprosedyrer for utenlandske varer plassert under tollfrie tollprosedyrer kan avsluttes:
  1. plassere varer under tollprosedyrer som gjelder utenlandske varer på de vilkår som er fastsatt i denne koden;
  2. frigjøring av varer til bruk som forsyninger eksportert fra Unionens tollområde om bord på skip eller fly, i samsvar med kapittel 39 i denne koden.
 5. Handlingen med den tollfrie tollprosedyren med hensyn til unionsvarer som er plassert under den tollfrie tollprosedyren, kan avsluttes:
  1. plassering av varer under tollprosedyren for eksport;
  2. eksport av varer fra en tollfri butikk til tollområdet i Unionen på grunnlag av erklæringen fra deklaranten om slike varer.
 6. I tilfelle en tollfri butikk opphører å operere innen 3 måneder fra dagen etter dagen nevnte tollfrie butikk opphører å operere, skal utenlandske varer som er plassert under tollfrie prosedyren være underlagt tollprosedyrer som gjelder utenlandske varer og unionsvarer - til lokalene. under tollprosedyren for eksport eller eksport fra en tollfri butikk til Unionens tollområde.
  Hvis slike handlinger ikke utføres innen den angitte perioden, avsluttes tollprosedyren for avgiftsfri handel etter utløpet av denne perioden, og varene holdes tilbake av tollmyndighetene i samsvar med kapittel 51 i denne koden.

Artikkel 247. Fremveksten og avslutningen av plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll i forhold til utenlandske varer plassert (plassert) under tollprosedyren for avgiftsfri handel, fristen for betaling og deres beregning

 1. Plikten til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til utenlandske varer plassert under tollprosedyren for tollfri handel oppstår for deklaranten fra det øyeblikket tollmyndigheten registrerer erklæringen for varene.
 2. Forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll i forhold til utenlandske varer plassert (plassert) under tollprosedyren for avgiftsfri handel, avsluttes av klarereren ved forekomst av følgende omstendigheter:
  1. salg av disse varene til personer spesifisert i artikkel 1 nr. 2 nr. 4, 5, 2 og 243;
  2. plassering av disse varene, solgt til personene spesifisert i artikkel 3 nr. 2 nr. 243 i denne koden, under tollprosedyren for frigjøring til innenlands forbruk;
  3. plassering av disse varene under tollprosedyrene fastsatt i denne koden, inkludert plassering av disse varene under tollprosedyrene etter at omstendighetene er spesifisert i nr. 2 nr. 4 i denne artikkelen, og (eller) frigjøring for bruk som forsyninger eksportert fra Unionens tollområde om bord på skip eller fly, i samsvar med kapittel 39 i denne koden;
  4. plassering av varer der virkningen av tollprosedyren for tollfri handel er avsluttet under tollprosedyrer i samsvar med artikkel 7 nr. 129 i denne kodeksen;
  5. oppfyllelse av forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll og (eller) deres innkreving i beløp beregnet og betalt i samsvar med nr. 5 i denne artikkelen;
  6. tollmyndighetens anerkjennelse i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering av destruksjon og (eller) uopprettelig tap av utenlandske varer på grunn av en ulykke eller force majeure eller det faktum at dette var ugjenkallelig tap som et resultat av naturlig tap under normale forhold for transport (transport) og (eller) lagring, med unntak av tilfeller når fristen for betaling av importtoll, før slik ødeleggelse eller uopprettelig tap i samsvar med denne koden med hensyn til disse utenlandske varene, avgifter, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll har kommet;
  7. nektelse av å frigjøre varer i samsvar med tollprosedyren for tollfri handel - i forhold til plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll som oppsto ved registrering av en varedeklarasjon;
  8. tilbakekalling av en erklæring for varer i samsvar med artikkel 113 i denne koden og (eller) kansellering av frigjøring av varer i samsvar med artikkel 4 nr. 118 i denne koden - i forhold til plikten til å betale importtoll, avgifter, spesielle , antidumping, utligningstoll som oppsto under registrering av varedeklarasjonen;
  9. inndragning eller konvertering av varer til eierskap (inntekt) til et medlemsland i samsvar med lovgivningen i dette medlemslandet;
  10. forvaring av tollmyndighetene for varer i samsvar med kapittel 51 i denne koden;
  11. plassering for midlertidig lagring eller plassering under en av tollprosedyrene for varer som ble beslaglagt eller arrestert under verifisering av en kriminalitetsrapport, under prosesser i en straffesak eller en administrativ lovovertredelsessak (gjennomfører en administrativ prosedyre) og som det det ble besluttet å returnere dem hvis slike varer ikke tidligere ble frigitt.
 3. Forpliktelsen til å betale importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll er underlagt oppfyllelse når omstendighetene er spesifisert i nr. 4 i denne artikkelen.
 4. I tilfelle følgende omstendigheter er forfallsdatoen for betaling av importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utligningstoll:
  1. i tilfelle brudd på vilkårene for bruk av varer i samsvar med tollprosedyren for avgiftsfri handel - dagen for kommisjonen av handlinger som bryter med de etablerte vilkårene for bruk av varer, og hvis denne dagen ikke er satt, - dagen for varens plassering under tollprosedyren for avgiftsfri handel;
  2. i tilfelle tap av utenlandsk gods, unntatt ødeleggelse og (eller) uopprettelig tap på grunn av en ulykke eller force majeure eller uopprettelig tap som følge av naturlig tap under normale transportforhold (transport) og (eller) lagring, - dag med tap av varer, og hvis denne dagen ikke er etablert, - dagen for å plassere varene under tollprosedyren for avgiftsfri handel;
  3. dersom det innen fristen spesifisert i artikkel 3 nr. 246 nr. 3 i denne kodeksen, med hensyn til utenlandske varer solgt til personer spesifisert i artikkel 2 nr. 243 nr. 3 i denne koden, ikke er gitt en erklæring om varer, - den siste dagen i perioden spesifisert i paragraf 246 i artikkel XNUMX i denne kodeksen;
  4. dersom det innen fristen spesifisert i artikkel 3 nr. 246 nr. 3 i denne kodeksen, med hensyn til utenlandske varer solgt til personer spesifisert i artikkel 2 nr. 243 nr. 3 i denne koden, ikke er gitt en erklæring om varer, - den siste dagen i perioden spesifisert i paragraf 246 i paragraf XNUMX i artikkel XNUMX i denne kodeksen.
 5. Ved forekomst av omstendighetene spesifisert i nr. 4 i denne artikkelen, innførselstoll, skatter, spesiell antidumpingutligningstoll er underlagt betaling, som om utenlandske varer plassert under tollprosedyren for avgiftsfri handel ble lagt under tollprosedyren for frigjøring til innenlandsk forbruk uten anvendelse av tollpreferanser og fordeler ved betalingen av toll og avgifter på import.
  For beregning av importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utligningstoll, brukes tollsatsene for importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll, med virkning fra registreringsdagen av tollmyndigheten av en erklæring for varer arkivert for å plassere varer under tollprosedyren for avgiftsfri handel.
 6. På beløpene til importtoll, skatt, spesiell, antidumping, utlignet avgift betalt (innkrevd) i samsvar med nr. 5 i denne artikkelen, betales renter, som om det ble gitt en utsettelse av betaling for de angitte beløp fra datoen for å legge varene under tollprosedyren tollfri handel på dagen for utløpet av betalingsperioden for importtoll, avgifter, spesielle, antidumping-, utligningstoll. Den spesifiserte renten beregnes og betales i samsvar med artikkel 60 i denne koden.
 7. Når du plasserer varer under tollprosedyrene fastsatt i denne koden, og (eller) frigjøring for bruk som forsyninger eksportert fra Unionens tollområde om bord på skip eller fly, i samsvar med kapittel 39 i denne koden etter oppfyllelse av plikten til å betale toll, avgifter, spesielle, antidumping, utligningstoll og (eller) innkreving av dem (helt eller delvis) importtoll, avgifter, spesiell, antidumping, utlignet avgift betalt og (eller ) samlet i samsvar med denne artikkelen er gjenstand for refusjon (motregning) i samsvar med kapittel 10 og artikkel 76 i denne koden.