MENY

Tollkontroll

 1. Tollkontroll er en form for tollkontroll som utføres av tollmyndigheten etter frigjøring av varer ved bruk av andre etablerte TC EAEU former for tollkontroll og tiltak for å sikre gjennomføring av tollkontroll som er fastsatt i tollloven EAEC, for å verifisere personers etterlevelse av internasjonale traktater og handlinger innen tollregulering og (eller) lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 2. Tollinspeksjon består i å sammenligne informasjonen som er deklarert i tolldeklarasjonen og (eller) som finnes i dokumentene som er oversendt tollmyndighetene, og (eller) annen informasjon som er sendt til tollmyndigheten eller mottatt av den i samsvar med tollloven for EAEU eller lovgivningen i medlemslandene, med dokumenter og (eller) regnskaps- og rapporteringsdata, med fakturaer og annen informasjon innhentet i samsvar med prosedyren fastsatt i EAEUs tollkodeks eller lovgivningen i medlemslandene.
 3. Tollinspeksjon kan utføres under tollkontroll i samsvar med artikkel 8 nr. 310 i tollkodeksen i EAEU, samt i tilfellene fastsatt i artikkel 5 nr. 397 og artikkel 6 nr. 430 i tollkodeksen EAEU.
 4. Tollkontroll utføres av tollmyndigheten i medlemsstaten på hvis territorium den inspiserte personen er opprettet, registrert og (eller) har et fast bosted.
 5. De reviderte personene forstås som følgende personer:
  1. deklaranten;
  2. carrier;
  3. en person som utfører midlertidig lagring av varer på steder som ikke er et midlertidig lagringslager;
  4. en person som utfører aktiviteter på tollområdet;
  5. personen som har myndighet over varene etter utgivelsen;
  6. autorisert økonomisk aktør;
  7. en person som direkte eller indirekte deltok i transaksjoner med varer under tollprosedyren;
  8. en person til hvem det er informasjon som indikerer at i hans besittelse og (eller) bruk er (var) varer i strid med internasjonale traktater og handlinger innen tollregulering, lovgivningen i medlemsstatene, inkludert varer som ulovlig er flyttet gjennom tollgrensen til Unionen.
 6. Ved tollkontroll kan tollmyndighetene kontrollere:
  1. det faktum at varer plasseres under tollprosedyren;
  2. nøyaktigheten av informasjonen som er deklarert i tolldeklarasjonen og (eller) i dokumentene som bekrefter informasjonen som er deklarert i tolldeklarasjonen;
  3. overholdelse av restriksjoner på bruk og (eller) avhending av betinget frigitte varer;
  4. utførelse av personer som utfører aktiviteter på tollområdet, forpliktelsene i denne kodeksen for hver type aktivitet på tollområdet;
  5. overholdelse av en juridisk enhet som søker om å bli inkludert i registret over autoriserte økonomiske operatører, vilkårene for inkludering i et slikt register, samt overholdelse av en autorisert økonomisk operatør med vilkårene for inkludering i registret over autoriserte økonomiske aktører og oppfyllelse av andre forpliktelser som følger av denne kodeksen;
  6. overholdelse av vilkårene for bruk av varer i samsvar med tollprosedyrene fastsatt i denne kodeksen;
  7. overholdelse av andre krav fastsatt av internasjonale traktater og handlinger innen tollregulering og (eller) lovgivningen i medlemslandene.
 7. Tollinspeksjon kan være internt eller på stedet.
 8. For å delta i tollkontrollen kan tjenestemenn i andre statlige organer i medlemsstatene være involvert i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene.
 9. Ved etablering i løpet av tollkontrollen tegn på et administrativt lovbrudd eller forbrytelser tollmyndighetene iverksetter tiltak i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene.
 10. Fremgangsmåten for tollmyndighetenes vedtak av beslutninger basert på resultatene av tollkontrollen er fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.

 

Tollkontroll fra Cameral

 1. Kameratollinspeksjon utføres ved å studere og analysere informasjonen i tolldeklarasjoner og (eller) kommersielle, transport (transport) og andre dokumenter levert av den inspiserte personen ved utførelse av tolloperasjoner og (eller) på forespørsel fra tollmyndigheter, dokumenter og informasjon om statlige organer i stater - medlemmer, samt andre dokumenter og informasjon tilgjengelig for tollmyndighetene og angående den inspiserte personen.
 2.  Kameratollkontroll utføres av tollmyndighetene på stedet for tollmyndigheten uten å besøke den inspiserte personen, samt uten å utstede en beslutning (pålegg) fra tollmyndigheten om å foreta en kameratollkontroll.
 3. Tollinspeksjoner fra kammeret utføres uten begrensninger i frekvensen av deres oppførsel.
 4. Resultatene av en skrivebordstollrevisjon er formalisert i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 5. Basert på resultatene av en kameratollkontroll, inkludert hvis dokumentene og (eller) informasjonen ikke blir sendt på forespørsel fra tollmyndigheten innen den foreskrevne fristen, kan det utpekes en tollkontroll på stedet.

Avslutt tollkontrollen

 1. En tollkontroll utføres av tollmyndigheten med et besøk på stedet / stedene for den juridiske enheten, stedet / stedene for den enkelte entreprenørs virksomhet og (eller) stedet (e) til den faktiske gjennomføringen av aktiviteter av slike personer (heretter i dette kapittelet - objektene til den inspiserte enheten).
 2. Avsluttende tollkontroller er delt inn i følgende typer:
  1. planlagt avgangstollkontroll;
  2. ikke planlagt tollinspeksjon på stedet;
  3. teller uplanlagt avgangstollkontroll.
 3. Lovgivningen i medlemsstatene kan fastsette flere typer tollkontroller på stedet, begrunnelse, vilkår og egenskaper ved prosedyren for slike inspeksjoner.
 4. Lovgivningen i medlemsstatene kan fastslå at en tollkontroll på stedet i form av en planlagt tollkontroll på stedet ikke anvendes.
 5. En utreisetollkontroll oppnevnes av lederen (lederen) av tollorganet, bestemt i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering, av nestlederen (nestlederen) i tollorganet godkjent av ham eller av personer som erstatter for dem ved å ta en beslutning (utstede en ordre) om å gjennomføre en tollkontroll.
 6. Beslutningen (pålegg) om å foreta en tollkontroll på stedet må inneholde følgende informasjon:
  1. dato og registreringsnummer for denne avgjørelsen (resept);
  2. type tollinspeksjon på stedet;
  3. navnet på tollmyndigheten som utfører tollkontrollen på stedet;
  4. grunnlaget for utnevnelsen av en tollkontroll på stedet - en henvisning til planen (tidsplanen) for inspeksjoner eller på grunnlaget fastsatt i avsnitt 16 i denne artikkelen;
  5. navn (etternavn, fornavn og patronym (hvis noen)) på personen som kontrolleres, sted (er) for sted (bosted) og (eller) sted (er) for den faktiske virksomheten, hans identifikasjon og (eller) registrering tall;
  6. etternavn, fornavn, patronymikk (hvis noen) og stillinger til tollere som foretar en tollkontroll på stedet;
  7. etternavn, fornavn, patronymikk (hvis noen) og stillinger til tjenestemenn som er involvert i deltakelse i tollkontrollen på stedet;
  8. gjenstand for en tollkontroll på stedet i samsvar med artikkel 6 nr. 331 i EAEUs tollkodeks;
  9. annen informasjon som er gitt av lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 7. Formen for beslutningen (pålegg) om å foreta en tollkontroll på stedet er fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 8. Hvis det er nødvendig å endre (supplere) informasjonen som er angitt i avsnitt 5-9 i paragraf 6 i denne artikkelen, før tollkontrollen på stedet er fullført, kan beslutningen (pålegg) om å utføre tollkontrollen på stedet være endret (supplert) på den måten som er foreskrevet i lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 9. En utgangstollkontroll kan oppnevnes basert på resultatene av tollkontroll i andre former, samt på grunnlag av resultatene fra en kameratollkontroll.
 10. Planlagt tollkontroll på stedet utføres på grunnlag av inspeksjonsplaner utviklet av tollmyndighetene.
  Planlagte tollkontroller på stedet i forhold til den samme inspiserte personen utføres av tollmyndighetene ikke mer enn en gang i året.
  Planlagte tollkontroller på stedet i forhold til autoriserte økonomiske aktører utføres av tollmyndighetene ikke mer enn en gang hvert tredje år.
 11.  Valget av personer som det utføres en planlagt tollkontroll for utreise, gjøres ved hjelp av informasjon hentet fra følgende kilder:
  1. resultatene av tollkontroll før og etter frigivelse av varer;
  2. tollinformasjonsressurser;
  3. resultater fra tidligere tollkontroller;
  4. banker, ikke-bank kreditt (kreditt og finans) organisasjoner og organisasjoner som utfører visse typer bankvirksomhet i medlemslandene;
  5. toll og (eller) andre statlige organer i medlemsstatene;
  6. massemedia;
  7. andre informasjonskilder.
 12. Før starten av en planlagt tollkontroll på stedet tollmyndigheter sende en melding til den inspiserte personen om en planlagt tollinspeksjon på stedet med rekommandert post med kvittering for mottak, eller sende en slik melding på en annen måte som gjør det mulig å bekrefte faktum for mottakelsen.
 13. Retur av en post med et merke som indikerer at brevet ikke er blitt levert til adressaten på grunn av fraværet av den inspiserte personen på hans sted, er ikke et grunnlag for å kansellere en planlagt tollkontroll på stedet.
 14. En planlagt avgangstollkontroll kan startes tidligst 15 kalenderdager fra datoen for mottak av melding om en planlagt utgangstollkontroll av den inspiserte personen, eller fra den dagen posten er mottatt av tollmyndigheten med et merke som brevet er ikke levert til adressaten.
 15. Uplanlagt tollkontroll på stedet utføres uten begrensninger på hyppigheten av slike inspeksjoner.
 16. Begrunnelsen for utnevnelse av ikke-planlagte tollinspeksjoner på stedet kan være:
  1. data innhentet som et resultat av analyse av informasjonen i informasjonsressursene til tollmyndigheter og andre statlige organer i medlemsstatene, og som indikerer et mulig brudd på internasjonale traktater og handlinger innen tollregulering og (eller) lovgivningen i medlemslandene;
  2. informasjon som indikerer et mulig brudd på internasjonale traktater og handlinger innen tollregulering og (eller) lovgivningen i medlemsstatene;
  3. en persons søknad om oppføring i registeret over autoriserte økonomiske aktører;
  4. oversendelse av den autoriserte økonomiske operatøren til tollmyndigheten av informasjon om endringer i informasjonen deklarert av den når den er inkludert i registeret over autoriserte økonomiske operatører på eiendommen, økonomisk forvaltning, driftsforvaltning eller utleie av fasiliteter, lokaler (deler av lokaler ) og (eller) åpne områder (deler av åpne områder) beregnet på midlertidig lagring av varer;
  5. behovet for å gjennomføre en ikke -planlagt avgangstollinspeksjon i samsvar med avsnitt 17 i denne artikkelen;
  6. en appell (forespørsel) fra vedkommende myndighet i en stat som ikke er medlem av unionen om å foreta en inspeksjon av personen som utførte transaksjoner knyttet til transport av varer over tollgrensen til Unionen med en utenlandsk person;
  7. instruksjon (forespørsel) fra de foreløpige etterforskningsorganene (straffeforfølgningsorganer) i medlemsstatene om materialet for verifisering av kriminalitetsrapporten eller om den initierte straffesaken;
  8. instruksjon fra tollmyndigheten i en medlemsstat, gitt til tollmyndigheten i en annen medlemsstat, om å foreta en tollkontroll på stedet hos en person som er opprettet og (eller) registrert i samsvar med lovgivningen i medlemsstaten, tollmyndigheten som ble instruert av begrunnelsen i avsnitt 1 og (eller) 3 artikkel 3 i artikkel 373 i tollkodeksen i EAEU;
  9. andre grunner fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 17. Hvis det er nødvendig å bekrefte nøyaktigheten av informasjonen fra den inspiserte personen, kan tollmyndigheten foreta en ikke -planlagt utreisetollkontroll hos personer opprettet og (eller) registrert i samsvar med lovgivningen i medlemsstaten, tollmyndigheten i som utfører utgangstollkontrollen, og er assosiert med den inspiserte personen for transaksjoner (operasjoner) med varer.
 18. Datoen for begynnelsen av tollkontrollen på stedet er datoen for levering til den inspiserte personen av beslutningen (pålegg) om å utføre tollkontrollen på stedet, og hvis en slik beslutning (pålegg) om å utføre stedet tollkontroll kommuniseres til den inspiserte personen på en annen måte, datoen bestemmes i samsvar med lovgivningen til statsmedlemmene.
 19. Den inspiserte personens avslag på å motta en avgjørelse (pålegg) om å foreta en tollkontroll på stedet er ikke et grunnlag for å kansellere tollkontrollen på stedet.
  I dette tilfellet er datoen for påbegynnelsen av tollkontrollen på stedet datoen da avgjørelsen (pålegg) om gjennomføringen av tollkontrollen på stedet ble registrert av avslaget på å motta denne avgjørelsen (pålegg) .
 20. Før tollkontrollen på stedet på stedet på den inspiserte personen starter, er tollmyndighetens tjenestemenn forpliktet til å presentere sine tjenestesertifikater for sjefen for den inspiserte personen, en person som erstatter hodet eller en representant for den inspiserte personen.
 21. I løpet av tollkontrollen på stedet har den inspiserte personen ikke rett til å gjøre endringer (tillegg) i de inspiserte dokumentene knyttet til hans virksomhet.
 22. Fristen for å foreta en tollkontroll på stedet bør ikke overstige 2 måneder. Den angitte perioden inkluderer ikke tidsperioden mellom leveringsdatoen til den inspiserte personen av forespørselen om innsending av dokumenter og (eller) informasjon og datoen for mottak av slike dokumenter og (eller) informasjon.
 23. Fristen for å foreta en tollkontroll på stedet kan forlenges med 1 måned etter avgjørelse fra tollmyndigheten som foretar en slik inspeksjon.
 24. Hvis det er nødvendig å gjennomføre en ikke -planlagt utreisetollkontroll, foreta en tollundersøkelse, sende forespørsler til vedkommende myndigheter i medlemslandene eller stater som ikke er medlemmer av Unionen, gjenopprette dokumenter som er nødvendige for å foreta en utreise av den inspiserte personen tollkontroll, sende inn tilleggsdokumenter knyttet til den reviderte perioden, og påvirke konklusjonene basert på resultatene av tollkontrollen på stedet, så vel som i andre tilfeller fastsatt av lovgivningen i medlemsstatene, kan tollkontrollen på stedet suspenderes ved avgjørelse fra tollmyndighetens leder (leder) for tollkontrollen, hans autoriserte nestleder (nestleder) i tollorganet eller personer som erstatter dem.
  Tidsoppsigelsen av tollkontrollen på stedet kan ikke overstige 9 måneder, med mindre en lengre periode er fastsatt av lovgivningen i medlemsstatene.
  Fremgangsmåten for å suspendere en tollkontroll på stedet er fastsatt av lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
  Tidsperioden for suspensjon av tollkontrollen på stedet på grunnlag av denne klausulen, så vel som på grunnlag fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene, er ikke inkludert i perioden for tollkontroll på stedet.
 25. Beslutningen (resept) om å utføre en tollkontroll på stedet skal inneholde passende oppføringer om forlengelsen av perioden for tollkontroll på stedet, samt om suspensjon av dens oppførsel, som den inspiserte personen blir varslet om.
 26. Resultatene av tollkontrollen på stedet formaliseres ved å utarbeide et tolldokument, hvis form er fastsatt i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering, på den måten som er foreskrevet i slik lovgivning.
 27. Medlemsstaters lovgivning om tollregulering kan fastsette fremgangsmåten for å gjøre de inspiserte personene kjent med de foreløpige resultatene av tollkontrollen på stedet og eventuelt komme med innsigelser til dem.
 28. I tolldokumentet som ble utarbeidet ved registrering av resultatene av tollkontrollen på stedet, er følgende informasjon angitt:
  1. sted og dato for utarbeidelse av dette dokumentet;
  2. registreringsnummeret til dette dokumentet;
  3. navnet på tollmyndigheten som utførte tollkontrollen på stedet;
  4. grunnlaget for utnevnelsen av en tollinspeksjon på stedet - en henvisning til planen (tidsplanen) for inspeksjoner eller på grunnlagene i paragraf 16 i denne artikkelen;
  5. dato og nummer for beslutningen (pålegg) om å foreta en tollkontroll på stedet;
  6. type tollinspeksjon på stedet;
  7. navn (etternavn, fornavn og patronym (hvis noen)) på personen som kontrolleres, sted (er) for sted (bosted) og (eller) sted (er) for den faktiske virksomheten, hans identifikasjon og (eller) registrering tall;
  8. etternavn, fornavn, patronymikk (hvis noen) og stillinger til tollere som utførte tollkontrollen på stedet;
  9. etternavn, fornavn, patronymikk (hvis noen) og stillinger til tjenestemenn som er involvert i deltakelse i tollkontrollen på stedet;
  10. datoene for begynnelsen og ferdigstillelsen av tollkontrollen på stedet, og ved suspensjon og (eller) forlengelse av perioden for tollinspeksjon på stedet, angis også tidsperioden for slik suspensjon og (eller) forlengelse;
  11. typer bekreftede dokumenter;
  12. informasjon om former for tollkontroll, andre handlinger som utføres under tollkontrollen på stedet;
  13. en beskrivelse av fakta avslørt som indikerer brudd på internasjonale traktater og handlinger innen tollregulering og (eller) lovgivningen i medlemsstatene, som angir bestemmelsene i internasjonale traktater og handlinger innen tollregulering og (eller) lovgivningen i medlemsstatene, hvis krav er brutt, eller informasjon om fravær av slike;
  14. konklusjoner basert på resultatene av tollkontrollen på stedet;
  15. annen informasjon som er gitt av lovgivningen i medlemsstatene om tollregulering.
 29. Datoen for fullføring av tollkontrollen på stedet er datoen for tolldokumentet som ble utarbeidet ved registrering av resultatene av tollkontrollen på stedet.
 30. Avgangstollinspeksjon utføres ikke i forhold til enkeltpersoner, med unntak av individuelle entreprenører som er registrert i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene.

 

Tjenestemenn og andre statlige organers tilgang til objektet til den inspiserte personen for å utføre en tollkontroll på stedet

 1. Den inspiserte personen, etter at tjenestemenn i tollmyndigheten har presentert en beslutning (pålegg) om å foreta et tollinspeksjon og tjenestesertifikat på stedet, er forpliktet til å gi disse tjenestemenn og tjenestemenn i andre statlige organer tilgang til å delta i tollkontroll på stedet til anlegget til den inspiserte personen for å utføre en tollkontroll på stedet.
  Tjenestemenn fra tollmyndigheter og tjenestemenn i andre statlige organer som er deltatt i tollinspeksjonen, har tilgang til bostedet til den inspiserte personen hvis dette er fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene.
 2. Hvis lovverket i en medlemsstat gir en spesiell prosedyre for tilgang til individuelle objekter, utføres slik tilgang på den måten som er fastsatt av lovgivningen i den medlemsstaten.
 3. Den inspiserte personen har rett til å nekte tjenestemennene i tollmyndigheten og tjenestemenn i andre statlige organer som er involvert i å delta i tollkontrollen på stedet for å få tilgang til gjenstanden for den inspiserte personen i følgende tilfeller:
  1. disse tjenestemennene presenterte ikke en beslutning (pålegg) om å foreta en tollinspeksjon på stedet og (eller) tjenestesertifikater;
  2. disse tjenestemenn er ikke angitt i beslutningen (pålegg) om å foreta en tollkontroll på stedet;
  3. disse tjenestemennene har ikke spesiell tillatelse til å få tilgang til den revisors anlegg, hvis slik tillatelse kreves i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene.
 4. I tilfelle en uberettiget nektelse av den inspiserte personen gir tilgang til tjenestemenn ved tollmyndigheten som foretar en tollkontroll på stedet og tjenestemenn fra andre statlige organer i medlemsstatene som er involvert i gjennomføringen av en tollkontroll på stedet, passende handling (protokoll) utarbeides på anlegget til den inspiserte personen i samsvar med lovgivningen i et medlemsland.
  I tilfelle en uberettiget nektelse fra den inspiserte personen til å gi tollmyndigheter som foretar en tollkontroll på stedet og tjenestemenn i andre statlige organer i medlemsstatene som er involvert i å utføre en tollkontroll på stedet, har de rett til å gå inn dette objektet med undertrykkelse av motstand og (eller) med åpning av låste lokaler i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene

 

Rettigheter og plikter for tjenestemenn ved tollmyndigheten under tollkontroll

 1. Ved tollkontroll har tollerne rett til:
  1. kreve og motta reklame fra den reviderte enheten, transport (frakt) dokumenter, regnskaps- og rapporteringsdokumenter, samt annen informasjon, inkludert på elektroniske medier, knyttet til varene som inspiseres, inkludert informasjon om ytterligere transaksjoner av den inspiserte personen i forhold til disse varene;
  2. kreve at den reviderte enheten sender inn rapporter i samsvar med artikkel 18 i tollkodeksen til EAEU;
  3. kreve av personer som er assosiert med den inspiserte personen på transaksjoner (operasjoner) med varer som tollinspeksjonen utføres for å sende kopier av dokumenter og annen informasjon om transaksjoner og oppgjør utført med den inspiserte personen eller med tredjeparter knyttet til transaksjoner (drift) med slike varer;
  4. kreve fra banker, ikke-bankkreditt (kreditt og finans) organisasjoner og organisasjoner som utfører visse typer bankvirksomhet, medlemsland og motta fra dem dokumenter og informasjon om tilgjengelighet og antall bankkontoer til organisasjoner og individuelle entreprenører i medlemslandene , samt dokumenter og informasjon om flytting av midler på kontoer til organisasjoner og individuelle entreprenører, nødvendig for tollinspeksjon, inkludert de som inneholder banksekretess i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene;
  5. å be om statlige organer i medlemsstatene og motta fra dem dokumenter og informasjon som er nødvendig for å foreta en tollkontroll, inkludert de som utgjør kommersielle, bank-, skatte- og andre hemmeligheter beskyttet av lov i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene;
  6. sende henvendelser til organisasjoner, statlige og andre organer (organisasjoner) i medlemslandene og ikke-medlemmer av Unionen i forbindelse med tollkontrollen;
  7. å oppnevne en tollundersøkelse;
  8. utføre andre handlinger som er fastsatt av lovgivningen i medlemslandene.
 2. Ved tollkontroll på stedet har tollere også rett til:
  1. å kreve fra den inspiserte personen presentasjon av varer som det utføres tollkontroll for
  2. å foreta en inventar på en måte som er foreskrevet i lovgivningen i medlemsstatene, eller kreve en varelager;
  3. få tilgang til fasilitetene til den inspiserte personen etter presentasjon av tollmyndighetene av en beslutning (pålegg) om å utføre en tollinspeksjon og tjenestesertifikater på stedet;
  4. ta prøver og (eller) vareprøver;
  5. å beslaglegge dokumenter eller kopier av dem fra den inspiserte personen ved å lage et beslag;
  6. å beslaglegge varer eller beslaglegge dem i samsvar med prosedyren fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene, i løpet av tollkontrollen på stedet for å forhindre handlinger som tar sikte på å fremmedgjøre varene som tollkontrollen på stedet er utført, eller for å avhende disse varene på en annen måte;
  7. å forsegle lokaler, lagre, arkiver og andre steder (lagring) av dokumenter og varer som det utføres en tollkontroll på stedet;
  8. kreve at representanter for den inspiserte personen sender inn identitetsdokumenter og (eller) dokumenter som bekrefter myndighet;
  9. å få tilgang, innenfor grensene for deres kompetanse, til databasene og databankene til informasjonssystemene til den reviderte enheten;
  10. å kreve og motta fra den inspiserte personen, innenfor rammen av problemene som skal verifiseres, de nødvendige dokumentene (kopiene deres), annen informasjon, inkludert i elektronisk form, om hans virksomhet og eiendom. Hvis slike dokumenter (deres kopier), i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene, ikke skulle befinne seg på stedet for tollkontrollen på stedet, fastsetter tolleren en tilstrekkelig periode for innsending, men ikke mindre enn 3 arbeider dager;
  11. bruke tekniske midler (inkludert utstyr for lyd- og videoopptak, fotografering), samt programvareprodukter designet for å behandle informasjon levert av den inspiserte personen i elektronisk form;
  12. utføre andre handlinger som er fastsatt av lovgivningen i medlemslandene.
 3. Ved tollkontroll er tollerne pliktig til å:
  1. observere rettigheter og legitime interesser til den inspiserte personen, forhindre skade på den inspiserte personen ved ulovlige beslutninger og handlinger (passivitet);
  2. bruke informasjonen innhentet under tollkontrollen i samsvar med artikkel 356 i tollkodeksen til EAEU;
  3. å sikre sikkerheten til dokumenter mottatt og utarbeidet under tollkontrollen, ikke å avsløre innholdet uten samtykke fra den inspiserte personen, med unntak av tilfeller fastsatt i lovgivningen i medlemsstatene;
  4. overholde offisiell etikk;
  5. informere den inspiserte personen om sine rettigheter og plikter under tollinspeksjon, utnevnelse av tollundersøkelse, prøvetaking og (eller) vareprøver, samt tollers tjenestemannsrettigheter og plikter under tollinspeksjon;
  6. ikke å bryte den etablerte operasjonsmåten til den inspiserte personen i løpet av tollkontrollen på stedet;
  7. gi, på forespørsel fra den reviderte enheten, nødvendig informasjon om bestemmelsene i tollkodeksen til EAEU og lovgivningen i medlemsstatene om prosedyren for å gjennomføre en tollrevisjon;
  8. presentere, under tollkontrollen på stedet, til representantene for den inspiserte personen en beslutning (pålegg) om å utføre en tollkontroll på stedet og deres tjenestesertifikater;
  9. utføre andre plikter som er fastsatt av lovgivningen i medlemslandene.

 

Rettighetene og pliktene til den inspiserte personen under tollkontrollen

 1. Under tollkontrollen har den inspiserte personen rett til:
  1. å be fra tollmyndighetene og motta informasjon om bestemmelsene i denne kodeksen og lovgivningen i medlemsstatene om prosedyren for å foreta en tollinspeksjon;
  2. legge fram alle dokumenter og informasjon til rådighet som bekrefter overholdelse av internasjonale traktater og handlinger innen tollregulering og (eller) lovgivningen i medlemsstatene;
  3. klage på beslutninger og handlinger (passivitet) fra tollmyndighetene på den måten som er foreskrevet i lovgivningen i medlemsstatene;
  4. kreve fra tollerne som foretar tollinspeksjonen på stedet å presentere en avgjørelse (pålegg) om å foreta en tollinspeksjon og tjenestesertifikater på stedet;
  5. være tilstede under tollkontrollen på stedet og gi forklaringer på spørsmål knyttet til emnet for tollkontrollen på stedet;
  6. nyte andre rettigheter som er fastsatt av lovgivningen i medlemslandene.
 2. 2. Den inspiserte personen under tollkontrollen er pliktig til å:
  1. presentere varene det er utført tollkontroll for, om mulig, presentere slike varer;
  2. på forespørsel fra tollmyndigheten sende inn dokumenter og informasjon på papir, og om nødvendig også på et annet medium innen den fastsatte tidsrammen;
  3. sikre uhindret tilgang for tollere som foretar en tollkontroll på stedet og tjenestemenn som er involvert i en slik inspeksjon, til fasilitetene til den inspiserte personen og gi dem en arbeidsplass;
  4. i tilfelle dokumentasjonen som kreves for tollinspeksjon er utarbeidet på et annet språk enn statsspråket i medlemsstaten, hvis tollmyndighet utfører tollkontrollen, - forelegg tollmyndighetene som utfører tollkontrollen en oversettelse av nevnte dokumentasjon;
  5. bestemme kretsen av personer som er ansvarlig for innsending av dokumenter og informasjon til tollmyndighetene som utfører tollkontrollen, senest 2 kalenderdager fra datoen for presentasjonen av beslutningen (pålegg) om å foreta en tollkontroll på stedet;
  6. sikre lageropptak under tollinspeksjon på stedet;
  7. å sikre muligheten for prøvetaking og (eller) vareprøver i tilfelle tollerne som foretar tollkontrollen på stedet tar en avgjørelse om utnevnelsen av en tollundersøkelse;
  8. på forespørsel fra tollmyndighetene som utfører tollkontrollen på stedet, gi skriftlige og muntlige forklaringer om den inspiserte persons virksomhet, samt sende inn attester og beregninger;
  9. utføre andre plikter som er fastsatt av lovgivningen i medlemslandene.

Innlevering av dokumenter og informasjon som kreves for tollinspeksjon

 1. Statens organer i medlemsstatene fremlegger, på forespørsel fra tollmyndigheten, dokumentene og informasjonen de har om registrering av organisasjoner og individuelle entreprenører, betaling og beregning av skatter, data og (eller) dokumenter for regnskap og rapportering, samt andre dokumenter og informasjon som er nødvendig for å utføre tollinspeksjoner, inkludert de som utgjør kommersielle, bank-, skatte- og andre hemmeligheter beskyttet av lov, i samsvar med kravene i lovgivningen i medlemslandene om beskyttelse av statlig, kommersiell, bank , skatt og andre hemmeligheter beskyttet av loven.
 2. Banker, ikke-bankkreditt (kreditt- og finansielle) organisasjoner og organisasjoner som utfører visse typer bankvirksomhet, sender medlemsstatene på forespørsel fra tollmyndigheten dokumenter og informasjon om tilgjengelighet og antall bankkontoer til organisasjoner og individuelle gründere i medlemslandene, så vel som nødvendig for fortolling. verifikasjon av dokumenter og informasjon om flytting av midler i regnskapet til slike organisasjoner og individuelle entreprenører, inkludert de som inneholder bankhemmeligheter i samsvar med lovgivningen i medlemsstatene.
 3. Personer som er assosiert med den inspiserte personen for transaksjoner (operasjoner) med varer som det foretas tollkontroll for, må på forespørsel fra tollmyndigheten framlegge kopier av dokumenter og annen informasjon om transaksjoner og oppgjør utført med tollmyndigheten. inspisert person eller med tredjeparter knyttet til transaksjoner (operasjoner) med slike varer som kreves for tollinspeksjon.

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...