Dette begrepet skal brukes kun for sjøen eller i innlandet skipstransport.
CIF-Inkoterms-2010-VINCULUM- Tollklarering Vladivostok-GK-IMPORT40Fabrikk eller lager produsent eller selgerLevering fra fabrikk eller lager til avgangsterminalenPlassering av gods på lasteterminalenPlasser varer ombordStatlig grenseHavtransport til losningshavnenOvernatting ved midlertidig lagring i ankomsthavn (lossing)Levering av varer klar til lossing fra kjøretøyetMottaker LagerSelgers kostnads- og ansvarsområde for CIFKostnadssonen og kjøperens ansvar når CIFMoment av risikooverføring når CIF!

"Kostnad, forsikring og Frakt"(" Kostnad, forsikring og frakt") betyr at selgeren leverer Produktet om bord på fartøyet eller leverer varer levert på denne måten. Risikoen for tap eller skade på varene passerer når varene er om bord på fartøyet. Selgeren må inngå en avtale og betale frakten og alle utgifter som er nødvendige for å levere varene til den nevnte destinasjonshavnen og også å inngå en forsikringskontrakt som dekker risikoen for tap eller skade på varene under transport.

Kjøper bør være oppmerksom på at ifølge CIF selgeren er forpliktet til å gi forsikring bare med minimal dekning. Hvis kjøperen ønsker mer beskyttelse gjennom forsikring, må han enten tydelig samordne dette med selgeren, eller gjennomføre tilleggsforsikring på egen regning.

Ved bruk CIF Selgeren oppfyller sine leveringsforpliktelser ikke når varene har nådd destinasjonen, men når han leverer varene til transportøren på den måten som er angitt i det valgte uttrykket.

Dette begrepet inneholder to kritiske punkter, siden risikoen og kostnadene passerer på to forskjellige steder. Kontrakten bestemmer alltid destinasjonshavnen, men kan ikke angi leveringshavn når risikoen overgår til kjøperen. Hvis forsendelseshavnen er av særlig interesse for kjøperen, anbefales det at partene identifiserer det tydeligst i kontrakten.
Det anbefales også at partene bestemmer punktet på avtalt destinasjonshavn så nøyaktig som mulig, siden selgeren betaler kostnadene til dette punktet. Selgeren må levere transportavtaler der et slikt valg er nøyaktig reflektert. Dersom selgeren ifølge transportavtalen bærer kostnaden for lossing på avtalt punkt i mottakerhavnen, har selgeren ikke krav på slik kompensasjon fra kjøperen, med mindre partene er enige om noe annet.

Selgeren må levere varene enten om bord, eller sørge for at de leverte varene på en slik måte til bestemmelsesstedet. I tillegg, er selgeren forpliktet til å inngå noen transportavtale eller for å sikre en slik avtale. Peker på plikten til å "gi" tar hensyn til de mange salgskjeden, som brukes ofte i varehandel.

CIF Det kan ikke være hensiktsmessig når varene overleveres til en transportør før de blir plassert om bord på et skip, for eksempel varer i containere som er typiske for levering til terminal. I dette tilfellet er det mer hensiktsmessig å bruke begrepet CIP.

CIF krever at selgeren utfører tollformaliteter for eksport, hvis det er aktuelt. Selgeren er imidlertid ikke forpliktet til å gjennomføre tollformaliteter for import, betale importavgifter eller utføre andre tollformaliteter ved import.

Term CIF Det er praktisk for importøren, fordi eksportøren tar opp organisatoriske problemer med levering av varene og deres forsikring. Men alle disse kostnadene, vil selgeren fortsatt inkludere i prisen på varene.

Lær hva du trenger å vurdere og ta når du velger CIF Lukk listen over handlinger for CIF
 • For å avklare i detalj pakkerens parametere og egenskaper (inkludert merking), er dette nødvendig for den etterfølgende tollklareringen av varer;
 • klart enig med selgeren port av levering av varer;
 • definere i kontrakten forsendelseshavnen av varer, ettersom selger utfører sine plikter for levering når han overfører varene til transportøren
 • enig med forsikringsselskapet vilkårene for økt forsikring, om nødvendig (ifølge CIF selgeren må kun tilby forsikring med minimal dekning);
 • få tillatelser om nødvendig
 • Betal tollavgifter for import av varer;
 • å utføre tollklarering av varer

Denne listen er ikke fullstendig og avhenger av det spesifikke tilfellet, under disse leveringsbetingelsene kan selgerens logistikk gi lavere fraktkostnad enn for eksempel FOBmen det kan hende at som følge av at kjøperen betaler forskjellige portavgifter ved ankomststedet og dette øker den totale kostnaden, anbefales det heller ikke å benytte denne termen hvis last Det er planlagt å sende videre over Russland i containertog.

1. Generelle forpliktelser fra selger og kjøper under vilkårene CIF

A.1.Selgeren plikter, i henhold til salgskontrakten, å gi kjøperen varene, handelsfakturaenfaktura, samt eventuelle andre bevis på at varen er i samsvar med vilkårene i salgskontrakten, som kan være påkrevd i henhold til kontrakten. Eventuelt dokument som er omtalt i A1-A10, kan erstattes av en tilsvarende elektronisk post eller prosedyre, dersom partene er enige om det eller er felles.
V.1. Kjøper er forpliktet til å betale prisen på varene som angitt i salgskontrakten. Eventuelt dokument som nevnt i avsnitt B1-B10 kan være i form av en tilsvarende elektronisk post eller annen prosedyre, dersom partene er enige om det eller er felles.

2. Lisenser, tillatelser, sikkerhetskontroll og andre formaliteter under vilkårene CIF

A.2.Hvis det er nødvendig, må selgeren, for egen regning og risiko, for å få en eksportlisens eller annen offentlig autorisasjon og utføre alle tollformaliteter nødvendige for eksport av varer.
V.2.Om nødvendig må kjøper skaffe egen regning og risiko importlisens eller annen offentlig autorisasjon og utføre alle tollformaliteter for import av varer og transport gjennom alle land.

3. Transport og forsikringskontrakter under forhold CIF

A.3.a) transportavtale
Selgeren må kontrakt eller skaffe avslutningen av transport av varer fra en navngitt leveringstidspunkt kontrakten, hvis det bestemmes ved leveringspunktet til den navngitte anløpshavn eller, hvis dette er avtalt, til et punkt i en port. Transportavtalen må gjøres av selgeren, på vanlige vilkår og sørge for transport med allment aksepterte retning av skipet av den typen som vanligvis brukes til transport av varer som selges.
b) forsikringsavtale
Selgeren må for egen regning bære lasten forsikring, tilsvarende minst minimum dekning, slik det kreves i avsnittet "C" Institutskaya gjelder gos forsikring (Institute Cargo punkt) (LMA / IUA) eller andre lignende forhold. Forsikringsavtalen skal inngås med en forsikringsgiver eller et forsikringsselskap som har et godt omdømme, og gi kjøperen eller noen person som har en forsikringsverdi interesse i varene, til høyre kreve direkte mot forsikringsgiveren.
Av kjøperen, er selgeren forpliktet, forutsatt at kjøperen nødvendig informasjon som kreves av selger til å bære for kjøpers regning slik tilleggsforsikring, som er mulig å få, for eksempel, som fastsatt i punkt "A" eller "B" Institutskaya gjelder gos forsikring (LMA / IUA) eller andre lignende begreper, og / eller belegg tilhørende Institutsky form av militær aksjon, og / eller universitets form av streik (LMA / IUA), eller andre lignende forhold.
Forsikringen skal dekke, på et minimum, fastsatt i salgskontrakten pris pluss 10% (dvs. 110%) og utført i valutaen til kontrakt for salg.
Forsikring skal gi varer alt fra levering av varen, som fastsatt i nr A4 og A5 og, i hvert fall til en navngitt anløpshavn.
Selgeren må gi kjøperen med forsikring eller andre bevis på forsikringsdekning.
I tillegg må selgeren gi kjøperen, på kjøpers anmodning, risiko og regning (hvis noen utgifter) informasjon som kan være nødvendig for kjøperen å gi ekstra sikkerhet.
V.3.a) transportavtale
Kjøperen har ingen forpliktelse til selger å inngå en transportavtale.
b) forsikringsavtale
Kjøperen har ingen forpliktelse til selger å inngå en forsikringsavtale. Men kjøperen må gi selgeren, på hans anmodning, nødvendig informasjon for å gi ekstra forsikring som kreves av kjøperen, som fastsatt i nr A3 b).

4. Levering og aksept av varer under vilkårene CIF

A.4.Selgeren må levere varene, enten ved å plassere den på bordet eller ved å gi varene levert på den måten. I dette og i et annet tilfelle, må selgeren levere varene på datoen eller innenfor den avtalte perioden og på en måte som er typisk for denne porten.
V.4.Kjøperen må ta levering av varene så snart de er levert i samsvar med nr A4, og ta varene fra transportøren på det oppgitte bestemmelseshavn.

5. Risikooverføring under forhold CIF

A.5.Selger skal bære alle tap eller skade på godset til den er levert i samsvar med nr A4, med unntak av risikoen for tap eller skade etter omstendighetene nevnt i nr B5.
V.5.Kjøper bærer all risiko for tap eller skade på varer fra det øyeblikk levering i samsvar med nr A4.
Ved mislighold av kjøperen plikter å gi melding i samsvar med nr B7, skal han bære all risiko for tap eller skade på varer fra avtalt dato eller dato som utløp den avtalte leveringstiden, at varene ble eksplisitt individualisert som en vare, som er gjenstand avtalen.

6. Allokering av utgifter under forhold CIF

A.6.Selgeren må betale:
 • alle utgifter knyttet til varene til leveringstidspunktet i samsvar med avsnitt А4, med unntak av utgifter betalt av kjøperen, slik det er fastsatt i avsnitt Б6;
 • frakt og andre utgifter angitt i A3 a), inkludert kostnadene ved lasting av varene ombord på skipet og eventuelle avgifter i forbindelse med lossing av varene i avtalt losningshavn som belastes selgeren under transportkontrakten;
 • forsikringskostnader spesifisert i avsnitt A3 b)
 • om nødvendig, kostnaden for tollformaliteter som kreves for eksport av varer, samt plikter, skatter og avgifter betalt ved eksport, samt kostnadene ved transporten gjennom et hvilket som helst land, dersom de blir belastet selgeren i henhold til transportvilkårene.
V.6.Kjøperen må, med forbehold av bestemmelsene i avsnitt A3, betale:
 • alle utgifter knyttet til varene fra leveringstidspunktet i samsvar med avsnitt А4, med unntak av evt. kostnaden for tollformaliteter for eksport av varer, samt skatter, avgifter og andre utgifter som skal betales under eksport, som fastsatt i avsnitt А6 d);
 • alle kostnader og kostnader knyttet til varene under transitt før deres ankomst til avtalt destinasjonshavn, med mindre slike kostnader og avgifter ikke gjelder for selgeren under transportkontrakten;
 • Kostnaden for lossing, inkludert lightering og portavgifter, med mindre slike kostnader og gebyrer ikke bæres av selgeren under transportkontrakten.
 • eventuelle tilleggskostnader påløpt på grunn av at selger ikke har kunngjort meldingen i samsvar med paragraf 7, fra avtalt dato eller fra datoen for utløpet av den avtalte perioden for forsendelse, forutsatt at varene var eksplisitt individualisert som varer underlagt kontrakten
 • hvis det er aktuelt, kostnadene ved å betale skatter, avgifter og andre offisielle avgifter, samt utførelsen av tollformaliteter som skal betales ved import av varer og kostnaden for transport av det gjennom et hvilket som helst land, med mindre slike kostnader og gebyrer ikke er inkludert i transportkontrakten til selgeren ;
 • Kostnader for tilleggsforsikring gitt på forespørsel fra kjøperen, som angitt i avsnitt A3 b) og B3 b).

7. Kjøper og selger henvisning under betingelser CIF

A.7.Selgeren må gi kjøperen riktig varsel, slik at kjøperen å ta skritt som vanligvis kreves for at han kan utføre aksept av varene.
V.7.Dersom kjøperen har rett til å bestemme tidspunktet for forsendelse og / eller poenget med mottak av varer til den navngitte anløpshavn, må han stå til selger på grunn av varsel om dette.

8. Dokumentarbevis for levering under betingelser CIF

A.8.Selger skal på egen bekostning gi kjøperen på en riktig måte med vanlig transport dokumentet til avtalt anløpshavn.
Slik transport dokumentet skal dekke varer under kontrakten og være datert innen den avtalte transporten, for å gi kjøperen rett til å kreve varene fra transportøren til anløpshavn, og med mindre annet er avtalt, kan du aktivere kjøperen å selge varene under transporten gjennom overføring av påfølgende kjøperen eller melding til transportøren .
Hvis transportdokumentet er omsettelig og utgitt i flere originaler, må en kjøper være et komplett sett med originaler.
V.8.Kjøperen må godta transportdokument utstedt i samsvar med punkt A8 hvis det er i samsvar med avtalen.

9. Inspeksjon, emballering, merking og inspeksjon av varer under forhold CIF

A.9.Selgeren må betale alle kostnader forbundet med å kontrollere (sjekke kvalitet, måling, veiing, telling) som er nødvendige for levering av varer i samsvar med nr A4, samt kostnader ved kontroll av varer før forsendelse som er foreskrevet av myndighetene i eksportlandet.
Selger må på egen regning sikre pakking av varene, med mindre det er vanlig i bransjen å sende varene som er angitt i kontrakten i uemballert emballasje. Selgeren kan pakke varene på en måte som er nødvendig for transporten hans, med mindre kjøperen informerer selgeren om de spesifikke emballasjekravene før han inngår kontrakten. merking Pakket gods må være riktig implementert.
V.9.Kjøperen må betale kostnadene for obligatorisk inspeksjon av varer før forsendelse, unntatt når en slik inspeksjon er utført etter ordre fra myndighetene i eksportlandet.

10. Bistand ved å skaffe informasjon og tilhørende utgifter under forhold CIF

A.10.Hvis behovet være, er selgeren forpliktet til å gi kjøperen eller for å hjelpe ham med å skaffe, på anmodning fra kjøperen, på hans regning og risiko, dokumenter og informasjon, inkludert viktig sikkerhetsinformasjon, som kan kreve at kjøperen til varene importerer og / eller transportere det til finalen destinasjon.
Selgeren er forpliktet til å kompensere kjøperen for alle kostnader og avgifter som påløper av kjøperen i å få eller gi bistand til å skaffe opplysninger og dokumenter som er fastsatt i nr B10.
V.10.Kjøperen må melde fra til selger innen rimelig tid kravene med hensyn til sikkerhetsinformasjon, slik at selgeren kan handle i samsvar med nr A10.
Kjøperen må refundere selger han påføres kostnader og avgifter for å gi eller å yte bistand i å skaffe dokumenter og opplysninger som er fastsatt i nr A10.
Hvis det er nødvendig, er kjøperen forpliktet til å gi selgeren eller lette i selge mottak, på anmodning fra selger, på hans regning og risiko, dokumenter og informasjon, inkludert viktig sikkerhetsinformasjon, som kan kreve at selgeren skal transportere, eksport av varer og for deres transport gjennom noen landet.

Kommentarer (0)

0 vurdering av 5 basert på 0 stemmer
Ingen oppføringer

Skriv noe nyttig

 1. Gjest.
Vennligst ranger materialet:
Vedlegg (0 / 3)
Del plasseringen din