MENY

EAEUs tekniske forskrifter "Om begrensning av bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter" (TR EAEU 037/2016)

-

I. Omfang

 1. Real tekniske forskrifter utviklet i samsvar med traktaten om den eurasiske økonomiske union av 29.05. 2014 for å sikre beskyttelse av menneskers liv og helse, miljøet, samt for å forhindre handlinger som villeder forbrukere (brukere) av elektriske og radioelektroniske produkter angående innholdet av farlige stoffer i dem.
  Denne tekniske forskriften fastsetter obligatoriske krav for anvendelse og utførelse på territoriet til Den eurasiske økonomiske union (heretter - Unionen) om begrensning av bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter som settes i omløp på Unionens territorium, for for å sikre fri bevegelse.
  Hvis andre tekniske forskrifter i Unionen (Tollunionen) blir vedtatt i forhold til elektriske og radioelektroniske produkter, som fastsetter krav til disse produktene, må slike elektriske og radioelektroniske produkter overholde kravene i alle tekniske forskrifter i Unionen (Tollunionen ), som gjelder for dem.
 2. Effekten av denne tekniske forskriften gjelder elektriske og radioelektroniske produkter som settes i omløp på Unionens territorium i henhold til listen i samsvar med vedlegg nr. 1.
 3. Den nåværende teknisk forskrift gjelder ikke for:
  • a) elektriske og radioelektroniske produkter beregnet for bruk ved en nominell spenning på mer enn 1000 V AC og 1500 V DC, med mindre annet er angitt i vedlegg nr. 1 til denne tekniske forskriften;
  • b) elektriske og radioelektroniske produkter som er utelukkende beregnet for bruk som komponenter i elektrisk utstyr som ikke er inkludert i listen i vedlegg nr. 1 til denne tekniske forskriften;
  • c) elektriske leker;
  • d) solcellepaneler (solbatterier), som er en del av elektriske og radioelektroniske produkter;
  • e) elektriske og elektroniske produkter beregnet for bruk som en del av jord- og banerobjekter;
  • f) elektrisk utstyr utelukkende designet for bruk i luft, vann, land og underjordisk transport;
  • g) elektriske batterier og akkumulatorer, herunder batterier som settes i omløp på Unionens territorium som en del av elektriske og radioelektroniske produkter;
  • h) brukte (brukte) elektriske og radioelektroniske produkter;
  • i) måleinstrumenter;
  • j) medisinsk utstyr.

II. Enkle konsepter

 1. For bruk av denne tekniske forskriften brukes begreper som betyr følgende:
  • "Leke" - et produkt eller materiale beregnet på lek av et barn (barn) under 14 år;
  • "Elektrisk leketøy" - et leketøy der minst én funksjon utføres av elektrisk energi;
  • "Elektriske og radioelektroniske produkter" - produkter hvis funksjon skyldes tiltenkt bruk, tilstedeværelse, bruk, generering, transformasjon, overføring og distribusjon av elektriske strømmer og (eller) elektromagnetiske felt, som er beregnet for direkte bruk eller er innebygd i maskiner, mekanismer, apparater, enheter og annet utstyr;
  • "Importør" - bosatt i et medlemsland i Unionen som har inngått en utenrikshandelsavtale med en ikke -hjemmehørende i et medlemsland i Unionen for overføring av elektriske og radioelektroniske produkter, selger disse produktene og er ansvarlig for deres overholdelse av kravene i denne tekniske forskriften;
  • "Homogent (homogent) materiale" - et materiale med en konstant sammensetning i hele volumet, bestående av ett stoff eller en kombinasjon av stoffer og (eller) materialer som ikke kan skilles mekanisk (ved demontering, skjæring, knusing, sliping eller annen mekanisk handling).

III. Regler for sirkulasjon av elektriske og radioelektroniske produkter på unionsmarkedet

 1. Et elektrisk og radioelektronisk produkt slippes i omløp på Unionens territorium hvis det er i samsvar med denne tekniske forskriften, så vel som andre tekniske forskrifter i Unionen (tollunionen), som gjelder for det, og forutsatt at det har passert bekreftelse av samsvar i samsvar med seksjon VII i denne tekniske forskriften, samt i samsvar med andre tekniske forskrifter i Unionen (tollunionen), som gjelder for den.
 2. Et elektrisk og radioelektronisk produkt, hvis overholdelse av kravene i denne tekniske forskriften, samt kravene i andre tekniske forskrifter i Unionen (tollunionen) ikke er bekreftet, bør ikke merkes med et enkelt produktmerke sirkulasjon på unionsmarkedet.

IV. Krav til begrensning av bruk av farlige stoffer

 1. Et elektrisk og radioelektronisk produkt må utformes og produseres på en slik måte at det ikke inneholder:
  • a) farlige stoffer i henhold til listen i samsvar med vedlegg nr. 2;
  • b) homogene (homogene) materialer som inneholder farlige stoffer i en konsentrasjon som overstiger det tillatte nivået som er angitt i listen i tillegg 2 til denne tekniske forskriften.
 2. Når det gjelder elektriske og elektroniske produkter, er det fastsatt spesielle krav for å begrense bruken av farlige stoffer i henhold til vedlegg nr. 3.

V. Krav til merking og driftsdokumenter

 1. Navnet og (eller) betegnelsen på et elektrisk og radioelektronisk produkt (type, merke, modell (hvis noen)), dets viktigste parametere og egenskaper, navn og (eller) varemerke for produsenten, navnet på staten der produktet fra elektroteknikk og radioelektronikk er produsert må brukes på dette produktet og spesifisert i driftsdokumentene som er vedlagt det.
  I dette tilfellet må navnet og (eller) betegnelsen på det elektriske og radioelektroniske produktet (type, merke, modell (hvis noen)), navn og (eller) varemerke for produsenten også brukes på emballasjen.
 2. Hvis informasjonen i paragraf 9 i denne tekniske forskriften ikke kan brukes på det elektriske og radioelektroniske produktet, kan de bare angis i driftsdokumentene som er vedlagt dette produktet. I dette tilfellet må navnet og (eller) betegnelsen på det elektriske og radioelektroniske produktet (type, merke, modell (hvis noen)), navn og (eller) varemerke for produsenten brukes på emballasjen.
 3. merking elektriske og radioelektroniske produkter må være leselige, lette å lese og må påføres det elektriske og radioelektroniske produktet på et sted som er tilgjengelig for inspeksjon uten demontering ved bruk av verktøy.
 4. Driftsdokumenter for et elektrisk og radioelektronisk produkt må inneholde:
  • a) informasjon spesifisert i punkt 9 i denne tekniske forskriften;
  • b) informasjon om produktets formål;
  • c) produktets egenskaper og parametere;
  • d) driftsregler (bruk), installasjon, lagring, transport (transport), salg og avhending av produktet (om nødvendig relevante krav);
  • e) informasjon om tiltakene som skal treffes når det oppdages en produktfeil;
  • f) produsentens navn og plassering (produsentens autoriserte person), importør, deres kontaktinformasjon;
  • g) informasjon om måneden og året for produksjonen av produktet og (eller) om stedet der slik informasjon brukes eller metoden for å bestemme produksjonsåret.
 5. Merking og utarbeidelse av operasjonelle dokumenter utføres på russisk, og hvis det er relevante krav i lovgivningen i unionsmedlemsstatene (heretter kalt medlemslandene), på det offisielle språket (offisielle språk) til medlemsstaten Stat på hvis territorium produktene selges. Måleenheter, alfabetiske varemerker, egennavn, navn på bosetninger og andre navn og detaljer i merkings- og driftsdokumentene kan gis på andre språk.
  Driftsdokumenter er utarbeidet på papir. De kan ledsages av et sett med driftsdokumenter på elektroniske medier. Driftsdokumenter som er inkludert i settet med elektriske og radioelektroniske produkter fra husholdningen, kan bare utstedes på elektroniske medier.

Vi. Sikre at elektriske og radioelektroniske produkter samsvarer med kravene i tekniske forskrifter

 1. Overholdelse av elektriske og radioelektroniske produkter med denne tekniske forskriften er sikret ved at kravene i den er oppfylt for å begrense bruken av farlige stoffer.
 2. Forskning (test) og målemetoder for elektriske og radioelektroniske produkter er etablert av standardene som er inkludert i listen over standarder som inneholder regler og metoder for forskning (tester) og målinger, inkludert prøvetakingsregler som er nødvendige for anvendelse og oppfyllelse av kravene i denne teknisk forskrift og implementering av samsvarsvurderingsprodukter.

Vii. Samsvarsvurdering av elektriske og radioelektroniske produkter

 1. Samsvarsvurdering elektriske og elektroniske produkter produseres i form av konformitetsbekreftelse.
 2. Når de bekrefter samsvaret mellom elektriske og radioelektroniske produkter, kan søkerne være en juridisk enhet eller en person registrert på en medlemsstats territorium i samsvar med lovgivningen som en individuell gründer, som er produsenter eller importører (selgere) eller personer autorisert av produsenten.
 3. Produkter for elektrisk og radioelektronikk er underlagt en konformitetsbekreftelse i form av en samsvarserklæring i henhold til en av følgende ordninger:
  • a) for masseproduserte produkter - ordninger 1d, 3d og 6d;
  • b) for en serie produkter - ordninger 2e og 4e.
 4. Søkeren kan være:
  • a) for ordninger 1d, 3d og 6d - produsenten (personen autorisert av produsenten);
  • b) for ordninger 2d og 4d - produsenten (personen autorisert av produsenten) eller importøren (selgeren).
 5. Valget av ordningen for erklæring om samsvar med elektriske og radioelektroniske produkter utføres av søkeren.
 6. Samsvarserklæring for elektriske og radioelektroniske produkter i henhold til ordninger 1d og 2d utføres av søkeren på grunnlag av hans eget bevis. Tester av prøver av elektriske og elektroniske produkter etter søkerens valg utføres i søkerens testlaboratorium eller i et akkreditert testlaboratorium (senter) som er inkludert i Unified Register of Certification Bodies and Testing Laboratories (Centers) i Tollunionen (heretter - Det forente registeret), eller i andre testlaboratorier.
  Samsvarserklæring for elektriske og radioelektroniske produkter i henhold til ordninger 3d, 4d og 6d utføres av søkeren på grunnlag av hans egne bevis og bevis innhentet med deltakelse av et akkreditert testlaboratorium (senter) som er inkludert i det enhetlige registeret.
 7. Ved erklæringen om samsvar med elektriske og radioelektroniske produkter, søkeren:
  • a) genererer og analyserer dokumenter som bekrefter at produktene er i samsvar med kravene i denne tekniske forskriften, inkludert:
   • tekniske forhold (hvis noen);
   • operative dokumenter;
   • protokoll (er) for testing av prøver av produkter og (eller) komponenter, materialer, komponenter i produkter for samsvar med kravene i denne tekniske forskriften og (eller) andre dokumenter etter søkerens valg, som tjente som grunnlag for å bekrefte overholdelse av produkter med kravene i denne tekniske forskriften (hvis noen) (diagram 1e, 2d, 3d, 4e og 6e);
   • Leveringskontrakt (kontrakt) og eventuell forsendelsesdokumentasjon (for en serie produkter, et enkelt produkt) (ordninger 2d og 4d);
   • sertifikat for kvalitetsstyringssystemet (kopi av sertifikatet) (skjema 6d);
  • b) utfører identifisering av produkter for å henvise dem til omfanget av denne tekniske forskriften;
  • c) sikrer gjennomføring av produksjonskontroll og tar alle nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsprosessen for produkter sikrer at de overholder kravene i denne tekniske forskriften;
  • d) tar alle nødvendige tiltak for å sikre stabiliteten i kvalitetsstyringssystemet (skjema 6d);
  • e) godtar en samsvarserklæring, som er utarbeidet i henhold til et enhetlig skjema og regler godkjent av vedtaket fra EAEC -styret datert 25.12.2012 nr. 293;
  • f) gjelder et enkelt tegn på produktsirkulasjon på unionsmarkedet etter at prosedyren for bekreftelse av samsvar er fullført;
  • g) etter fullført prosedyre for bekreftelse av samsvar, danner et sett med dokumenter, som inkluderer dokumentene nevnt i avsnitt "a" i dette avsnittet, og en samsvarserklæring.
 8. Samsvarserklæring er registreringspliktig på den måten som er foreskrevet i vedtaket fra EAEC -styret datert 09.04.2013 nr. 76.
 9. Gyldighetsperioden for samsvarserklæringen for masseproduserte elektriske og radioelektroniske produkter er ikke mer enn 5 år. For en serie med elektriske og radioelektroniske produkter er ikke gyldighetsperioden for samsvarserklæringen fastslått.
 10. Etter valg av søker kan bekreftelse på samsvar med elektriske og radioelektroniske produkter i form av en samsvarserklæring erstattes av konformitetsbekreftelse i form av sertifisering i henhold til en av følgende ordninger:
  • a) for masseproduserte produkter - ordninger 1c, 2c og 6c;
  • b) for en serie produkter - skjema 3c.
 11. Ved sertifisering av elektriske og radioelektroniske produkter kan søkeren være:
  • a) for ordninger 1c, 2c og 6c - produsenten (personen autorisert av produsenten);
  • b) for skjema 3c - produsenten (produsentens autoriserte person) eller importør (selger).
 12. Valget av en sertifiseringsordning for elektriske og radioelektroniske produkter utføres av søkeren.
 13. Ved sertifisering av elektriske og radioelektroniske produkter, søkeren:
  • a) tar alle nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsprosessen til produktene er stabil og sikrer at de overholder kravene i denne tekniske forskriften;
  • b) genererer følgende tekniske dokumentasjon:
   • tekniske forhold (hvis noen);
   • operative dokumenter;
   • leveringsavtale (kontrakt) og eventuell forsendelsesdokumentasjon (for en serie produkter) (skjema 3c);
   • sertifikat for kvalitetsstyringssystemet (kopi av sertifikatet) (skjema 2c);
   • andre dokumenter etter søkerens valg, som tjente som grunnlag for å bekrefte at produktene overholder kravene i denne tekniske forskriften (hvis noen);
  • c) sender til sertifiseringsorganet som er inkludert i Unified Register, en søknad om sertifisering av produkter (med vedlegg av teknisk dokumentasjon). Søknaden spesifiserer informasjon om dokumentet for overholdelse av kravene som kvalitetsstyringssystemet er sertifisert (skjema 2c), samt om de identifiserende egenskapene til produktgruppen og produktene som er inkludert i den (skjema 3c) ;
  • d) gjelder et enkelt tegn på produktsirkulasjon på unionsmarkedet etter at prosedyren for samsvarsbekreftelse er fullført;
  • e) i tilfelle endringer i utformingen av produkter eller produksjonsteknologien deres, som kan påvirke at slike produkter overholder kravene i denne tekniske forskriften, varsle sertifiseringsorganet på forhånd (skjema 1c);
  • f) etter at prosedyren for samsvarsbekreftelse er fullført, danner et sett med dokumenter, som inkluderer dokumentene som er nevnt i bokstav b i dette avsnittet, testrapport (er), resultatene av analysen av produksjonstilstanden ( skjema 1c) og samsvarserklæring.
 14. Ved sertifisering av elektriske og radioelektroniske produkter, er sertifiseringsorganet inkludert i Unified Register:
  • a) analyserer den tekniske dokumentasjonen som er levert av søkeren og informerer søkeren om vedtaket hans (angir betingelsene for sertifisering);
  • b) utfører identifikasjon av produktprøver og deres valg fra søkeren for testing;
  • c) gir testing av produktprøver (batch av produkter (prøvetaking fra en batch) (skjema 3c)) i et akkreditert testlaboratorium (senter) som er inkludert i det enhetlige registeret;
  • d) gjennomfører анализ tilstanden til søkerens produksjon, hvis resultater er dokumentert i en handling (skjema 1c);
  • e) ved positive testresultater og analyse av produksjonstilstanden, utarbeide et samsvarsbevis i en enhetlig form godkjent av vedtaket fra EAEC -styret datert 25.12.2012. desember 293 nr. XNUMX, og utstede det til søkeren;
  • f) legge inn informasjon om samsvarsbeviset i det enhetlige registeret over utstedte samsvarsbevis og registrerte samsvarserklæringer;
  • g) utfører inspeksjonskontroll i forhold til sertifiserte produkter under hele gyldighetsperioden for samsvarsbeviset ved å teste produktprøver i et akkreditert testlaboratorium (senter) som er inkludert i det enhetlige registret, og (eller) analysere produksjonstilstanden (skjema 1c );
  • h) utfører inspeksjonskontroll i forhold til sertifiserte produkter under hele gyldighetsperioden for samsvarsbeviset ved å teste produktprøver i et akkreditert testlaboratorium (senter) som er inkludert i det enhetlige registeret, og analysere resultatene av inspeksjonskontroll av kvalitetsstyringen systemsertifiseringsorgan i forhold til kvaliteten på det sertifiserte styringssystemet (skjema 2c);
  • i) ved positive resultater av inspeksjonskontroll, bekrefter den gyldigheten av sertifikatet for samsvar og gjør en passende oppføring i kontrollkontrollhandlingen; i tilfelle negative resultater av inspeksjonskontroll, tar den en beslutning om å suspendere eller oppheve gyldigheten av samsvarsbeviset og informerer søkeren om vedtaket (ordninger 1c og 2c).
 15. I tilfelle konformitetsbekreftelse (samsvarserklæring eller sertifisering) i henhold til ordninger som sørger for sertifisering av kvalitetsstyringssystemet, utføres sertifiseringen av et slikt system av sertifiseringsorganet for kvalitetsstyringssystemet, registrert på territoriet til medlemsstaten i samsvar med lovgivningen i denne staten og akkreditert i det nasjonale systemet. om akkreditering av medlemsstaten.
 16. Gyldighetsperioden for samsvarsertifikatet for masseproduserte elektriske og radioelektroniske produkter er ikke mer enn 5 år. For et parti med elektriske og radioelektroniske produkter er ikke gyldighetsperioden for samsvarsertifikatet fastslått.
 17. Et sett med dokumenter som er dannet etter bekreftelse på samsvar med elektriske og radioelektroniske produkter er lagret:
  • a) for masseproduserte produkter - søkeren har minst 10 år fra datoen da samsvarserklæringen eller samsvarserklæringen ble avsluttet;
  • b) for et produktparti - søkeren har minst 10 år fra datoen for slutten av salget av produktpartiet;
  • c) for et produkt - fra produsenten (en person autorisert av produsenten) i minst 10 år fra datoen for produksjonsavbrudd (produksjonsstans) av dette produktet.

VIII. Merking med et enkelt merke for produktsirkulasjon på unionsmarkedet

 1. Et elektrisk og radioelektronisk produkt som oppfyller kravene i denne tekniske forskriften og som har bestått samsvarsvurderingsprosedyren i henhold til seksjon VII i denne tekniske forskriften, må merkes med et enkelt merke for produktsirkulasjon på unionsmarkedet.
 2. Merking med et enkelt merke for produktsirkulasjon på unionsmarkedet utføres før et elektrisk og radioelektronisk produkt slippes i omløp på unionsmarkedet.
 3. Et enkelt merke for produktsirkulasjon på unionsmarkedet brukes på hvert elektrisk og radioelektronisk produkt på en hvilken som helst måte som gir et klart og tydelig bilde gjennom hele produktets levetid, og er også gitt i driftsdokumentene som er vedlagt det.
  Hvis det er umulig å bruke et enkelt merke for produktsirkulasjon på unionsmarkedet på et elektrisk og radioelektronisk produkt, er det bare lov å bruke det på emballasjen til produktet og i driftsdokumentene som er vedlagt det.
 4. Et elektrisk og radioelektronisk produkt er merket med et enkelt produktsirkulasjonsmerke på unionsmarkedet hvis det oppfyller kravene i alle tekniske forskrifter i Unionen (tollunionen), som gjelder for det.

 

Listen over elektriske og radioelektroniske produkter som er underlagt EAEUs tekniske forskrifter "Om begrensning av bruk av farlige stoffer i elektrisk og radioelektronikk" (TR EAEU 037/2016)

 1. Elektriske og husholdningsapparater:
  • a) for tilberedning og lagring av mat og mekanisering av kjøkkenarbeid, samt annet kjøkkenutstyr;
  • b) for behandling (vasking, stryking, tørking, rengjøring) sengetøy, klær og sko;
  • c) for rengjøring og rengjøring av lokalene;
  • d) å opprettholde og regulere inneklimaet;
  • e) sanitær og hygienisk;
  • f) for hår, negler og hudpleie;
  • g) for oppvarming av kroppen;
  • h) vibrerende massasje;
  • i) lek-, sports- og treningsutstyr;
  • j) lyd- og videoutstyr, fjernsyns- og radiomottakere;
  • k) sying og strikking;
  • m) strømforsyninger, ladere, spenningsstabilisatorer;
  • m) for hagearbeid;
  • o) for akvarier og hagedammer;
  • o) elektriske pumper;
  • p) elektriske og elektroniske klokker;
  • c) kalkulatorer;
  • r) ledningsprodukter;
  • y) skjøteledninger.
 2. Elektroniske datamaskiner og enheter som er koblet til dem, inkludert deres kombinasjoner:
  • a) servere, systemenheter for personlige datamaskiner;
  • b) bærbare datamaskiner;
  • c) nettbrett, lomme, håndholdt og andre små datamaskiner;
  • d) tastaturer, manipulatorer, trackere og andre kontroll- og inndataenheter (datamus, joysticks, hjelmer, briller);
  • e) flyttbare lagringsenheter;
  • f) skjermer;
  • g) skrivere;
  • h) skannere;
  • i) akustiske systemer og hodetelefoner;
  • j) multimediaprojektorer;
  • k) lesere av biometrisk informasjon;
  • m) webkameraer;
  • m) modemer;
  • o) avbruddsfri strømforsyning.
 3. Telekommunikasjonsanlegg (terminal telekommunikasjonsenheter):
  • a) fasttelefon og mobiltelefoner;
  • b) betalingstelefoner;
  • c) telefaks;
  • d) telexer;
  • e) bærbare og bærbare radiostasjoner;
  • f) RFID -koder.
 4. Kopimaskiner og annet elektrisk kontor (kontor) utstyr.
 5. Elektrifiserte verktøy (håndholdte og bærbare elektriske maskiner).
 6. Lyskilder og belysningsutstyr, inkludert utstyr innebygd i møbler.
 7. Elektromusiske instrumenter.
 8. Spill- og handelsmaskiner.
 9. Kassaapparater, billettutskriftsmaskiner, ID -kortlesere, minibanker, informasjonskiosker.
 10. Kabler, ledninger og ledninger beregnet for bruk ved en nominell spenning på ikke mer enn 500 V AC og (eller) DC, med unntak av fiberoptiske kabler.
 11. Automatiske brytere og jordfeilbrytere.
 12. Brann-, sikkerhets- og brannsikkerhetsdetektorer.

 

En komplett liste over produkter som innlevering av tolldeklarasjon er ledsaget av innsending av et samsvarsvurderingsdokument (informasjon om samsvarsvurderingsdokumentet) med kravene i EAEU TR "Om begrensning av bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter "(TR EAEU 037/2016)

som endret ved vedtaket fra EAEC -styret nr. 33 datert 23.03.2021

Produktnavn TH-kode FEA EAEC Samsvarsdokument
kjøleskap frysere kjøleskap 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
samsvarserklæring
oppvaskmaskiner 8422110000 samsvarserklæring
elektriske ovner og elektriske ovner kjøkkenpaneler 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
samsvarserklæring
elektriske ovner ovner innebygde ovner ovner elektriske tørketromler for frukt grønnsaker bær sopp 8516608000
8516609000
8516797000
samsvarserklæring
elektriske apparater for oppvarming av væskekjeler vannkoker kaffetrakter kaffemaskiner babymatvarmere steamers sterilisatorer 8516108000
8516710000
8516797000
samsvarserklæring
mikrobølgeovner 8516500000 samsvarserklæring
Avfallsdisponere 8509800000 samsvarserklæring
elektriske griller kontaktgriller aero griller elektriske griller elektriske griller elektriske kverner vaffelmakere grill frityrstekere bakeriprodusenter racletteprodusenter yoghurtmakere multikoker elektriske panner miksere kaffekverner kjøkkenmaskiner matprosessor mat juicere smørkvern kjøttkvernere raspere skraper kverner fliskere fliskere kniver 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
samsvarserklæring
vaskemaskiner 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
samsvarserklæring
sentrifugerende tørketromler 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
samsvarserklæring
enheter for vask av klær ultralyd 8450190000
8479899708
samsvarserklæring
strykejern strykejern damprensere dampgeneratorer 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
samsvarserklæring
elektriske tørketrommelstenger for håndklær og klær 8516797000 samsvarserklæring
våte og tørre støvsugere 8508 samsvarserklæring
gulvpussere 8509800000 samsvarserklæring
støvsugningssystemer 8508 samsvarserklæring
elektriske børster 8509800000 samsvarserklæring
dampbørster mopper 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
samsvarserklæring
rengjøringsutstyr for vannsug 8509800000 samsvarserklæring
fans 8414510000 samsvarserklæring
klimaanlegg 841510
8415810090
8415820000
8415830000
samsvarserklæring
luftfuktere fordampere avfuktere 8415900009
841899
8479899708
8509800000
samsvarserklæring
luftrensere kjøkkenhetter 841460000
8421392009
samsvarserklæring
elektriske ovner som brukes til avl av dyr og dyrking av planter elektriske apparater til oppvarming av oppvarming av oppvarming av rom elektriske radiatorer vifteovner konvektorer 8436210000
8516210000
851629
samsvarserklæring
elektriske peiser 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
samsvarserklæring
gulvvarmeanlegg 851680 samsvarserklæring
vannvarmere 851610 samsvarserklæring
dusjer toaletter når de er koblet til AC belysning oppvarming 3922
7324900009
9019109001
samsvarserklæring
utstyr som brukes til hulromshygiene oral 8509800000 samsvarserklæring
elektriske ovner for badstuovner 8516299900 samsvarserklæring
elektriske insektbekjempelsesutstyr 8543709000 samsvarserklæring
elektriske barbermaskiner trimmer epilatorer 8510100000
8510300000
samsvarserklæring
hårklippere 8510200000 samsvarserklæring
elektriske badstuer for ansiktet 8516797000 samsvarserklæring
hårføner stylers hår styling apparater rettetang 8516310009
8516320000
samsvarserklæring
elektriske håndtørrere 8516330000 samsvarserklæring
elektrisk hårkrøller 8516320000 samsvarserklæring
elektriske varmeputer tepper madrasser og puter 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
samsvarserklæring
kroppsmassasjemaskiner uten tilsyn av lege 9019101000 samsvarserklæring
fotbad med hydromassasje 9019109001 samsvarserklæring
videospill og enheter for dem 950450000 samsvarserklæring
spille sports- og treningsutstyr koblet til strømnettet 950430
9504908009
950691
samsvarserklæring
lyd-videoopptak og lyd-video-gjengivelsesutstyr 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
samsvarserklæring
radiomottak 8527 samsvarserklæring
mottakere fjernsyn TV -mottakere satellitt -TV -mottakere 852871
852872
samsvarserklæring
akustiske systemer 8518210000
851822000
851829
samsvarserklæring
lydforsterkere 851840
8518500000
samsvarserklæring
videotelefoner intercom 8517691000
8517692000
samsvarserklæring
elektriske symaskiner 845210 samsvarserklæring
overlocks 8452101900 samsvarserklæring
elektriske strikkemaskiner 8447 samsvarserklæring
strømforsyninger ladere spenningsstabilisatorer for husholdningsutstyr 8504403009
8504408200
8504409000
samsvarserklæring
batteriladere 8504405500 samsvarserklæring
gressklippere plen og hekksakser 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
samsvarserklæring
elektriske skodder for dørvinduer, komplett med elektrisk motor 8479899708 samsvarserklæring
hagevifte ventilasjon støvsugere 8467298509
8508600000
samsvarserklæring
melkemaskiner 8434100000 samsvarserklæring
kompressorer 8414808000 samsvarserklæring
pumper 841370
8413810000
samsvarserklæring
varmeovner 8516108000 samsvarserklæring
lamper for belysningsutstyr 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
samsvarserklæring
utstyr for filtrering eller rensing av vannfiltre elektriske sterilisatorer 8421210009 samsvarserklæring
elektriske matere 8509800000 samsvarserklæring
dekorative fontener for hagedammer med elektrisk drift og eller elektrisk pumpe 841370
8413810000
samsvarserklæring
elektriske pumper til bruk i drikkevannsforsyningssystemer, vannforsyning, oppvarming av vann, avløpsvann som drives i individuelle hus beregnet på å bo 8413 samsvarserklæring
elektriske og elektroniske klokker 9102120000
9105210000
9105910000
samsvarserklæring
kalkulatorer 8470 samsvarserklæring
brytere inkludert halvleder -tidtakere 853650
9107000000
samsvarserklæring
brytere for elektriske apparater 853650 samsvarserklæring
stikkontakter 8536699008 samsvarserklæring
gafler 8536699008 samsvarserklæring
splitteradaptere 8536699008
8536901000
8536908500
samsvarserklæring
skjøteledninger inkludert filterforlengelseskabler 854442 samsvarserklæring
skjøteledninger på hjul 854442 samsvarserklæring
servere system enheter av personlige datamaskiner 8471410000
8471490000
8471500000
samsvarserklæring
bærbare datamaskiner 8471300000 samsvarserklæring
håndholdte nettbrett og andre små datamaskiner 8471300000 samsvarserklæring
tastatur manipulatorer trekkere og andre kontroll- og inngangsenheter datamus mus joysticks hjelmer briller 8471
950450000
samsvarserklæring
eksterne lagringsenheter 847170
8523
samsvarserklæring
skjermer 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
samsvarserklæring
skrivere 844331
8443321009
samsvarserklæring
skannere 8471607000 samsvarserklæring
høyttalere og hodetelefoner 8518210000
851822000
851829
851830
samsvarserklæring
multimediaprojektorer 8528621000 samsvarserklæring
biometriske lesere 8471
9031499000
9031803800
samsvarserklæring
webkameraer 852580 samsvarserklæring
modemer 851762000 samsvarserklæring
avbruddsfrie strømforsyningsenheter 8504403002
8504403009
samsvarserklæring
fasttelefon og mobiltelefoner 8517110000
8517120000
8517180000
samsvarserklæring
telefoner 8517180000 samsvarserklæring
telefakser 8443323000
851762000
samsvarserklæring
telexer 851762000 samsvarserklæring
bærbare og bærbare radioer 8517
8525600009
samsvarserklæring
RFID -koder 852352 samsvarserklæring
Kopimaskiner og annet elektrisk kontorutstyr 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
samsvarserklæring
bor roterende hammere skrutrekkere muttere skrutrekkere 846721
8467292000
8467298509
samsvarserklæring
sager stikksager 846722 samsvarserklæring
slipemaskiner inkludert vinkelpolerere 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
samsvarserklæring
høvler 8467297000 samsvarserklæring
saks 8467292000
8467298501
8467298509
samsvarserklæring
spisser 8467295900 samsvarserklæring
fresemaskiner 8467298509 samsvarserklæring
trådløst håndverktøy med lader 8467211000
8467292000
samsvarserklæring
små bearbeidingsmaskiner for individuell bruk 8465 samsvarserklæring
ikke-brannfarlige sprøytepistoler 8424200000 samsvarserklæring
maskiner og apparater for lysbue- og plasmabuesveising 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
samsvarserklæring
elektriske glødelamper kompakte lysrør for generelle formål 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
samsvarserklæring
armaturer for allmenn bruk 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
samsvarserklæring
armaturer innfelt i bakken 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
samsvarserklæring
lamper til akvarier 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
samsvarserklæring
søkelys 9405401002
9405401008
samsvarserklæring
husholdningslyskranser inkludert juletrær 9405300001
9405300009
samsvarserklæring
Musikkinstrumenter 9207 samsvarserklæring
Spill- og handelsmaskiner 8476
950430
samsvarserklæring
Kassaapparater billettutskriftsmaskiner ID-kortlesere Minibanker for informasjonskiosker 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
samsvarserklæring
Kabler og ledninger beregnet for bruk ved en nominell spenning på ikke mer enn V AC og eller DC, unntatt fiberoptiske kabler 854449910
8544499501
8544499509
samsvarserklæring
Effektbrytere og reststrømbrytere 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
samsvarserklæring
Brannsikkerhet og brannvarslere 853110 samsvarserklæring
1 til 10 (119)

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Russland og Usbekistan vil utvikle transport av landbruksprodukter.
19:20 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fra 1. februar 2022 vil Vladivostok Postal Customs Post til Vladivostok Customs bli overført til Central Postal Customs og omdøpt til Vladivostok Postal Customs Post til Central Postal Customs.
18:53 27-01-2022 Flere detaljer ...
OTEKO Group of Companies oppsummerte resultatene for 2021. Omlastningsvolumet ved konsernets terminaler i havnen i Taman økte fra 17,2 til 31,3 millioner tonn (+82%).
18:44 27-01-2022 Flere detaljer ...
Nesten halvparten av eksporten, 49,5 %, var matvarer og landbruksråvarer.
19:24 26-01-2022 Flere detaljer ...