MENY

Beslutning fra EAEC-styret nr. 30 datert 21.04.2015. april XNUMX om tiltak for ikke-tariffregulering

 

I samsvar med artikkel 46 i traktaten om EAEC av 29.05.2014 og punktene 4 og 37 i protokollen om ikke-tollreguleringstiltak i forhold til tredjeland (vedlegg nr. 7 til traktaten om EAEU av 29.05.2014), vedtok Euratomstyret:

 1. Innfør følgende ensartede ikke-tariffreguleringstiltak på tollområdet til EAEU:
  • et forbud mot import til tollområdet til EAEU og (eller) eksport fra tollområdet til EAEU av varer i henhold til listen i samsvar med vedlegg nr. 1;
  • tillatelse for import til EAEUs tollområde og (eller) eksport av varer fra EAEUs tollområde i henhold til listen i samsvar med tillegg nr. 2.
 2. Fastslå at varene som det er innført enhetlige ikke-tollreguleringstiltak spesifisert i nr. 1 i denne avgjørelsen for, skal inkluderes i en enkelt liste over varer som ikke-tollreguleringstiltak anvendes på i handel med tredjeland, i avsnitt 4 i protokollen om ikke-tariffreguleringstiltak i forhold til tredjeland. land (vedlegg nr. 7 til traktaten om EAEU 29.05.2014. mai XNUMX) og publisert på EAEUs offisielle nettsted for informasjon og telekommunikasjon nettverk "Internett".
 3. Autorisasjonsprosedyren spesifisert i punkt 1 i denne beslutningen implementeres gjennom lisensiering og (eller) anvendelse av andre administrative tiltak for å regulere utenrikshandelsaktiviteter etablert i samsvar med:
  • Forskrift om import til EAEUs tollområde og eksport fra EAEUs tollområde av menneskelige organer og vev, blod og dets komponenter, prøver av humane biologiske materialer i samsvar med vedlegg nr. 3;
  • Forskrift om eksport av mineralske råvarer fra tollområdet til EAEU i samsvar med vedlegg nr. 4;
  • Forskrift om eksport av ville levende dyr, individuelle ville planter og villmedisinske råvarer fra tollområdet til EAEU i samsvar med vedlegg nr. 5;
  • Forskrift om eksport fra tollområdet til EAEU av sjeldne og truede arter av ville levende dyr og ville planter inkludert i de røde bøkene til EAEU-medlemsstatene, i samsvar med vedlegg nr. 6;
  • Forskrifter om import til EAEUs tollområde og eksport fra EAEUs tollområde av farlig avfall i samsvar med vedlegg nr. 7;
  • Forskrift om eksport av kulturgods fra tollområdet til EAEU, dokumenter fra nasjonale arkivfond og originaler av arkivdokumenter i samsvar med vedlegg nr. 8;
  • Forskrift om import til tollområdet til EAEU og eksport fra tollområdet til EAEU for kryptering (kryptografisk) betyr i samsvar med vedlegg nr. 9;
  • Forskrift om import til EAEUs tollområde og eksport fra EAEUs tollområde av narkotiske stoffer, psykotrope stoffer og deres forløpere i samsvar med vedlegg nr. 10.
  • Forskrift om import av plantevernmidler (plantevernmidler) til tollområdet til EAEU i samsvar med vedlegg nr. 11;
  • Forskrifter om eksport fra tollområdet til EAEU av innsamlingsmaterialer om mineralogi, paleontologi, bein fra fossile dyr i samsvar med vedlegg nr. 12;
  • Forskrifter om import til EAEUs tollområde og eksport fra EAEUs tollområde av edelstener i samsvar med vedlegg nr. 13;
  • Forskrift om import til EAEUs tollområde og eksport fra EAEUs tollområde av edle metaller og råvarer som inneholder edle metaller, i samsvar med vedlegg nr. 14;
  • Forskrift om import til tollområdet for EAEU av radio-elektroniske midler og høyfrekvente enheter for sivile formål, inkludert innebygd eller inkludert i andre varer, i samsvar med vedlegg nr. 15;
  • Forskrift om import til tollområdet til EAEU og eksport fra EAEUs tollområde av spesielle tekniske midler beregnet på hemmelig mottak av informasjon, i samsvar med vedlegg nr. 16;
  • Forskrift om import til tollområdet til EAEU og eksport fra tollområdet til EAEU sivil- og tjenestevåpen, deres viktigste (komponent) deler og patroner til det i samsvar med vedlegg nr. 17;
  • Forskrift om eksport fra tollområdet til EAEU av informasjon om undergrunnen etter regioner og forekomster av drivstoff, energi og mineralske råvarer i samsvar med vedlegg nr. 18.
  • Forskrift om import til EAEUs tollområde av giftige stoffer som ikke er forløpere for narkotiske stoffer og psykotrope stoffer, ifølge vedlegg nr. 19. - avsnittet er inkludert fra 03.07.2016 i henhold til vedtaket fra styret for styret Eurasian Economic Commission nr. 57 datert 02.06.2016
  • Forskrift om import til EAEUs tollområde og eksport fra EAEUs tollområde av ozonnedbrytende stoffer og produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer, i samsvar med vedlegg nr. 20; - avsnittet er inkludert fra 30.09.2016 i henhold til vedtaket fra EAEC -styret nr. 99 datert 30.08.2016
  • Forskrift om import av medisiner til tollområdet til EAEU i samsvar med vedlegg nr. 21; - avsnittet er inkludert fra 30.09.2016 i henhold til vedtaket fra EAEC -styret nr. 99 datert 30.08.2016
  • Forskrift om import til EAEUs tollområde av plantevernmidler og andre persistente organiske miljøgifter som skal brukes i laboratoriestudier, samt en referansestandard, i samsvar med vedlegg nr. 22. - avsnittet er inkludert fra 18.07.2018 i samsvar med vedtaket fra EAEC -styret nr. 100 av 13.06.2018
 4. Lisenser for eksport og (eller) import, konklusjoner (tillatelser) for import og (eller) eksport av varer, andre dokumenter utstedt før denne avgjørelsen trer i kraft av de relevante myndighetene i EAEU-medlemslandene for å gjennomføre ikke-tariffregulering tiltak, så vel som varsler, informasjon om hvilke som er ført i det enhetlige varslingsregisteret om egenskapene til kryptering (kryptografiske) midler og varer som inneholder dem, før denne avgjørelsen trer i kraft, er gyldige til slutten av gyldighetsperioden.
 5. Erklær ugyldige avgjørelser fra tollunionskommisjonen og EAEC -styret i henhold til listen i henhold til vedlegg nr. 23. - klausul som endret ved vedtaket fra EAEC -styret nr. 131 av 06.10.2015, avgjørelse fra EAEC -styret nr. 57 datert 02.06.2016, vedtak fra EAEC Collegium nr. 99 datert 30.08.2016 og vedtak fra EAEC -styre nr. 100 datert 13.06.2018
 6. Denne beslutning trer i kraft ved utløpet av 30 kalenderdager fra datoen for offentliggjøring.

 

 

Vedlegg til Euratomstyrets vedtak datert 21.04.2015. april 30 nr. XNUMX

 1. Listen over varer som det er forbud mot import til tollområdet til EAEU og (eller) eksport fra tollområdet EAEC Varer forbudt for bevegelse over grenseverdien til tollunionen
  1. Ozonnedbrytende stoffer og produkter som inneholder ozonnedbrytende stoffer som er forbudt for import og eksport
  2. Farlig avfall er forbudt for import
  3. Informasjon om trykte, audiovisuelle og andre informasjonsbærere som er forbudt for import og eksport
  4. Plantevernprodukter og andre persistente organiske miljøgifter er forbudt å importere
  5. Service og sivile våpen, hoveddelene og patronene til dem, er forbudt for import og (eller) eksport
  6. Verktøy for utvinning (fangst) av vannbiologiske ressurser, forbudt for import
  7. Varer av grønlandssel og grønlandsselunger er forbudt å importere
  8. Levende sobler, forbudt for eksport
  9. Personlig verneutstyr, verne- og desinfeksjonsmidler, medisinske produkter og materialer som er forbudt for eksport frem til 30. september 2020 inkludert (delen er inkludert fra 05.04.2020/XNUMX/XNUMX)
  10. Visse typer matvarer er forbudt å eksportere frem til 30. juni 2020 inklusive (delen er inkludert fra 12.04.2020/XNUMX/XNUMX)
 2. Listen over varer som godkjenningsprosedyren for import til tollområdet er etablert for EAEC og (eller) eksport fra tollområdet EAEU - Varer begrenset for bevegelse over grensen til tollunionen
  1. Ozonreduserende stoffer
  2. Plantevernprodukter (plantevernmidler)
  3. Farlig avfall
  4. Mineralogi- og paleontologisamlinger og samleobjekter, fossile dyrebein
  5. Vill levende dyr, utvalgte viltvoksende planter og viltvoksende medisinske råvarer
  6. Arter av vill fauna og flora underlagt konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora 3. mars 1973 (CITES)
  7. Sjeldne og truede arter av ville levende dyr og ville planter inkludert i de røde bøkene til EAEU -medlemslandene
  8. edelstener
  9. Edelmetaller og varer som inneholder edle metaller
  10. Typer mineralske råvarer
  11. Narkotiske stoffer, psykotrope stoffer og deres forløpere
  12. Giftige stoffer som ikke er forløpere for narkotiske stoffer og psykotrope stoffer
  13. Legemidler
  14. Radioelektroniske midler og (eller) høyfrekvente enheter for sivil bruk, inkludert innebygd eller inkludert i andre varer
  15. Spesielle tekniske midler designet for å innhente informasjon i hemmelighet
  16. Kryptering (kryptografisk) betyr
  17. Kulturelle verdier, dokumenter fra nasjonale arkivfond, originaler av arkivdokumenter
  18. Menneskelige organer og vev, blod og dets komponenter, prøver av menneskelige biologiske materialer
  19. Service og sivile våpen, deres viktigste (bestanddeler) og patroner til dem
  20. Informasjon om undergrunnen etter regioner og forekomster av drivstoff, energi og mineralske råvarer
  21. Plantevernprodukter og andre persistente organiske miljøgifter som skal brukes i laboratorieforskning og som referansestandard
  22. Solsikkefrø, som prosedyren for eksporttillatelse gjelder frem til 31. august 2020 inklusive

 

Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...