MENY

Eksempel på eksporterklæring fra Kina med feltforklaring

Beveg musen over interessefeltet for å se betegnelsen

 

Eksempel på eksportdeklarasjon fra Kina med dekoding

Номер декларацииQR код с закодированным номером декларации1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР2. ТАМОЖЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ КНР4. ТАМОЖНЯ ИМПОРТА / ЭКСПОРТА5.	ДАТА ЭКСПОРТА ИЛИ ИМПОРТА6.	ДАТА ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ7. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР8. ЗАРУБЕЖНЫЙ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ9. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ10. НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И НОМЕР РЕЙСА11. НОМЕР ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ13. КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ/ОТПРАВИТЕЛЬ14. СПОСОБ КОНТРОЛЯ15. ХАРАКТЕР ВЗИМАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОШЛИНЫ16. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ18. НОМЕР ДОГОВОРА ИЛИ СОГЛАШЕНИЯ19. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ТОРГОВЛИ20. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ОТПРАВЛЕНИЯ / ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЗНАЧЕНИЯ21. ПОРТ ТРАНЗИТА И ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ22. ПУНКТ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА23. ВИД УПАКОВКИ24. КОЛИЧЕСТВО МЕСТО (УПАКОВОК)25. ВЕС-БРУТТО (КГ)26. ВЕС-НЕТТО (КГ)27. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ИНКОТЕРМС28. РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ29. РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ30. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ31. ВИДЫ И НОМЕРА СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ32. МАРКИРОВКА И ПРИМЕЧАНИЯ, НОМЕР КОНТЕЙНЕРА33. ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР34. КОД ТОВАРА35. НАИМЕНОВАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Вес нетто позиции)36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Количество товара)37. ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ38. ОБЩАЯ ЦЕНА ТОВАРА39. ВАЛЮТА (Доллар США)40. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ПРОИСХОЖДЕНИЯ41. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) КОНЕЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ42. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ В КНР / ИСТОЧНИК ТОВАРОВ В КНР43. ВЗИМАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОШЛИНЫ44. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ45. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНУ46. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ47. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И УПЛАТА48. ОРГАНИЗАЦИЯ-ДЕКЛАРАНТ49. ПРИМЕЧАНИЯ И ПЕЧАТЬ ТАМОЖНИ

TOLDREGLER I PRK FOR FYLLING AV TULLERKLÆRINGER FOR VARER VED IMPORTERING OG EKSPORT

For "Tollerklæringen fra Folkerepublikken Kina for varer for import (eksport)" bruker disse reglene uttrykkene "tolldeklarasjon"," Importtollerklæring "eller" eksporttollangivelse ". Når du fyller ut feltene i tollerklæringen, gjelder følgende krav:

1. FORELØPIG REGISTRERINGSNUMMER / 预 录入 编号

Foreløpig registreringsnummer på tollerklæringen. Én tollerklæring tilsvarer ett foreløpig registreringsnummer, som automatisk genereres av informasjonssystemet.

Det foreløpige registreringsnummeret består av 18 tegn:

 • 1-4 - koden til tollmyndigheten som godtar erklæringen (i samsvar med "Tabellen over koder for tollområder" bestemt av tollvesenet);
 • 5-8 - kalenderår;
 • 9 - betegnelse på eksport eller import ("1" - import; "" - eksport; for konsolidert tollerklæring brukes “I” til import, “E” for eksport);
 • de neste ni tegnene er serienummeret.

2. TULLREGISTRERINGSNUMMER / 海关 编号

Tollregistreringsnummer tildelt tollregistreringen ved mottak av erklæringen. Ett eksemplar av tollerklæringen tilsvarer ett tollregistreringsnummer, som automatisk genereres av informasjonssystemet.

Tollregistreringsnummeret består av 18 tegn:

 • 1-4 - koden til tollmyndigheten som godtar erklæringen (i samsvar med "Tabellen over koder for tollområder" bestemt av tollvesenet);
 • 5-8 - kalenderår;
 • 9 - betegnelse på eksport eller import (“1” - import; “” - eksport; i tilfelle konsoliderte tolldeklarasjoner brukes “I” til import, “E” for eksport);
 • de neste ni tegnene er serienummeret.

3. FRAKT / VEDLEGGER I PRC / 境内 收发货人

Feltet inneholder navnet og koden til en kinesisk juridisk enhet eller annen organisasjon registrert hos tollmyndighetene som har inngått og utfører en utenrikshandelsavtale. Koden angir den 18-sifrede enhetlige offentlige kredittverdighetskoden til en juridisk enhet eller annen organisasjon. I mangel av en enkelt kode for offentlig kredittverdighet, er registreringskoden hos tollmyndighetene angitt.

I spesielle tilfeller gjelder følgende fyllingskrav:

 1. Hvis inngåelsen og gjennomføringen av en utenrikshandelsavtale utføres av forskjellige virksomheter, angis informasjon om foretaket som utfører avtalen.
 2. Hvis et foretak med utenlandsk deltakelse pålegger et import-eksportforetak å importere utstyr og gjenstander for investering (betaling av autorisert kapital), blir informasjon om foretaket med utenlandsk deltakelse angitt med et merke og en indikasjon i feltet “merking og bemerker ”betegnelsen“ import er betrodd en import-eksportvirksomhet ”(委托 某 进出口 企业 进口), sammen med den enhetlige offentlige kredittkoden på 18 tegn til den juridiske enheten eller andre organisasjoner for import-eksportforetaket som er betrodd importen.
 3. Hvis fortolling av import eller eksport av varer på vegne av import-eksportforetaket utføres av en erklærende virksomhet som har de nødvendige kvalifikasjonene for å representere interessene til andre organisasjoner ved toll, informasjon om import-eksportforetaket som bestilte toll klarering til klarereren er angitt.
 4. avsender eller mottakeren, som er i den spesielle tollkontrollsonen, angir informasjon om den faktiske forvalteren av disse varene eller den administrerende virksomheten som ligger i territoriet til den spesielle tollkontrollsonen;
 5. Når en organisasjon for avgiftsfritt salg av varer selger varer med innenlandsk produksjon, som er gjenstand for avgiftsrefusjon ved eksport, angis navnet på organisasjonen for avgiftsfritt salg av varer.

4. TOMMER AV IMPORT / EKSPORT / 进 出境 关 别

På grunnlag av tollkontoret på stedet for faktisk import eller eksport av varer, er tilsvarende navn og kode for tollkontoret angitt i samsvar med tabellen over koder for tollområder bestemt av tollkontoret.

I spesielle tilfeller gjelder følgende fyllingskrav:

 • Når importerte varer flyttes mellom toll (tolltransport av import), skal navnet og koden til tollkontoret på varens innføringssted være angitt.
 • For tolltransport ved eksport skal navnet og koden til tollkontoret på eksportstedet for varer være angitt.
 • Når varer flyttes mellom tollområder for dyp behandling under den kontroll som brukes i tolltransisjon, skal navnet og koden til tollkontoret på eksportstedet for varene angis i eksportdeklarasjonen; i importdeklarasjonen skal navnet og koden til tollkontoret på varenes innførselssted være angitt.
 • Ved flytting eller fremmedgjøring av varer mellom forskjellige soner med spesiell tollkontroll eller steder for obligasjonskontroll, angis tollens navn og kode på stedet for den spesielle tollkontrollsonen eller stedet for obligasjonskontrollen til den annen part (motpart) .
 • For resten av varene utføres ikke den faktiske importen eller eksporten, navnet og koden til tollkontoret som godtok erklæringen er angitt.

5. DATO FOR EKSPORT ELLER IMPORT / 进出口 日期

Når du importerer varer, angir dette feltet datoen for innlevering av en søknad om oppføring for et kjøretøy som transporterer de importerte varene. Ved eksport av varer indikerer dette feltet datoen for fullførelsen av formalitetene for utgangen av transportkjøretøyet som transporterer de eksporterte varene. når innleveringen av erklæringen ikke er angitt. For varer som den faktiske importen eller eksporten ikke utføres, angis datoen for mottakelsen av erklæringen.

Eksport- / importdatoen består av åtte tegn: år (fire første tegn), måned (to tegn), dag (to tegn).

6. DATO FOR INNLEDNING AV DEKLARASJON / 申报 日期

Dato for innlevering av erklæring - datoen da tollkontoret godtar deklarasjonsdataene fra avsenderen / mottakeren av varen eller den erklærende virksomheten som er autorisert av ham. Hvis erklæringen utføres ved å sende inn en elektronisk erklæring, er datoen for innlevering av erklæringen datoen for registrering av mottakelsen av deklarasjonsdataene i tolldatasystemet. Hvis erklæringen utføres ved å arkivere en erklæring i papirform, er datoen for innlevering av erklæringen datoen for tolking av tollerklæring og registrering. Når du sender en erklæring, fylles ikke dette feltet ut.

Innleveringsdatoen for erklæringen består av åtte tegn: år (fire første tegn), måned (to tegn), dag (to tegn).

7. REGISTRERINGSNUMMER / 备案 号

Angi nummeret på "Tolling Trade Guide" utstedt av tollvesenet, obligasjonsveiledningen for den spesielle tollkontrollsonen eller stedet for obligasjonskontrollen, "Bekreftelse av innkreving og tollfritak" eller annet dokument som bekrefter registrering i en varslings- eller autorisasjonsprosedyre. , når den utføres av avsender / mottaker, den endelige mottakeren eller den endelige avsenderen av tollformaliteter for varslingsregistrering av kontrakten for behandling av råvarer levert av kunden (tolling), verifisering og bekreftelse av innsamling, reduksjon eller fritak fra toll og andre formaliteter.

Bare ett registreringsnummer kan angis i ett eksemplar av tollerklæringen. Følgende detaljerte fyllingskrav gjelder:

 1. For tolling av varer (prosessering av tolling råvarer) er antallet "Veiledende handelsretningslinjer" angitt, bortsett fra tilleggsråvarer av ubetydelig mengde og lav verdi, for hvilke i henhold til reglene "Veiledende tollretningslinjer" brukes ikke, så vel som i tilfelle registrering og betaling av avgifter ved overføring av varer for salg i Kina under tollkontroll i form av påfølgende betaling av toll.
  Ved tollerklæring ved et kontrollpunkt utenfor tollområdet, hvis det er en underveiledning for direkte kontakt med tollvesenet utenfor tollområdet eller en underveiledning for eksport av høyt bearbeidede produkter utenfor tollområdet, er underveiledningsnummeret angitt; dersom underveiledningen for direkte kontakt med tollvesenet i tollområdet eller underveiledningen for eksport av høyt bearbeidede produkter innenfor tollområdet gir en begrensning på tolldeklarasjon bare innenfor det respektive tollområdet, angis det generelle retningsnummeret.
  Hvis ferdige produkter fra bearbeiding av kundeleverte råvarer på grunnlag av "Bekreftelse av innkreving og tollfritak" overføres til importregimet med full eller delvis tollfritak, antall "Bekreftelse på innkreving og fritak fra toll "er angitt i importdeklarasjonen, nummeret på" Retningslinjene "om tollhandel".
  Når du flytter utstyr for bearbeiding av kundeleverte råvarer, flytter mellom sonene for spesiell tollkontroll av utstyr som helt eller delvis er fritatt for avgifter mellom sonene for spesiell tollkontroll, som er helt eller delvis fritatt for avgifter, mottar henholdsvis selskap og avsender, fyller ut tollangivelser for import og eksport, og i "registreringsnummer" -feltet (备案 号) er nummeret til "Veiledning til tollhandel" angitt.
 2. Hvis tollerklæringen er relatert til verifisering og bekreftelse av innkreving, reduksjon eller fritak for betaling av toll, skal tallet "Bekreftelse av innkreving og tollfritak" angis.
 3. For tolling av varer (prosessering av tolling råvarer), er nummeret på "Veiledende handelsretningslinjer" angitt, med unntak av hjelperåvarer av ubetydelig mengde og verdi, for hvilke, i samsvar med reglene, "Veiledende handelsretningslinjer "brukes ikke, så vel som i tilfelle registrering og betaling av avgifter ved overføring av varer for salg i Kina under tollkontroll i form av påfølgende betaling av toll. Ved tollerklæring ved et kontrollpunkt utenfor tollområdet, hvis det er en underveiledning for direkte kontakt med tollvesenet utenfor tollområdet eller en underveiledning for eksport av høyt bearbeidede produkter utenfor tollområdet, er underveiledningsnummeret angitt; hvis underveiledningen for direkte kontakt med tollvesenet i tollområdet eller underveiledningen for eksport av høyt bearbeidede produkter innenfor tollområdet kun gir en begrensning på tollerklæringen innenfor det aktuelle tollområdet, det generelle nummeret på guide er angitt. Hvis ferdige produkter for behandling av kundeleverte råvarer på grunnlag av "Bekreftelse av innkreving og tollfritak" overføres til importregimet med helt eller delvis tollfritak, nummeret på "Bekreftelse av innkreving og fritak fra toll "er angitt i importdeklarasjonen, nummeret på" Retningslinjene "er angitt i eksportdeklarasjonen om tolling av handel". Ved flytting av utstyr for behandling av kundeleverte råvarer, flytting mellom sonene for spesiell tollkontroll av utstyr som er helt eller delvis fritatt for avgifter mellom sonene for spesiell tollkontroll, som helt eller delvis er fritatt for avgifter, mottar henholdsvis selskap og avsender, fyller ut tollangivelser for import og eksport, og i "registreringsnummer" -feltet (备案 号) er nummeret til "Veiledning til tollhandel" angitt.
 4. Når en organisasjon for tollfritt salg av varer selger varer innenlands med tilbakebetaling av skatt ved eksport, fylles ikke dette feltet ut.

8. UTENLANDSK SKIPER ELLER SKIPPER / 境外 收发货人

Den utenlandske mottakeren er vanligvis kjøperen som har inngått og utfører en utenrikshandelsavtale, eller mottakeren som er foreskrevet i kontrakten; En utenlandsk avsender er vanligvis en selger som har inngått og utfører en utenrikshandelsavtale.

Dette feltet inneholder navnet og koden til den utenlandske avsenderen / mottakeren. Som hovedregel er navnet angitt på engelsk; hvis det i samsvar med kravene til inspeksjon og karantene er nødvendig å angi navnet på et annet fremmed språk, angis dette navnet etter navnet på engelsk i korte parenteser; hvis foretaket er en autorisert økonomisk aktør (AEO) i en stat (territorium) med gjensidig anerkjennelse av AEO, angis AEO-koden som følger: "statskode (territorium) + tollkode for virksomhet", for eksempel Singapore (新加坡) AEO-virksomhet (企业) SG123456789012 (landskode for Singapore + 12-sifret forretningskode); Hvis foretaket er AEO for staten (territorium) uten gjensidig anerkjennelse av AEO, er ikke koden angitt.

Hvis det på grunn av spesielle omstendigheter ikke er noen utenlandsk avsender / mottaker, angis "NEI" i stedet for navn og kode.

9. TRANSPORTMETODE / 运输 方式

Transportmetoder inkluderer metoder for faktisk transport og metoder for spesiell transport gitt av toll; den første er transportmåtene for faktisk import eller eksport og er klassifisert i henhold til kjøretøystypen som brukes til å importere eller eksportere varer; det andre er transportmetodene uten faktisk import eller eksport av varer, og er klassifisert i henhold til endringen i vareregimet i Kina.

Den passende transportmåten er valgt og angitt i samsvar med "Tabellen over koder for transportmåter" bestemt av toll, basert på klassifiseringen av transportmåter for faktisk import eller eksport av varer eller en endring i vareregimet innen Kina.

 1. Under spesielle omstendigheter gjelder følgende fyllingskrav:
  1. Når du importerer eller eksporterer varer ved bruk av ekspresslevering uten porto, angis den faktiske transportmåten.
  2. Når du flytter importerte varer mellom toll, er det angitt i samsvar med kjøretøyet som de transporterte varene ankom stedet for innreise til Kina. når du eksporterer eksporterte varer mellom toll, er det angitt i samsvar med kjøretøyet som de transporterte varene ble eksportert fra eksportstedet fra Kina.
  3. Når det gjelder importerte eller eksporterte utstillinger og gjenstander som er igjen i gave, overlevert for salg, som ikke vil bli reeksportert (importert) og overlatt til salg i (utenfor) Kina, er "annen transport" (kode 9) angitt .
  4. For varer som importeres eller eksporteres av passasjerer i håndbagasje, er "passasjerens bagasje" (kode L) angitt.
  5. Når du transporterer varer ved hjelp av en stasjonær gjenstand (inkludert en oljeledning, vannrør, kraftnett, etc.), er "transport av en stasjonær gjenstand" (kode G) angitt.
 2. Når du endrer ordningen for varer på territoriet til Kina uten faktisk import eller eksport, gjelder følgende fyllingskrav:
  1. Når varer importeres fra hovedterritoriet i Kina til territoriet til bondesonen eller returtransport til bonded zone, er "ikke-bonded zone" angitt (kode 0).
  2. Når varer importeres fra territoriet til obligasjonssonen til territoriet til Kina utenfor obligasjonssonen, er "obligasjonssonen" angitt (kode 7).
  3. Når du lagrer varer på et eksportkontrollager eller returnerer varer til et eksportkontrollager innenfor Kina, angis et "midlertidig lagerlager" (kode 1).
  4. Når du overfører varer fra et obligasjonslager for salg eller prosessering i Kina, er "obligasjonslager" angitt (kode 8).
  5. Når varer importeres fra hovedterritoriet til Kina til et bundet logistikksenter eller når varer eksporteres fra et bundet logistikksenter til resten av Kina, er "logistikksenteret" (kode W) angitt.
  6. Når varer importeres fra PRCs hovedterritorium til en bundet logistikkpark eller når varer eksporteres fra en bundet logistikkpark til resten av Kina, angis "logistikkparken" (kode X).
  7. Når du importerer varer til den bundne havnesonen eller den komplekse bondesonen fra resten av Kina (utenfor disse sonene og ikke er relatert til territoriene til spesiell tollkontroll og steder med obligasjonskontroll) og importerer varer fra resten av territoriet til Kina til territoriet til disse bondesonene, "bonded port zone / complex bond zone" (kode Y).
  8. Når du importerer varer til eksportbehandlingssonen, Zhuhai-Macao grenseoverskridende industriområde (Zhuhai Park), sonen for grenseoverskridende samarbeid mellom Kina og Kasakhstan Khorgos (kinesisk del) fra resten av Kina (utenfor disse sonene og ikke relatert til territoriene for spesiell tollkontroll og plasserer obligasjonskontroll) og import av varer fra resten av Kina til territoriet til disse sonene, er "eksportbehandlingssonen" (kode Z) angitt.
  9. Når du eksporterer varer fra Kina til Hong Kong-delen av havnesonen til den vestlige korridoren Shenzhen-Hong Kong, så vel som når du importerer og eksporterer varer fra Kina til Kina, sonen for grenseoverskridende samarbeid mellom Kina og Kasakhstan Khorgos, "grensespesialtollsone" (kode H).
  10. Når du eksporterer varer gjennom den andre linjen i den angitte korridoren for å erklære Hengqing New District og Pingtan Complex Experimental Zone (heretter samlet - de integrerte eksperimentelle sonene) til resten av Kina eller eksporterer varer fra resten av Kina til territoriet av de komplekse eksperimentelle sonene langs den andre linjen i den dedikerte korridoren for erklæring, så vel som når du flytter varer inne i den komplekse eksperimentelle sonen med erklæring og betaling av toll etter valg av søkeren, den "komplekse eksperimentelle sonen" (kode T) er angitt.
  11. Når du flytter eller overfører varer innen soner med spesiell tollkontroll, flytter varer mellom soner med spesiell tollkontroll og steder for obligasjonskontroll, flytter varer mellom soner med spesiell tollkontroll og resten av territoriet til Kina utenfor sonene, flytter rester av bearbeidede råvarer, produkter fra dyp bearbeiding, overføring av varer til implementering i Kina utenfor sonene for spesiell tollkontroll, samt annen varebevegelse på territoriet til Kina, "annen transport" (kode 9) er angitt.

10. NAVN PÅ KJØRETØY OG FLYNUMMER / 运输工具 名称 及 航次 号

Dette feltet angir navnet eller koden på kjøretøyet som brukes til å importere eller eksportere varer, samt flynummer. Innholdet som er angitt i dette feltet må fullstendig sammenfalle med innholdet i lastedeklarasjonen (fraktfraktbrev) som er gitt til tollvesenet av transportmyndighetene.

 1. Når du skriver inn et kjøretøynavn, gjelder følgende detaljerte fyllingskrav:
  1. Krav for å fylle ut en tollerklæring ved fullføring av tollformaliteter direkte på stedet for import eller eksport av varer eller ved bruk av et landsdekkende integrert fortollingssystem:
   1. når du transporterer med vanntransport: fartøyets registreringsnummer er angitt (for små fartøy som forbinder Hong Kong og Macau - nummeret på tilsynsregisteret) eller navnet på fartøyet på engelsk;
   2. ved transport på vei: før innføringen av systemet for regulering av fraktbiler for transport på vei, er det nasjonale statsregistreringsnummeret på kjøretøyet som brukes til grenseoverskridende godstransport angitt; når deklarerer ved bruk av forhåndsdeklarasjonssystemet i Shenzhen, er det nasjonale statens registreringsnummer + "/" + "forhåndsdeklarasjon" (提前 报关) angitt; etter innføringen av systemet for regulering av fraktbrev for transport på vei, er ikke dette feltet fylt ut;
   3. ved jernbanetransport: oppgi vognens nummer eller nummeret på godkjenningssertifikatet;
   4. for lufttransport: angi flynummer;
   5. ved posttransport: nummeret på fakturaen til postpakken er angitt;
   6. ved transport på annen måte: transportmetoden er spesifisert, for eksempel: rørtransport, pakkedyr osv.
  2. Krav for å fylle ut tollerklæringen for transport av varer mellom toll (tolltransitt):
   1. import:
    1. for transport med vanntransport: for direkte befordring eller foreløpig erklæring "@" er angitt + 16-sifret foreløpig registreringsnummer på erklæringsskjemaet for transittvogn (eller 13-sifret nummer på fraktbrevet); for transport med mellomladning er navnet på fartøyet som kommer inn i Kina angitt på engelsk;
    2. for jernbanetransport: for direkte befordring eller foreløpig erklæring, oppgi "@" + 16-sifret foreløpig registreringsnummer på erklæringsskjemaet for transittflytting; for transport med mellomlasting, er vognnummeret angitt;
    3. for frakt med fly: for direkte befordring eller foreløpig erklæring, angi "@" + 16-sifret foreløpig registreringsnummer på erklæringsskjemaet for transittfrakt (eller 13-sifret fraktbrev); for transport med mellomladning er "@" indikert;
    4. når du transporterer på vei eller annen transport: angi "@" + 16-sifret foreløpig registreringsnummer på erklæringsskjemaet for transittfrakt (eller 13-sifret nummer på fraktbrevet);
    5. når du forhåndsdeklarerer varebevegelse ved hjelp av en av ovennevnte transportmetoder og på fraktfraktbrevet som brukes i Guangdong-provinsen, er "@" + 13-sifret nummer på fraktbrevet.
   2. eksport:
    1. ved transport med vanntransport: når du eksporterer uten mellomlading, angir du "@" + 16-sifret foreløpig registreringsnummer på erklæringsskjemaet for transittransport (eller 13-sifret nummer på fraktbrevet); hvis det i en flersidig tollerklæring for transport av varer mellom toll er det nødvendig å bruke en, så er stedet "for kjøretøyets navn" angitt "@"; når det transporteres med mellomladning ved bruk av indre vannvei, angis navnet på fartøyet (lekteren) for omlasting; bruk av intern jernbanetransport - angi navnet på toget (firesifret kode for tollområdet til den kompetente tollmyndigheten + "TOG"); bruk av intern veitransport - navnet på kjøretøyet er angitt (firesifret kode for tollområdet til den kompetente tollmyndigheten + "TRUCK");
    2. ved transport med jernbane: angi "@" + 16-sifret foreløpig registreringsnummer på erklæringsskjemaet for transittvogn (eller 13-sifret nummer på fraktbrevet); hvis det i en flersidig tollerklæring for varetransport mellom toll er det nødvendig å bruke en, blir "@" angitt på stedet for kjøretøyets navn;
    3. for frakt med luft: angi "@" + 16-sifret foreløpig registreringsnummer på erklæringsskjemaet for transittfrakt (eller 13-sifret nummer på fraktbrevet); hvis det i en flersidig tollerklæring for transport av varer mellom toll er det nødvendig å bruke en, så er "@" angitt på stedet for kjøretøyets navn;
    4. når du transporterer med annen transport: angi "@" + 16-sifret foreløpig registreringsnummer på erklæringsskjemaet for transittvogn (eller 13-sifret nummer på fraktbrevet);
   3. Når du utfører tollformaliteter etter metoden for konsolidert tollerklæring, er "konsolidert erklæring" angitt i tollerklæringen.
   4. Når en organisasjon for tollfritt salg av varer selger varer innenlands med tilbakebetaling av skatt ved eksport, fylles ikke dette feltet ut.
   5. Hvis den faktiske importen eller eksporten av varene ikke utføres, fylles ikke dette feltet ut.
 2. Når du skriver inn et flynummer, gjelder følgende detaljerte fyllingskrav:
  1. Krav for å fylle ut en tollerklæring ved fullføring av tollformaliteter direkte på stedet for import eller eksport av varer eller ved bruk av et landsdekkende integrert fortollingssystem:
   1. ved transport med vann: skipets reisenummer er angitt;
   2. ved transport på vei: før introduksjonen av systemet for regulering av fraktsedler for transport på vei, er en 8-sifret dato for inn- eller utkjøring av kjøretøyet indikert (hvorav de første 4 tegnene er året, to tegn er måneden, 2 tegn er dagen; videre også); etter innføringen av systemet for regulering av fraktbrev for transport på vei, er kjøretøykoden angitt;
   3. ved jernbanetransport: datoen for inn- eller utkjøring av toget er angitt;
   4. for transport med fly: ikke fylt;
   5. for posttransport: datoen for inn- eller utkjøring av kjøretøyet er angitt;
   6. i tilfelle transport etter en annen metode: ikke fylt.
  2. Krav for å fylle ut tollerklæringen for transport av varer mellom toll (tolltransitt):
   1. import:
    1. ved transport med vanntransport: Når du transporterer med mellomlasting, angir du "@" + turnummeret til hovedlinjefartøyet som kommer inn i Kina; for direkte transport eller foreløpig erklæring, fylles den ikke ut;
    2. ved transport på vei: ikke fylt;
    3. ved transport med tog: oppgi "@" + dato for inn- eller utreise; d) for transport med fly: ikke fylt; e) i tilfelle transport etter en annen metode: ikke fylles ut;
   2. eksport:
    1. ved transport med vanntransport: når den transporteres uten mellomliggende omlasting, er den ikke fylt; for transport med mellomladning ved bruk av indre vannvei, er fartøyets (lekter) transportnummer angitt. bruk av innenriks jernbane eller veitransport - 6-sifret transportdato (2 tegn - år, 2 tegn - måned, 2 tegn - dag);
    2. ved eksport med kombinert bruk av veitransport og containertransport: ikke fylt;
    3. for transport med fly: ikke fylt;
    4. i tilfelle transport etter en annen metode: ikke fylt.
   3. Når en organisasjon for tollfritt salg av varer selger varer innenlands med tilbakebetaling av skatt ved eksport, fylles ikke dette feltet ut.
   4. Hvis den faktiske importen eller eksporten av varene ikke utføres, fylles ikke dette feltet ut.

11. ANTALL TRANSPORTBADGE / 提 运 单 号

Dette feltet indikerer nummeret på konnossementet eller konnossementet. Ett eksemplar av tollerklæringen kan bare inneholde en konnossement eller konnossementnummer; hvis varelasten på en faktura (faktura) tilsvarer flere konnossement eller fraktbrev, for hver konnossement eller et konnossement, fylles en egen erklæring ut.

Følgende detaljerte fyllingskrav gjelder:

 1. Krav for å fylle ut en tollerklæring ved fullføring av tollformaliteter direkte på stedet for import eller eksport av varer eller ved bruk av et landsdekkende integrert fortollingssystem:
  1. Ved transport med vann: nummeret på konnossementet for eksport eller import er angitt; hvis det foreligger en intern konneksjon, blir nummeret på konnossementet for eksport eller import angitt + "*" + nummeret på den interne konnossementet.
  2. Ved transport på vei: før innføringen av systemet for regulering av fraktbrev for veitransport er ikke fullført; etter innføringen av systemet for regulering av fraktbrevet for veitransport, er nummeret på den generelle fraktbrevet for eksport eller import angitt.
  3. Ved transport med jernbane: nummeret på konnossementet er angitt.
  4. For transport med fly: angi nummeret på den generelle konnossementet + "_" + nummeret på konnossementet; i mangel av et konnossement, angis nummeret på det generelle konnossementet.
  5. Ved posttransport: nummeret på fakturaen til postpakken er angitt.
 2. Krav for å fylle ut tollerklæringen for transport av varer mellom toll (tolltransitt):
  1. Import:
   1. i tilfelle transport med vanntransport: i tilfelle direkte transport eller transport med mellomliggende omlasting, er nummeret på kupongen angitt; ikke fylt ut under foreløpig erklæring;
   2. for jernbanetransport: for direkte transport eller transport med mellomliggende omladning er nummeret på jernbanefartøyet angitt; ikke fylt ut under foreløpig erklæring;
   3. for lufttransport: for direkte transport eller transport med mellomliggende omvisning, er nummeret på den generelle fraktbrevet + "_" + nummeret på fraktbrevet angitt; ikke fylt ut under foreløpig erklæring;
   4. når den transporteres etter en annen metode: ikke fylt;
   5. når du transporterer varer mellom tollkontorer på vei i Guangdong-provinsen etter å ha importert varer ved hjelp av transportmetodene ovenfor: kjøretøyets registreringsnummer er angitt.
  2. Eksport:
   1. når du transporterer med vanntransport: når du transporterer med mellomladning, er kupongnummeret angitt; under transport uten mellomliggende omlasting, fylles den ikke; Når forhåndsdeklarerer varer som transporteres mellom tollveien i Guangdong-provinsen, blir registreringsnummeret på kjøretøyet som bærer varene angitt.
   2. når den transporteres etter en annen metode: ikke fylt; når forhåndsdeklarere varer som transporteres mellom tollveien i Guangdong-provinsen, er registreringsnummeret på kjøretøyet som bærer varene angitt.
  3. Når du utfører tollformaliteter ved hjelp av metoden for konsolidert tollerklæring, angir tollerklæringen start- og sluttdato for import og eksport av varer i henhold til spesifikasjonen for den konsoliderte deklarasjonen (4 tegn - år, 2 tegn - måned, 2 tegn - dag, 4 tegn - år, 2 tegn - måned, 2 tegn - dag).
  4. Hvis den faktiske importen eller eksporten av varene ikke utføres, fylles ikke dette feltet ut.

12. OPPBEVARINGSPLASS VARER / 货物 存放 地点

Dette feltet angir institusjon eller oppbevaringssted for varer etter import, inkludert arbeidssted for tollkontroll (midlertidig lager), sorteringslager, permanent behandlingssted, karanteneplass, eget lager av foretak osv.

13. SLUTT MOTTAKER / SENDER / 消费 使用 单位 / 生产 销售 单位

 1. Når du legger inn informasjon om den endelige mottakeren, angis navnet på den kjente sluttkonsumenten eller brukeren av varene som importeres til Kina, inkludert:
  1. Organisasjoner som uavhengig importerer varer fra utlandet.
  2. Organisasjonen som overlot import av varer til en import-eksport-virksomhet.
 2. Når du legger inn informasjon om den endelige avsenderen, er navnet på en kjent produsent eller selger av eksporterte varer angitt i Kina, inkludert:
  1. Organisasjoner som uavhengig eksporterer varer.
  2. Organisasjonen som overlot eksport av varer til import-eksport-bedriften.
  3. Når en organisasjon for tollfritt salg av varer selger varer innenlands med tilbakebetaling av skatt for eksport, angis den tollfrie butikken under ledelse av denne organisasjonen.
 3. Informasjon om den endelige mottakeren / avsenderen av varer i tollerklæringen for import eller eksport av varer som helt eller delvis er unntatt toll, må helt sammenfalle med informasjonen om "søker om anvendelse av fordeler" spesifisert i "Bekreftelse av PRCs toll ved innkreving og tollfritak ved import og eksport av varer "(heretter -" Bekreftelse på innkreving og tollfritak "); når du flytter varer mellom stedet for obligasjonskontroll og et fremmed territorium, blir navnet på stedet for obligasjonskontroll angitt som den endelige mottakeren / avsenderen (i obligasjonslogistikksentre i kategori B, navnet på foretaket på territoriet til det obligerte logistikksenter er angitt).
 4. I sonene med spesiell tollkontroll er foretaket som administrerer denne sonen ("behandlingsorganisasjon" eller "lager") angitt som sluttmottaker / avsender.
 5. Krav for å fylle ut koden:
  1. Den 18-sifrede enhetlige koden for offentlig kredittverdighet til en juridisk enhet eller annen organisasjon er angitt.
  2. Hvis det ikke er noen 18-sifret enhetlig offentlig kredittvurderingskode, angis “NEI”.
 6. Hvis sluttbrukeren eller brukeren av varer som er importert til Kina, eller produsenten eller selgeren av varer som eksporteres fra Kina, er et individ på territoriet til Kina, er nummeret på identitetskortet, passnummeret, identitetskortet til en taiwansk landsmann eller nummeret på et annet gyldig identitetskort, samt navn og etternavn skal angis.

14. KONTROLLMETODE / 监管 方式

Metode for kontroll - en metode for tollkontroll under import og eksport av varer, etablert på grunnlag av formen for eksport-import-operasjoner i internasjonal handel, med tanke på innkreving av toll, statistikk og vilkår for tollkontroll over bevegelsen av goder. Kontrollmetodekoden består av 4 tegn, hvorav de to første er en klassifiseringskode tildelt i samsvar med kravene til tollkontroll og datamaskinstyring, og de to siste er koden for skjemaet for eksport og import, utviklet med tanke på internasjonale standarder.

I dette feltet, basert på de faktiske forholdene for utenrikshandelstransaksjonen, er det forkortede navnet på kontrollmetoden og dens kode, valgt i samsvar med "Tabellen over kontrollmetodekoder", bestemt av tollvesenet. Bare en kontrollmetodekode kan angis i ett eksemplar av tollerklæringen.

Under spesielle omstendigheter gjelder følgende krav for utfylling av felt om kontrollmetoden ved behandling av kundeleverte råvarer:

 1. Når du importerer hjelperåvarer av ubetydelig mengde og lav verdi (det vil si tilleggsråvarer av lav verdi verdt opptil USD 5 og innen 000 typer), som “Tolling Trade Guide” ikke brukes til, “hjelperåvarer av lav verdi ”er angitt. Hvis “Tolling Trading Guide” brukes, er kontrollmetoden gitt i “Tolling Trading Guide” indikert.
 2. Når du overfører tolling av råvarer under behandling for salg på territoriet til Kina, så vel som når du registrerer importen som råvarer og materialer av ferdige produkter, mangelfulle varer, varer som pågår for salg i Kina, er det angitt " overføring av overførte råvarer for salg til Kina "eller" overføring til realisering av importerte råvarer i Kina "; Ved overføring av ferdige produkter for behandling av kundeleverte råvarer til kategorien importerte varer med full eller delvis tollfritak på grunnlag av "Bekreftelse av innkreving og tollfritak" fylles eksport- og importerklæringen ut: eksportdeklarasjon angir "fullstendig eller delvis fritak fra toll på ferdige varer fra tilførte råvarer" eller "full eller delvis fritak for toll på ferdige produkter fra importerte råvarer", skal importdeklarasjonen angi metoden i samsvar med den faktiske kontrollmetoden .
 3. Ved returimport (import) eller reeksport (eksport) på grunn av en hendelse av ferdige produkter under eksport av produkter for bearbeiding av kundeleverte råvarer, er det angitt "retur / bytte av ferdige produkter fra gitt råvare materialer "eller" retur / bytte av ferdige produkter fra importerte råvarer "; i tilfelle retureksport (eksport) eller reimport (import) av råvarer og deler i forbindelse med erstatning ved import av råvarer for bearbeiding, "retur / bytte av leverte råvarer eller deler" eller "retur / bytte av importert råvare materialer eller deler ”er angitt; for retureksport (eksport) av restene av råvarer og deler, avfall som oppstår under prosessering, samt retureksport (eksport) av tidligere importerte råvarer og deler av årsaker knyttet til kvalitet, spesifikasjon og andre grunner uten å importere lignende varer innenfor rammen av byttet, er det indikert "eksport av tilførte råvarer og deler", "fjerning av avfall fra tilførte råvarer", "eksport av importerte råvarer og deler", "fjerning av avfall fra importerte råvarer. "
 4. Ved overføring av avfall og biprodukter fra bearbeiding av kundeleverte råvarer for salg i Kina, fylles det ut en importdeklarasjon som angir "overføring av avfall fra de leverte råvarene for salg til Kina" eller "overføring av avfall fra importerte råvarer til salgs i Kina ”.
 5. Når overført av et foretak til ødeleggelse tolling av varer uten å generere inntekt, så hvis disse varene er råvarer, deler eller defekte varer, er "ødeleggelse av råvarer og deler" angitt, hvis disse varene er avfall eller biprodukter, er "avfallsdestruksjon" indikert. Når foretaket overfører bompengevarer for destruksjon med mottak av inntekt, er det indikert “overføring av avfall fra de leverte råvarene for salg i Kina” eller “overføring av avfall fra de overførte råvarene for salg i Kina”.
 6. Når en organisasjon for tollfritt salg av varer selger varer innenlands med tilbakebetaling av skatt for eksport, er "annet" angitt.

15. INNSAMLINGS- OG UNDANTAK FRA PLIKTEN / 征免 性质

I dette feltet, basert på faktiske forhold, angir du det forkortede navnet på karakteristikken ved innkreving og tollfritak og dens kode, valgt i samsvar med "Tabellen over koder for innkrevingens art og tollfritak" bestemt av toll; hvis det er en "bekreftelse på innkreving og tollfritak" utstedt av toll, angis innkrevingstypen og tollfritak, gitt i denne bekreftelsen. I ett eksemplar av tollerklæringen kan bare én type egenskaper ved innkreving og tollfritak angis.

Når du fyller ut en tollerklæring innenfor rammen av tollhandel, er forkortelsen for navnet på karakteristikken ved innkreving og tollfritak og dens kode angitt i "Retningslinjer for tollhandel" utstedt av toll. Under spesielle omstendigheter gjelder følgende fyllingskrav:

 1. Når du overfører tolling av handelsvarer til salgs i Kina, er data om faktiske forhold angitt (for eksempel innkreving av avgifter på vanlig måte, varer for vitenskapelig og pedagogisk virksomhet, andre regler fastsatt i lov, etc.)
 2. Ved retureksport (eksport) av råvarer og deler, returimport (import) av ferdige produkter, er "andre regler fastsatt i loven" angitt.
 3. Når du overfører varer innenfor rammen av tollhandel, fullføres den ikke.
 4. Når en organisasjon for avgiftsfritt salg av varer selger innenlands produserte varer med skatterefusjon for eksport, er "andre regler gitt i loven" angitt.

16. LISENSNUMMER / 许可证 号

Dette feltet indikerer nummeret på lisensen for import (eksport), lisensen for import (eksport) av varer og teknologier med dobbelt bruk, lisensen for eksport av varer og teknologier for dobbeltbruk (rettet), lisensen for midlertidig eksport av tekstilvarer, eksportlisens (innen tollhandel), eksportlisenser (innenfor rammen av smågrensehandel).

Når en organisasjon for avgiftsfritt salg av varer selger varer med innenlandsk produksjon med skatterefusjon for eksport, fylles den ikke ut.

Bare ett lisensnummer kan angis i ett eksemplar av tollerklæringen.

17. FERIEHAVN / 启运 港

I dette feltet, når du importerer (importerer) varer, angis den første lastehavnen for varer til utlandet før disse varene ankom til Tollområdet i Kina.

I samsvar med de faktiske forholdene angis navnet på havnen og dens kode i samsvar med "Tabellen over havnekoder" bestemt av tollvesenet; Hvis havnen ikke er oppført i "Tabellen over havnekoder", skal navnet og koden til den aktuelle staten være angitt. Når du eksporterer varer fra et spesielt tollkontrollområde eller et obligasjonskontrollsted til Kina utenfor disse sonene, skal navnet og koden til det tilsvarende spesielle tollkontrollområdet eller obligasjonskontrollstedet angis i samsvar med "Tabellen over havner"; Hvis denne sonen eller stedet ikke er oppført i "Tabellen over havnekoder", skal den "uspesifiserte spesielle kontrollsonen" (未列 出 的 特殊 监管 区) og dens kode angis. Hvis den faktiske importen eller eksporten av varene ikke utføres, angir du "i Kina" (中国 境内) og den tilsvarende koden.

18. ANTALL KONTRAKT ELLER AVTALE / 合同 协议 号

Dette feltet indikerer nummeret på kontrakten for eksport-import av varer (inkludert avtaler eller ordrer). I mangel av en kommersiell transaksjon fullføres den ikke.

Når en organisasjon for tollfritt salg av varer selger varer innenlandsk produksjon, som er gjenstand for skatterefusjon ved eksport, fylles ikke dette feltet ut.

19. HANDELSSTAT (TERRITORI) / 贸易 国 (地区)

Når du importerer varer som et resultat av en kommersiell transaksjon, angis staten (territoriet) for kjøp av varer, når du eksporterer varer, er staten (territoriet) for salg av varer angitt. I fravær av en kommersiell transaksjon, angis staten (territoriet) som eieren av eierskapet til varene tilhører.

Dette feltet indikerer navnet på den tilsvarende staten (territoriet) på kinesisk og dets kode, valgt i samsvar med "Tabellen over koder for stater (territorier)" bestemt av tollvesenet.

20. TILSTAND (TERRITORI) AV AVDELINGEN / TILSTAND (TERRITORI) AV DESTINASJON / 启运 国 (地区) / 运抵 国 (地区)

Som avgangsstat (territorium) når du importerer (importerer) varer, angis staten (territorium) hvorfra varene sendes direkte til Kina eller med transitt gjennom en annen stat (territorium), forutsatt at i denne andre staten (territorium ) det er ingen det er kommersielle transaksjoner.

Som bestemmelsesstat (territorium) når de eksporterer (eksporterer) varer, er staten (territoriet) som varer sendes fra tollgrensen til Kina direkte eller med transitt gjennom en annen stat (territorium), forutsatt at i denne andre staten ( territorium) i forhold til varer utfører ikke kommersielle transaksjoner.

Når du importerer og eksporterer varer ved direkte transport uten å laste om (transitt) gjennom en tredjestat (territorium), er avgangsstaten (territoriet) staten (territoriet) i lastehavnen for de importerte varene; bestemmelsesstaten (territoriet) er staten (territoriet) til bestemmelseshavnen for de eksporterte varene.

Hvis operasjoner av kommersiell art utføres i forbindelse med varene når det importeres og eksporteres gjennom en tredjestat (territorium) i denne tredje staten (territorium), er transittstaten (territorium) stat (territorium) avgang eller destinasjon.

Dette feltet indikerer navnet på kinesisk og koden til staten (territorium) avgang eller destinasjon, valgt i samsvar med "Tabellen over stat (territorium) koder" bestemt av tollvesenet.

Hvis det ikke er noen faktisk import eller eksport av varer, blir "Kina" (中国) og den tilsvarende koden angitt.

21. TRANSPORT- OG DESTINASJONSHAVN / 经 停 港 / 指 运 港

Den siste porten for lasting av varer til utlandet før ankomst av disse varene til Tollområdet i Kina er angitt som transittport for import (import) av varer.

Havnen for det endelige bestemmelsesstedet i utlandet ved transport av varer er angitt som destinasjonshavnen når du eksporterer (eksporterer) varer; hvis den endelige destinasjonsporten er ukjent på forhånd, angis den tiltenkte destinasjonsporten.

I samsvar med de faktiske forholdene angis navnet på havnen og dens kode i samsvar med "Tabellen over havnekoder" bestemt av tollvesenet; hvis navnet eller koden for transitthavnen eller destinasjonshavnen ikke vises i "Tabellen over havnekoder", kan navnet og koden til den respektive staten være angitt.

Hvis den faktiske importen eller eksporten av varene ikke utføres, angir du "i Kina" (中国 境内) og den tilsvarende koden.

22. PÅGANG OG UTGANG / 入境 口岸 / 离境 口岸

Som innføringssted for import (import) av varer, er navnet på kinesisk og koden til det første kontrollpunktet i Kina, der kjøretøyet kommer fra utlandet, angitt;

 • for multimodal grenseoverskridende transport angis navnet på kinesisk og koden til kontrollpunktet i Kina der transport med multimodal transport er angitt Produktet forblir endelig på territoriet til landet;
 • under transitt av varer, angis navnet på kinesisk og koden til det første kontrollpunktet når varer kommer inn i Kina;
 • når du importerer varer fra et spesielt tollkontrollområde eller et obligasjonskontrollsted, angis navnet på kinesisk og koden til det spesielle tollkontrollområdet eller obligasjonskontrollstedet;
 • i andre tilfeller der den faktiske importen eller eksporten av varene ikke utføres, angis navnet på byen der varene befinner seg og koden.

Navnet på kinesisk og koden til det første kontrollpunktet før de forlater Kina på kjøretøyet som transporterer de eksporterte varene, er angitt som utgangspunktet;

 • for multimodal grenseoverskridende transport, er navnet på kinesisk og koden til sjekkpunktet i Kina, der varene som transporteres ved hjelp av multimodal transport, angitt for første gang.
 • når varer er i transitt, angis navnet på kinesisk og koden til det første kontrollpunktet når de eksporterer varer til utlandet;
 • når du eksporterer varer til utlandet fra et spesielt tollkontrollområde eller et obligasjonskontrollsted, angis navnet på kinesisk og koden til det spesielle tollkontrollområdet eller obligasjonskontrollstedet;
 • i andre tilfeller der den faktiske importen eller eksporten av varene ikke utføres, angis navnet på byen der varene befinner seg og koden.

Type inngangspunkter og utgangspunkter inkluderer havner, marinaer, flyplasser, flytransportterminaler på flyplasser, grensekontrollsteder, jernbanestasjoner, laste- og lossepunkter for kjøretøy, inspeksjonssteder for biler, landhavner, spesielle tollkontrollsoner på territoriets sjekkpunkt osv. Dette feltet indikerer navnet på det kinesiske sjekkpunktet og dets kode, valgt i samsvar med "Tabellen over sjekkpunktkoder" bestemt av tollvesenet.

23. TYPE EMBALLASJE / 包装 种类

Emballasjetyper som er angitt når du importerer eller eksporterer varer inkluderer emballasje for transport (fraktemballasje) og andre typer emballasje. Dette feltet angir typen emballasje og koden som er valgt i samsvar med "Tabellen over koder for emballasjetyper" bestemt av tollvesenet.

Forsendelsesemballasje - emballasje levert av konnossementet for ett stykke varer; andre typer emballasje inkluderer forskjellige typer emballasje (beholdere) av varer, samt materialer for et substrat av vegetabilsk opprinnelse, etc.

24. ANTALL STOLER / 件 数

Dette feltet angir antall varer av importerte eller eksporterte varer i en pakke (etter antall transporterte varer). Under spesielle omstendigheter gjelder følgende fyllingsregler:

 1. Hvis antall laster er bestemt i containere i lastedeklarasjonen, skal antall containere angis.
 2. Hvis antall stykker er spesifisert i paller i lastedeklarasjonen, angis antall paller.

Dette feltet kan ikke være null; for varer uten emballasje er "1" angitt.

25. Bruttovekt (KG) / 毛重 (千克)

Den totale vekten av importerte eller eksporterte varer, inkludert emballasje (container), er angitt. Måleenhet - 1 kg; Hvis vekten er mindre enn 1 kg, skal dette feltet angi "1".

26. NETTOVEKT (KG) / 净重 (千克)

Vekt er angittbrutto importerte eller eksporterte varer, redusert med vekten av den ytre emballasjen, det vil si den faktiske vekten av varene. Måleenhet - 1 kg; Hvis vekten er mindre enn 1 kg, skal dette feltet angi "1".

27. LEVERINGSBETINGELSER / 成交 方式

Basert på vilkårene for den faktiske transaksjonen på prisen på importerte eller eksporterte varer, er leveringsbetingelsene (transaksjonsmåte) angitt, valgt i samsvar med "Tabellen over koder for leveringsbetingelser" bestemt av tollvesenet. Hvis den faktiske importen eller eksporten av varene ikke utføres, indikerer importen CIF, når du eksporterer FOB.

28. VOGNKOSTNADER / 运费

Når du importerer (importerer) varer, vil kostnadene for transport av varer (frakt) før lossing på stedet for innreise til Kina; Når du eksporterer (eksporterer) varer, blir transportkostnadene angitt etter lasting på eksportstedet for varer fra Kina.

Transportkostnader kan angis på en av tre måter (frakt per enhet, total frakt eller fraktpris) med et tilsvarende merke (tegn "1" betyr fraktraten, "2" - frakt per enhet, som er ett tonn gods, "3" - den totale fraktmengden), så vel som ved å angi riktig valutakode, valgt i samsvar med "Tabellen over valutakoder" bestemt av tollvesenet.

Når en organisasjon for tollfritt salg av varer selger varer innenlandsk produksjon, som er gjenstand for skatterefusjon ved eksport, fylles ikke dette feltet ut.

29. FORSIKRINGSKOSTNADER / 保费

Når du importerer (importerer) varer, angis forsikringskostnadene før de losses på importstedet til Kina. Når du eksporterer (eksporterer) varer, er forsikringskostnadene etter lasting på stedet for eksport av varer angitt.

Forsikringskostnader kan angis på en av to måter (totale forsikringskostnader eller forsikringskostnader) med et tilsvarende merke (tegnet "1" betyr hastigheten på forsikringskostnadene, "3" - det totale beløpet på forsikringskostnadene), og ved å legge inn passende valutakode valgt i samsvar med "Tabellen over valutakoder" bestemt av tollvesenet.

Når en organisasjon for tollfritt salg av varer selger varer innenlandsk produksjon, som er gjenstand for skatterefusjon ved eksport, fylles ikke dette feltet ut.

30. ANDRE UTGIFTER / 杂费

Dette feltet angir utgifter i tillegg til prisen på varene under transaksjonen, som, basert på de relevante forskriftene i PRC-forordningen "Om toll for eksport og import," må inkluderes i den totale tollverdien eller trekkes fra hele tollverdi. Andre utgifter kan angis på en av to måter (det totale beløpet for diverse utgifter eller satsen for diverse utgifter) med innføring av et tilsvarende merke (tegn "1" betyr satsen for diverse utgifter, "3" - det totale beløpet av andre utgifter), samt ved å taste inn riktig valutakode, valgt i samsvar med "Tabel over valutakoder" bestemt av tollvesenet.

Andre utgifter som skal inngå i full tollverdi er angitt som et positivt tall eller med en positiv sats; andre utgifter som må trekkes fra full tollverdi er angitt som et negativt tall eller med en negativ sats.

Når en organisasjon for tollfritt salg av varer selger varer innenlandsk produksjon, som er gjenstand for skatterefusjon ved eksport, fylles ikke dette feltet ut.

31. TYPER OG ANTALL TILLEDNINGSDOKUMENTER / 随附 单证 及 编号

Dette feltet angir kodene for andre tillatelser for eksport og import, dokumenter for tollkontroll (i tillegg til de som er angitt i punkt 16 i disse reglene) og tilhørende dokumenter, valgt i samsvar med "Tabellen over dokumentkoder for tollkontroll" og "Tabell over koder for ledsagedokumenter", bestemt av tollvesenet, samt deres antall.

Dette feltet er delt inn i to kolonner: ledsagedokumentkoden (随附 单证 代码) og ledsagedokumentnummeret (随附 单证 编号). Kolonnen "kode for ledsagedokumentet" angir dokumentkoden valgt i samsvar med "Tabell over koder for dokumenter for tollkontroll" og "Tabell over koder for ledsagedokumenter" bestemt av tollvesenet. Kolonnen "nummer på ledsagedokumentet" angir ledsagedokumentets nummer.

 1. Når du sender inn en tolldeklarasjon for betaling av toll i forbindelse med salg av tollhandelsvarer i Kina (bortsett fra tilfeller av bruk av Golden Gate II tollhandelsreguleringssystemet), er tegnet "c" angitt i kolonnen "kode i følgedokumentet", i kolonnen "nummer på følgedokumentet" angir nummeret på skjøte for innkreving av avgifter i forbindelse med overføring av varer for salg i Kina, godkjent og godkjent av tollvesenet.
 2. Hvis, ved import eller eksport av varer innenfor rammen av alminnelig handel, anvendelse av en kontraktsfestet (konvensjonell) eller spesiell preferansetollsats (heretter samlet - preferansesatsen) bare er mulig på grunnlag av opprinnelsessertifikatet (a reguleringsform uten mulighet for erklæring om opprinnelsesland), i kolonnen "kode på følgedokumentet "Indiker tegnet" Y ", i kolonnen" nummeret til følgedokumentet "angi" (handelsavtalekode) " +" nummer på opprinnelsessertifikatet ". Hvis anvendelsen av den preferansetollsatsen er tillatt på grunnlag av opprinnelsessertifikatet eller erklæringen fra opprinnelseslandet (en form for regulering med mulighet for erklæring om opprinnelseslandet), tegnet "Y" er angitt i kolonnen "kode på følgedokumentet", i kolonnen "nummer på følgedokumentet", "(handelskodeavtale) "+ tegn" C "(ved søknad på grunnlag av et opprinnelsessertifikat) eller tegn" D "(ved søknad på grunnlag av en erklæring om opprinnelseslandet) +" nummeret på opprinnelsessertifikatet (eller serienummeret til erklæringen om opprinnelseslandet) ". Én kopi av tolldeklarasjonen tilsvarer én sertifikat opprinnelsesland eller erklæring om opprinnelseslandet. Følgende koder brukes for handelsavtaler:
  • "01" - APEC-avtale;
  • "02" - Avtale om PRC-ASEAN Free Trade Zone;
  • "03" - Avtale mellom Kina og Hong Kong SAR om nært økonomisk partnerskap (CEPA-Hong Kong);
  • "04" - Avtale mellom Kina og SAR fra Macau om nært økonomisk partnerskap (CEPA-Macau);
  • "06" - tiltak for å anvende nulltoll for landbruksprodukter fra Taiwan;
  • "07" - Avtale om en frihandelssone mellom Kina og Pakistan;
  • "08" - Avtale om frihandelssonen i Kina og Chile;
  • "10" - Avtale om frihandelssonen i Kina og New Zealand;
  • "11" - Avtale om frihandelsone mellom Kina og Singapore;
  • "12" - Avtale om frihandelssonen i Kina og Peru;
  • "13" - spesiell preferanse tollregime med hensyn til de minst utviklede statene;
  • "14" - Rammeavtale om økonomisk samarbeid mellom bredden av Taiwansundet (ECFA);
  • "15" - Avtale om frihandelssone PRC-Costa Rica;
  • "16" - Avtale om en frihandelssone mellom Kina og Island;
  • "17" - Avtale om en frihandelssone mellom Kina og Sveits;
  • "18" - Avtale om en frihandelssone mellom Kina og Australia;
  • "19" - Avtale om en frihandelssone mellom Kina og Republikken Korea;
  • "20" - Avtale om en frihandelssone mellom Kina og Georgia.

Når du søker om en preferansetollsats i forhold til varer som selges i et spesielt tollkontrollområde eller et sted for obligasjonskontroll, når du flytter disse varene til en spesiell tollkontrollsone (eller et sted for obligasjonskontroll) eller fra en spesiell toll kontrollområde (eller et sted for obligasjonskontroll), samt når det selges innenfor disse sonene (stedene), er informasjon på medfølgende dokumenter i tollerklæringen for varer under en handelsavtale angitt i samsvar med kravene ovenfor som gjelder i vanlig handel , hvis elektronisk regnskap utføres gjennom det elektroniske datautvekslingssystemet om varers opprinnelsessted; hvis det ikke er elektronisk regnskap i forhold til dataene i tollerklæringen for varer i henhold til handelsavtalen, angir du i kolonnen "koden til ledsagedokumentet" tegnet "Y", i kolonnen "nummer på ledsagedokumentet" angi "(handelsavtalekode)" + "registreringsnummer på dokumentet som bekrefter opprinnelsesstedet".

Registreringsnummeret på dokumentet som bekrefter opprinnelsesstedet er et nummer som automatisk tildeles av systemet etter at avsenderen (mottakeren) eller hans representant (deklaranten) legger inn systemet med elektronisk informasjon om dokumentet som bekrefter opprinnelsesstedet til importerte eller eksporterte varer.

Når råvarer eksporteres til territoriet til Hong Kong SAR eller Macau SAR for produksjon av varer i henhold til CEPA-Hong Kong eller CEPA-Macau-avtalene, er informasjonen i erklæringen angitt i samsvar med kravene som er gjeldende i rammen av ordinær handel; det tilsvarende registreringsnummeret som er tildelt produsenten av Hong Kong SAR eller Macau SAR etter registrering hos henholdsvis Hong Kong SAR Department of Commerce and Industry eller Macao SAR Economic Bureau, er angitt i feltet "relatert registrering" (关联 备案).

"Dokumentoverensstemmelsestabellen" (单证 对应 关系 表) indikerer korrespondansen til varenummeret i varedeklarasjonen og opprinnelsesbeviset (erklæring om opprinnelseslandet). Serienummeret på varene i tollerklæringen må inneholde tilsvarende serienumre på varene i opprinnelsesbeviset (erklæring om opprinnelseslandet); sekvensen til disse tallene er ikke nødvendig. Hvis noen av dem ikke importeres (importeres) under en tollerklæring, er noen av dem ikke underlagt preferansesatsen for toll, kan det hende at serienumrene på disse varene ikke er angitt i "Document Compliance Table". 3)

 1. Når du importerer (importerer) varer av ubetydelig verdi med unntak fra å gi et opprinnelsesbevis under en handelsavtale, er "Y" -tegnet angitt i kolonnen "medfølgende dokumentkode", "(handelsavtalekode)" + "XJE00000 ”I kolonnen“ medfølgende dokumentnummer ”. Data om varer i" Dokumentoverensstemmelsestabellen "for anvendelse av preferansetollsatsen er angitt på grunnlag av faktiske data; numrene som er angitt i de medfølgende dokumentene, må være de samme som numrene i tollerklæringen for anvendelse av preferanser.

32. MERKNINGER OG NOTATER / 标记 唛 码 及 备注

Følgende fyllingskrav gjelder:

 1. For merking brukes alfabetiske og numeriske symboler, som ikke inkluderer grafiske bilder; i mangel av merking er "N / M" angitt.
 2. Hvis et foretak med utenlandsk deltakelse pålegger et import-eksport foretak å importere utstyr og gjenstander for investering (betaling av autorisert kapital), angis navnet på import-eksport foretaket.
 3. Hvis registreringsnummeret er relatert til tollerklæringen og samtidig må spesifiseres i samsvar med kravene fra tilsynsmyndighetene, er dette nummeret angitt i feltet "sammenlåsende registrering" (lock 备案) når du legger inn tollerklæringen ved hjelp av elektronisk data.
 4. Når du selger varer mellom obligasjonsområder, overfører tolling av handelsvarer til eksport- eller importmodus, samt salg av varer til Kina på grunnlag av "Bekreftelse på innkreving og tollfritak", er tilsvarende registreringsnummer angitt i "relaterte registreringsfelt (关联 备案).

  Når du overfører varer med full eller delvis fritak for toll til importregimet (import), i feltet "sammenhengende registrering" (关联 备案), nummeret på "Letter of the PRC toll at transfer of importerte varer som er fullstendig eller delvis fritatt for avgiftsoperasjoner for å overføre varer med full eller delvis fritak for toll til importregimet.

  Når du overfører varer med helt eller delvis tollfritak til eksport (eksport) -modus, i feltet "relatert registrering" (关联 备案), nummeret på "Bekreftelse av innkreving og tollfritak" angitt i feltet "registrering nummer "på tollerklæringen ved import (import) av disse varene. fire)

 5. Hvis nummeret på tollerklæringen er knyttet til denne erklæringen og samtidig må angis i samsvar med kravene fra tilsynsmyndighetene, er dette nummeret angitt i feltet "tollerklæring" (关联 报关 单) når du sender toll erklæring ved bruk av elektroniske data.
 6. Når du selger varer mellom obligasjonsområder, og overfører tolling av handelsvarer, må du først utarbeide en erklæring for import av varer, og deretter angi tollregistreringsnummeret for import i "tollerklæring" (关联 报关单) -feltet i tollerklæringen for eksport av disse varene.

  Når du registrerer direkte returtransport av tidligere importerte varer, må du først utarbeide en erklæring for eksport av varer, deretter fylle ut en erklæring for import av disse varene og angi nummeret på tollerklæringen for eksport av varer i " tollerklæring "(关联 报关单) -feltet i tollerklæringen for import av disse varene.

  Når du overfører varer med full eller delvis fritak for toll til eksport (eksport) -modus, må du først fylle ut en erklæring for import av varer, og deretter angi nummeret på tollangivelsen for import av varer i "tollerklæringen "(关联 报关单) felt i tollerklæringen for eksport av datagoder.

 7. Når du registrerer en direkte returtransport av tidligere importerte varer, symbolene “ ". Når du registrerer en direkte returtransport av fast avfall, angis det “Fast avfall; Form for direkte returtransport nr. XX / Merknad om resept på direkte returtransport nr. XX ”.
 8. Når du importerer og eksporterer varer til / fra stedet for obligasjonskontroll, vises feltet for obligasjonssted / spesiell kontroll (保 税 / 监 管 场 所) nummeret på det tilsvarende stedet for obligasjonskontroll (for en obligasjon logistikksenter i kategori B, er regionskoden angitt i Kina), spesielt når du selger varer mellom obligasjonskontrollstedene, indikerer dette feltet koden til stedet for obligasjonskontroll for mottakeren.
 9. Når du overfører tolling av handelsvarer for destruksjon (deponering), angis nummeret på tollerklæringsskjemaet for disponering av tolling av handelsvarer.
 10. Hvis kontrollmetoden er "midlertidig import / eksport av varer" (kode 2600) eller "utstillinger" (kode 2700), gjelder følgende fyllingskrav:
  1. For varer oppført i del 1 av artikkel 3 i "Reglene for PRC-tollene om regulering av midlertidig import og eksport av varer" (Bestilling fra tollvesenet i Kina nr. 233; heretter - "Forskrifter"), kategori av midlertidig importerte eller eksporterte varer er angitt, for eksempel "midlertidig import seks" (暂 进 六), "midlertidig eksport ni ”(暂 出 九).
  2. Basert på artikkel 10 i forskriftsreglene, er datoen for returimport eller eksport av varer angitt, som må være innen 6 måneder fra henholdsvis eksport- eller importdato, for eksempel: “returimport til 15/08 / 2018 ”(20180815 前 复 运 进境),“ Returnerbar eksport frem til 20/10/2018 ”(20181020 前 复 运 出境).
  3. På grunnlag av artikkel 7 i forskriften, hvis det er nødvendig å sjekke og bekrefte søknaden om midlertidig import eller eksport av varer med toll, nummeret på "bekreftelsesbrev XX av PRC-toll for midlertidig import eller eksport av varer "er angitt, for eksempel:" (nummeret på bekreftelsen av toll ZS) "(latinske tegn alfabetet er angitt med store bokstaver); hvis det ikke er behov for bekreftelse og bekreftelse, fylles det ikke ut. Ovennevnte informasjon fylles ut i rekkefølge med separasjon av informasjon med symbolet "/", uten mellomrom etter inntasting av dataene.
  4. Når avsenderen / mottakeren eller dennes representant avgir en erklæring om returtransport for import eller eksport av varer: Ved registrering av varer med forsinket import eller eksport på grunnlag av regelverket, nummeret på tollkvitteringen utstedt på grunnlag i "Erklæring om midlertidig import / eksport av varer etter utløpet av perioden" er fylt ut (货物 暂时 进 / 出 境 延期 办理 单), for eksempel: "(ZS tollkvitteringsnummer)" (latinske tegn er angitt med store bokstaver); Hvis det ikke kreves, fylles det ikke ut.
 11. Når varer importeres eller eksporteres innenfor rammen av grenseoverskridende e-handel, spesifiseres "grenseoverskridende e-handel" (跨境 电子 linkedin).
 12. Når du selger biprodukter fra tollhandel i Kina, er det indikert "salg i Kina av biprodukter fra tollhandel" (加工 贸易 副产品 副 产).
 13. Når du importerer varer innenfor rammen av outsourcing av tjenester, er det indikert "import av varer innenfor rammen av internasjonal outsourcing av tjenester" (国际 服务 外包 进口 货物).
 14. Når du importerer varer med en fast pris satt av formelen, er registreringsnummeret for å bestemme den faste prisen med formelen angitt i følgende format: "fast pris med formelen (公 式 定 价)" + "registreringsnummer" + symbolet "@". Hvis definisjonen av en fast pris etter verdi gjelder en eller flere av dem, når innleveringen av en tollerklæring for mange vareprodukter er gjeldende, skal feltet "notater" (备注) angi: "fast pris i henhold til formelen (公式 定价) ”+“ Registreringsnummer ”+ symbol“ # ”+ Serienummer for vareposten + symbolet“ @ ”.
 15. Når du importerer eller eksporterer varer under omstendigheter som er gitt i "Beslutning om foreløpig klassifisering", er informasjon om denne avgjørelsen angitt i følgende format: "foreløpig beslutning" (预 裁定) + "nummer på beslutningen om foreløpig klassifisering "(for eksempel: hvis nummeret på beslutningen om foreløpig klassifisering R-2-0100-2018-0001, er" 预 裁定 R-2-0100-2018-0001 "angitt.
 16. I tollerklæringen basert på den administrative avgjørelsen om klassifisering, er nummeret på den administrative avgjørelsen om klassifisering angitt i følgende format: tegn “c” + firesifret nummer, for eksempel: “c4”.
 17. Når du sender inn en erklæring for eksport av varer til territoriet til Kina fra den spesielle tollkontrollsonen, der inspeksjonen (sjekk, karantene) ble bestått, vises symbolene "foreløpig sjekk" (预 检验); Samtidig angis nummeret på tollerklæringen for varene som det er utført en foreløpig inspeksjon (inspeksjon, karantene) i feltet "sammenhengende inspeksjonshandlinger" (关联 报检 单).
 18. Når du importerer varer med direkte returtransport, angir du "direkte returtransport" (直接 退运).
 19. Når du registrerer varer av et foretak med levering av et ATA-carnet, angis ATA-carnet (ATA 单证 册).
 20. Når du registrerer varer av biologisk opprinnelse som ikke inneholder komponenter av animalsk opprinnelse og som ikke utgjør en betydelig risiko, er det angitt "ikke inneholder komponenter av animalsk opprinnelse" (不含 动物 源性).
 21. Når varer importeres fra utlandet til et spesielt tollkontrollområde eller obligasjonslager, angis oppføringen som "inn i obligasjonslageret" (保税 入库) eller "inn i området fra utlandet" (境外 入 区).
 22. Når varer flyttes mellom den spesielle tollkontrollsonen og resten av Kina ved hjelp av konsolidert erklæring og distribusjon, er "distribusjon med konsolidert erklæring" (分送 集 报) angitt.
 23. Når du importerer militært utstyr, angis "militærvarer" (军品) eller "militært utstyr" (军事 装备).
 24. Når du sender inn en erklæring for varer med TN-kode FEA 3821000000 eller 3002300000 under følgende omstendigheter, gjelder spesielle fyllingskrav: Hvis varene er klassifisert som dyrkningsmedium, angir du "kulturmedium" (培养基); hvis varene er klassifisert som kjemiske reagenser, angir du "kjemiske reagenser" (化学 试剂); hvis ingredienser av biologisk opprinnelse ikke er inkludert, "ikke inneholder ingredienser av animalsk opprinnelse" (不含 动物 源性).
 25. Når du registrerer varer i forbindelse med reparasjon, angis "reparerte varer" (修理 物品).
 26. Når det er hensiktsmessig, angir du "trykkbeholder" (压力 容器), "komplett utstyr" (成套 设备), "tilsetningsstoffer med mat" (食 品 添加剂), "retur / bytte av ferdige produkter" (成品 退换), "brukte elektriske varer" (旧 机电 产品).
 27. Når du sender inn en erklæring for varer med kode CN FEA 2903890020 (import av hexabromocyclododecane) med betegnelsen "annet (99)" angir varens spesifikke formål.
 28. Beholderinformasjonen inneholder beholdernummeret (GTINangitt på beholderen), beholderens egenskaper, beholderens forhold til den tilsvarende vareposten (varenumre i tolldeklarasjonen, transportert i hver beholder, atskilt med komma), beholderens vekt (egenvekt av beholderen + vekten av de transporterte varene, i kg.).
 29. Ved innlevering av en erklæring for varer med TN VED-kode 3006300000, 3504009000, 3507909010, 3507909090, 3822001000, 3822009000, som ikke tilhører "spesialvarer" (特殊 物品), betegnelsen "varer som ikke er relatert til spesielle" (非 特 殊物 品). Definisjonen av et "spesialprodukt" er inneholdt i "Reglene for regulering av hygienisk og hygienisk karantene ved import og eksport av spesielle varer" (publisert ved ordre nr. 160 fra hovedstatens direktorat for kvalitetskontroll, inspeksjon og karantene; som endret ved ordren fra hovedstatens direktorat for kvalitetskontroll, inspeksjon og karantene nr. 184 og ordrer fra hovedtollvesenet i Kina nr. 238, 240, 243).
 30. Når du importerer og eksporterer varer som er inkludert i den relevante listen for inspeksjon (verifisering), eller andre varer som i samsvar med bestemmelsene i lover og administrative rettsakter er underlagt inspeksjon (inspeksjon) av inspeksjons- og karantenemyndighetene ved innreise og utgang, betegnelsen "varer gjenstand for verifisering" (应 检 lenkevare).
 31. Annen informasjon som må avklares ved innlevering av erklæringen.

33. BESTILLINGSNUMMER / 项 号

Fylt ut på to linjer. Den første linjen angir varenummeret på varene i tollerklæringen, den andre linjen viser serienummeret; for varer som er registrert på en melding eller tillatelig måte for bruk i tollhandel, anvendelse av et obligasjonsregime eller helt / delvis fritak for toll, nummeret til "Veiledning til tollhandel", "Bekreftelse av innkreving og fritak fra plikt "eller annen registrering eller et tillatelsesdokument. Tollerklæringer basert på handelsavtaler fylles ut i samsvar med kravene fastsatt i de relevante forskriftene fra PRCs tolladministrasjon. Krav for å fullføre den andre linjen i dette feltet:

 1. Når du overfører produkter fra dyp bearbeiding til import- eller eksportregimet, er tilsvarende antall importerte materialer og eksporterte ferdige produkter angitt i "Retningslinjer for tollhandel" angitt.
 2. Når du overfører materialer (inkludert deler og rester av materialer etter fremstilling av produkter eller pågående arbeid) i import- eller eksportmodus, er antall importmaterialer angitt i "Tolling Trade Guide" for eksport angitt i eksportdeklarasjonen; importdeklarasjonen skal angi nummeret på det importerte materialet som er fastsatt i tollveiledning for import.
 3. I tilfelle retureksport av materialer (inkludert materialer og avfall), er antallet importerte materialer angitt i "Tolling Trade Guide" angitt i eksportdeklarasjonen; hvis avfallet tilsvarer flere antall importmaterialer, blir nummeret på hovedmaterialet angitt. Når du returnerer eller bytter ut materialer (inkludert materialer; ikke inkludert bearbeidede produkter), skal eksportdeklarasjonen angi nummeret på importmaterialet som er fastsatt i Retningslinjene for tolling.
 4. Ved retur eller utveksling av ferdige produkter, i erklæringen om returimport (import) eller retureksport (eksport), er nummeret på det opprinnelig importerte ferdige produktet angitt, gitt i "Retningslinjer for tollhandel".
 5. Ved overføring av tolling av råvarer til salgs i Kina (samt registrering av import til salgs i Kina av ferdige produkter, mangelfulle varer, varer som varer i gang som råvarer), fylles det ut en importdeklarasjon som angir antallet av importerte materialer i samsvar med "Retningslinjer for tollhandel"; Når tollavfall eller biprodukter selges i Kina, er tilsvarende antall importerte materialer angitt, gitt i "Guide to tolling trade". Hvis mer enn ett importmaterialenummer tilsvarer avfall eller biprodukter, blir nummeret på hovedmaterialet angitt.
 6. Når du importerer ferdige tollprodukter som helt eller delvis fritatt varer for toll på grunnlag av "Bekreftelse av innkreving og tollfritak", må du først levere en erklæring for import av varer. Importdeklarasjonen skal angi numrene som er angitt i "Bekreftelse på innkreving og tollfritak", og eksportdeklarasjonen skal angi numrene på de opprinnelig importerte ferdige produktene som er fastsatt i "Retningslinjer for tollavgift"; antall varer på import- og eksportdeklarasjoner må være det samme.
 7. Når du overfører tolling av varer for destruksjon, er passende antall importmaterialer angitt i "Tolling Trade Guidelines" angitt.
 8. I tilfelle retureksport eller overføring til eksportmodus for tolling av biprodukter, angis antall eksporterte varer som er lagt til i "Guide to tolling trade".
 9. Hvis et foretak, med tillatelse fra tollvesenet, bruker et nettverkskontrollsystem for tolling av handel, må det om nødvendig sende inn en tollbeholdning i samsvar med kravene til nettverkskontroll, må foretaket sende inn en "varelager" til tollvesenet før det sendes inn eksport- eller importtollerklæring (inkludert formell eksport eller import) til toll (清单). Ett eksemplar av tolllisten tilsvarer en tollerklæring; varetyper i tollerklæringen bestemmes ved å oppsummere varene spesifisert i tollbeholdningen. Utfylling av informasjon om nummer, navn, spesifikasjoner på varer i tollerklæringen basert på det elektroniske tollregistreringssystemet utføres i samsvar med "Retningslinjer for tollhandel".

34. PRODUKTKODE / 品

Dette feltet inneholder en 10-sifret digital produktkode. De første åtte sifrene er koden som er bestemt i samsvar med "Tolltariffen til Kina" og "Klassifisering av varer til bruk for Tollstatistikk i Kina"; niende og tiende siffer er en tilleggskode for tollkontrollformål.

35. NAVN OG SPESIFIKASJON AV VARER / 中文 规格 型号

Utfylt i to linjer: den første linjen angir navnet på varene på kinesisk av de importerte eller eksporterte varene, den andre linjen angir spesifikasjonen og modellen for varene. Detaljerte fyllingskrav:

 1. Varens navn og spesifikasjon er angitt på grunnlag av pålitelige data og må være identisk med innholdet i kontrakten, fakturaen (fakturaen) og andre relevante dokumenter som ble levert av avsenderen eller mottakeren av importerte eller eksporterte varer eller av klarerende virksomhet som er betrodd fortolling.
 2. Navnet på varene er angitt i henhold til formelle krav; spesifikasjonen av varene må være tilstrekkelig detaljert til å kunne bestemme tollklassifiseringen, vurdere tollverdien og oppfylle kravene til tillatelser. Når man fyller ut, bør man ta hensyn til kravene til navnet og spesifikasjonene på varene som er angitt i "Spesifikasjonsliste når deklarerer import og eksport av varer fra Kina toll".
 3. Ved registrering av obligasjonsvarer og tolling av handelsvarer som har bestått registrering, må navnet på varene som er angitt i erklæringen helt sammenfalle med navnet på varene som er angitt i et lignende avsnitt i dokumentet som bekrefter registreringen.
 4. Når du registrerer et kjøretøy der det kreves en "bekreftelse på import av varer" utstedt av toll, skal følgende i feltet "godsnavn" angis: bilens varemerke (车辆 中 牌) "+ motorvolum (cc ) + type bil (for eksempel SUV, personbil). Når du importerer et bilchassis, er ikke motorvolumet angitt. Bilens varemerke (merke) er angitt i samsvar med kravene gitt i kolonnen "merknader til navnet" i "Korrespondansetabell på kinesisk og engelsk med navn på produsenter av importerte biler og bilmerker". Feltet "spesifikasjon og modell" angir typen ("bensin", 汽油 型, etc.).
 5. Når du importerer forskjellige varer av samme mottaker ved hjelp av samme kjøretøy gjennom samme kontrollpunkt og ett fraktbrev, er det nødvendig å angi en enkelt kode for varene som er homogene i samsvar med reglene for klassifisering av varer. tilsvarende varer ... I feltet "godsnavn" er et enkelt navn på varene angitt etter generaliseringen av klassifiseringen av denne varen; i "spesifikasjonsfeltet" er en spesifikasjon angitt etter oppsummering av informasjon om dette produktet.
 6. Når du overfører biprodukter og avfall fra tolling eller gjenvinning av avfall for salg i Kina, er navnet og spesifikasjonen angitt i samsvar med varens tilstand under inspeksjonen (verifisering).
 7. Når mottakeren erklærer import (import) i rammen av ordinær handel med bildeler, hvis import er inkludert i "Liste over bildeler som krever deklarasjon med et detaljert navn" (kunngjøring fra tollvesenet i Kina nr. 64-2006), gjelder følgende fyllingskrav:
  1. I feltet "godsnavn" må du spesifisere detaljert navn og varemerke (merke) for den importerte bildelen på kinesisk. navnet på kinesisk og merkevaren må være atskilt med et “/” symbol, om nødvendig må handelsnavnet på engelsk skrives inn; når du importerer ferdige deler og emner, etter merket, er det en merknad “ferdige deler i bulk” (成套 散件), “blanks” (毛坯) osv., mens notatene må skilles fra merket med et “/ ”Symbol.
  2. Spesifikasjonsfeltet inneholder hele kjøretøyets delenummer. Før bilens delenummer er det nødvendig å angi symbolet "S", som er skilt fra delenummeret med symbolet "/"; etter bilens delenummer, må du oppgi merke og modell på bilen som den tilsvarende delen brukes til. Hvis bildelene er vanlige deler som kan brukes til forskjellige bilmodeller, vises symbolene "TY" etter bildelsnummeret og skilles fra delnummeret med et "/" symbol. Annen nødvendig informasjon relatert til spesifikasjonen og modellen til den importerte bildelen eller deklarert i samsvar med tollbestemmelser, for eksempel kraft, motorstørrelse osv., Må angis etter bilmodellen eller symbolene "TY" og skilles fra dem med symbolet "/". Hvis kjøretøyets deler for inspeksjon er ferdige deler i bulk, indikerer feltet "Merking og merknader" delenummeret i den endelige monteringen.
 8. Når mottakeren erklærer import (import) innen rammen av vanlig handel med deler for reparasjon av biler, er importen inkludert i "Liste over bildeler som krever erklæring med et detaljert navn" (kunngjøring fra tollvesenet PRC nr. 64-2006), når du skriver inn informasjon om spesifikasjonen før bildelsnummeret er indikert med symbolet "W", som er skilt fra delenummeret med symbolet "/"; hvis merket med importerte deler for reparasjon ikke er det samme som kjøretøyets merke i enheten der denne delen brukes, er symbolet "WF" angitt foran kjøretøyets delenummer, som er skilt fra delenummer med symbolet "/". Ellers, når deklarerer, gjelder kravene i forrige avsnitt.
 9. Type varemerke (merke). Merketypen må angis; Når du fyller ut, må du pålitelig angi ett av følgende alternativer: "intet merke" (kode 0), "internt eget merke" (kode 1), "internt anskaffet merkevare" (kode 2), "utenlandsk merkevare (tilpasset produksjon) "(kode 3)," utenlandsk merkevare (annet) "(kode 4). Spesielt "internt eget merke" - et merke som er uavhengig utviklet av et kinesisk foretak som har rettighetene til resultatene av intellektuell aktivitet for dette merket; "Innenlandsk kjøpt merkevare" - opprinnelig et utenlandsk merkevare ervervet av et kinesisk selskap; "Utenlandsk merkevare (produksjon på bestilling)" - et utenlandsk merke som brukes av et kinesisk selskap i produksjon under et utenlandsk varemerke på forespørsel; “Utenlandsk merkevare (annet)” - et utenlandsk merke som brukes under andre omstendigheter enn produksjon under et utenlandsk varemerke på forespørsel. Ovennevnte typer merker kan brukes likt for import (import) og eksport (eksport) av varer, med unntak av det "utenlandske merkevaren (produksjon på bestilling)", som bare gjelder eksport.
 10. Informasjon om preferanser for eksport. Informasjon om preferanser for eksport er nødvendig; når du fyller ut, må du pålitelig angi ett av følgende alternativer: "preferansetoll toll gjelder ikke eksporterte varer i staten (territoriet) som den endelige destinasjonen "," fortrinnsrett toll gjelder eksporterte varer i staten (territoriet) som er bestemmelsesstedet "eller" det er umulig å fastslå anvendelsen av fortrinnsavgiften i staten (territoriet) som bestemmelsesstedet ". Når du sender inn tollerklæringen for import, fylles den ikke ut.
 11. Når du sender inn en erklæring for import av kjøretøy som har bestått obligatorisk sertifisering (3C), er følgende informasjon angitt:
  1. Lastdato: Angir datoen for utstedelse av konnossementet for de aktuelle varene.
  2. Utløpsdato: garantiperioden til kjøretøyet er angitt.
  3. Kjøretøymotor eller elektrisk motornummer. Nummeret på bilen eller den elektriske motoren må samsvare med tallene på motorkjøretøyet. En elektrisk motor er motoren til et helelektrisk, hybrid- eller drivstoffcellekjøretøy; bilindustrien er motoren til andre kjøretøyer.
  4. VIN-kode for kjøretøyet. Informasjon om VIN-koden må oppfylle kravene i den obligatoriske tilstandsstandarden “Road transport: kjøretøyidentifikasjonskode (VIN) ”(GB 16735). Denne koden er generelt identisk med chassisnummeret til kjøretøyet.
  5. Mengde i henhold til faktura: angir antall importerte kjøretøy angitt med tilsvarende faktura / faktura.
  6. Merkenavn (navn på kinesisk): Indikerer kjøretøyets merkenavn på kinesisk i samsvar med kravene gitt i "Korrespondansetabell på kinesisk og engelsk for navnene på produsenter av importerte biler og bilmerker" (kunngjøring av Generell administrasjon for kvalitetskontroll, inspeksjon og Kina-karantene nr. 52-2004).
  7. Merkenavn (navn på engelsk): kjøretøyets merkenavn er angitt på engelsk i samsvar med kravene i "Tabell for samsvar på kinesisk og engelsk for navn på produsenter av importerte kjøretøyer og bilmerker" (kunngjøring av General Administration for Quality Control, Inspection and PRC quarantine No. 52-2004).
  8. Modell (på engelsk): Indikerer kjøretøymodellen, som må samsvare med modellinformasjonen i bilens merkefelt.
 12. Når mottakeren avgir en erklæring for import av varer som det brukes antidumping- og utjevningstiltak for, “produsentens navn på kinesisk” (原 厂 ր 中文 名称), “produsentens navn på engelsk” (原 厂 大英 文 名 称), "antidumpingtollsats" (反 倾 销 税 率), "utligningstollsats" (反 补 贴 税 率), "tilstedeværelse / fravær av forsikring om overholdelse av prisen" (是否 符合 价格承诺) og annen informasjon som kreves for å beregne tollavgiften.

36. KVANTITET OG MÅLEENHET / 数量 及 单位

Fylt ut på tre linjer.

 1. Første linje: angir mengden og enheten i samsvar med den lovbestemte førsteordens måleenhet for importerte eller eksporterte varer; den lovbestemte enheten bestemmes i samsvar med måleenheten fastsatt i "Klassifisering av varer for formål med Kina tollstatistikk".
 2. Hvis en annenordens måleenhet er gitt, skal den andre linjen angi mengde og måleenhet i samsvar med andreordens måleenhet gitt av reglene. I mangel av en annenordens måleenhet gitt ved lov, er denne linjen tom.
 3. Måleenheten for transaksjonen og mengden er angitt i tredje linje.
 4. Hvis den lovbestemte måleenheten er “kilo”, gjelder følgende fyllingskrav når mengder spesifiseres under spesielle omstendigheter:
  1. Når gjenbrukbare beholdere brukes til emballasje av varer, er vekten av varene redusert med vekten av emballasjebeholderne (for eksempel i forhold til isotopflasker, oksygenflasker og lignende varer) angitt.
  2. Når du bruker uatskillelige emballasjematerialer eller emballasjebeholdere til emballasje av varer, angis vektennet varer (inkludert nettovekt med umiddelbar indre emballasje), for eksempel i forhold til hermetikkvarer til detaljhandel, narkotika og lignende varer.
  3. Hvis prisen på en vare i henhold til handelsskikk bestemmes av metrisk vekt, angis den metriske vekten (for eksempel i forhold til ikke-fett saueull, striper av saueull osv.).
  4. Hvis nettoprisen på varene bestemmes i samsvar med bruttovekten, kan bruttovekten angis (for eksempel for korn, fôr og andre bulkvarer).
  5. Vekten av alkoholholdige drikker, drikkevarer, kosmetikk i emballasje for detaljhandel er angitt i samsvar med vekten av en del av varene i flytende / emulsjon / pasta / pulver tilstand.
 5. Hvis det er nødvendig å importere i separate satser med komplett utstyr eller varer med full eller delvis fritak for toll, med den faktiske importen, angis mengden som faktisk kommer til inspeksjon (verifisering).
 6. For ufullstendige varer og varer pågår under arbeid, som har hovedegenskapene til en fullverdig vare eller ferdige varer, og i samsvar med "System for regulering av navn på varer og koder" er klassifisert som ferdige varer eller ferdige varer , er den faktiske vekten av hele varen angitt.
 7. Måleenheten for en registrert tolling- eller obligasjonsvaretransaksjon må stemme overens med måleenheten for en vare som er fastsatt i de relevante retningslinjene for tolling trading; når du selger avfall eller biprodukter av tolling i Kina, retureksport av tollavfall, er måleenheten for varene angitt i samsvar med tilstanden under inspeksjon (verifisering).
 8. Måleenheten for en transaksjon med hensyn til importerte eller eksporterte varer i henhold til en handelsavtale må nøyaktig stemme overens med måleenheten for dette produktet i opprinnelsesbeviset.
 9. Vekten av varer i gassform, for hvilken forandringsenheten som er foreskrevet ved lov, er en kubikkmeter, er angitt i volum når det gjelder standardforhold (grader Celsius og en enhet med atmosfærisk trykk).

37. PRIS PER ENHET / 单价

Dette feltet angir prisen per enhet av de faktisk solgte varene, som importeres eller eksporteres under en varevare. I fravær av den faktiske transaksjonsprisen, er enhetsverdien angitt.

38. TOTAL PRIS / 总价

Dette feltet indikerer totalprisen for de faktisk solgte varene som importeres eller eksporteres under en varevare. I mangel av den faktiske transaksjonsprisen er verdien på varene angitt.

39. VALUTA / 币制

Dette feltet indikerer navnet på valutaen og dens kode, valgt i samsvar med "Tabellen over valutakoder" bestemt av toll; Hvis "Tabellen over valutakoder" ikke inneholder hvilken type valuta transaksjonen faktisk ble gjort i, angis beløpet i valutaen spesifisert i "Tabellen over valutakoder" som et resultat av å konvertere beløpet i valutaen til den faktiske transaksjonen til konverteringskursen i utenlandsk valuta fra datoen for innlevering av erklæringen.

40. OPPRINNELSESSTAT (TERRITORI) / 原产 国 (地区)

Opprinnelsesstaten (territoriet) er angitt i samsvar med reglene for bestemmelse av opprinnelsesstedet som er fastsatt i Forordningen om Kina "På opprinnelsesstedet for importerte og eksporterte varer", Forskriftene om Kina-tollene " anvendelse av standarden for vesentlig behandling i reglene for å bestemme opprinnelsesstedet uten preferanser "samt avdelingshandlinger fra hovedtollverket, PRCs opprinnelseskontor i henhold til handelsavtaler.

Hvis opprinnelsesstedet for importerte eller eksporterte varer i ett parti er forskjellig, angis opprinnelsesstaten (territorium) separat. Hvis opprinnelsesstaten (territoriet) til importerte eller eksporterte varer ikke kan bestemmes, angir du "tilstand ukjent" (国别 不详). Dette feltet indikerer navnet på staten (territorium) og dens kode, valgt i samsvar med "Tabel over koder for stater (territorier)" bestemt av tollvesenet.

41. STAT (TERRITORI) FOR SLUTT FORMÅL / 最终 目的 国 (地区)

Den kjente staten (territoriet) for det endelige faktiske forbruket, bruken eller videreforedlingen av importerte eller eksporterte varer er angitt som staten (territorium) for endelig destinasjon.

Når du transporterer varer direkte uten transitt gjennom en tredjestat (territorium), er staten (territorium) som bestemmelsessted er bestemmelsesstaten (territorium); når varer transporteres i transitt gjennom en tredje stat (territorium), er staten (territorium) som den endelige destinasjonen er staten (territoriet) til den siste destinasjonen for transporten.

Hvis staten (territoriet) til den endelige destinasjonen for importerte eller eksporterte varer i en batch er forskjellig, angis staten (territoriet) for den endelige destinasjonen separat.

Hvis det er umulig å fastslå staten (territoriet) til den endelige destinasjonen når du importerer eller eksporterer varer, blir staten (territoriet) til den tiltenkte endelige destinasjonen for transporten angitt som staten (territoriet) for den endelige destinasjonen. Dette feltet indikerer navnet på staten (territorium) og dens kode, valgt i samsvar med "Tabel over koder for stater (territorier)" bestemt av tollvesenet.

42. BESTEMMELSE I PRC / KILDE AV VARER I PRC / 境内 目的地 / 境内 货源 地

Det kjente stedet for forbruk, bruk eller destinasjon for transport i Kina er angitt som destinasjonen i Kina når du importerer (importerer) varer, spesielt destinasjonen for transport er stedet for organisasjonen som er sluttbruker. Hvis det er vanskelig å fastslå organisasjonen som er den endelige forbrukeren, angis plasseringen til den endelige mottakeren av varene som var kjent på tidspunktet for importen av varene. Produksjonsstedet eller den første forsendelsen av varer på territoriet til Kina er angitt som varekilden i Kina når du eksporterer (eksporterer) varer.

Hvis det er vanskelig å bestemme produksjonsstedet for eksporterte varer, angis plasseringen av organisasjonen, som er den første avsenderen av disse varene. Når varer flyttes mellom den spesielle tollkontrollsonen, et logistikksenter i kategori B på den ene siden og utenlandsk territorium på den annen side, angis et sted i Kina som destinasjon i Kina eller varekilden i Kina. PRC, som tilsvarer plasseringen av den tilsvarende spesielle tollkontrollsonen eller et kategori B obligasjonslogistikksenter.

Dette feltet indikerer navnet på regionen i Kina og dens kode, valgt i samsvar med "Tabellen over koder for regioner i staten" bestemt av tollvesenet. Når du legger inn informasjon om destinasjonsstedet i Kina, blir navnet på den administrative territoriale enheten på fylkesnivå og koden, valgt i samsvar med "Tabellen over koder for administrative territoriale enheter i Kina", i tillegg angitt . I fravær av underordnede administrative-territoriale enheter på fylkesnivå eller byregion, kan den administrative-territoriale enheten på bynivå angis.

43. SAMLING OG FRITAK FRA PLIKT / 征免

Dette feltet indikerer metoden for innkreving eller fritak for toll i forhold til hver varevare som er inkludert i tollerklæringen. Metoden for beskatning eller tollfritak er indikert på grunnlag av "Bekreftelse av innkreving eller avgiftsfritak" utstedt av toll, eller de relevante forskriftene i samsvar med "Tabellen over koder for metoder for innkreving eller fritak for avgifter" bestemt av tollvesenet.

Når du fyller ut tollerklæringen for varer med tollhandel, er metoden for innkreving eller fritak for toll som angitt i "Retningslinjer for tollhandel" angitt; hvis "Tolling Trade Guide" gir et "garantibeløp" (保 金) eller et "garantibrev" (保函) som en metode for innkreving eller fritak for toll, er "fullt fritak" (全免) angitt.

44. BEKREFTELSE AV AFFILIASJON / 特殊 关系 确认

I samsvar med artikkel 16 i "Regler for PRC-toll på vurdering av full tollverdi for eksport og import av varer" (heretter - Reglene for vurdering), bekreftelse på tilstedeværelse eller fravær av spesielle forhold (tilknytning ) mellom kjøper og selger under import (import) eller eksport (eksport) er angitt ... I nærvær av en av følgende omstendigheter oppstår det et spesielt forhold mellom kjøper og selger, i forbindelse som det er nødvendig å indikere "JA" (是); ellers er "NEI" (否) angitt:

 1. selgeren og kjøperen er medlemmer av samme familie;
 2. selgeren og kjøperen er gjensidig ledende ansatte eller styremedlemmer (styremedlemmer) i kommersiell virksomhet;
 3. en av partene er direkte eller indirekte under kontroll av den andre parten;
 4. selgeren og kjøperen er sammen direkte eller indirekte under kontroll av en tredjepart;
 5. selgeren og kjøperen i fellesskap direkte eller indirekte kontrollerer en tredjepart;
 6. en av partene direkte eller indirekte eier, kontrollerer eller eier minst 5% (inkludert) av de frie float-aksjene med stemmerett eller interesser i den andre parten;
 7. en av partene er en ansatt ansatt, toppleder eller direktør (styremedlem) til den andre parten;
 8. selger og kjøper er deltakere i samme partnerskap.

Eksistensen av et forhold mellom en selger og en kjøper i en virksomhet der en av partene er enerepresentant, eksklusiv distributør eller eksklusiv kjøper av den andre parten, kan også anerkjennes som et spesielt forhold, forutsatt at den forrige delen er konsistent.

Når du eksporterer (eksporterer) varer, fylles ikke dette feltet ut. Ved tolling av handel og handel under obligasjonskontroll (unntatt salg av varer under obligasjonskontroll i Kina), fylles ikke dette feltet ut.

45. BEKREFTELSE AV PRISINFLYTTELSE / 价格 影响 确认

I samsvar med artikkel 17 i verdsettelsesreglene angis det om tolleren (skattebetaleren) har bekreftelse på at tilstedeværelsen av spesielle forhold (tilknytning) ikke påvirker prisen på importerte varer. Hvis betaleren av tollavgiften kan bekrefte at prisen på varer under transaksjonen er sammenlignbar med noen av de typer prisene som er oppgitt nedenfor for en transaksjon som er gjort samtidig eller en sammenlignbar tidsperiode, anses spesielle forhold ikke å påvirke prisen på varer under transaksjonen, på grunn av enn det er nødvendig å indikere "NEI" (否); ellers er "JA" (是) angitt:

 1. transaksjonsprisen på identiske eller lignende importerte varer solgt til kjøperen i Kina uten spesielle forhold;
 2. total tollverdi identiske eller lignende importerte varer, bestemt i samsvar med artikkel 23 i verdsettelsesreglene;
 3. total tollverdi på identiske eller lignende importerte varer, bestemt i samsvar med artikkel 25 i verdsettelsesreglene.

Når du eksporterer (eksporterer) varer, fylles ikke dette feltet ut. Ved tolling av handel og handel under obligasjonskontroll (unntatt salg av varer under obligasjonskontroll i Kina), fylles ikke dette feltet ut.

46. ​​BEKREFTELSE AV LISENSBETALING / 特许 权 使用 费 确认

I samsvar med artikkel 11 og 13 i verdsettelsesreglene angis tilstedeværelsen eller fraværet av direkte eller indirekte betaling fra kjøperen av lisensavgifter ved import (import) av varer til selgeren eller den aktuelle parten, samt inkludering av disse avgifter i størrelsen på den faktiske betalte eller betalbare prisen på importerte varer.

Hvis kjøperen er forpliktet til direkte eller indirekte å betale selgeren eller den aktuelle personen lisensavgiftene som ikke er inkludert i beløpet til den faktisk betalte eller betalbare prisen på de importerte varene, og i samsvar med artikkel 13 i verdsettelsesreglene, “JA” er angitt i feltet “bekreftelse på betaling av lisensavgifter” (是).

Hvis kjøperen har en forpliktelse, direkte eller indirekte, til å betale selger eller den aktuelle personen royalty som ikke er inkludert i mengden av den faktisk betalte eller betalbare prisen på importerte varer, men tollbetaler kan ikke bekrefte overholdelse av artikkel 13 i Verdsettelsesreglene, i feltet “bekreftelse av betalingsavgifter” er angitt med “JA” (是).

Hvis kjøperen har en forpliktelse, direkte eller indirekte, til å betale selgeren eller den aktuelle personen lisensavgifter som ikke er inkludert i beløpet til den faktisk betalte eller betalbare prisen på importerte varer, men samtidig tollbetaler, på grunnlag av artikkel 13 i verdsettelsesreglene, kan bekrefte at det ikke er noen sammenheng mellom lisensfradrag og importerte varer, i feltet "bekreftelse på betaling av royalties" indikerer "NEI" (否).

Hvis kjøperen ikke har en forpliktelse til å betale lisensavgiften direkte eller indirekte til selgeren eller den berørte personen, eller hvis lisensgebyrene er inkludert i den faktiske betalte eller betalbare prisen på de importerte varene, er "NEI" (否) angitt i feltet "bekreftelse på betaling av royalties".

Når du eksporterer (eksporterer) varer, fylles ikke dette feltet ut. Ved tolling av handel og handel under obligasjonskontroll (unntatt salg av varer under obligasjonskontroll i Kina), fylles ikke dette feltet ut.

47. Uavhengig erklæring og betaling / 自 报 自 缴

Når du sender tollerklæringer fra eksport-importbedrifter og organisasjoner som bruker systemet for egenerklæring og egenbetaling av toll, angir du "JA" (是); Ellers er NO (() angitt.

48. ORGANISASJONSKLARING / 申报 单位

Ved egenerklæring angis navnet og koden til eksport-importvirksomheten; Når du avgir en erklæring på vegne av søkeren, skal navnet og koden til den erklærende virksomheten være angitt. En 18-sifret enhetlig kode for offentlig kredittverdighet til en juridisk enhet eller annen organisasjon er angitt som en kode.

Når personen som fyller ut erklæringen (报关 人员), blir navnet og etternavnet, koden og telefonnummeret til den ansatte som er registrert i tollvesenet angitt, og forseglingen til erklæringsorganisasjonen påføres.

49. MERKNADER OG TILPASSING / 海关 批注 及 签章

Skal fylles ut av tollvesenet under behandling av erklæringen.

 

Kommentarer (0)

Vurdert 0 av 5 basert på 0 stemmer
Ingen poster

Skriv noe nyttig eller bare vurder

 1. En gjest.
Vennligst ranger materialet:
0 Merker
Vedlegg (0 / 3)
Del posisjonen din
Skriv inn teksten fra bildet. Klarer du ikke det?
Informasjon om ekstra sanitærdager i arbeidet med bilsjekkpunkter i republikken Tyva og republikken Altai.
01:04 28-01-2022 Flere detaljer ...
Kazakhstan Railways rapporterte at mer enn 1,2 tusen vogner var inaktive på republikkens territorium.
00:13 28-01-2022 Flere detaljer ...
Tollerne holdt tilbake en pakke mottatt av en innbygger i Nakhodka, som inneholdt nesten 1,5 kg forskjellige slankepiller.
21:22 27-01-2022 Flere detaljer ...
Fly vil fly til Tel Aviv fra Zhukovsky, St. Petersburg og Krasnodar.
20:55 27-01-2022 Flere detaljer ...